Закон за потребителския кредит
ИмеЗакон за потребителския кредит
страница7/7
Дата на преобразуване06.01.2013
Размер0.79 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://advokati.ovo.bg/ZAKONI/zakon_za_potrebitelskija_kredit.docx
1   2   3   4   5   6   7


Част III. Разходи по овърдрафта:


1. Лихвеният процент по

(%

кредита и условията за

- Фиксиран или

прилагането му и ако е

- Променлив (с показател или референтен

приложимо за съответния вид

процент, приложим спрямо първоначалния лихвен

овърдрафт, различните

процент)

лихвени проценти, които са

- Периоди)

относими за овърдрафта.

 

2. Когато е приложимо за

(%

съответния вид овърдрафт:

Тук се посочва представителен пример, в който се

ГПР

посочват всички допускания, използвани за

(Общите разходи за

изчисляването на лихвения процент)

потребителя, настоящи или

 

бъдещи, изразени като

 

годишен процент от общия раз-

 

мер на предоставения кредит)

 

ГПР Ви дава възможност да

 

сравните различни

 

предложения за сключване на

 

договор.

 

3. Когато е приложимо за

(Приложимите разходи от момента на сключване

съответния вид овърдрафт:

на договора за овърдрафт)

Разходи

 

Условията, при които тези

 

разходи могат да бъдат

 

променяни.

 

4. Разходи, дължими при

Вие трябва да платите (...... (приложим лихвен

просрочени плащания

процент и начините за неговата промяна и когато

Пропуснатите плащания могат

е приложимо, лихви за просрочие) за пропуснати

да доведат до неблагоприятни

плащания)

за Вас последици

 

(включително принудително

 

изпълнение) и да затруднят

 

получаването на кредита.

 


Част IV. Други важни условия по договора за овърдрафт:


1. Прекратяване на договора

(Условията и начините за прекратяване на

за овърдрафт

договора за овърдрафт)

2. Извършване на справка в

 

Централния кредитен регистър

 

или в друга база данни,

 

използвани в Република

 

България за оценка

 

кредитоспособността на

 

потребителите.

 

Когато кредиторът откаже да

 

Ви предостави кредит въз

 

основа на извършена проверка

 

в Централния кредитен

 

регистър или в друга база

 

данни, той е длъжен да Ви

 

уведоми незабавно и

 

безвъзмездно за резултата от

 

извършената справка и за

 

съдържащите се в нея

 

сведения за Вас.

 

Това не се отнася за случаите,

 

когато предоставянето на тази

 

информация е забранено от

 

европейското законодателство

 

или е в противоречие с

 

изискването за обезпечаване

 

на обществения ред и

 

сигурност.

 

3. Когато е приложимо за

Тази информация е валидна за периода от ... до

съответния вид овърдрафт:

.....

Срокът, за който кредиторът е

 

обвързан от преддоговорната

 

информация.

 


Част V. Когато е приложимо за съответния вид овърдрафт, допълнителна информация при предоставяне на финансови услуги от разстояние:

а) по отношение на кредитора:


1. Когато е приложимо за

(Идентификационни данни)

съответния вид овърдрафт:

 

Представител на кредитора,

 

установен в страната, в която

 

живее потребителят

 

2. Адрес

(Адрес, предназначен за използване от

 

потребителя)

3. Телефонен номер*

 

4. Електронен адрес*

 

5. Факс*

 

6. Интернет страница*

 

7. Когато е приложимо за

(Търговският регистър, в който е вписан

съответния вид овърдрафт:

кредиторът, заедно с ЕИК, предоставен от

Регистрация

Агенцията по вписванията, или код по БУЛСТАТ)

8. Когато е приложимо за

 

съответния вид овърдрафт:

 

Надзорен орган

 


б) по отношение на договора за кредит:


1. Когато е приложимо за

да/не

съответния вид овърдрафт:

(Практически указания относно упражняването на

Правото на отказ от сключения

правото на отказ, посочващи също и адрес, на

договор.

който следва да се изпрати уведомлението, с

Имате право в срок 14

което се упражнява правото на отказ, както и

календарни дни да се

последиците от неупражняване на правото на

откажете от сключения договор

отказ)

Когато е приложимо за

 

съответния вид овърдрафт:

 

Упражняване на правото на

 

отказ

 

2. Когато е приложимо за

 

съответния вид овърдрафт:

 

Законът, на който кредиторът

 

се позовава, за да установи

 

взаимоотношения с Вас преди

 

сключване на договора за

 

кредит.

 

3. Когато е приложимо за

 

съответния вид овърдрафт:

 

Клауза относно приложимото

(Съответната клауза да се въведе тук)

право към договора за кредит

 

и/или относно компетентния

 

съд при възникване на спор

 


в) по отношение на извънсъдебни способи за обезщетяване на потребителя:


Наличие на извънсъдебни

Съществуват ли извънсъдебни способи за

способи за извънсъдебно

предявяване на рекламации и за търсене на

решаване на спорове и за

обезщетение от страна на потребителя, страна по

търсене на обезщетение

договора за кредит от разстояние, както и начина

 

за достъп на потребителите до тях


УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 3:

1. Навсякъде, където е отбелязан символът *, попълването на съответната информация не е задължително за кредитора.

2. Навсякъде, където е отбелязано "Когато е приложимо за съответния вид кредит", кредиторът следва да попълни съответния ред в случаите, когато информацията се отнася до договора за овърдрафт, или да отстрани съответната информация или съответния ред и да добави изрично следния текст: "неприложимо за този вид кредит", когато информацията не се отнася до разглеждания вид кредит.

3. Означенията, посочени в пространството между скобите, се отнасят за информацията, която следва да се попълни от кредитора.

4. В част I, т. 1 кредиторът следва да посочи своето име или наименование и правноорганизационна форма, както и ЕИК, предоставен от Агенцията по вписванията, или код по БУЛСТАТ.

5. В част I, т. 2 кредиторът следва да посочи своето седалище и адрес на управление.

6. В част I, т. 7 кредитният посредник следва да посочи своето име или наименование и правноорганизационна форма, както и ЕИК, предоставен от Агенцията по вписванията, или код по БУЛСТАТ.

7. В част I, т. 8 кредиторът следва да посочи седалището и адреса на управление на кредитния посредник.

8. В част III, т. 1 кредиторът следва да посочи лихвения процент по кредита - фиксиран или променлив (изразен с индекс или референтен лихвен процент, приложим спрямо първоначалния лихвен процент).

9. В част III, т. 2 кредиторът следва да посочи ГПР, както и представителен пример, като се вземат предвид всички допускания, използвани при изчисляване на ГПР. Когато съответният вид кредит се предоставя с различни лихвени проценти или разходи, кредиторът посочва, че те могат да доведат до изчисляване на по-висок ГПР.

10. В част III, т. 3 кредиторът следва да посочи всички разходи, приложими от момента на сключване на договора за овърдрафт.

11. В част III, т. 4 кредиторът следва да посочи лихвения процент при просрочени плащания, начините за неговото образуване и всички други разходи, които се дължат за просрочени плащания за този вид кредит.

12. В част IV, т. 1 кредиторът следва да посочи условията и процедурата за прекратяване на договора за овърдрафт.

13. В част IV, т. 3 кредиторът следва да посочи периода, за който е валидна предоставената преддоговорна информация.

14. В част V, буква "а", т. 1 кредиторът следва да посочи името или наименованието на своя представител, установен в страната, в която живее потребителят.

15. В част V, буква "а", т. 2 кредиторът следва да посочи седалището и адреса на управление на своя представител.

16. В част V, буква "а", т. 7 кредиторът следва да посочи търговския регистър, в който е вписан, заедно с ЕИК, предоставен от Агенцията по вписванията, или код по БУЛСТАТ. Когато кредиторът е от друга държава, се посочва регистърът, в който е вписан, заедно с регистрационния му номер или еквивалентно средство за идентификация в този регистър.

17. В част V, буква "б", т. 1 кредиторът следва да посочи, че потребителят има право на отказ от договора за кредит в срок 14 календарни дни, както и да предостави указания за упражняване правото на отказ, които да посочват срока за упражняване на това право, адреса, на който следва да се изпрати уведомлението, с което се упражнява правото на отказ, и последиците от неупражняването на това право.

18. В част V, буква "б", т. 3 кредиторът следва да посочи съответната клауза от договора.

19. В част V, буква "в" кредиторът следва да посочи дали съществуват извънсъдебни способи за подаване на жалби и за търсене на обезщетение от страна на потребителя, страна по договора за кредит от разстояние, както и начина за достъп до тях.

За кредитора:

Подпис и печат:

Длъжност:

Дата:


Приложение № 4 към чл. 5, ал. 3


Преддоговорна информация при договори за кредит по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3


Кредиторът и/или кредитният посредник е длъжен да предостави на потребителя следната преддоговорна информация:

1. Наименование на кредитора/кредитния посредник;

2. Адрес;

3. Телефонен номер;

4. Факс;

5. Вид на кредита;

6. Общ размер на кредита (главница);

7. Срок на договора за кредит;

8. Указание за размера, броя, периодичността и датите на погасителните вноски;

9. Обща сума, дължима по кредита (общ размер на кредита (главница) заедно с лихвите и разходите, които могат да възникнат във връзка с кредита);

10. Изисквани обезпечения;

11. Лихвен процент по кредита;

12. Годишен процент на разходите по кредита (ГПР);

13. Разходи, дължими при просрочени плащания;

14. Разходи, дължими при предсрочно погасяване на кредита;

15. Други свързани с договора разходи;

16. Допълнителни задължения, които възникват във връзка с договора за кредит, когато са предвидени такива (задължително сключване на договор за застраховка или на друг договор за допълнителна услуга, задължение за откриване на сметка по кредита);

17. Срок, за който кредиторът е обвързан от посочената по-горе информация.
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Закон за потребителския кредит iconПроизводството е образувано по молба от „Б. П. П. Ф. Е., Код по булстат
Сочи се като правно основание на иска чл. 4 и чл. 7, т. 4 и т. 8 от Закона за потребителския кредит, чл. 33 от Закона за потребителския...
Закон за потребителския кредит iconСъдът е сезиран с искова молба от Б. П. П. Ф. Еад гр. София, ж к. М., Б. П. С., сг., тел. 02 9154100, факс 02 489 9866, представляван от Луик Льо Пишу Ч. А
Луик Льо Пишу Ч. А. Х. Ак п.,бУ. М. №98. 1, офис 2 срещу Й. В. П., от гр. Г. Д., У. Е. А. №, Б. за заплащане на дължими суми по договор...
Закон за потребителския кредит iconДипломна работа
Тема: “Ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство”
Закон за потребителския кредит iconОбщи разпоредби
Чл. Този закон урежда изискванията за предоставяне на потребителски кредит, изискванията към договора за потребителски кредит и към...
Закон за потребителския кредит iconЛого форми на кредит
В исторически план с развитието на стоково-паричните отношения се утвърждават разнообразни форми на кредит. Най-популярна е класификацията...
Закон за потребителския кредит iconОбщи условия по договор за потребителски кредит
Терра Кредит” еоод е страна. Настоящите общи условия са приети с решение на общото събрание на съдружниците на „Терра Кредит” еоод...
Закон за потребителския кредит iconОснования
Прекратяване на регистрацията (дерегистрация) по този закон е процедура, въз основа на която, след датата на дерегистрация лицето...
Закон за потребителския кредит iconЗакон за изменение и допълнение на закона за
В чл. 77, ал. 1 се правят следните изменения, относно срока за възстановяване на данъчния кредит
Закон за потребителския кредит iconГратисни периоди при погасяване на кредит
...
Закон за потребителския кредит iconВъведение в икономиката. Микроикономика. Пределна полезност и оптимизиране на потребителския избор

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом