Доклад за дейността Доклад за дейността резюме
ИмеДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Дата на преобразуване07.01.2013
Размер69.64 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulvesta-bg.com/documents/otcheti/trimesechni otcheti/kons_otchet_4_ 2009/2009_12_dokБУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД


София 1700, “Витоша ВЕЦ Симеоно” 999 , тел.: 962-87-68, факс: 962-87-58,

e-mail: b.v.h@vivesta-bg.com, web page: www.bulvestaholding.com


Междинен доклад за дейността


Доклад за дейността - резюме


Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2009г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО). Този отчет не е заверен от регистриран одитор.


БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ” АД, със седалище: гр. София, и адрес на управление: гр. София , район”Лозенец”, „Витоша- ВЕЦ – Симеоново” № 999, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121531884, /стара регистрация е регистрирано по ф.д. № 13415/1996 по описа на Софийски градски съд – фирмено отделение, 5 състав за 1996 г. и вписано в търговския регистър под парт. № 37, том 2, стр. 20/, тел.: 02/962-87-68, факс: 02/962-87-58, e-mail:b.v.h@vivesta-bg.com.

„Булвеста Холдинг” АД (Дружеството) е акционерно дружество, чиито акции се търгуват на Софийската фондова борса с борсов код: 5BV.


Дружеството основно оперира като компания-майка на Група от дружества и основната му дейност се състои в придобиване, управление и продажба на акции и финансиране на дейността на дружествата от групата.


Дружеството притежава в инвестиционния си портфейл: 2 дъщерни дружества, едно асоциирано дружество и 1 дружество с миноритарно участие.


През отчетният период не е настъпила промяна в броя или състава на лицата, упражняващи контрол върху „Булвеста Холдинг”АД. Мажоритарен собственик на капитала остава „Ви Веста Холдинг”ЕАД.

Членовете на СД имат право да придобиват акции и облигации на дружеството.


I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата 2009 г. до 31 декември 2009 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството.

Анализ на дейността


През отчетния период „Булвеста холдинг” АД не е реализирало приходи от участия.


Важни събития, настъпили през тримесечието в „Булвеста холдинг” АД:

  • В резултат на сключен договор с Ви-Веста Холдинг ЕАД от 28.10.2009г. публичното дружество прехвърли собствеността върху притежаваните от него 26980 бр. акции от капитала на Бронз ТМ АД, представляващи 49,99% от капитала на Бронз ТМ АД.

Дружеството е уведомило в срок КФН, БФБ и обществеността.


През отчетният период „Булвеста холдинг” АД уведомяваше периодично КФН, БФБ и обществеността за настъпили важни събития:

Дружеството подаде в срок:

В м. октомври:

-тримесечен финансов отчет за дейността за третото тримесечие на 2009г.

-дружеството информира за сключен договор за разкриване на регулирана информация с фирма Инфосток ООД

- „Булвеста холдинг” АД уведоми за сключен договор за покупко-продажба на ценни книжа с „Ви-Веста Холдинг” ЕАД и прехвърли собствеността върху притежаваните от него.акции от капитала на „Бронз ТМ” АД .

В м. ноември:

-тримесечен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2009г.


По- важни събития, настъпили през тримесечието в дейността на дъщерните дружества:


1. „Перла” АД.

През изтеклото тримесечие на 2009г. дружеството:

- сключи 7 бр. предварителни договори по Програмата за развитие на селските райони, мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства”.

- взе участие на международни и регионални изложения - Международен технически панаир „Есен 2009” с произвежданите от дружеството дървообработващи машини.


Влияние на тези събития върху резултатите във финансовият отчет.

За четвъртото тримесечие на 2009г. изпълнените договори по мярка 121 са на стойност 83 200 лв.


2. „Бронз” ООД:

Към края на изтеклото тримесечие в дружеството се усети спад на поръчките от външни клиенти- предимно от Испания. Основни клиенти от вътрешния пазар значително намалиха заявките си с около 50% спрямо същия период предходната година.


При анализа на разходите на „Булвеста холдинг”АД на консолидирано ниво се отчита намаление на разходите по икономически елементи спрямо направените през същия период миналата година, в абсолютна стойност с 1840 хил.лв. При разходите за персонал се отбелязва намаление с 13% или в абсолютна стойност 171 хил.лв.,спрямо същия период от миналата година.


Финансовият резултат за периода е печалба на консолидираните дружества в размер на 473 хил.лв. – 158 хил.лв. от малцинствено участие, 315 хил.лв. нетна печалба за периода, при печалба в размер на 542 хил.лв. през предходния период – 201 хил.лв. малцинствено участие, 341 хил.лв. балансова печалба.


Обемът на нетекущите финансови активи на „Булвеста холдинг„ АД на ниво консолидация към края на периода е 984 хил. лева. Наблюдава се промяна спрямо предходния период, те са увеличени с 0,1% , в абсолютен размер 1 хил.лв.

Няма промяна в основния капитал на „Булвеста холдинг „АД -към края на отчетния период той е 720 хил. лева. Законовите резерви към края на отчетния период са 600 хил.лв. Промяна спрямо предходния период има – те са намалени с 12 хил.лв.


Сравнителен анализ на паричните потоци

Нетния паричен поток от оперативна дейност към края на периода е положителна величина в размер на 215 хил. лева.


Наблюдава се намаление на паричните средства спрямо предходния период с 243 хил.лв.


Основните показатели за финансово счетоводен анализ на Булвеста холдинг АД на консолидирано ниво за второ тримесечие на 2009 г. спрямо предходен период са следните:Показател

31 дек. 2009г.

30 септ.

2009г.

30 юни 2009г.
1.Коефициент на рентабилност на собствения капитал

11,1

8,10

2,54
2.Коефициент на рентабилност на активите

0,11

7,72

1,52
3.Обща ликвидност

3,02

2,25

2,24
4.Бърза ликвидност

3,00

2,47

1,93
5.Незабавна ликвидност

1,36

1,77

1,22
6.Абсолютна ликвидност

0,92

1,6

1,22
7.Коефициент за финансова автономност

4,57

3,8

3,52
8.Коефициент за задлъжнялост

0,21

0,26

0,28
Както е видно дружеството има добра ликвидност и висока степен на финансова автономност.


През отчетният период в „Булвеста холдинг” АД работят по основен трудов договор четирима служители: директор връзки с инвеститорите- висше икономическо образование, офис-мениджър – висше образование, главен счетоводител –висше икономическо образувание и касиер –висше образование.


Към момента не са настъпили съществени фактори, които да са повлияли негативно на дейността на Дружеството.


Дружеството не извършва собствена изследователска дейност ,както и трансфер на иновации. През текущата година няма потребност дружеството да заделя средства за научни изследвания и разработки.


II. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено “Булвеста холдинг” АД.


Рисковете, на които е изложено дружеството са:

- пазарен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае в резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези промени са причинени от фактори, характерни за отделните ценни книжа или за техния издател, или от фактори, отнасящи се до всички ценни книжа, търгувани на пазара. За „Булвеста холдинг” АД съществува потенциалният риск от колебания в цените на собствените му акции, които са предмет на търговия на Българска фондова борса.

- кредитен риск - кредитен е рискът, при който една от страните по финансовия инструмент не изпълнява свое задължение и по този начин причинява финансова загуба на другата страна. Максимално поетият кредитен риск от „Булвеста холдинг” АД представлява балансовата сума на финансовите активи, включително вземанията от свързаните лица в баланса, в конкретния случай той е минимален.

- лихвен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени в пазарните лихвени проценти. Дружеството не е страна по договор за банкови заеми.

- ликвиден риск - наричан още риск на финансиране, е този при който дадено предприятие ще срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на ангажименти, свързани с финансови инструменти.

„Булвеста холдинг” АД не планира набирането на такива средства и към края на четвъртото тримесечие на 2009г. е в добра ликвидност.

- риск на паричния поток - този, при който има колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден паричен финансов инструмент. За „Булвеста холдинг” АД към датата на баланса не съществува значителен риск на паричният поток.


ІІІ. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.

  1. През отчетния период „Булвеста холдинг”АД сключи договор за покупко-продажба на ценни книжа с „Ви-Веста Холдинг” АД.


IV. Инвестиции, направени през периода

Няма.


25 февруари 2010 г. Изпълнителен директор:

гр. София (Виктор Серов)

Свързани:

Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2010г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен неконсолидиран финансов отчет към 31 март 2011г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2009г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността на
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и чл от наредба №26...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconГодишен консолидиран доклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 100 н, ал. 4, т. 2 и ал. 7 от зппцк, чл. 32,ал. 1,...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 100 н, ал. 4, т. 2 и ал. 7 от зппцк, чл. 32,ал. 1,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом