План за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
ИмеПлан за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
страница1/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер379.88 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_21939_390052290.doc
  1   2   3


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2010 г.


ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ПО МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ (2008-2015)


София

м. февруари 2010 г.
Цел за 2010 г.


Дейност


Отговорен орган


Срок

(месец от 2010 г. или постоянен)


Очакван резултат


Финансиране

(източник)


Индикатор за изпълнение

за текущо състояние

за целево състояние

1

2

3

4

5

6

7

8


СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ І. И СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІI.

Анализ на новоприетото законодателство на ЕС в областта на миграцията и интеграцията

Анализ на новоприетото законодателство на ЕС в областта на миграцията и интеграцията и въвеждането в българското законодателство на ново приетите директиви със срок на транспониране през 2010 г.


МТСП-РГ2, вкл. МП,

МВР, МВнР, АЗ, ИА „ГИТ”, НСИ,, социални партньори и др.


30.06.2010 г.

Подготвен анализ, конкретни предложения

От предвидения бюджет за 2010 г. на съответните ведомства; друго финансиранеПодготвени български институции за прилагане на Регламент 883/04 за координация на социална сигурност и въведен електронен обмен по този регламент


Подготовка на българските институции за прилагане на Регламент 883/04 за координация на социална сигурност и въвеждане на електронния обмен по този регламент

МТСП-РГ2, вкл. НАП, АСП,

НОИ, НЗОК,

ДАБЧ,

социални партньори и др.

Постоянен

Проекти на законови и подзаконови нормативни актове

От предвидения бюджет за 2010 г. на съответните ведомства; друго финансиранеЕфективен механизъм за оценка, мониторинг и анализ на изпълнението на НСМИ


Анализ на проблемите на текущия механизъм за оценка, управление и анализ на изпълнението на НСМИ

МВнР, МТСП,

МВР, НСИ, ДАБЧ, социални партньори и др.

30.06.2010 г.

Доклад на ведомствата

От предвидения бюджет за 2010 г. на съответните ведомства; друго финансиране


Предложение за процедура за ефективен механизъм за оценка, мониторинг и анализ на изпълнението на НСМИ

МВнР, МТСП,

МВР, НСИ, ДАБЧ, социални партньори и др.


31.12.2010 г

Прието предложение за процедура

От предвидения бюджет за 2010 г. на съответните ведомства; друго финансиране
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ І.


Приоритет І и Приоритет ІI
Нов Закон за българите и българските общности, живеещи в чужбина


Министър без портфейл

30.10.2010 г.

Законопроект

От предвидения бюджет за 2010 г. на институцията


Създаване на произведения на изкуството и културата посветени на целевите групи от стратегическа цел I.МК, МОМН,

МВнР, ДАБЧ, МТСП, и др.

Постоянен

Произведения на изкуството и културата (филми, литературни произвед., пиеси и др.)


От предвидения бюджет за 2010 г. на съответните ведомства; друго финансиране
Приоритет І

Трайно завръщане в страната на лица с българско гражданство, живеещи на територията на други държави


 1. Брой на трайно завръщащите се лица (б.гр.)

 2. Брой на трайно напускащите страната лица (б.гр.)
+3%


-1%

Устойчиви връзки с българските общности


Поддържане на устойчиви връзки с българските общности чрез:

 • посещения и срещи;

 • информационни кампании за осведомяване;

 • форуми, информационни дни и културни мероприятия;

 • информационна помощ на място, предоставена от Службите по трудови и социални въпроси (СТСВ), включително участия в информационни предавания в местни медии, срещи с отделните общности и др.
Министър без портфейл, МВнР, ДАБЧ, МТСП, МТСП – СТСВ

Постоянен

Годишни доклади на ведомствата с посочен брой и вид на проведените мероприятия


От предвидения бюджет за 2010 г. на съответните ведомства; друго финансиране

Брой на проведените мероприятия

+3
Поддържане на диалог и обмен на информация с млади хора, учили или работили в чужбина, след завръщането им в страната, чрез информационни кампании за съществуващите възможности в страната за трудова и социална реализация - регионални форуми, срещи и обсъждания.


МОМН, ДАБЧ, МТСП – Агенцията по заетостта (АЗ), и др.


Постоянен

Годишен доклад

От предвидения бюджет за 2010 г. на съответните ведомства; друго финансиране

Брой на проведените мероприятияИзпълнение на ангажиментите на България във връзка с мрежата „Европейски служби по заетост” (EURES)


МТСП – АЗ

Постоянен

Повишена информираност и мобилност на български граждани в ЕС


Грантово споразумение с ЕК по EURES за периода 2009-2010 г. и 2010-2013 г.


- Проведени трудови и информационни борси и дни бр.

- Проведени международни семинари бр.
Провеждане на информационни дни и трудови борси за пряко договаряне между специалисти от средите на младата българска емиграция и представители на българската частна инициатива и на чуждестранния бизнес в България.


МТСП – АЗ,

социални партньори

Постоянен

Проведени ефективни информационни дни и трудови борси

От предвидения бюджет за 2010 г. на МТСП – АЗ, други

- Проведени трудови борси бр.

- Информационни дни бр.

- Консултирани лица бр.

- Осъществени посредничества бр.


+1


+2


+200


Създадени са условия за пряко договаряне с работодатели.

Привличане на висококвалифицирани българи, вкл. студенти при провеждане на официални прояви – бизнес мисии, бизнес проекти, делови срещи, панаири изложения и др.


МВнР, ДАБЧ, МТСП,

МИЕТ-ИАНМСП,

АЧИ,

МТСП – СТСВ и др.


Постоянен

Устойчиви връзки с младите българи в чужбина

От предвидения бюджет за 2010 г. на съответните ведомства; друго финансиране

 1. Брой привлечени българи;

 2. Брой привлечени студенти.

+100


+70

Оценка и задоволяване на допълнителните нужди с учебници и преподаватели, финансова осигуреност на сега съществуващите около 100 образователни институции извън границите на България.


МОМН, ДАБЧ

Края на 2010г.

Подготвено съответно нормативно изменение

От предвидения бюджет за 2010 на съответните ведомства


Последователни действия за защита на правата на българските граждани, пребиваващи и работещи в други държави – с помощта на социалните партньори, особено чрез съвместни действия на организации на работниците и служителите и на работодателите от двете държави

МВнР, ДАБЧ, МТСП, социални партньори

Постоянен

Защитени права на българските граждани

От предвидения бюджет за 2010 на съответните ведомства , друго финансиране

 1. Брой на решени случаи на място или по кореспондентски път;

 2. Брой случаи на потърсена помощ;

 3. Брой срещи - идентифициране на съответните ведомства в приемащата държава и установяване на преки контакти с тях;

 4. Сключени споразумения между организации (в България и съответната държава) на работниците и служителите и на работодателите

 5. Обем на обменена информация


Подготовка и издаване на Наредбата, предвидена в новия чл. 343е от Кодекса за социално осигуряване във връзка с прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионната схема на ЕО


МТСП, НОИ

Края на 2010г.

Изготвен проект на Наредба

От предвидения бюджет за 2010 г. на съответните ведомства


Разширяване на мрежата, обхвата на дейностите от СТСВ на Министерството на труда и социалната политика в други държави

МТСП, МВнР
Акредитация на р-ли на СТСВ в съседни държави и/или разкриване на нови СТСВ

От предвидения бюджет за 2010 г. на МТСП


Брой СТСВ


Брой нови дейности


+1


+1

Анализ на опита на сродни институции в чужбина по привличането обратно на своите млади граждани от чужбина, през периоди на икономически кризи

ДАБЧ, МВнР, МОМН, МТСП

Края на 2010г.

Доклад с анализ на проучения опит

От предвидения бюджет за 2010 г. на съответните ведомства, друго финансиране


Изследване на нагласите за емиграция от България, анализиране на тенденциите, идентифициране на задържащите (в страната) потенциални емигранти фактори, през период на икономическа криза


МТСП, МВнР, МИЕТ, други ведомства, социалните партньори

Постоянен

Проведени изследвания

От предвидения бюджет за 2010 г. на съответните ведомства, друго финансиране

 1. Брой изследвания

 2. Брой анализи

+1

+1
Анализ на проблемите, пред които е изправена младата висококвалифицирана българска емиграция – психологически, социални, културни, икономически и др., през периода на икономическата криза

ДАБЧ, МВнР, МОМН, МТСП, социалните партньори

Постоянен

Изследване на проблемите

От предвидения бюджет за 2010 г. на съответните ведомства, друго финансиране

 1. Брой на проучвания;

 2. Брой на анализи.

+2


+2
Анализ на състоянието и възможностите на пазара на труда в България, отнасящи се до младите хора, с цел адекватно задоволяване на техните потребности.

МОМН,

МТСП

31.12.2010

Годишен доклад

От предвидения

бюджет за 2010 г.


Анализ на нагласите на висококвалифицираните български младежи в чужбина за реемиграция и професионална реализация в България

ДАБЧ, МВнР, МТСП, МОМН, социалните партньори

Постоянен

Брой проведени първоначални срещи, разговори, форуми, проучвания, готови анализи


От предвидения бюджет за 2010 г. на съответните ведомства, друго финансиране

 1. Брой проведени срещи,

 2. Брой готови анализи

+1


+1
  1   2   3

Свързани:

План за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconПлан за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Във връзка с Част ІV. „капацитет, прилагане, координация и отчитане резултати от изпълнението на стратегията по миграция и интеграция”...
План за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconНационална стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008 -2015)
Част І. Състояние, тенденции и предизвикателства в развитието на миграционните процеси в българия
План за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconНационална стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008 -2015)
Част І. Състояние, тенденции и предизвикателства в развитието на миграционните процеси в българия 5
План за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
План за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconПлан за действие на община ардино
Областната стратегия на област Кърджали за интеграция на ромите и на лицата в неравностойно положениe от други етнически групи и...
План за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconПлан за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
План за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconОтчет за изпълнението на Общински план за действие за изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за учебната 2008 2009 г
Общински план за действие за изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства...
План за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия
Европейския съюз в областта на борбата с наркотиците. Той е разработен в съответствие с действащия План за действие на Европейската...
План за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconОтчет за изпълнението на Общински план за действие за изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за учебната 2009 2010 г
Общински план за действие за изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства...
План за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом