Закон за потребителския кредит
ИмеЗакон за потребителския кредит
страница4/7
Дата на преобразуване06.01.2013
Размер0.79 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://advokati.ovo.bg/ZAKONI/zakon_za_potrebitelskija_kredit.docx
1   2   3   4   5   6   7
§ 7. Устройственият правилник на Комисията за защита на потребителите се привежда в съответствие с изискванията на закона в едномесечен срок от влизането му в сила.


§ 8. Изпълнението на закона се възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.


§ 9. Законът влиза в сила от 12 май 2010 г.

-------------------------

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 18 февруари 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2010 Г.)


§ 4. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 19, ал. 2


Годишен процент на разходите по кредита


1. Изчисляване на годишния процент на разходите (ГПР)

Годишният процент на разходите по кредита се изчислява по следната формула:


където:

X е ГПР, който може да се изчисли по алгебричен път или чрез последователни приближения, когато другите параметри в уравнението са известни;

m - общият брой усвоявания по кредита;

k - поредният номер на усвояване по кредита, следователно 1 Ј k Ј m;

Ck - размерът на съответното поредно (k) усвояване по кредита;

tk - интервалът, изразен в години и части от годината, между датата на първото усвояване на сума по кредита и датата на съответното усвояване (k) на суми по кредита, следователно t1 = 0;

m' - общият брой на погасителните вноски и плащания на разходи;

l - поредният номер на погасителната вноска или плащането на разходи;

Dl - размерът на съответната поредна (l) погасителна вноска или плащане на разходи;

Sl - интервалът, изразен в години и части от годината, между датата на първото усвояване на сума по кредита и датата на съответната (l) погасителна вноска или плащане на разходи.

2. Изчисляването на ГПР се извършва при отчитане на следните общи положения:

а) платените от страните по договора суми по различно време не е задължително да са равни и да се заплащат на еднакви периоди от време;

б) за начална дата се смята датата на първото усвояване;

в) интервалите между датите, използвани при изчисленията, се изразяват в години или в части от годината, като се смята, че годината има 365 дни (или 366 през високосните години), 52 седмици или 12 осреднени месеца; приема се, че един осреднен месец съдържа 30,41666 дни (т.е. 365/12), независимо от това, дали годината е високосна или не;

г) резултатът от изчисленията се изразява с точност до поне един знак след десетичната запетая; когато следващото число след десетичната запетая е по-голямо или равно на 5, предходното след десетичната запетая число се закръгля с една единица нагоре;

д) уравнението по т. 1 може да се преобразува в сбор от положителни или отрицателни парични потоци (Ak), т.е. усвоените и погасените суми ще бъдат получени или погасени за периодите от 1 до k, изразени в години, по следния начин:


където S е настоящият баланс на паричните потоци; при равенство между положителните и отрицателните парични потоци тази стойност следва да е нула.

3. Изчисляването на ГПР по кредита се извършва при отчитане на следните допълнителни допускания:

а) договорът за потребителски кредит ще е валиден за срока, за който е бил сключен, и кредиторът и потребителят ще изпълняват своите задължения в съответствие с условията и сроковете по договора;

б) при договор за потребителски кредит, който съдържа клаузи, позволяващи изменение на лихвения процент и на стойността или размера на разходите, включени в ГПР по кредита, които не могат да получат конкретно стойностно изражение към момента на неговото изчисляване, ГПР по кредита се изчислява, като се приеме, че лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичането на срока на договора;

в) ако договорът за кредит предоставя на потребителя различни възможности по отношение на неговото усвояване, допуска се, че общият размер на кредита е усвоен незабавно и изцяло;

г) ако договорът за кредит предлага на потребителя различни начини на усвояване с прилагане на различни лихвени проценти или различни разходи, приема се, че кредитът е усвоен при най-високите стойности за лихвен процент и разходи, обичайно приложими при усвояване на средства по този вид договори за кредит;

д) ако договорът за кредит предоставя на потребителя различни възможности по отношение на неговото усвояване, но предвижда ограничения по отношение на сумата и срока при различните начини на усвояване, кредитът се смята за усвоен на най-ранната предвидена в договора дата и съобразно предвидените ограничения за усвояването му;

е) ако договорът за потребителски кредит не предвижда погасителен план за издължаване на кредита, при изчисляването на ГПР по кредита се приема, че кредитът е предоставен за срок една година и ще бъде погасен на 12 равни месечни вноски;

ж) ако договорът за потребителски кредит предвижда погасителен план, съгласно който размерът на погасителните вноски варира, сумата на всяка погасителна вноска се приема за най-ниската от предвидените в договора суми;

з) освен ако не е предвидено друго и договорът за потребителски кредит съдържа повече от една възможна дата за плащане на вноските, при изчисляването на ГПР по кредита се приема, че кредитът се предоставя и погасителните вноски ще бъдат извършени на най-ранната дата, предвидена в договора;

и) ако договорът за потребителски кредит не предвижда общ размер на кредита, се приема, че той е 3000 лв.;

к) в случаите на предоставяне на договор за кредит под формата на овърдрафт по сметка се приема, че общият размер на кредита е усвоен изцяло и за целия срок на договора; ако срокът на договора за кредит не е известен, при изчисляването на ГПР се приема, че срокът на договора е 3 месеца;

л) ако за ограничен период или сума се предлагат различни лихвени проценти и различни разходи, се приема, че лихвеният процент и разходите са най-високите за целия срок на договора за кредит;

м) при договор за потребителски кредит, за който е договорен фиксиран лихвен процент за началния период на договора, в края на който се определя нов лихвен процент, който впоследствие периодично се коригира в съответствие с определен договорен индекс, при изчисляването на ГПР се приема, че считано от края на периода, който е с фиксиран лихвен процент, лихвеният процент е същият като в момента на изчисляване на ГПР в зависимост от стойността на договорения в този момент индекс.


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2


Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити


Информацията в този формуляр няма силата на предложение за сключване на договор и не задължава кредитора да Ви предостави кредитния продукт, за който се отнася тази информация.


Част I. Идентификационни данни и данни за контакт на кредитора/кредитния посредник:


1. Кредитор

(Идентификационни данни)

2. Адрес

(Адрес, който ще се използва от

 

потребителя)

3. Телефонен

 

номер*

 

4. Електронен

 

адрес*

 

5. Факс*

 

6. Интернет

 

страница*

 


Когато е приложимо за съответния вид кредит:


7. Кредитен

(Идентификационни данни)

посредник

 

8. Адрес

(Адрес, който ще се използва от

 

потребителя)

9. Телефонен

 

номер*

 

10. Електронен

 

адрес*

 

11. Факс*

 

12. Интернет

 

страница*

 


Част II. Описание на основните характеристики на съответния кредит:


1. Вид на кредита

 

2. Общ размер на кредита

 

(Максималният размер

 

(лимитът) или общата сума,

 

предоставена по договора за

 

кредит)

 

3. Условия за усвояване на

 

кредита

 

(Как и кога ще получите

 

парите)

 

4. Срок на договора за кредит

 

5. Указания за размера, броя,

Вие трябва да платите следното:

периодичността и датите на

(Размер, брой и периодичност на погасителните

погасителните вноски

вноски, които трябва да се платят от потребителя)

 

Лихвите и/или разходите по кредита ще са

 

дължими, както следва:

6. Общата сума, която следва

(Сумата на общия размер на кредита и на общите

да заплатите

разходи на кредита)

(Общият размер на кредита

 

(главницата) заедно с лихвите

 

и разходите, които могат да

 

възникнат във връзка с

 

Вашия кредит)

 

7. Когато е приложимо за

 

съответния вид кредит:

 

Когато кредитът се

 

предоставя под формата на

 

разсрочено плащане за

 

закупуване на стока или

 

услуга или е обвързан с

 

доставката на конкретна

 

стока или с предоставянето на

 

услуга:

 

Наименование на

 

стоката/услугата;

 

Цена на стоката/услугата в

 

брой.

 

8. Когато е приложимо за

(Вид на обезпечението)

съответния вид кредит:

 

Изисквани обезпечения;

 

Описание на обезпечението,

 

което следва да

 

предоставите по договора за

 

кредит.

 

9. Когато е приложимо за

 

съответния вид кредит:

 

Погасителните вноски, които

 

не водят до незабавно

 

погасяване на общия размер

 

на кредита (главницата).

 
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Закон за потребителския кредит iconПроизводството е образувано по молба от „Б. П. П. Ф. Е., Код по булстат
Сочи се като правно основание на иска чл. 4 и чл. 7, т. 4 и т. 8 от Закона за потребителския кредит, чл. 33 от Закона за потребителския...
Закон за потребителския кредит iconСъдът е сезиран с искова молба от Б. П. П. Ф. Еад гр. София, ж к. М., Б. П. С., сг., тел. 02 9154100, факс 02 489 9866, представляван от Луик Льо Пишу Ч. А
Луик Льо Пишу Ч. А. Х. Ак п.,бУ. М. №98. 1, офис 2 срещу Й. В. П., от гр. Г. Д., У. Е. А. №, Б. за заплащане на дължими суми по договор...
Закон за потребителския кредит iconДипломна работа
Тема: “Ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство”
Закон за потребителския кредит iconОбщи разпоредби
Чл. Този закон урежда изискванията за предоставяне на потребителски кредит, изискванията към договора за потребителски кредит и към...
Закон за потребителския кредит iconЛого форми на кредит
В исторически план с развитието на стоково-паричните отношения се утвърждават разнообразни форми на кредит. Най-популярна е класификацията...
Закон за потребителския кредит iconОбщи условия по договор за потребителски кредит
Терра Кредит” еоод е страна. Настоящите общи условия са приети с решение на общото събрание на съдружниците на „Терра Кредит” еоод...
Закон за потребителския кредит iconОснования
Прекратяване на регистрацията (дерегистрация) по този закон е процедура, въз основа на която, след датата на дерегистрация лицето...
Закон за потребителския кредит iconЗакон за изменение и допълнение на закона за
В чл. 77, ал. 1 се правят следните изменения, относно срока за възстановяване на данъчния кредит
Закон за потребителския кредит iconГратисни периоди при погасяване на кредит
...
Закон за потребителския кредит iconВъведение в икономиката. Микроикономика. Пределна полезност и оптимизиране на потребителския избор

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом