Програм а за развитието на туризма в община мездра 2005 2007 година
ИмеПрограм а за развитието на туризма в община мездра 2005 2007 година
Дата на преобразуване06.01.2013
Размер147.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mezdra.bg/wp-content/programi/tourism_2005-2007.doc
П Р О Г Р А М А


ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА


В ОБЩИНА МЕЗДРА


2005 – 2007 ГОДИНА


Програмата за развитие на туризма в община Мездра е създадена на основание чл.10 от Закона за туризма и съобразно задачите на Общинската стратегия за развитие / Общински план за развитие / и съществуващите местни туристически ресурси и потребности.

Нейната главна цел е пълноценно използване на природните ресурси и дадености за отдих и е свързана с културата и навиците на хората да се грижат за своето здраве, с традициите, със създаване на условия за развитие на селския , екологичния и религиозен туризъм. Нейното реализиране би довело до привличане на инвестиции, разкриване на нови работни места и осигуряване на допълнителни доходи на населението.

І. Анализ и оценка на състянието

1.. Оценка на природния потенциал

1.1. Природо – климатични условия

Община Мездра е разположена в Северозападна България и обхваща северната част на Искърското дефиле и Предбалкана по поречието на река Искър. Административният център гр. Мездра е разположен в Мездренското котловинно разширение със средна надморска височина 270 м. Релефът е равнинно – хълмист и полупланински .

Непосредствената близост на ГКПП-Калафат, Връшка чука, Калотина, както и на столицата София /100 км./, съответно летището в София осигуряват добри транспортни връзки на общината с чужбина. През общината, до гр. Мездра минава главен път Е-79, осигуряващ бъдещата връзка с Дунав мост-2 до Видин.

Общината попада в умерено – континенталната подобласт от Европейско – континенталната климатична област и се отнася към Предбалканския припланински климатичен район. Средно денонощната годишна температура на въздуха е 11,1 С. Средногодишната сума на валежите е 811 мм. Средната височина на снежната покривка е около 10 см, а средногодишния брой на дните със снежна покривка е под 50. Преобладаващи са северозападните ветрове.

Чистия въздух в селата създава подходящи условия за почивка и туризъм.

На територията на общината са разпространени следните почвени типове : сива и кафява горска, хумусно – карбонатна, алувиална. Покрай водното течение на река Искър се срещат алувиални почви като резултат от дългогодишно отлагане на наносни материали. Като цяло механичния състав е благоприятен и осигурява добър водно – въздушен режим.

Наличието на подходящи почви, благоприятен климат и особеностите на релефа създават добри условия за развитие на лозарство, което освен традиционен поминък е и една от възможностите за развитие на региона в областта на “ винен туризъм “.

Най-голямата река на територията на общината е река Искър. Тя е формирала най-големия у нас пролом - Искърския, където реката дълбоко дренира водоносните хоризонти на различни геоложки формации. Река Искър предлага възможности за развитие на туризъм за спорт и отдих – спортен риболов, рафт по бързеите на реката .

В община Мездра има 6 язовира – “ Крапешки язовир “ на територията на селата Боденец, Моравица и Руска бяла; язовир в с. Долна Кремена, “ Върбешки язовир “, язовир “ Горна Бешовица “, язовир “ Ослен Криводол “и язовир в село Люти брод . Използвани са за рибо – развъждане и частично напояване.

От защитените растения, включени в Червената книга на България, на територията на общината се срещат златиста власатка, горска съсънка, ванерова симфианда, маслиноподобно бясно дърво, червена / кавказка / липа и др. От лечебните растения се срещат бял равнец, бъзак, див джоджен, див пелин, жълт кантарион, маточина, кукуряк, смрадлика и др. Защитените животински видове са ням лебед, речен орел, ястреб - кокошкар и египетски лешояд.1.2. Икономически условия.

Търговията в общината е добре развита. Тя се осъществява от две потребителни кооперации и около 300 частни фирми. На територията на цялата община има разкрити около 150 магазини за хранителни и нехранителни стоки и 118 заведения за хранене и развлечения.

Има 5 бензиностанции и две газстанции.

Като цяло Мездра не разполага с добра хотелска база.

Хотелски комплекс “ Родина “ се намира в централната градска част на Мездра и е в непосредствена близост до жп гара и автогара. Хотелът разполага с 60 легла, като броя на настанените туристи за 2004 година е 2 265. В комплекса има ресторант – 120 места и пицария – 50 места . В момента базата е амортизирана .

Мотел “ Ваклинов “ се намира в землището на село Дърманци на главен път Е – 79 . Разполага с 14 стаи с по 2 легла и 2 апартамента и летен бар – басейн .

Комплекс “ Оазис “ се намира в близост до брега на река Искър в село Зверино. Комплексът разполага със хотелски стаи, детски кът, басейн, ресторант, битов кът с етнографски експонати, рибарник, валявица . Хотелската част се състои от 6 стаи с по 2 легла и собствен санитарен възел, 4 уютни апартамента, модерна фитнес зала и сауна .

Зелнчукопроизвадството и животновъдството са развити почти изцяло в частния сектор. Пчеларството е добре развито.

Автентичната среда, натуралните продукти и заниманията със земеделие или животновъдство създават реална възможност за поминък на населението, чрез развитие на селския туризъм.

1.3. Техническа инфраструктура

Основен водоизточник за град Мездра е хидровъзел Среченска бара, от който се водоснабдяват още общинските центрове Враца, Монтана, Берковица, частично Криводол и 25 прилежащи селища с население общо над 200 хиляди човека.

Канализационната мрежа на град Мездра е изградена на 98 % , след завършване през последните години на участъци от колектора по ул.”Хр. Ботев”. През 2003 година е изготвен проект за останалата част от града в района на ул.”1 май”. В останалите населени места на общината, с изключение частично на с. Зверино няма изградена канализация. Строителството й е въпрос, който ще се решава в бъдеще. Необходимо е да се изгради пречиствателна станция за отпадни води на град Мездра, за което е изготвена паспортизация на канализацията, с оглед извършване на пред проектно проучване.

Общинската пътна мрежа от 132 км е в полупланински и планински райони и в голямата си част е в лошо състояние. Това поставя под въпрос някои линии на пътническия транспорт. Средствата необходими за ремонта и поддържането на пътната мрежа са несъизмерими с получаваните. Извършва се текущо поддържане и ремонт на силно износени участъци с малки дължини. През последните години са реконструирани цялостно 14.2 км пътна мрежа.

Град Мездра е важен жп възел. В общината има 6 гари – Мездра, Мездра-юг, Елисейна, Зверино, Ребърково и 5 спирки Люти брод, Черепиш, Моравица, Брусен и Ослен Криводол. Дължината на железния път преминаващ през община Мездра е около 113 км електрифицирана двойна жп линия. На денонощие през гара Мездра преминават около 80 влака.

Всички населени места в общината са телефонизирани, автоматизирани и с изключение на с. Игнатица, Зверино и Оселна – радиофицирани. Автоматични телефонни централи има в 9 селища. Останалите се явяват изнесени мрежи чрез съединителни кабели. Всички населени места са включени за входящо и изходящо избиране в автоматично вътрешно регионално избиране.

В град Мездра действат фонокартни апарати за селищно и междуселищно избиране БЕТКОМ и БУЛФОН . Предстои монтирането на още, като ще се обхванат някои села на общината.

Услугите чрез оператор са централизирани във Враца, т.е. от всяко едно селище, чрез директно избиране на унифицирани номера гражданите ползват услугите : поръчки, информация и други.

Всички селища са включени в Националната система за автоматично междуселищно и международно избиране двупосочно. Има пълно покритие от мобилните оператори на М-тел и Глобул.


Кабелна телевизия “ Интер Сат “ е създадена през 1994 г. Тя е един от първите кабелни оператори в Северозападна България. През април 1998 г. стартира самостоятелният тв канал “Медия+“. Акцент в неговата програма са местните новини и авторските предавания - публицистичното “ На живо “ и “ За вашето здраве “.

В изпълнение на Решение № 420 / 01.04.1999 год. на Общински съвет Мездра се обяви конкурс за даване на разрешение за извършване на дейност “газификация” на промишления, обществения и битов сектор на територията на град Мездра. Същият се проведе на 04.06.1999 год. на основание на резултатите от проведения конкурс Общински съвет Мездра утвърди “Газоснабдяване Враца”АД за концесионер на дейността.

На територията на общината функционира специализирана болница за рехабилитация на сърдечносъдови заболявания. Тя има капацитет от 100 легла и е разположена извън гр. Мездра в борово – акациева гора. Съществува и рехабилитационен център за възстановяване на сърдечно болни, “ МБАЛ – Мездра “ ЕООД, “ Медицински център – 1 “ ЕООД .


2. Култура, традиции и историческо наследство.

На територията на общината развиват дейност двадесет читалища – в различните населени места.

Повече от 500 самородни таланти от общината участвуват в над 30 самодейни художествени формации – Представителен танцов състав, Детски танцов състав, Женски народен хор, Група за стари градски песни “Мездрея“, Камерна формация за църковни песнопения, Оркестър за народна музика, Духов оркестър .

Традиция са вече : фестивала на любителски групи от Северозапада "Рок край Реката" в гр.Мездра, Общински фолклорен празник с домакинството на читалищата от селата и Общинските награди за изкуство и култура.

Всяка година се организира честване на Трифон Зарезан - Ден на лозаря и винаря. Организират се традиционни конни надбягвания за Тодоровден. С богата културна програма се отбелязват традиционните празници на града “ Мездра – май “. Това са дни наситени с концерти и спектакли, изложби и литературни четения, със спортни прояви.

Основа за развитието на туризма е съществуващото културно – историческо наследство.

На левия бряг на река Искър близо до с. Люти брод се намира природния феномен "Ритлите" - световноизвестни и уникални скали. Те са във формата на успоредни каменни стени и са високи от 60 – 80 метра от левия бряг на река Искър и постепенно се издигат до 200 метра до западния бряг. Дължината им е от 200 до 500 метра. Западната стена е 2.6 метра. На 40 метра източно се намира втората стена, която е 6.5 метра дебела. Третата стена е със същата дебелина и се намира на разстояние от 5 метра. Скалните образования са често посещавани от катерачи и алпинисти.

В ляво от “ Ритлите “ е историческият “Рашов дол”, където са убити дванадесет Ботеви четници и където в малка гробница се съхраняват костите на героичните българи. От “Рашов дол” през р. Искър се намира пътят на баба Илийца, минаващ през “Просечен камък” и стигащ до Черепишкия манастир.

Крепостта Калето – на брега на р. Искър - гр. Мездра върху останки от халколитната епоха, многократно разрушавана и изграждана по време на Рим, Византия, Първо и Второ българско царство е съществувала крепост, защитавала естествената връзка между Южна и Северна България и прилежащия град. Добре запазените останки от крепостни стени и жилища са от края на ХІV век.

Праисторически селища в околностите на селата Горна Кремена, Ребърково, Старо Село, Горна Бешовица, Цаконица.

Тракийски селища - до селата Долна Кремена, Старо Село, Люти брод.

Средновековни селища, крепости и църкви - до селата Дърманци, Ребърково, Старо село, Лик, Ослен Криводол, Зверино, Люти брод, Игнатица, Типченица.

Крепост "Големия град"- с. Старо село. Намира се върху скална тераса с формата на равнобедрен триъгълник - отнесена е към ранно византийската епоха, най вероятно при Юстиян І /527-565 год./.

Средновековна крепост "Градище" - архитектурна забележителност намираща се на 3.5 км. от с. Зверино.

Черепишкият манастир "Успение Богородично" - сгушен в подножието на величествени бели скали - щедро раздиплили своята красота в привлекателния Искърски пролом. Манастирът се оформя като комплекс през 14 век. От този период е запазен и устав - типик. През вековете в Черепишката обител е развивана активна книжовна дейност. Въпреки многобройните преустройства църквата в манастира е запазила първоначалният си вид от 1612 година. Тя е еднокорабна с обширно предверие, открита галерия и островърх купол. Интерес представлява вътрешната украса на храма- дърворезбеният иконостас, старата му част, която представлява владишкия трон и сребърна мощехранилница от 1792 година. Ценен атрибут от църковната утвар е плащеницата, извезана през 1844 година. Особено атрактивна с вградената в нея естествена скала е т. н. - Рашидовата къща. Според легендата тя е построена през първата половина на ХVІІІ век с дарение на богат турчин, чиято дъщеря получила изцеление в манастира.

Към момента манастирът е действащ – извършват се литургии, кръщенета, отбелязват се подобаващо религиозни празници. Има предпоставки за развитие на бизнес и конферентен туризъм. В близост е до шосеен път и жп спирка, има място за паркиране и възможност за хранене наблизо. Недостатък е липсата на информационни табла.

Тържишки /Струпешки/ - на 15 км. От гр. Мездра, до с. Старо село. Манастира е реставриран. Има вградена леглова база с възможност за настаняване до 50 човека.

В с. Очин дол – в най-високата част на селото, през 2002 г. бе разкрит ранно християнски храм, уникален с плана на изграждането си. Наподобява кръст, увенчан с три абсиди. Изцяло запазен е баптистерия с изсечен в мраморен блок кръщелен купол. В наоса на църквата има запазени колони принадлежали към олтарната преграда на храма.

В община Мездра има уникални църкви :

В с. Долна Кремена – църквата “Св. Николай” . Към нея през ХVІІ в е достроена допълнителна постройка. В нея се намират и едни от най-интересните като иконопис образи на Св. Никола от ХVІІ в и Св. Богородица от края на ХVІІІ век.

В с. Горна Бешовица – църквата ”Св. Димитър”. Тя строена през ХІХ век и е характерна с иконите си въплътили духа на епохата. Св. Димитър държи едновременно кръст и револвер, а под корниза Разпятието е увенчано с кръстосани копие и меч.

В с. Царевец – църквата “Св. Никола” е строена през ХVІІ век. Допълнително е укрепвана и достроявана през 1747 година. Църквата е с уникален за нашите земи зидан каменен иконостас.

В с. Горна Кремена през 2002 година беше реставрирана църквата “ Св. Никола “. В интериора може да бъде видян великолепен иконостас, покрит с резбовани орнаменти. В олтара е запазена колона, върху която са изписани имената на дарители от 19 век.

Средновековна църква край село Лютиброд – останки от църквата, функционирала през 12 – 14 век. Във вътрешността могат да бъдат видени останки от стенописна украса. Това е една от най – старите църкви в региона, успяла да оцелее през вековете на Османско владичество.

Ранно християнска базилика край село Люти брод – сградата впечатлява със своето разположение в сърцето на планината и с богатството на своята украса.

В село Очин дол е изградена екопътека по маршрут с. Очин дол – Пършевица, като за улеснение на туристите са поставени информационни табели.Предстои изграждане на етнографски комплекс “Дядо Йоцо гледа“.


Защитени обекти:

Народен парк “ Врачански Балкан “, обявен със Заповед № 1449 /21.12.89 год. на КОПС – от територията на общината са включени около 5000 ха земи.

Природни забележителности :

-“Ритлите “-скално образувание в землището на с. Люти брод , площ 123,3 ха. Обявена със Заповед № 9733/27.05.68 год. на КГГП при МС.

-“Новата пещера “ –с площ около нея 1 ха , в землището на Люти брод. Представлява зала с дълбочина 20 м с интересни варовикови образувания. Обявена със Заповед №2632 /21.06.62 год. на КГГП при МС.

-“Говедарника “-скална височина с плитки пещери- ниши , в землището на с. Царевец и площ от 2,5 ха. Обявена със Заповед №1799/ 30.06.72 г. на МГОПС. Издълбани са рисунки на животни, хора, конници, тайнствени знаци и надписи от три периода: ІХ-Х в.; ХІІ-ХІV в; ХV-ХVІІ в. Единствени в България за толкова дълъг период.


3. Човешки ресурси и институционално развитие :

На територията на Общината съществуват две организации за осъществяване на общественополезна дейност. Едната организация – СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ “ с адрес на управление с. Зверино, има за цел подпомагане на туризма в община Мездра.

Втората организация е СДРУЖЕНИЕ “ РЖАНА “ със седалище с. Игнатица, имаща за цел да съхранява, обогатява и развива традициите и ценностите на българското туристическо движение.

Учредено бе СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - АСОЦИАЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА “ ХЕМУС – ЗАПАД “, с участието на община Мездра в нея. Цел на сдружението е опазване на околната среда в района на Западна Стара планина, развитие на нетрадиционни форми на туризъм – екологичен, селски, религиозен и др.

СДРУЖЕНИЕ “ ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МЕЗДРА “ – подпомага местната изпълнителна власт, регионалните правителствени и неправителствени органи и организации за подготовка, професионално образование и възпитание на децата и младежта от общината, чрез конкретни целеви програми и национални и международни проекти в областите : краеведчество, форми на традиционно и съвременно изкуство, фолклор, туризъм, спорт, екология и др.

В общината няма създадени туристически кадри, липсват специализирани паралелки в училищата.


ІІ. Анализ на настоящата ситуация - SWOT-анализ

2.1. Силни старни

- добро географско и транспортно местоположение на общината;

- наличие на интересни обекти на културно – историческо наследство;

- наличие на интересни природни обекти – пещерата в село Царевец, Ритлите, защитени растителни и животински видове;

- общината е важен ж. п. възел;

- забележителна жива и нежива природа;

- ясно изразено желание на общинската администрация за подкрепа развитието на туризма;

- наличие на организации за подпомагане на туризма – нестопанска организация, регионални сдружения по туризъм;

- фолклорни традиции и традиции в развитието на традиционните занаяти и особено в каменообработването;


2.2.Слаби страни

- липса на цялостен туристически продукт и уникални атракции;

- общата инфраструктура е в лошо състояние;

- липса на комуникация между субектите в туризма;

- липса на местни туристически фирми;

- липса на пътна туристическа маркировка;

- недостатъчна реклама – рекламният продукт е с ниско качество и като стил и като материални носители на информация;

- липса на туристически информационен център;

- липса на квалифицирани кадри в областта на туризма.


2.3. Възможности

- промени в националната политика поощряващи туризма;

- социално – икономическата и политическата обстановка в страната е благоприятна за развитието на туризма като средство за развитие на малките общини, имайки предвид предстоящото влизане на България в Европейския съюз ;

- редица програми и проекти финансират дейности пряко или косвено свързани с туризма – Сапард, ФАР ;

- туризмът в България през последните години отбелязва тенденции на развитие ;

- развитие на алтернативни форми на туризма – пешеходен, селски, културен и екотуризъм;

- развитие на вътрешния туристически пазар, повишаване на жизнения стандарт в страната;

- подобряване на обществената инфраструктура и предлагане на качествени услуги ;

- включване в туристическия продукт на непроучени природни и културно – исторически ресурси;

- изграждане на тематични маршрути и паркове;

- повишаване на туристическата култура и създаване на информираност за алтернативния турист ;


2.4. Заплахи

- икономически нестабилен и слаб регион;

- надценяване възможностите на района ;

- високи изисквания по отношение на качеството на предлагания туристически продукт;

- наличие на конкурентни туристически продукти в съседни общини;

- нисък доход от туризъм ;

- намаляване потока от български туристи поради ограничените финансови възможности;

- обезлюдяване на селата и застаряването на населението са задържащ фактор за туризма;

- много от традиционните занаяти и умения са заплашени от изчезване;

- влошена екология на битово ниво;


ІІІ. Основни стратегически цели на програмата.

3.1. Подобряване на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината :

- ремонт и текуща поддръжка на местните пътища

- маркировка в определени туристически зони

- поддължане на паметниците на културата и другите обекти на историческо наследство

- създаване на информационен туристически център, с цел повишаване на интереса и подобряване на информираността за съществуващия туристически потенциал и предлаганите продукти в общината

3.2. Разумно използване на природната среда при създаване на зони и кътове за отдих и развлечения на жителите и гостите на общината, съчетано с опазване на природата и съхраняване на биоразнообразието.

3.3. Развитие на нови алтернативни форми на туризма – селски, културен, религиозен.


ІV. Източници на финансиране.

Средствата необходими за реализацията на Програмата за развитие на туризма в община Мездра могат да бъдат от следните източници :

4.1. Общински бюджет

4.2. Такси от категоризация на туристически обекти по реда на чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

4.3. Туристически такси, събирани по реда на Закона за местните данъци и такси, събирани на територията на общината, заплащани за нощувка в средства за подслон или в места за настаняване.

4.4. Глоби и други имуществени санкции, наложени от кмета на общината по реда на Закона за туризма.

4.5. Средства предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти.

4.6. Дарения.


V. Основни насоки.

1. Създаване на база данни за туристическия сектор.

Срок : Януари 2006 г.

2. Туристическо зониране на територията, определяне на зоните с най – големи ресурсни струпвания и подходящ вид туризъм.

Срок : Март 2006 г.

3. Изготвяне на каталог на местата за настаняване и хранене.

Срок : Декември 2005 г.

4. Изграждане на зони и кътове за отдих около важните туристически обекти.

Срок : Постоянен

5. Оказване помощ на местното население, желаещо да предлага туристически услуги.

Срок : Постоянен

6. Изграждане на общински информационен туристически център.

Срок : Септември 2006 г.

7. Разработване на стратегия за реклама на туристически обекти.

Срок : Май 2006 г.

8. Подобряване състоянието на общинската спортна и туристическа база.

Срок : Постоянен

9. Създаване на облекчени условия за административно обслужване на предприемачи и инвеститори в сферата на туризма.

Срок : Март 2006 г.

10. Разработване проект за оборудване с табели на пътната мрежа и туристическите обекти.

Срок : Април 2006 г.

11. Разработване на програма за участие в проекти с външно финансиране, свързани с туризма.

Срок : Януари 2006 г.

Свързани:

Програм а за развитието на туризма в община мездра 2005 2007 година iconПрограма за развитие на туризма
Закона за туризма и на база на насоките за развитие на туризма, заложени в програмата на кмета на община Мездра. Програмата следва...
Програм а за развитието на туризма в община мездра 2005 2007 година iconПрограма за развитието на туризма
Програмата за развитие на туризма в Община Ловеч е разработена на основание чл. 10 от Закона за туризма и във връзка с Общинския...
Програм а за развитието на туризма в община мездра 2005 2007 година iconПротокол
Докладна записка относно развитието на туризма в Община град Добрич – постигнати резултати и перспективи за 2007 година
Програм а за развитието на туризма в община мездра 2005 2007 година iconПрограм а за развитие на туризма в община иваново
Програмата за развитие на туризма на община Иваново, област Русе е разработена на основа целите залегнали в предизборната платформата...
Програм а за развитието на туризма в община мездра 2005 2007 година iconПрограма за развитие на туризма в Община Враца за 201
Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година, разработена на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма...
Програм а за развитието на туризма в община мездра 2005 2007 година iconПрограма за развитие на туризма в Община Враца за 201
Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година, разработена на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма...
Програм а за развитието на туризма в община мездра 2005 2007 година iconПрограма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година
Община Белица е разработена на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на Националната стратегия...
Програм а за развитието на туризма в община мездра 2005 2007 година iconПрограма за развитие на туризма на територията на община златоград за 2012 2015 г. I. Увод
Програмата за развитието на туризма в община Златоград е дългосрочен оперативен документ за реализация на основните приоритети и...
Програм а за развитието на туризма в община мездра 2005 2007 година iconПрограма за развитие на туризма
Настоящата програма е разработена съобразно изискванията на Закона за туризма, посочени в чл. 10,ал. 1 и ал. 2 и в съответствие с...
Програм а за развитието на туризма в община мездра 2005 2007 година iconПрограм а
За кандидат- докторантски конкурс за учебната 2011/2012 Г. По специалност “икономика и управление” (“Стратегически алианси в туризма”);...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом