Общи разпоредби




ИмеОбщи разпоредби
страница1/2
Дата на преобразуване06.01.2013
Размер294.58 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://parliament.bg/bills/40/602-01-16.rtf
  1   2
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект


З А К О Н



за потребителския кредит


Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. Този закон урежда изискванията за предоставяне на потребителски кредит, изискванията към договора за потребителски кредит и към договора за посредничество за предоставяне на потребителски кредит.

Чл. 2. Този закон има за цел да осигури защитата на потребителите при предоставяне на потребителски кредит чрез:

1. приемането на изисквания, които ще се прилагат за всички форми на потребителски кредит, с изключение на изрично изключените от предмета на този закон;

2. създаването на равни условия за получаване на потребителски кредит;

3. осигуряването на защита срещу неравноправни клаузи в договора за потребителски кредит;

4. предоставянето на информация за техните права и задължения по договора за потребителски кредит и за условията и стойността на кредита;

5. предоставянето на възможност да упражнят правата си, произтичащи от този закон и от договора за потребителски кредит, по съдебен и административен ред;

6. осигуряването на достъп до извънсъдебни способи за решаването на спорове, свързани с потребителски кредити.

Чл. 3. (1) Разпоредбите на този закон се прилагат и за свързан договор, при който от икономическа гледна точка се постига същата цел, както при договора за кредит.

(2) Разпоредбите на този закон не се прилагат за:

1. договора за наем, който не предвижда прехвърляне на правото на собственост или на друго вещно право;

2. договора за кредит, за който не се начислява лихва или друг разход за потребителя;

3. договора за кредит, по който не се дължи лихва, при условие че потребителят се е съгласил да издължи кредита с еднократна вноска;

4. договора за предоставяне на услуги за продължителен период от време, съгласно който потребителят има право да издължава стойността на услугите чрез извършване на периодични плащания в хода на предоставяне на услугите;

5. договора за кредит, чийто размер е на стойност по-малка от
400 лв. или на стойност над 40 000 лв.;

6. договора за кредит, при който потребителят се задължава да изплати стойността на кредита за период не по-дълъг от 3 месеца, или когато кредитът се издължава чрез извършването на не повече от 4 вноски за срок не по-дълъг от 12 месеца.

(3) Разпоредбите на този закон, с изключение на чл. 9, не се прилагат за договора за кредит, при който кредитът се предоставя под формата на превишаване наличността на разплащателна сметка, с изключение на сметките, свързани с кредитна карта.

(4) Разпоредбите на този закон, с изключение на чл. 15, не се прилагат за:

1. договора за кредит или договора за посредничество за предоставяне на кредит, обезпечен с ипотека върху недвижим имот;

2. договора за кредит или договора за посредничество за предоставяне на кредит, предназначен за придобиване или запазване правото на собственост върху земя или сграда, която е построена или предстои да бъде построена, както и за извършване на ремонт или подобрения на недвижим имот.


Глава втора

ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ. ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ


Чл. 4. Договорът за потребителски кредит е договор, въз онова на който кредитодателят предоставя или се задължава да предостави на потребителя кредит под формата на отсрочено плащане, заем, разсрочено плащане, лизинг и всяка друга подобна форма на улеснение за плащане.

Чл. 5. (1) Страни по договора за потребителски кредит са потребителят и кредитодателят.

(2) Потребител е всяко физическо лице, което е страна по договор за потребителски кредит и не действа в рамките на своята професионална или търговска дейност.

(3) Кредитодател е всяко юридическо лице, физическо лице или обединение от такива лица, което предоставя потребителски кредит в рамките на своята търговска или стопанска дейност.

Чл. 6. (1) Кредитодателят уведомява потребителя за всички клаузи на договора за потребителски кредит и му предоставя необходимата информация преди сключването на договора.

(2) Договорът за потребителски кредит се сключва задължително в писмена форма и на потребителя се предоставя екземпляр от договора.

(3) Потребителят не е длъжен да извършва каквито и да са плащания, включително на лихви, такси, комисиони или други разходи, които не са включени в условията на сключения договор за потребителски кредит.

(4) Всички изменения и допълнения към сключения договор за потребителски кредит се извършват в писмена форма и се подписват от двете страни по договора.

Чл. 7. Договорът за потребителски кредит съдържа задължително следната информация, предоставена на ясен и разбираем език:

1. дата и място на сключване;

2. име/наименование, правно организационна форма, ЕИК по БУЛСТАТ и адрес/седалище на кредитодателя;

3. име, EГН, постоянен и настоящ адрес на потребителя;

4. нетна стойност на кредита (подлежаща на получаване главница на кредита);

5. максимален размер на кредита, ако такъв е уговорен, или начините за неговото определяне;

6. годишен процент на разходите по кредита, които потребителят трябва да направи, за да издължи кредита, а когато неговото изчисляване не е възможно - годишен лихвен процент и всички разходи, приложими към момента на сключване на договора за кредит;

7. условията, при които посочените в т. 6 разходи по кредита могат да бъдат променяни;

8. условията за издължаване на кредита от потребителя, включително стойността, броя, периодичността и датите на погасителните вноски и, ако е възможно, общата стойност на тези плащания;

9. разходите по чл. 21, ал. 2, с изключение на тези, които възникват поради неизпълнение на договора от страна на потребителя;

10. елементите на общата стойност на кредита, които не са включени при изчисляването на годишния процент на разходите по кредита; когато точният размер на тези елементи е известен, те трябва да бъдат посочени в договора; когато точният размер на тези елементи не е известен, посочва се начинът на тяхното изчисляване или реалистична оценка за тяхната стойност;

11. свързани с договора разходи, които трябва да се понесат от потребителя, ако има такива;

12. правото на потребителя да погаси предсрочно кредита и указание, че в този случай той има право на намаление на размера на задълженията си съгласно чл. 18, ал. 2, както и условията за прекратяване на договора;

13. обезпеченията, които потребителят е длъжен да предостави, тяхната стойност, както и условията, при които могат да бъдат освободени;

14. изискуемите застраховки и разходите по тях, ако изборът на застраховател не е предоставен на потребителя.

Чл. 8. (1) Когато договорът за потребителски кредит се сключва за финансиране придобиването на стоки или предоставянето на услуга чрез разсрочено плащане или лизинг, освен информацията по чл. 7 договорът съдържа и информация за:

1. стоката или услугата (точно описание) - предмет на договора;

2. цената на придобиваната срещу кредита стока или услуга, когато тя се заплаща в брой, и цената на стоката или услугата, когато тя се изплаща на кредит съгласно условията на договора;

3. размера на авансовото плащане, броя и размера на погасителните вноски и техния падеж или правилата за тяхното определяне, когато те не могат да бъдат установени към момента на сключване на договора;

4. фирмата, седалището, адреса на управление и ЕИК по БУЛСТАТ, съответно трите имена и адреса на собственика на стоката, когато продавачът запазва правото на собственост върху нея до окончателното изплащане на цената от потребителя;

5. условията, при които потребителят става собственик на стоката;

6. задължението на потребителя да открие отделна сметка и да внася средства в нея, ако това е уговорено между страните.

(2) При предоставяне на кредит за придобиване на стоки кредитодателят може да развали договора и да поиска връщане на стоката, ако потребителят забави дължимото плащане повече от 3 месеца. В този случай размерът на кредита се намалява с цената на върнатата стока, като се отчита намаляването на стойността й.

Чл. 9. (1) При договори, при които кредитът се предоставя под формата на превишаване наличността по разплащателна сметка (овърдрафт), с изключение на кредитните карти, кредитодателят уведомява писмено потребителя преди или най-късно по време на сключване на договора за потребителски кредит за:

1. максималния размер на кредита;

2. годишната лихва и разходите по кредита, приложими от момента на сключване на договора, както и условията, при които те могат да бъдат променяни;

3. начините за прекратяване на договора.

(2) Кредитодателят потвърждава на потребителя в писмена форма информацията по ал. 1. Потвърждаването на тази информация може да се съдържа в извлечение от сметка, предоставено на потребителя. Кредитодателят уведомява незабавно потребителя за всяка промяна в годишната лихва или в разходите, свързани с предоставянето на кредита.

(3) Когато кредитодателят позволи на потребителя да превиши наличността по разплащателната си сметка за период по-дълъг от 3 месеца без наличието на договор за тази цел, кредитодателят уведомява незабавно потребителя за годишната лихва, за разходите по кредита и за условията за тяхната промяна.

Чл. 10. Договорът за потребителски кредит, свързан с използването на кредитна карта, съдържа задължително информация за:

1. горната граница на кредита, ако такава е договорена, или начините за нейното определяне;

2. условията за ползване и връщане на кредита;

3. годишния лихвен процент и разходите, ако има такива, приложими към момента на сключване на договора, както и условията, при които те могат да бъдат променяни.


Глава трета

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ. НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ


Чл. 11. (1) Правата, предоставени на потребителите по този закон, не могат да бъдат ограничавани. Всяка уговорка, с която предварително се изключват или ограничават правата на потребителите, е недействителна.

(2) Отказът от права, предоставен на потребителите по този закон, е недействителен.

(3) Всяка клауза в договор, която посочва за приложим закона на друга страна, която не е член на Европейския съюз, и която клауза изключва прилагането на разпоредбите на този закон или на закона на страна - членка на Европейския съюз, е нищожна.

(4) Разпоредбите на този закон се прилагат и в случаите, когато между потребителя и кредитодателя са сключени няколко договора за кредит, чийто общ размер надвишава посочения в чл. 3, ал. 2, т. 5 максимален размер или чието сключване е с цел или резултат заобикаляне изискванията на този закон.

Чл. 12. Договорът за потребителски кредит не може да съдържа неравноправни клаузи по смисъла на чл. 143 и следващите от Закона за защита на потребителите.

Чл. 13. Клаузите и информацията по чл. 7, чл. 8, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 и 10 трябва да бъдат ясно и недвусмислено формулирани, а документите, които ги съдържат, да са видими и четливи.

Чл. 14. (1) Когато не са спазени изискванията на чл. 6, чл. 7,
т. 4–14, чл. 8, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 и чл. 10, договорът за потребителски кредит е недействителен.

(2) Когато договорът за потребителски кредит е признат за недействителен, потребителят връща стойността на кредита, но не дължи лихва или други разходи за стойността на кредита.

Глава четвърта

РЕКЛАМА НА ДОГОВОРИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ


Чл. 15. (1) Всяка реклама, включително съобщение, изложено в търговско помещение, предлагащо сключването на договор за потребителски кредит, съгласно които рекламодателят се задължава да предостави кредит или да посредничи за сключването на договор за потребителски кредит и които посочват лихвен процент или други данни, свързани със стойността на кредита, трябва да посочват и годишния процент на разходите по кредита. Ако изчисляването на годишния процент на разходите по кредита не е възможно, рекламодателят включва в рекламното съобщение представителен пример за стойността на кредита.

(2) Разпоредбата на ал. 1 не освобождава рекламодателя и рекламната агенция, изготвила рекламата, от отговорността по Закона за защита на потребителите за заблуждаваща или непочтена и за неразрешена сравнителна реклама.


Глава пета

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Чл. 16. (1) Кредитодателят може да прехвърли вземанията си от потребителя на трето лице само при условие че договорът за потребителски кредит предвижда такава възможност.

(2) Когато кредитодателят прехвърли вземанията си по договора за потребителски кредит на трето лице, потребителят има право да направи спрямо това трето лице всички възражения, които има към първоначалния кредитор, включително възраженията за прихващане.

(3) Недействителна е всяка клауза от договора за потребителски кредит, която изключва или ограничава правото на потребителя по ал. 2.

Чл. 17. (1) Наличието на договор за кредит не е пречка потребителят да потърси правата си от доставчика на стоките или услугите, закупени чрез използване на кредит, когато стоките или услугите не са доставени на потребителя, доставени са частично или не съответстват на договора за продажба или доставка.

(2) При предоставяне на кредит за придобиване на стоки или услуги потребителят има право да иска от кредитодателя обезщетение, представляващо разликата между договореното и реално доставеното, когато са налице едновременно следните условия:

1. потребителят е получил кредит за придобиване на стока или услуга от лице, различно от продавача или доставчика;

2. между кредитодателя и продавача на стоката или доставчика на услугата е сключено предварително споразумение, според което кредити за придобиване на предлаганите от продавача или доставчика стоки и услуги ще бъдат предоставяни единствено от този кредитодател;

3. потребителят е получил кредит в рамките на споразумението по т. 2;

4. стоките или услугите, за придобиването на които е получен кредитът, не са доставени на потребителя, доставени са частично или не съответстват на договора за продажба и за доставка, и

5. потребителят е предявил правото си на обезщетение към доставчика, но не е бил удовлетворен.

(3) Алинея 2 не се прилага за доставка на стоки или услуги на стойност по-малка от 400 лв.


Глава шеста

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА НА КРЕДИТОДАТЕЛЯ


Чл. 18. (1) Потребителят има право да изпълни предсрочно задълженията си по договора за потребителски кредит.

(2) Предсрочното погасяване на кредита води до съответно намаляване на лихвата и на разходите по кредита, включени в стойността на кредита, съответстващи на периода, през който потребителският кредит няма да се използва. Кредитодателят не може да откаже да приеме предсрочно погасяване на кредита от потребителя.

(3) В случаите по ал. 1 дължимите от потребителя разходи, които са предвидени в договора за потребителски кредит, не могат да надвишават тримесечния еквивалент на годишния процент на разходите по потребителския кредит върху остатъка от кредита.

Чл. 19. (1) При просрочие на кредита от страна на потребителя кредитодателят има право само на лихва за периода на просрочието.

(2) Когато потребителят забави дължимите от него плащания по кредита, обезщетението за забава не може да надвишава законната лихва.

(3) Кредитодателят не може да откаже да приеме частично плащане на потребителския кредит.

Чл. 20. (1) Потребителят не може да бъде задължаван да гарантира потребителския кредит чрез издаване на запис на заповед или менителница.

(2) Когато задълженията на потребителя по договора за потребителски кредит са гарантирани чрез издаване на запис на заповед или менителница, след всяко плащане те трябва незабавно да бъдат привеждани в съответствие с остатъка по задължението.

(3) При погасяване на задължението на потребителя кредитодателят е длъжен незабавно да върне издадения запис на заповед или менителница.

(4) Кредитодателят отговаря за всички вреди, причинени на потребителя вследствие на неспазване на изискванията на ал. 1, 2 и 3.


Глава седма

ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ ПО КРЕДИТА


Чл. 21. (1) Годишният процент на разходите по кредита представлява общата стойност на кредита за потребителя, изразена като годишен процент от сумата на предоставения кредит.

(2) При изчисляване на годишния процент на разходите по кредита не се включват:

1. разходите, които потребителят трябва да заплати за неизпълнение на задълженията си по договора за потребителски кредит;

2. разходите, различни от покупната цена на стоката или услугата, които потребителят заплаща при покупката на стока или услуга, независимо от това дали покупката се извършва в брой или чрез предоставяне на кредит;

3. разходите за извършване на превода на средства и за поддържането на банкови сметки, предназначени да обслужват погасяването на потребителския кредит, на лихвите и другите разходи по него, освен ако тези разходи са необичайно високи и потребителят няма възможност за избор, както и за събирането на дължимите вноски или за извършване на други плащания, независимо от това дали сумите се събират в брой или по друг начин;

4. вноските, дължими във връзка с членство в сдружения или организации, които не произтичат от договора за потребителски кредит, макар че се отразяват на условията му;

5. разходите, свързани с обезпечения;

6. разходите за застраховка, освен тези, чието предназначение е да осигурят на кредитодателя пълно или частично издължаване на общия размер на кредита в случай на смърт, инвалидност, нетрудоспособност, болест или безработица на потребителя и които са задължително условие от страна на кредитодателя за отпускане на кредита.

Чл. 22. (1) Годишният процент на разходите по кредита се изчислява по формула съгласно приложението, като се вземат предвид следните условия:

1. платените от страните суми по различно време не е задължително да са равни и да се прехвърлят на равни интервали;

2. началната дата за изчисляване на лихвата е първият ден от предоставянето на потребителския кредит;

3. приема се, че интервалите между датите, използвани при изчисленията, ще бъдат изразени в години или в части от години, като се счита, че годината има 365 дни, 52 седмици или 12 осреднени месеца (един осреднен месец съдържа 30,41666 дни (365/12);

4. резултатите от изчислението се изразяват с точност до два десетични знака; когато третата цифра след десетичния знак е по-голяма или равна на 5, втората цифра след него се закръглява нагоре с единица.

(2) Годишният процент на разходите по кредита се изчислява към момента на сключване на договора за потребителски кредит.

(3) Изчисляването на годишния процент на разходите по кредита се извършва, като се допусне, че договорът за потребителски кредит е валиден за срока, за който е бил сключен, както и че кредитодателят и потребителят изпълняват своите задължения в съответствие със сроковете, по които двете страни са постигнали съгласие.

(4) Годишният процент на разходите по кредита на договор за потребителски кредит, който съдържа клаузи, позволяващи промяна на лихвения процент и на стойността или размера на другите разходи, включени в годишния процент на разходите по кредита, които не могат да бъдат измерени количествено (да получат стойностно изражение) към момента на неговото изчисляване, се изчислява, като се приеме, че лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и се прилагат до изтичането на срока на договора за потребителски кредит.

(5) Когато договорът за потребителски кредит не предвижда максимален размер на кредита, при изчисляването на годишния процент на разходите по кредита се приема, че предоставеният кредит не може да бъде по-голям от 4000 лв.

(6) Когато договорът за потребителски кредит не определя срок за издължаване на кредита и от договора не може да бъде определен такъв срок, при изчисляването на годишния процент на разходите по кредита се приема, че кредитът е предоставен за срок една година.

(7) Когато в договора за потребителски кредит не е предвидено друго и той съдържа няколко дати по избор за издължаване, при изчисляването на годишния процент на разходите по кредита се приема, че погасителните вноски ще бъдат извършени в най-близкия срок, предвиден в договора.


Глава осма

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ



Чл. 23. (1) Разпоредбите на този закон се прилагат и за договора за посредничество за предоставяне на потребителски кредит.

(2) Договорът за посредничество за предоставяне на потребителски кредит е договор, въз основа на който физическо или юридическо лице, което действа в рамките на своята професионална или търговска дейност, предлага или се задължава да уреди сключването на договор за потребителски кредит или да посочи възможност за сключването му.

(3) Договорът по ал. 1 се сключва в писмена форма.

Чл. 24. (1) Потребителят не заплаща такси и комисиони за посредничеството на лицето, което действа като посредник за сключване на договор за потребителски кредит.

(2) Лицето, което действа като посредник за сключване на договор за потребителски кредит, може да събира такси или комисиони за посредничество само от кредитодателя. Заплатените от кредитодателя разходи за посредничество са неразделна част от общата стойност на потребителския кредит.


Глава девета

ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ И ЖАЛБИ


Чл. 25. Потребителите имат право да подават жалби до Комисията за защита на потребителите, свързани с договори за потребителски кредит или за посредничество за предоставяне на потребителски кредит.

Чл. 26. Комисията за защита на потребителите и сдруженията на потребителите могат да предявяват искове за преустановяване или забрана на действия и търговски практики по този закон, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, и искове за обезщетение при условията и по реда на чл. 186 и следващите от Закона за защита на потребителите.

Чл. 27. (1) Комисията за защита на потребителите и сдруженията за защита на потребителите разясняват правата и задълженията на потребителите във връзка с договорите за потребителски кредит, предоставят им безплатни съвети и информация за правата им при ползването на потребителски кредит и съдействат за разрешаване на потребителски спорове и жалби.

(2) Потребителите имат право да сезират помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени техните права и законни интереси.


Глава десета

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 28. За нарушение на чл. 15, ал. 1 на виновните лица се налага глоба от 500 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

Чл. 29. (1) За нарушение на чл. 6-13 и чл. 23, ал. 3 на виновните лица се налага глоба в размер от 500 до 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 1000 до 4000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 на виновните лица се налага глоба от 1000 до 4000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 2000 до 8000 лв.

Чл. 30. На кредитодател, който разпределя сумата по отпуснатия кредит върху няколко договора за потребителски кредит, сключени с един и същ потребител, и по този начин заобикаля разпоредбите на чл. 3, ал. 2, т. 5 се налага глоба от 1000 до 3000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.

Чл. 31. За нарушение на чл. 18 на виновните лица се налага глоба от 1000 до 3000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв.

Чл. 32. За нарушение на чл. 19, ал. 2 и 3 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 на виновните лица се налага глоба от 500 до 1500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

Чл. 33. За нарушение на чл. 22 на виновните лица се налага глоба от 1000 до 3000 лв., а на едноличните търговци и юридически лица - имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв.

Чл. 34. За нарушение на чл. 24, ал. 1 на виновните лица се налага глоба от 500 до 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 1000 до 4000 лв.

Чл. 35. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от оправомощени от председателя на Комисията за защита на потребителите длъжностни лица.

(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Комисията за защита на потребителите или от оправомощени от него длъжностни лица.

(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Допълнителна разпоредба


§ 1. По смисъла на този закон:

1. “Обща стойност на кредита за потребителя” са всички разходи по кредита, включително лихвите и другите разходи, пряко свързани с договора за потребителски кредит, които потребителят трябва да заплати.

2. “Свързан договор” е договорът за потребителски кредит, въз основа на който:

а) кредитът се използва изключително за финансиране на договор за доставка на стоки или за предоставяне на услуги, и

б) от търговска гледна точка двата договора представляват едно цяло, което означава, че доставчикът на стоката или услугата финансира предоставянето на потребителския кредит или, в случай че кредитът се финансира от трета страна, кредитодателят използва услугите на доставчика на стоката или услугата за сключването или за подготовката на договора за кредит, или че договорът за кредит посочва конкретни стоки или услуги, доставката на които ще се финансира чрез потребителския кредит.

3. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.


заключителни разпоредби


§ 2. В чл. 186, ал. 2 от Закона за защита на потребителите се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 5:

“5. Закона за потребителския кредит.”

2. Досегашната т. 5 става т. 6

§ 3. Контролът по изпълнението на закона се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката чрез Комисията за защита на потребителите.

§ 4. Законът влиза в сила 3 месеца след обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на чл. 11, ал. 3, който влиза в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:


/Георги Пирински/
Приложение
към чл. 22, ал. 1



  1   2

Свързани:

Общи разпоредби icon1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф
На 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф, Кохезионния...
Общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Първомай, в съответствие със Закона за общинската собственост и другите разпоредби на действащото законодателство
Общи разпоредби iconНсфомсп общи Разпоредби Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Общи разпоредби icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Общи разпоредби iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Наредба №3 от  за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Разпоредбите на този закон се прилагат и за продуктите, посочени в приложение №1
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Чл. (1) С тази наредба се определят минималните изисквания и националните стандарти
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Наредба №20 относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
Общи разпоредби iconНационални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия общи разпоредби

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом