Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич
ИмеОрганизиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич
Дата на преобразуване07.01.2013
Размер124.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://dobrich.org/_files/attch/7__Dogovor.doc

ПРОЕКТ!
ДОГОВОРДнес ……………………… година в град Добрич между:


І. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ – гр. Добрич, ул. ”България“ № 12, Булстат 000852932, представлявана от Кмет Детелина Николова, и Снежка Димитрова - Гл. счетоводител, от една страна наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и от друга

ІІ......................................................., ЕИК ................................., със седалище и адрес на управление....................................................,представлявано от ...................................................................

......................, наричан по долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

Настоящият договор се сключва въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на информация и публичност на проект Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничен регион Констанца–Добрич – транспортна инфраструктура” (SMART), открита с Решение № ........................ г. и приключила с Решение № ............................... год. на Кмета на Община град Добрич.


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу възнаграждение да извърши: „Осигуряване на информация и публичност на проект Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничен регион Констанца–Добрич – транспортна инфраструктура” (SMART)”, по Договор № 49417 от 28.06.2011 г., MIS-ETC Code 114 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г., а именно:

  • Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич;

  • Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич;

  • Изработване на 500 броя информационни брошури;

  • Изработване на 6 броя табели;

  • Изработване на 6 броя билборда;

  • Изработване на 50 броя плакати;
  • Публикуване на 4 публикации в местни медии, 2 публикации в регионални медии и 2 публикации в национални медии;


  • Организиране и провеждане на заключителна пресконференция.


Чл. 2. Дейностите по чл. 1 трябва да бъдат извършени съгласно техническото задание, документацията за участие в процедурата и приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, както и в съответствие с изискванията, заложени в Наръчника за визуална идентичност по Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013.


ІІ. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО


Чл. 3. (1) Цената на възложените работи предмет на настоящия договор е ............................... /……………………/ лева без ДДС или ……………………. /……………../ лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор.

(2) Плащането на договорената сума се извършва след всеки вид изработена услуга, съгласно Техническото задание, платими в срок от 10 (десет) работни дни след предоставяне на фактура оригинал (в която се посочват името на проекта и номера на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ), придружена с единични цени, количества и стойност, и приемо-предавателен протокол за изпълнението.

(3) Възложителят не дължи, каквото и да е плащане, при никакви условия, извън цената по ал. 1.


Чл. 4. Дължимото възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща чрез банков превод по сметка на Изпълнителя срещу издадена и представена оригинална фактура по следната банковa сметкa на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


ТИТУЛЯР: …………………….

БАНКОВА СМЕТКА IBAN: ……………………….

BIC: …………….

БАНКА: …………………………….

Чл. 5. Приемане на услугите по чл. 1 от настоящия договор се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 екземпляра.


ІІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ


Чл. 6. (1) Срокът на договора е до ………………. /дата/, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор.

(2) Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му, като приключва с изпълнението на хронологически последната мярка за публичност и информация.

(3) Срокът за изработка и доставка на място при Възложителя на печатните и презентационни материали е до 7 (седем) работни дни от датата на заявяването им от Възложителя в поискания тираж на база предварително съгласуван и одобрен от Възложител дизайн.


ІV. ПРАВА , ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ


Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да възлага извършването на отделните услуги по чл. 1 на настоящия договор с писмена заявка до Изпълнителя.

2. Да осигури необходимите средства за финансиране на дейностите по договора.

3. Да осигури при необходимост информация /изходни данни и документи/ за изпълнение дейностите по договора.

4. Да оказва съдействие на Изпълнителя за изпълнение на дейностите по договора.

5. Да заплати възнаграждението, съобразно условията, посочени в чл. 3 на договора по сметка на Изпълнителя.

6. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Управляващия Орган на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

7. Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 52 от Регламент на Съвета (EO, Евратом) 1605/ 2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) №1995/2006 г.


Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи крайният продукт на услугата при условията, договорени с Изпълнителя.

2. При поискване да получава от Изпълнителя информация за хода на изпълнението по този договор;

3. Да изисква от Изпълнителя преработване или доработване на елементи от изпълнението по този договор, в случаите, когато същото е непълно или не съответства като съдържание и качество на изискванията му;

4. Да изисква отстраняване на пропуските, открити по време на проверките.

5. Да не приеме изпълнението по този договор, ако то не съответства в значителна степен по обхват и качество на изискванията му, и не може да бъде изменено, допълнено или преработено.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши възложената услуга, съобразно уговореното в чл. 1 на договора и Техническото задание.

2. Да съгласува с Възложителя дизайна на материалите, предмет на услугата;

3. Да осигурява условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извършва текущ контрол върху изпълнението на договора, както и да прегледа и провери техническото съответствие на извършените по договора услуги с предвиденото в Техническото задание;

4. Да носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при изпълнение на договора е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в Техническото задание, задължителни съгласно договорните условия или произтичащи от императивни разпоредби на нормативни актове;

5. Да отстрани за своя сметка констатираните дефекти, недостатъци и грешки, допуснати при изпълнението на услугите;

6. Да носи изцяло отговорността за всички санкции, наложени от одобряващите и контролни органи по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. Да консултира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнение на дейностите, при положение, че това се поиска от него.

8. Да спазва стриктно изискванията за визуална идентичност при изпълнение на мерките за информация и публичност съгласно Наръчника за визуална идентичност по Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, поместен на следния интернет сайт: http://cbcromaniabulgaria.eu/user/file/VIMJUNE2011.pdf;

9. Да осигурява достъп за извършване на проверки на място от страна на Възложителя и за извършване на одити от страна на одитиращи институции по отношение на настоящия договор за обществена поръчка;

10. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място и одити, проведени по отношение на настоящия договор за обществена поръчка;

11. Да следи и докладва на Възложителя за възникнали нередности при изпълнението на настоящия договор. В случай на установена нередност Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно изплатени суми заедно с дължимите лихви;

12. Да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

13. При проверка на място от страна на Възложителя, Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствие на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;

14. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- за период от 3 (три) години след датата на приключване и отчитане на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България, т.е. поне до 31 август 2020 г.;

- за период от 3 (три) години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г. Счетоводната и финансовата документация по проекта се съхраняват в сроковете, определени в чл. 42 от Закона за счетоводството, но не по-малко от 3 години след приключване на програмата.

Документите се съхраняват и след изтичането на горните срокове, в случай, че има съдебни, административни или следствени производства, до приключването им или при надлежно обосновано искане на Европейската комисия;

15. Да спазва мерките за информация и публичност съгласно Наръчника за визуална идентичност по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.;

16. Всеки документ по настоящия договор трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № 49417/28.06.2011”.

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно:

17.1. от информационната система на Възложителя;

17.2. за пропускателния режим;

17.3. контрола на достъп;

17.4. видеонаблюдение и противопожарно известяване;

17.5. физически и софтуерни мерки за сигурност;

17.6. разположение и контрол на информационните активи.


Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия.

2. Да изиска допълнителни изходни данни в случай, че в процеса на работа се появи необходимост от тях.


V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


Чл. 11.(1) Изпълнителят внася\представя гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС - ……………. /………………………/ лева, преведена по сметка на Община град Добрич в Общинска банка АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501, BIC: SOMBBGSF.

(2) Изпълнителят сам определя формата на гаранцията за изпълнение – парична сума внесена по сметка на Възложителя или банкова гаранция.

(3) Банковата гаранция следва да бъде със срок – не по-кратък от 1 месец след изтичане срока на изпълнение, безусловна и неотменна.

Чл. 12. Тази гаранция служи като неустойка при пълно неизпълнение, некачествено и неточно изпълнение предмета на договора.

Чл. 13. (1) Гаранцията за изпълнение се връща от Възложителя след приемането на изпълнението на договора и при условие, че не са констатирани недостатъци, след отправено писмено искане от страна на Изпълнителя, по сметка посочена от него, без да се дължи лихва на Изпълнителя.

(2) В случай, че бъдат констатирани недостатъци, гаранцията се възстановява, след като същите бъдат отстранени от Изпълнителя.

Чл. 14. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентните органи.


VІ. САНКЦИИЧл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният удържа от гаранцията за изпълнение на договора за тази обществена поръчка, а при недостигане на сумата й, от цената по чл. 3, ал. 1, в размер на 0,5 % на ден, но не повече от 20 % от цената на договора при следните случаи:

1. При незавършване и/или непредаване по установения ред и в определения срок по чл.6 от настоящия договор на възложените му по договора работи – до окончателното им изпълнение;

2. При неизпълнение на задълженията си по настоящия договор и по силата на нормативни актове, водещи до некачествено извършените работи – до окончателното им изпълнение съгласно изискванията на Възложителя.

(2) Прилагането на горните санкции не отменят правото на Възложителя да предяви иск за понесени загуби и пропуснати ползи, причинени от страна на Изпълнителя.

Чл. 16. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и по независещи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ причини, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 30 % от договорната цена.

Чл. 17. (1) Санкциите предвидени в този раздел не отменят правото на изправната страна по договора да търси обезщетение от виновната страна за понесени загуби и пропуснати ползи във връзка с неизпълнение на условия и/или разпоредби на този договор, надвишаващи размера на неустойката или лихвата.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържа суми от гаранцията за изпълнение за неустойки и за други основателно дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми по договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихваща дължимите неустойки от внесената гаранция за изпълнение на договора, а когато размерът на гаранцията не покрива дължимите неустойки и от плащането по чл.3, ал.1, като Изпълнителят с настоящия договор дава изричното си съгласие за такова прихващане.

Чл. 18. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение /консорциум/, всички членове на обединението /консорциума/ са солидарно отговорни.

Чл. 19. (1) Ако след приключване на проекта или по време на изпълнение на проекта в случай на препоръки от Одитиращия орган и/или на база негови констатации бъдат поискани финансови корекции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови посочената сума в указания размер и срок на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Ако след приключване на проекта или по време на изпълнение на проекта Европейската комисия поиска финансова корекция по проекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови посочената сума в указания размер и срок на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 20. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на възложената работа.

2. С изтичане на неговия срок.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие, изразено писмено.

2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 /петнадесет/ дневно писмено предизвестие на изправната до неизправната страна.

3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, непосредствено свързани с предмета на договора, които не са могли да бъдат предвидени или предотвратени – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ веднага след настъпване на обстоятелствата.


VІІІ. ФОРСМАЖОРНИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на Страните по този Договор, причинено от събитие на форсмажор, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор форсмажор е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от събитие на форсмажор продължи повече от един месец, всяка от Страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата Страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от Страните, чието изпълнение стане невъзможно поради събитие на форсмажор, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата Страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.


ІХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 25. Преведените средства от Община град Добрич, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната банкова сметка:

IBAN: BG54 SOMB 9130 3210 000500

BIC: SOMB BGSF

БАНКА: ОБЩИНСКА БАНКА АД, клон Добрич.

Чл. 26. Всички спорове, възникнали във връзка с този договор или неговото изпълнение, се решават по споразумение, а при невъзможност за постигане на такова – по съответния, предвиден от страните или закона ред.

Чл. 27. Този договор не може да бъде променян или допълван.

Чл. 28. За всичко неупоменато в този договор, се прилагат разпоредбите на ЗОП, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, ТЗ и тези на действащото гражданско законодателство, приложими за съответния случай.

Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.


Неразделна част от този договор са:

  1. Приложение № 1 /Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/;

  2. Приложение № 2 /Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………….. ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………..

/……………………../

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич


ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ……………………

/Снежка Димитрова/Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № 49417/28.06.2011. / 7

Свързани:

Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич iconОрганизиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич
Предвидената комбинация от дейности по визуализация ще информира общността, че проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Програма...
Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич iconДо община град добрич ул."България" №12 град добрич техническа оферта
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „изкърпване на уличната мрежа на град добрич“
Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич iconДо община град добрич ул."България" №12 град добрич ценово предложение
...
Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич iconПроект "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Добрич" Цели на Проекта
Подобряване състоянието на атмосферния въздух в град Добрич чрез намаляване нивата на замърсяванията с прах
Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Почетен гражданин на град Добрич” се проведе съгласно изискванията на Статута на символите на Община град Добрич, почетните звания...
Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич icon17 до община град добрич ул. "България" №12 град добрич техническа оферта
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “реновиране на пътни отсечки в град добрич: булевард...
Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич iconДо общински съвет град добрич докладназаписк а
Относно: Даване съгласие на “дкц- II- добрич” еоод град Добрич за теглене на банков кредит – тип Овърдрафт
Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град Добрич
Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на съдружниците и Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град...
Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич iconДоговор за доставка на кулинарна продукция
Община град Добрич със седалище и адрес на управление град Добрич, ул.”България” №12, булстат 000852932, представлявана от Кмета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом