Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване06.01.2013
Размер96.59 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/000051101.doc
00005-2011-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" № 4, За: Ана Миткова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407056, E-mail: a.mitkova@aop.bg, Факс: 02 9407052

Място/места за контакт: Агенция по обществени поръчки

Общ адрес на възлагащия орган: www.aop.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на електронно оборудване за нуждите на Агенция по обществени поръчки по пет обособени позиции”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. София, ул."Леге" № 4
Код NUTS: BG411

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

1. Предмет на настоящата малка обществена поръчка е доставката на електронно оборудване за нуждите на Агенция по обществени поръчки по 5 (пет) обособени позиции, както следва: 1.1. Обособена позиция № 1: "Доставка на 2 броя еднакви сървърни конфигурации, на компоненти за дисков масив за съхранение на данни и на допълнителен комуникационен шкаф"; 1.2. Обособена позиция № 2: "Доставка на устройство Web Application Firewall (защитна стена на Web приложения)"; 1.3. Обособена позиция № 3: "Доставка на 2 броя еднакви непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и на 2 броя еднакви 24-портови комутатори"; 1.4. Обособена позиция № 4: "Доставка на 10 броя еднакви компютърни конфигурации"; 1.5. Обособена позиция № 5: "Доставка на 3 броя еднакви мрежови лазерни принтери".

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30200000, 48820000, 30233141, 39122100, 32420000, 31154000, 32422000, 30211400, 30232110

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Сървъри
Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID)
Шкафове
Мрежово оборудване
Източници на непрекъсваемо електрическо захранване
Мрежови компоненти
Компютърни конфигурации
Лазерни принтери

ІІ.1.5) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на 2 бр. еднакви сървърни конфигурации, компоменти за дисков масив за съхранение на данни и комуникационен шкаф, 1 бр. устройство “Web Application Firewall” (защитна стена на Web приложения), 2 бр. еднакви непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS), 2 бр. еднакви 24-портови комутатори, 10 бр. еднакви компютърни конфигурации и 3 бр. еднакви мрежови лазерни принтери.

Прогнозна стойност без ДДС

143000 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите за участие се представят в една от формите, съгласно чл. 27 от НВМОП: - оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, със срок на валидност 90 /календарни/ дни, считано от крайния срок за получаване на офертите; - парична сума, която следва да бъде внесена по банкова сметка на Агенция по обществени поръчки – БНБ - ЦУ, IBAN: BG21 BNBG 9661 3100 1056 01, BIC код на БНБ - BNBG BGSD или в касата на агенцията на ул. “Леге” № 4, ет. 4, стая 406. Гаранциите за участие за обособените позиции са както следва: 1. позиция – 960 лв.; 2. позиция – 210 лв.; 3. позиция – 120 лв.; 4. позиция – 80 лв.; 5. позиция – 20 лв. Гаранцията за изпълнение е 3% от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от формите, съгласно чл. 27 от НВМОП: - оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, в полза на Агенция по обществени поръчки; - парична сума, която следва да бъде преведена по банкова сметка на Агенция по обществени поръчки – БНБ - ЦУ, IBAN: BG21 BNBG 9661 3100 1056 01, BIC код на БНБ - BNBG BGSD и да се представи платежно нареждане в оригинал или копие.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Възложителят заплаща сумите, дължими по договора, в български лева, по банков път в срок до 30 /тридесет/ дни след извършване на фактическите дейности и представяне на : 1. Приемо-предавателен протокол, подписан и от двете страни; 2. Оригинална фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят не се ангажира да закупи цялото оборудване, предмет на поръчката. Доставката на оборудването, предмет на договора, ще се извършва по заявка на възложителя, в зависимост от неговите потребности и осигуреното финансиране. Посоченият в поле II.3 срок на изпълнение фиксира периода, в който възложителят има право да заявява и получава конкретни доставки.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, като представи следните документи: 1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Участниците - чуждестранни юридически лица, прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Когато участникът е физическо лице, се представя копие от документ за самоличност. Когато се представя документ, който е съставен на чужд език, същият следва да е представен и в официален превод. 2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. Пълномощно се представя, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. 3. Декларации за отсъствието на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 и ал. 5 от ЗОП. В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, следва да представи и оригинал или заверено копие на документа, с който е създадено обединението. Участниците в обединението представят документ, с който удостоверяват, че по безусловен начин поемат солидарна отговорност за участието в малката обществена поръчка и за периода на изпълнение на договора, и в който е посочено лицето, което представлява обединението за конкретната поръчка.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Справка за специализирания оборот за последните 3 години /2008 г., 2009 г. и 2010 г./ от дейности, сходни с предмета на поръчката.
Минимални изисквания: Да има специализиран оборот от най-малко 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лв. за последните 3 години /2008 г., 2009 г. и 2010 г./ в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Минималният изискуем специализиран оборот при участие за отделна обособена позиция/позиции е, както следва: 1. За първа обособена позиция - 100 000 лв. 2. За втора обособена позиция - 20 000 лв. 3. За трета обособена позиция - 15 000 лв. 4. За четвърта обособена позиция - 10 000 лв. 5. За пета обособена позиция - 5 000 лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки, сходни с предмета на обособената позиция/позиции, изпълнени през 2008 г., 2009 г. и 2010 г., включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. 2. Валиден сертификат на участника ISO 9001:2008 или еквивалентен, или други доказателства за спазването на еквиваленти мерки за осигуряване на качество (прилага се копие от съответния сертификат/документ). Обхватът на сертификата да има отношение към предмета на поръчката, респ. обособената позиция/позиции. 3. Списък на оторизираните от производителя сервизи, в които доставеното по обособената позиция/позиции оборудване ще се обслужва, и декларация, че в случай на нужда доставеното оборудване ще бъде ремонтирано единствено в посочените в списъка сервизи. Само за участника по обособена позиция 1: 4. Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнение на обособена позиция 1, в частта й за сървърите и дисковия масив /монтаж, първоначална инсталация и пускане в експлоатация/. Към списъка се прилагат документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лицата - валидни сертификати, издадени от производителя на предложеното оборудване (признават се само сертификати за покрити сертификационни изисквания и издържани съответни изпити, а не за присъствие на курсове). Документите трябва да бъдат подредени в последователност, съответваща на списъка на лицата.
Минимални изисквания: 1. За последните 3 години /2008 г., 2009 г. и 2010 г./ да е изпълнил поне еднa доставка, сходна с предмета на обособената позиция/позиции. 2. Участникът да има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентна. 3. Участникът да осигури предложената гаранционна поддръжка на доставеното оборудване в оторизирани от производителя сервизи. Само за участника по обособена позиция 1: 4. Участникът да разполага с поне двама квалифицирани специалисти за монтаж, първоначална инсталация и пускане в експлоатация на оборудването, предмет на обособената позиция. Всеки от специалистите трябва да притежава поне един валиден сертификат за придобита квалификация, издаден от производителя на оборудването.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 70
Показател: Гаранционен срок; тежест: 30

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 24.06.2011 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

01.07.2011 г.  17:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 04.07.2011 г.  Час: 14:00

Място

Заседателна зала на Агенция по обществени поръчки - ул. "Леге" 4, ет. 5, стая 503

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие в процедурата е безплатна и е достъпна чрез Портала за обществени поръчки на адрес www.aop.bg. За помощ по отношение на изтеглянето на документацията вижте адреса: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,840251&_dad=portal&_schema=PORTAL. Документацията може да бъде получена и на адреса на възложителя, съгласно поле I.1.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.06.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование “Доставка на 2 броя еднакви сървърни конфигурации, на компоненти за дисков масив за съхранение на данни и на допълнителен комуникационен шкаф”

1) Кратко описание

Доставка на 2 броя еднакви сървърни конфигурации, на компоненти за дисков масив за съхранение на данни и на допълнителен комуникационен шкаф, съгласно техническа спецификация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48820000, 30233141, 39122100

Описание:

Сървъри
Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID)
Шкафове

3) Количество или обем

Два броя сървъри, дисков масив за съхранение на данни и допълнителен комуникационен шкаф.

Прогнозна стойност, без ДДС
97000 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование “Доставка на устройство Web Application Firewall (защитна стена на Web приложения)”

1) Кратко описание

Доставка на устройство Web Application Firewall (защитна стена на Web приложения), съгласно техническа спецификация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

32420000

Описание:

Мрежово оборудване

3) Количество или обем

1 брой устройство Web Application Firewall (защитна стена на Web приложиния)

Прогнозна стойност, без ДДС
22000 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование "Доставка на 2 броя еднакви непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и 2 броя еднакви 24-портови комутатори"

1) Кратко описание

Доставка на 2 броя еднакви непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и 2 броя еднакви 24-портови комутатори, съгласно техническа спецификация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31154000, 32422000

Описание:

Източници на непрекъсваемо електрическо захранване
Мрежови компоненти

3) Количество или обем

Два броя еднакви непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и 2 броя еднакви 24-портови комутатори.

Прогнозна стойност, без ДДС
13000 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 / Наименование “Доставка на 10 броя еднакви компютърни конфигурации”

1) Кратко описание

Доставка на 10 броя еднакви компютърни конфигурации, съгласно техническа спецификация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30211400

Описание:

Компютърни конфигурации

3) Количество или обем

10 броя еднакви компютърни конфигурации.

Прогнозна стойност, без ДДС
8500 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 / Наименование “Доставка на 3 броя еднакви мрежови лазерни принтери”

1) Кратко описание

Доставка на 3 броя еднакви мрежови лазерни принтери, съгласно техническа спецификация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30232110

Описание:

Лазерни принтери

3) Количество или обем

Три броя еднакви мрежови лазерни принтери.

Прогнозна стойност, без ДДС
2500 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Българско национално радио, бул. "Драган Цанков" №4, За: Евгения Борисова, р българия 1040, София, Тел.: 02 9336746, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Национална Електрическа Компания /нек/ еад, ул. Веслец №5, За: Юли Ламбриев, България 1040, София, Тел.: 02 9263424, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на физическото възпитание и спорта, бул. "Васил Левски" No 75, За: Кристиян Велинов, България 1000, София, Тел.: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Специализирана болница за активно лечение по онкология- еад, ул."Пловдивско поле"№6, За: Захари Милев, България 1756, София, Тел.:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" №17, За: Ангел Ангелов, директор на дирекция "кпп", Република България...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Столична община район "Кремиковци", кв. Ботунец, За: Зам. Кмет Иветка Петрова, Р. България 1870, София, Тел.: 02 9945289, e-mail:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Българска агенция по безопасност на храните, бул. "Пенчо Славейков" №15А, За: Аксел Кошуджу, Република България 1606, София, Тел.:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом