Закон за публичност на лобизма
ИмеЗакон за публичност на лобизма
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер180.66 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.parliament.bg/bills/40/654-01-118.rtf
ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ЛОБИЗМА


Глава първа


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Предмет

Чл. 1. (1) Този закон урежда условията, реда за регистрация, забраните и ограниченията за осъществяване на лобистка дейност.

(2) Основните принципи при осъществяване на лобистката дейност са законност, откритост и публичност.


Обхват


Чл 2. Законът се прилага при осъществяване на лобистка дейност по отношение на органите на държавна власт и органите на местно самоуправление по повод на реализиране на правомощията им.


Лобисти и лобистка дейност


Чл. 3. (1) Лобист по смисъла на този закон е всяко лице, което е наето от клиент срещу финансова компенсация за извършването на услуги, които включват повече от един лобистки контакт и е регистрирано по предвидения в него ред.

(2) Лобистка дейност е всяко действие, извършвано срещу заплащане в полза на трети лица, осъществявано с разрешени от закона средства, имащо ^ за цел оказване на влияние върху органите на държавна власт и на местно самоуправление при осъществяване на правомощията им в представяне и защита на интересите на тези лица.

(3) Лобистки контакт е всяко устно или писмено общуване/ включително и по електронен път/ с органи на изпълнителната или законодателната власт,

както и по отношение на органите на местно самоуправление, което се осъществява от името на клиент относно приемане, изменение или допълнение на закони и подзаконови нормативни актове.

(4) Не се смята за лобистка дейност:

1. дейността на представителните синдикални организации и организации на работодатели по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище;

2. дейността на организации с нестопанска цел, която се извършва по проекти, финансирани с безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз, от международни организации или от специализирани програми на чуждестранни правителства:

3. дейността на политическите партии;

4. дейността на представители на международни организации, на Европейския съюз, на чуждестранни правителства и чуждестранни политически партии;

5. дейността на средствата за масово осведомяване и техните представители, свързана със събиране, разпространение или анализ на информация и новини за дейността на органите по чл. 2;

6. представяне на устно или писмено мнение, становище, изследване или друга информация по искане на органите по чл. 2, както и на декларации и други документи, които се изискват по закон;

7. разработване на предложения за усъвършенстване на законодателството и на проекти за нормативни актове по искане на органите по чл. 2;

8. предоставяне на органите по чл. 2 на мнение, становище, изследване или друга информация от общ характер по икономически, социални или политически въпроси, които не съдържат конкретни предложения за приемане, изменение, допълнение или отмяна на нормативни или административни актове, както и за отхвърляне на проекти за такива актове;

9. изявления, мнения, предложения и становища, изразени в реч пред публично събрание или разпространени сред обществеността чрез публикация във вестник, периодично издание или книга или чрез електронните медии;

10. събиране на информация за актове или действия на държавната администрация при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация.


Глава втора

ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЛОБИСТКАТА ДЕЙНОСТ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЛОБИСТИТЕ


Забрана за лобистка дейност


Чл. 4. (1) Забранена е лобистката дейност във връзка с:

1. актове, издавани при условията и по реда на Закона за обществените поръчки;

2. предоставяне на концесии при условията и по реда на Закона за концесиите;

3. регистрации и лицензни за радио- и телевизионна дейност, издавани при условията и по реда на Закона за радиото и телевизията:

4. издаване на лицензни и разрешителни, установени с други нормативни актове.

(2) Забранява се лобистка дейност по отношение на органите на:

1. приходната администрация, държавния финансов контрол и други държавни контролни органи;

2. органите на съдебната власт;

3. Конституционния съд;

4. Сметната палата.

(3) Забранена е лобистката дейност, насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната, към разпалване на расова, национална, етическа или религиозна вражда или към нарушаване на правата и свободите на гражданите.

(4) Лицата, които заемат изборна или назначаема длъжност в органите по чл. 2 не могат да осъществяват лобистка дейност, докато заемат съответната длъжност и в срок от две години от прекратяване на пълномощията им, на служебното или на трудовото им правоотношение.


Ограничения


Чл. 5. (1) Лобист не може да дарява или да предоставя под каквато и да е форма парични суми, вещи или услуги, водещи до имотни облаги на органите по чл. 2, с изключение на пътни, дневни и квартирни пари на техни представители за участие в семинари, конференции, симпозиуми и други публични прояви на територията на Република България.

(2) Ал. 1 се прилага и по отношение на дарения или предоставяне под каквато и да е форма на парични суми, вещи или услуги, водещи до имотни облаги на роднини по права и по съребрена линия до 4 степен включително, на лица, заемащи изборна или назначаема длъжност в органите по чл. 2.

(3) Лобист може да прави дарения за финансиране на предизборна кампания, за избиране на народни представители, за президент и вицепрезидент и за общински съветници и кметове при условията и по реда на избирателния закон, но не по-рано от 2 и не по-късно 1 месец преди датата на изборите.

(4) Даренията по ал. З се вписват в Публичния регистър на лобистите и се обявяват пред средствата за масово осведомяване и в Интернет не по-късно от 20 дни преди датата на изборите.


Задължение за идентифициране на лобиста


Чл. 6. (1) Лобистът е длъжен в писмена кореспонденция с представители на органите по чл. 2 при или по повод осъществяване на лобистка дейност или лобистки контакт, да посочва номера и датата, под която е вписан в Публичния регистър на лобистите .

(2) При осъществяване на лични контакти с представители на органите по чл.2, при или по повод осъществяване на лобистката дейност, лобистът е длъжен да съобщава от чие име лобира и какъв е целеният краен резултат на лобистката дейност.


Глава трета

ДЕКЛАРИРАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛОБИСТИТЕ


Публичен регистър на лобистите


Чл. 7. (1) Публичният регистър на лобистите , наричан по-нататък "Публичен регистър", е изпълнителна агенция към министъра на държавната администрацията и административната реформа, която регистрира лобистите и осигурява публичност и достъп на гражданите до

информация за тях, както и осъществява контрола по спазването на този закон.

(2) За статута на изпълнителната агенция се прилагат чл.54-56 от Закона за администрацията.

(3) Годишният доклад по чл.56 от Закона за администрацията се внася за сведение в Народното събрание, предоставя се на средствата за масово осведомяване и се публикува в интернет.


Вписване на лобистите


Чл. 8. (1) Не по-късно от 7 дни преди започване на лобистка дейност лобистът е длъжен да подаде декларация по установен образец пред Публичния регистър.

(2) Декларацията по ал. 1 съдържа:

1. наименование, седалище и адрес на управление, БУЛСТАТ или име, ЕГН и постоянен адрес за лицата по чл.З, ал1;

2. данните по т. 1 за лицата, които са възложили осъществяването на лобистка дейност;

3. описание на предмета на лобистката дейност с посочване на конкретните актове, управленски мерки и инициативи на органите по чл. 2, по отношение на които ще се осъществява такава дейност и на целения краен резултат;

4. информация за планирания общ бюджет на лобистката дейност;

5. срок за осъществяване на лобистката дейност.

(3) Когато лобистката дейност се осъществява от лице по чл. З, ал. 1 по негова инициатива и със собствени средства, към декларацията по ал. 2 се прилага и копие от решение на неговия управителен орган за юридическите лица.

(4) Фактите и обстоятелствата по ал. 2 се вписват в Публичния регистър от изпълнителния директор или от упълномощено от него лице в 7 дневен срок от постъпване на декларацията по ал. 1.


Отказ за вписване


Чл. 9. (1) Изпълнителният директор или упълномощеното от него лице мотивирано отказват вписване в Публичния регистър, когато:

1. декларацията не съдържа посочените чл. 8, ал. 2 факти и обстоятелства и те не са предоставени допълнително в тридневен срок от уведомяването на декларатора за това;

2. деклараторът или декларираната дейност попада в обхвата на забраните или ограниченията чл. 4 и 5 от този закон.

(2) Деклараторът се уведомява писмено за отказа не по-късно от 7 дни от постановяването му.


Заличаване на вписването


Чл. 10. Вписването се заличава, когато:

1. лобистът извърши дейност, която попада в обхвата на забраните и ограниченията по чл.чл. 4 и 5;

2. повторно не внесе в срок годишния отчет по чл. 12 след като му е

била наложена глоба, съответно имуществена санкция по чл. 16.


Обжалване на отказ и на заличаване на вписване


Чл. 11. Отказите по чл. 9 и заличаването на вписването по чл. 10 могат да се обжалват пред Софийски градски съд по реда на Административно процесуалния кодекс.


Годишен отчет


Чл. 12. Лобистът е длъжен да представя на Публичния регистър, в срок до 30 януари всяка година, годишен отчет, който съдържа обобщени данни за възложителите, предмета и общия бюджет на осъществяваната лобистка дейност през предходната година, както и посочване на органите по чл. 2,


по отношение, на които е осъществявана лобистка дейност.


Публичност на информацията


Чл. 13. (1) Всеки може да иска писмена или устна справка за регистрираните лобисти и тяхната дейност.

(2) Вписаната в Публичния регистър информация, годишните доклади на изпълнителния директор по чл. 56 от Закона за администрацията и годишните отчети по чл. 12 се публикуват в Интернет, до 7 работни дни след постъпването на информацията в Публичния регистър.


Задължение за уведомяване


Чл. 14. Всяко длъжностно лице е задължено да уведомява Публичния регистър за лица, които осъществяват лобистка дейност или лобистки контакти по отношение на него, без да са регистрирани при условията и по реда на този закон.


Глава четвърта

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 15. (1) Който осъществява лобистка дейност без да се е регистрирал по реда на този закон се наказва с глоба от 2 000 до 20 000 лв.. а за юридическите лица с имуществена санкция от 20 000 до 200 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 с извършено повторно глобата с от 4 000 до 40 000 лв., а имуществената санкция от 50 000 до 300 000 лв.

Чл. 16. Лобист, който не представи в срок годишния отчет по чл. 12 се наказва с глоба от 1 000 до 5 000 лв.. а за юридическите лица с имуществена санкция от 5 000 до 20 000 лв.

Чл. 17. (I) Лобист, който наруши разпоредбите на този закон, извън случаите на чл. 16, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а за юридическите лица с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е повторно глобата с 1000 до 10 000 лв., а имуществената санкция от 5000 до 50 000 лв.

Чл. 18. Длъжностно лице, което наруши разпоредбите на този закон се наказва с глоба от 1 000 до 5 000 лв.

Чл. 19. (1) Установяването на нарушенията, издаването и обжалването на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Публичния регистър.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. В чл.71, ал.З от Закона за избиране народни представители / Обн. ДВ. бр.37 от 13 Април 2001г., изм. ДВ. бр.44 от 8 Май 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г., изм. ДВ. бр.38 от 3 Май 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.ЗО от 11 Април 2006г./ се създава изречение второ:

"Забранява се финансиране на предизборната кампания от лица, регистрирани като лобисти, освен в срока по чл. 5, ал. З от Закона за публичност налобизма."

§ 2. В чл.12 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент (Обн., ДВ. бр. 82 от 1991 г.: изм. и доп., бр. 98 от 1991 г.. бр. 44 от 1996 г„ изм.. бр. 59 от 1998 г.; изм. с § 4 от Закона за деноминация на лева - бр. 20 от 1999 г.;

изм. и доп.. бр. 24 от 2001 г., бр. 80 от 2001 г., бр. 90 от 2001 г.; изм.. бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г.) се създава ал.4:

"(4) Забранява се финансиране на предизборната кампания от лица, регистрирани като лобисти, освен в срока по чл. 5, ал. З от Закона за публичност налобизма."

§ 3. В Закона за местните избори (Обн., ДВ. бр. 66 от 1995. попр. бр. 68 от

1995, бр.85 от 1995 - РКС № 15 от 1995 г. по к.д. № 21 от 1995.; изм. и доп. бр. 33 от 1996 г., бр. 22 от 1997 г. - РКС № 4 от 1997 г. по к.д. № 26 от 1996 г.; изм. и доп.. бр. 11 от 1998 г.. изм.. бр. 59 от 1998 г„ изм. и доп., бр. 69 от 1999 г., изм. бр. 85 от 1999 г.. изм. и доп. бр. 29 от 2000 г. изм. бр. 24 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2003г., изм. ДВ. бр.93 от 21 Октмври 2003г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.ЗО от 11 Април 2006г.) се правят следните изменения:

1. Досегашният текст на чл. 68 става чл. 68, ал. 1.

2. Създава се ал. 2 нова:

"(2) Забранява се финансиране на предизборната кампания от лица, регистрирани като лобисти, освен в срока по чл. 5, ал. З от Закона за публичност на лобизма."

§ 4. В срок от един месец от влизане на този закон в сила министърът на държавната администрация и административната реформа, съгласувано с министър-председателя, назначава изпълнителния директор на Публичния регистър на лобистите.

§ 5. В срок от три месеца от избирането му изпълнителният директор на Публичния регистър на лобистите приема образец на декларацията и тарифа за таксите по вписването.


ВНОСИТЕЛИ:


Любен Дилов-син

АсяМихайлова


МОТИВИ

към Законопроект за публичност на лобизма


Лобирането в полза на частен или обществен интерес е практика, която неизбежно съпътства държавното управление на различни равнища. Липсата на специфична правна уредба на тази дейност създава условия за преплитането й с корупционни действия и практики. Именно поради това, в редица държави лобизмът е подчинен на строги нормативни правила за регистриране, разкриване на информация и публичност на лобистите и на осъществяваната от тях лобистка дейност. Най-модерна и разгърната в това отношение е уредбата във федералното и щатското законодателство на САЩ. Развита правна уредба съществува и в други държави като Канада и Австралия. В Европейския съюз и в някои от неговите държави-членки също съществуват първи стъпки на правна регламентация на лобистката дейност, като само в Полша има специален закон за лобизма.

Застьпничеството и лобирането в защита на определени интереси е демократична практика, която има своите конституционни основания в правото на всеки гражданин да отправя петиции и предложения до държавните органи (чл. 45 от Конституцията на Република България). Когато обаче се осъществява лобистка дейност от името на друго лице срещу заплащане или пък от страна на юридически лица (търговски дружества, съсловни и други организации) тя следва да се осъществява на базата на нормативно установени принципи и правила за разкриване на информация за целите и бюджета на лобистката дейност, както и органите или лицата, спрямо които е насочена. Но този начин се създават допълнителни гаранции за разширяване на прозрачността в работата на държавните институции и за ограничаване на корупцията.

Развитието на обществено-политическите процеси и на демократичните институции в нашата страна, както и необходимостта от усъвършенстване и разгръщане на антикорупционните мерки и механизми, обуславят и потребността от нормативни правила и процедури за изваждане "на светло" на различните специални интереси, които в една или друга степен се опитват да въздействат върху държавните органи и обществената политика като цяло.

Целта на предлагания законопроект е да създаде именно такива ясни правила, процедури и механизми за прозрачност и публичност при осъществяване на лобистка дейност, с оглед ограничаване на корупционните практики и гарантиране на държавното управление най-вече от задкулисен натиск за реализиране на различни частни индивидуални или групови интереси.

Предлаганият законопроект урежда условията, реда, забраните и ограниченията за осъществяване на лобистка дейност и за регистрация на лобистите. Основните принципи, залегнали в него са законността, откритостта и публичността при осъществяването на лобистка дейност.

Законът се прилага при осъществяване на лобистка дейност по отношение на органите, предвидени в чл.2.

Дефинирани са понятията "лобист", „лобистки контакт " и „лобистка дейност" с оглед на целите, които се преследват с тях.

Въведена е изрична забрана за осъществяване на лобистка дейност от страна на публичните служители, посочени в чл. 2, както докато заемат съответната длъжност, така и в срок от две години от прекратяване на пълномощията им, на служебното или трудовото им правоотношение - чл. 4, ал. 4.

Предвидени са редица дейности, извършвани от отделни граждани или от организации (в т.ч. представителните синдикални организации и организации на работодатели за присъщата им дейност; неправителствените организации, работещи по проекти, финансирани от международни програми; медиите; политическите партии и др.), които не се смятат за лобистка дейност по смисъла на този закон - чл. З, ал. 4.

Въведени са конкретни забрани и ограничения за извършване на лобистка дейност и за дарителство от лобисти в полза на публични служители или за предизборни кампании - чл. 4 и 5. Забранява се на лобисти да предоставят под каквато и да е форма пари, вещи или други имотни облаги на публичните служители по чл. 2, с изключение на пътни, дневни и квартирни пари за участие в семинари, конференции, симпозиуми и други публични прояви на територията на страната. Забраната обхваща и роднините на публичните служители по права и по съребрена линия до 4-та степен включително. Предвидената възможност лобистите да правят дарения за предизборна кампания само в срок не по-рано от два и не по-късно от един месец преди датата на изборите се обуславя от две причини. Първо, по отношение на парламентарните избори, в тези срокове пълномощията на народните представители вече са прекратени. Така се препятства възможноста на лобист да дарява средства за бъдеща предизборна кампания още по време на мандата на Народното събрание срещу ангажимент за конкретни действия до края на неговия мандат. Второ, с изискването информацията за даренията за всички видове предизборни кампании - парламентарни, президентски и местни - да се вписва в Публичния регистър на лобистите и лобистката дейност и да се публикува в Интернет не по-късно от 20 дни преди датата на изборите се създават условия за прозрачност в изборния процес и за информираност на гражданите за ангажименти от страна на кандидатите в дадени избори към конкретни групови или индивидуални интереси.

Въвежда се регистрационен режим за лобистите и тяхната дейност в Публичен регистър на лобистите, който е изпълнителна агенция към министъра на държавната администрация и административната реформа. Публичният регистър регистрира лобистите и лобистката дейност и осигурява публичност и достъп на гражданите до информация за тях, както и осъществява контрола по спазването на този закон. Достъп до информация от регистъра имат всички граждани и организации. Публичността на информация за лобистите и лобистката дейност е гарантирана и чрез изискванията за предоставяне на годишния доклад по чл. 7, ал.З и годишните отчети по чл. 12 на средствата за масовоосведомяване и своевременното им публикуване в Интернет. Детайлно са уредени и основанията за отказ за регистрация или решенията за заличаване на вписването, както и реда за обжалването на тези актове - чл. 9,10 и 11.

Предвидени са задължения за идентификация на лобистите при контакти с публичните служители, обхванати от този закон - чл. 6, както и задължение за длъжностните лица да уведомяват Публичния регистър за лица, които осъществяват лобистка дейност, без да са регистрирани при условията и по реда на този закон-чл. 14.

Предвидените в Глава четвърта "Административно-наказателни разпоредби" глоби и имуществени санкции за лица, които осъществяват лобистка дейност, без да са вписани в Публичния регистър, за лобисти или длъжностни лица, които нарушават изискванията на този закон създават необходимия санкционен режим за осъществяване на ефективен контрол по приложението на закона.

Свързани:

Закон за публичност на лобизма iconСтановище на института за пазарна икономика по проект на закон
Народното събрание (Закон за лобирането по поръчка на Илия Петров и проект на Закон за публичност и регистрация на лобистите и лобистката...
Закон за публичност на лобизма iconЗакон за публичност и регистрация на лобс и т и т
...
Закон за публичност на лобизма iconЗакон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
Сборник закони апис, кн. 6/2000 г., стр. 9; кн. 8/2002 г., стр. 53; кн. 6/2004 г., стр. 72
Закон за публичност на лобизма iconЗа състоянието на лобизма в българия -2010
Работен екип: Любомир Пеловски, Господин Атанасов, Христо Халачев, Лазар Карадалиев, Иван Есенски, Димитър Богословов, Свилен Милушев,...
Закон за публичност на лобизма iconТема: строителство, строителен контрол
Някои от избраниците на герб или не знаят какво правят, или яно газят в полето на лобизма и корупцията. И скачат от скандал в скандал,...
Закон за публичност на лобизма iconРепублика българия сметнапалат а бюлети н по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
Брой на длъжностните лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (зпилзвдд),...
Закон за публичност на лобизма iconРепублика българия сметнапалат а бюлети н по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
Брой на длъжностните лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (зпилзвдд),...
Закон за публичност на лобизма iconЗакон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
Юли 2002г., изм. Дв бр. 8 от 28 Януари 2003г., изм. Дв бр. 38 от 11 Май 2004г., изм. Дв бр. 105 от 29 Декември 2005г., изм. Дв бр....
Закон за публичност на лобизма iconЗакон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
Май 2006г., изм. Дв бр. 73 от 5 Септември 2006г., изм. Дв бр. 109 от 20 Декември 2007г., изм. Дв бр. 33 от 28 Март 2008г., изм. Дв...
Закон за публичност на лобизма iconЗакон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
Май 2006г., изм. Дв бр. 73 от 5 Септември 2006г., изм. Дв бр. 109 от 20 Декември 2007г., изм. Дв бр. 33 от 28 Март 2008г., изм. Дв...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом