В името на народа
ИмеВ името на народа
Дата на преобразуване07.01.2013
Размер101.74 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.ac-smolian.org/info/acts/2009-1a/ADMD-314-08-R-ZZO.doc

Том

Поред.№

Стр.

РЕШЕНИЕ № 67

гр.Смолян 06.04.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Смолянският административен съд ……………….в публичното заседание на………………………………………. ... 26.03.2009 год. в състав:

СЪДИЯ: КРАСИМИРА СЕЛЕНОВА

при секретаря Веселка Георгиева....... …и в присъствието на

прокурора като разгледа докладваното от

СЪДИЯТА Селенова по ………………………………………………адм.д. №...314 по описа за 2008 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.145 и следващите от АПК във връзка с чл.244 от НРД2006г.

Със заповед №21/ РД 08-506/13.07.2007г. на Директора на РЗОК гр.Смолян на основание чл.74 от 330 и чл.252 от НРД 2006г.т.347 от Решение №РД-УС-0412/02.02.2006 и във връзка с извършена проверка по договор № 21-0235/14.03.2006г. за оказване на медицинска помощ от основния пакет болнична помощ, изготвен Медицински протокол № 21/РД 13-185/05.07.07г, връчен на Изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров"АД гр.Смолян и на основание Решение №51/03.08.07г. на Арбитражната комисия е приложен чл.236 от НРД 2006, както следва :

Т.4.3а повторно нарушение по чл.238,ал.4,т.4"гг" от НРД 2006 //Заповед №21/РД 08-179/11.04.2006 по КП №137 "Консервативно лечение при глаукомен пристъп и некомпенсирана глаукома при лица над 18 години /ИЗ 11007,143117,на основание чл.236 ал.5т.4 "бб" от НРД 2006г., е определена неустойка в размер на 720лв./24 х 360лв./.

Т.5.3а нарушения на установения ред за работа с финансови отчетни документи по КП№9 "Остри хронични вирусни,бактериални,спирохетни.микотични и паразитни мененгити.менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години" ИЗ№-2281Т/

КП№272 "Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама,втора степен "И 322 045/

КП №26 "3аболявания на горния гастроинтестинален тракт "ИЗ № 22424,21976,22153,21759,20498,20456,23559/

КП№52 "Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV
функционален клас без механична вентилация"

/ИЗ№22517,20773,21728,22213,22666

КП№56 "Ритъмни и проводни нарушения" ИЗ№20707

КП№91 "Бронхопнемония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст /ИЗ№22176,22129,22175 на основание чл.238,ал.1т.6 от НРД2006 определена неустойка в размер на 1080 лв./6х180лв./

Заповедта е обжалвана в срок от МБАЛ "Д-р Бр.Шукеров" с оплаквания за незаконосъобразност на същата като постановена в нарушение на материалния и процесуалния закон.Твърди се.че нарушенията са описани бланкетно в заповедта,по т.5. без описание на конкретното нарушение,с което са накърнени правата на защита на жалбоподателя. Лекарите контрольори нямат правомощия да определят неустойки за нарушение на установения ред за работа с финансови документи Поддържа се и нищожност на издадената заповед на това основание.Оспорва се и определената неустойка по т.4, която е определена при условията на повторност, без да са посочени основанията за това, не се сочат лекарите, които са извършили твърдяното нарушение и влезнала заповед за налагане на тази санкция.

В съдебно заседание за жалбоподателя адв.Р., поддържа жалбата по съображенията в нея.

За ответника по жалба РЗОК-Смолян адв.Б. оспорва жалбата.

Административния съд като взе предвид твърденията на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, както и указанията от ВАС по адм.д.№10246/2008г. прие,че жалбата е допустима като подадена в срок и от надлежна страна. При разглеждането по същество на жалбата, съдът прие следното: Със заповед №21/РД 08-105/24.04.2007г. на Директора на РЗОК гр.Смолян е възложена медицинска и финансова проверка от РЗОК-Смолян със служители на НЗОК със задача медицински контрол върху дейността на МБАЛ "Д-р Бр.Шукеров" АД гр.Смолян за периода от 1.10.2006г. до 31.12.2006г. и от 01.01.2007 до 31.03.2007г. и финансов контрол за същите периоди по изпълнение на индивидуален договор №21-0235/07.02.2006г. и индивидуален договор №21-0235/16.02.2006г. Проверката е тематична по клинични пътеки. Същата е приключила с изготвянето на медицински протокол №21/РД-13-185/05.07.2007г. на лекаря-контрольор д-р А., където подробно са описани констатираните нарушения по клинични пътеки /КП/ и съответните истории на заболявания /ИЗ/.

Констатациите по медицинския протокол са оспорени в срок от жалбоподателя с възражение от 13.07.2007г.

С решението си от 03.08.2007г. Арбитражната комисия е потвърдила констатациите по медицинския протокол на РЗОК-Смолян, с изключение на констатациите по т.2 от раздел I и т.4 и 6 от раздел II и констатациите по КП №52 по ИЗ №22091 и по КП №104 по ИЗ №20701 и ИЗ №20619, поради равен брой противоположни гласове на членовете на комисията. Потвърдени са констатациите по КП №9 И КП №272.

Директорът на Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/ на основание чл.236 от НРД 2006г. е наложил санкции неустойки по т.4 и 5 от ЗАПОВЕДТА, общо в размер на 1900лв.

По делото е представена влезнала в сила Заповед №21/РД 08-179/11.04.2006 г., назначена съдебно-медицинска експертиза по а.д.183/2007г. ИЗ №14311, 11007 и 228111, становище на контролиращия лекар по възраженията на жалбоподателя и цялата преписка по издаване на заповедта с писмените доказателства, приложена по адм.д.№183/2007г., Решение на ВАС, с което делото е върнато в разглежданата в това производство част.

В указанията си ВАС е посочил, че решението при първоначалното разглеждане на жалбата, с което е отменена заповедта на Директора на Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/ на основание чл.236 от НРД 2006г. в т.4 и т.5 и е наложил санкции неустойки общо в размер на 1900лв. не съдържа каквито и да е било съображения, които да обосновават становището на съда и в тази част е немотивирано, като в частта, с която е отменена заповедта в т.5 не е ясно становището на съда, допуснати ли са твърдените нарушения, като липсва и подробно обсъждане на доказателствата и доводите на страните.

Във връзка с дадените указания и по повод направените в настоящото производство твърдения по повод жалбата в т.4 и 5 от оспорената заповед, настоящия състав констатира следното:

1.3а нарушенията по пункт 4 от заповедта се спори, че същите са в условията на повторност, като по делото е представена влезнала в сила заповед №21/РД 08-179/11.04.2006 г. за нарушение по чл.238, ал.4, т.4"гг" по НРД 2006 и ИД21-0235/7.02.2006г.по КП 137.

Жалбоподателят твърди, че първо не е налице нарушение, тъй като липсата на ежедневен декурзус не означава прекъснатост на болничната помощ и второ: това нарушение не е повторно, тъй като не е извършено от същия лекар в лечебното заведение, както изискват разпоредбите на НРД. Също така се сочи, че след като в решението си арбитражната комисия в тази част е стигнала до равен брой гласове, то заповедта на директора на РЗОК-Смолян, следва да съдържа мотиви в подкрепа на становището, което възприема.

Във връзка с така направените възражения съдът констатира следното: Нарушението е по КП №137, проверяващият е констатирал неизвършване непрекъснатост на болничната помощ, при условията на повторност, без да има данни да е от същия лекар, но за което има наложена санкция и с горецитираната заповед 21/РД 08-179/11.04.2006 г. за нарушение по чл.238, ал.4, т.4 "гг" по НРД 2006 и ИД21-0235/7.02.2006г.по КП 137. Като фактически това нарушение е описано като липса на декурзуси за ИЗ 11007, 14311 не е отразявано състоянието в двата описани случаи всеки ден и липсва описание за 08.10. и 10.10.2006г. в първия случай и дните 30.12.2006 г. и 01.01.2007 г. за втория. Това е нарушение по чл.11, т.1 от ИД и чл.185 от НРД2006г. По същността си тази част от спора се свежда до липсата на вписване на декурзуси в ЛИБ от медицинските специалисти достатъчно сериозно основание ли е да се приеме, че е налице прекъснатост на болничните грижи, като се вземе предвид, че същите могат да бъдат изразявани и по друг начин. Анализът на нормативната уредба и на сключения между НЗОК и МБАЛ -Смолян договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки налага, че не са създадени специални нормативни и/или договорни изисквания за водене на декурзуси. Това е така, тъй като никъде в правната уредба не е дефиниран броят

на декурзусите, които трябва да отразяват лекуващите лекари за дните на болничен престой на пациентите. Но за да се приеме това становище, следва да се има предвид, че грижите за оздравяването на пациента са полагани по друг начин. В § 1 на Наредба № 18 от 20.06.2006 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения е дадена дефиниция на "пациентното досие", като то следва да съдържа: история на заболяването (с отразени декурзуси, искания и резултати от проведени консултации) и температурен лист (за лечебни заведения за болнична помощ), амбулаторен лист (за лечебни заведения за извънболнична помощ), данни за проведени диагностични процедури и изследвания, оперативни и анестезиологични протоколи, данни за диспансеризация на пациентите (за диспансерите), писмено изразено съгласие за провеждане на диагностични и лечебни методи, епикриза и всички медицински документи, издавани във връзка със здравното състояние на пациента.

От данните при извършената проверка не може да се направи извод, че макар и нередовни декурзуси на пациентите е била осигурена непрекъснатост на болничната помощ при клинична пътека № 137. В заключението си вещите лица, обсъждат само възможността да бъдат доказани непрекъснатостта на болничните грижи и по друг начин, но същите не сочат на такъв да е прилаган.По делото не са представени каквито и да е доказателства, документиращи ежедневните данни за състоянието им по време на техния престой в лечебното заведение, респективно да е отбелязано развитието на заболяванията им, които да сочат на непрекъснато наблюдение и грижи, както и не са направени такива твърдения и не са поискани събиране на такива доказателства, от което е видно, че тези твърдения са останали недоказани, както в заключението на вещите лица така и с останалите събрани писмени доказателства. По този повод се налага извода, че независимо от отразеното като фактическото описание "липса на декурзуси" и практиката в тази насока, всяка хипотеза следва да бъде съобразена в съвкупност с всички останали доказателства по делото. В конкретния случай в ИЗ 11007, 14311 не е отразявано състоянието в двата описани случай всеки ден и липсва описание на грижите /по какъвто и да е начин за 08.10. и 10.10.2006г. в първия случай и дните 30.12.2006 г. и 01.01.2007 г. за втория, поради което макар и да е непълно описанието на установеното нарушение, не се установява да са полагани непрекъснати грижи и със събраните по делото доказателствата се оспори, че е налице описаното нарушение

Оплакванията в жалбата, че същите не са в условията на повторност също не са основателни след като по делото е приложена заповед за същите нарушения по същия договор. Законосъобразно административният орган е квалифицирал нарушенията по чл.236, ал. 5 от НРД 2006 и за тях е наложил предвидените в националния рамков договор финансови неустойки, като е съобразил и факта, че те са извършени повторно, тъй като със заповед №21/РД 08-179/11.04.2006 г.за нарушение по чл.238, ал.4, т.4 "гг" по НРД 2006 и ИД21-0235/7.02.2006г. по КП 137 са наложени такива и няма данни същата да е отменена /Решение № 9846 от 18.10.2007 г. на ВАС по адм. д. № 2771/2007 г., VI о., докладчик председателят Иван Трендафилов /.

При наличността на заповед, с която са констатирани нарушения, изразяващи се в непрекъснатост на болничната помощ и грижи и дори тази заповед да не е влезнала в сила, поражда всички произтичащи от закона последици. Затова в тази част заповедта е законосъобразна и следва да бъде оставена в сила , а жалбата да се отхвърли.

Във връзка с оспорването на т.5 от Заповедтта не се спори, че няма допуснати нарушения при работа с финансови отчетни документи. Спори, че по повод на това, че не са изредени конкретни нарушения и проверяващия лекар контрольор не е имал компетентността да извърши такава проверка и констатира такива нарушения. Това е функция на финансови инспектори и по този повод в тази част е нищожна. Също така се твърди, че в тази си част е немотивирана, като същата не сочи и нарушенията.

По несъмнен начин по делото е установено, че със заповед на директора на РЗОК гр.Смолян е наредено да се извърши медицинска и финансова проверка на МБАЛ "д-р Братан Шукеров"" АД, гр. Смолян. Определен е екип в състава, на който са и двама младши и старши финансови инспектори и началник отдел "Договаряне и контрол на БП и Аптеки". В резултат на извършената МЕДИЦИНСКА проверка е съставен ПРОТОКОЛ, констатиращ установените нарушения. Представляващият лечебното заведение се е възползувал от процесуалното право по чл. 74, ал. 4 от 330 и е подал възражение срещу констатациите в протокола. На основание чл. 75, ал. 1 от 330, спорът е разгледан от Арбитражната комисия по чл. 75, ал. 2 и в постановеното от нея Арбитражно Решение са потвърдени констатациите на контролните органи на РЗОК за установените нарушения по повод КП№9 и КП№272, останалите са непотвърдени с равен брой гласове, но за същите е наложена санкция в заповедта на директора.

По искането за прогласяване нищожността на оспорената заповед в т.5 съда констатира следното: Неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че лекарите - контрольори нямат право да проверяват финансови отчетни документи. Според чл. 74, ал. 1, т. 4 от 330, лекарите - контрольори имат право да проверяват съответствието между оказаната медицинска помощ и заплатените суми. В разпоредбата на чл. 73, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване (330) изрично е казано, че по отношение на регламентацията на дейностите на финансовите контрольори, констатирането на нарушения, оспорването на констатациите, арбитражните комисии и налагането на санкции се прилагат аналогично процедурите по чл. 74, ал. 2, 3 и 4, чл. 75 и 76 от същия закон, по които работят лекарите - контрольори. Чл. 74, ал. 3 от 330 изрично изисква протоколът да бъде подписан от лекаря-контрольор, поради което съда счита издадената заповед в т.5 като издадена от компетентен административен орган и в съответната форма, поради което се отхвърля искането на жалбоподателя за прогласяване на нищожността в тази част.

По повод направените възражения за непосочване на нарушенията в заповедта е видно, че същата е издадена на основание медицинския протокол, а там се съдържа детайлно описание на допуснатите нарушения - раздел III т.1 и 20

за това, че неправилно пациентите са отчетени като изписани, а същите са преведени в друго лечебно заведение, а в т.24 от същия раздел е констатирано нарушението на изискването за задължително осигурени звена и специалисти за изпълнение на КП. От съдържанието на същите се разбира, че по КП 272 с ИЗ 22045 е отбелязано, че детето е отчетено като изписано в медицинските документи, а всъщност е преведено в друго лечебно заведение КП26 "Заболявания на горния гастроинтистинален тракт" по ИЗ № 22424, 21976, 22153, 21759, 20498, 20596, 20559 не е осигурен специалист по гастроетерология, а същия е само консултант, като същия е следвало да проведе лечението, поради което не е спазено изискването за осигуряване на специалисти съобразно индивидуалния договор. Също така е установено, че лечението по КП52 в 1-ВО, се извършва от д-р Лукова, която не фигурира като изпълнител по КП в Приложение №1 на МБАЛ. Такава е и констатацията по КП№56, където лекуващия лекар Петров не фигурира в цитираното приложение като изпълнител по КП, както и по КП№91 в И3 22129, 22175, 221761, при които е необходима и проведена консултация с пулмолог. но лекуващия д-р Манолов интернист не е посочен в приложението.

Санкцията по този пункт е наложена на жалбоподателя за нарушения на установения ред за работа с финансови отчетни документи по КП № 9, 26, 52, 56 и 92. Уточнено в т.1 раздел III КП-9 пациентът е документиран като изписан „без промяна в общото състояние и след консултация, преведен в друго болнично заведение, като сумата по този повод е неоснователно заплатена от жалбоподателя; Описани са и случаите по КП 26, 52 на стр.40, 41, 47, 48, 49 и сл. от медицинския протокол от делото), като са изброени съответните ИЗ и съответните нарушения, конкретизирано е за всеки един случай в какво се изразява нарушението на изискванията за задължително осигурени звена и специалисти по КП.

Тези констатации на проверяващия орган са потвърдени и в заключението на в.л. стр,329 до стр.ЗЗЗ от приложеното дело №183/2007 г.по описа на Смолянски административен съд. В тази част съдът намира, че заповедта е законосъобразно изготвена и ще следва да бъде оставена в сила, а жалбата се отхвърли в случая като неоснователна.

На основание гореизложеното, Смолянският административен съд в настоящия състав


РЕШИ:


ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" гр.Смолян срещу заповед №21/ РД 08-506/13.07.2007г. на Директора на Районната здравноосигурителна каса гр.Смолян в ЧАСТТА, на т.4 и т.5 като неоснователна.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.


СЪДИЯ В АС:

Свързани:

В името на народа iconВ името на народа

В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимия В. М. С., роден на, живущ,,, образование,,,, егн
В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимият Ж. К. Д., роден на,,,,,,, живущ, П. обл., Егн
В името на народа iconВ името на народа
Англия,навсякъде е записана със собствено име-Ц.,с което име е позната и във всички лични,обществени и професионални среди. Твърди,че...
В името на народа iconВ името на народа
Признава обвиняемия В. И. В., роден на,,, във еад, живущ егн
В името на народа iconВ името на народа
Нк във вр с чл. 55 ал. 1 т. 1 от нк го осъжда на лишаване от свобода за срок от осем месеца
В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимия М. Л. С., роден на, Пловдивска област,,,,,,, живущ, егн
В името на народа iconВ името на народа
Смолянският административен съд в публичното заседание на 09. 11. 2009 г в състав
В името на народа iconВ името на народа
Минчева Гр дело №74 по описа за 2010г и за да се произнесе взе предвид следното
В името на народа iconВ името на народа
Ангелов ан дело №18 по описа за 2011г и за да се произнесе взе предвид следното
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом