Становище от доц д-р Илиян Иванов Иванов, пу "П. Хилендарски" по конкурс за заемане на академичната длъжност "професор"
ИмеСтановище от доц д-р Илиян Иванов Иванов, пу "П. Хилендарски" по конкурс за заемане на академичната длъжност "професор"
Дата на преобразуване06.01.2013
Размер27.93 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://mu-pleven.bg/procedures/acad/13/Stanovishte_Ivanov_I.doc
Становище

от доц. д-р Илиян Иванов Иванов, ПУ “П. Хилендарски”

по конкурс за заемане на академичната длъжност "професор"


в професионално направление Химически науки, научна специалност Органична химия, обнародван в "Държавен вестник" бр.91 от 18.11.2011 г. за нуждите на катедра “Химия и Биохимия & Физика и Биофизика” при факултет Медицина на МУ – Плевен.


За участие в обявения конкурс е подал документи кандидатът Стефан Емилов Бояджиев, дхн доцент в катедра “Химия и Биохимия & Физика и Биофизика” при факултет Медицина на МУ – Плевен.

Представения от доц. дхн Ст. Бояджиев комплект материали на хартиен носител е в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав в МУ – Плевен.

Научните интереси на доц. дхн Ст. Бояджиев са в областта на органичния синтез и стереохимия. Представения списък от общо 103 публикации (общ импакт фактор 177) и 504 техни цитирания (h index 13) показва, че доц. Бояджиев е утвърден научен работник в своята област, резултатите от работата на когото са широко известни. Девет от статиите са свързани с дисертационен труд за придобиване на ОНС доктор по Органична химия (“Получаване, стереохимия и кръгов дихроизъм на хирални арил-пиридилметани”-1988 г.). В основата на дисертационния труд “Стереохимия на линейни тетрапироли, производни на жлъчните пигменти и техни съставни елементи” представен за присъждане на научната степен доктор на химическите науки (2011г.) са включени 28 публикации. Останалите 66 научни публикации са отпечатани преди или след изготвяне на дисертациите и нямат непосредствена връзка с тях. Научните интереси на кандидата отразени в тях са насочени към стереохимични изследвания върху системи с вицинални арилови хромофори, стереохимия, кръгов дихроизъм и физиологично поведение на синтетични аналози на билирубина, изследвания върху киселинността на билирубини, флуоресцентни производни на дипиринони и др. Кандидатът има три обзорни публикации, една глава в монография и една в енциклопедия. Показателен за водещата роля на доц. Бояджиев в провежданите изследвания е фактът, че в 62 научни публикации той е водещ автор. Научната активност на доц. дхн Ст. Бояджиев включва и поредица участия на престижни международни и национални симпозиуми, конгреси и конференции (24 бр.). За периода 1981-2008 г. кандидатът взема участие в три научно-изследователски проекта и осем договорни теми. Член е на American Association for the Advancement of Science.

Учебно – преподавателската дейност на доц. дхн Ст. Бояджиев съгласно приложената справка включва обучение по химия – лекционен курс на английски език за чуждестранни студенти, лабораторни упражнения на български и английски език за студенти – медици. Впечатляваща е аудиторната заетост на доц. Бояджиев – 582 ч. (2009/2010) и 490 ч. (2010/2011). Отличното владеене на чужди езици (английски, немски и руски) позволява на кандидата активно да се включва в обучението на студенти в Департамента за езиково и специализирано обучение. Заслужава да се отбележи участието на кандидата в обучението на докторанти в Химическия факултет на Университета в Невада, Рино, по теоретични постановки в синтетичната органична химия, практически умения, лабораторна техника и използване на специализирани физични методи в органичната химия. За периода 1990-2010 г. доц. Бояджиев е изнесъл лекции по покана в Химическия факултет на Университета в Невада, Рино и Университета Бреша в Италия.

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни и научно-приложни приноси, намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното жури да изготви доклад-предложение до Научния съвет по медико-биологични науки и до Академичния съвет на МУ-Плевен за избор на доц. дхн Стефан Емилов Бояджиев на академичната длъжност ’професор’ в МУ – Плевен по професионално направление Химически науки, научна специалност Органична химия


14 февруари 2012 г. Член на журито:

гр. Пловдив. (доц. д-р Илиян Иванов)

Свързани:

Становище от доц д-р Илиян Иванов Иванов, пу \"П. Хилендарски\" по конкурс за заемане на академичната длъжност \"професор\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" към катедра Растениевъдство понаучната специалност 04. 01. 14 „Растениевъдство”,...
Становище от доц д-р Илиян Иванов Иванов, пу \"П. Хилендарски\" по конкурс за заемане на академичната длъжност \"професор\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Юлия Иванова Стефанова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ”професор” по 1 филология /най-нова английска...
Становище от доц д-р Илиян Иванов Иванов, пу \"П. Хилендарски\" по конкурс за заемане на академичната длъжност \"професор\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"  по научна специалност: Икономика и управление /Аграрна икономика/ 05. 02. 18,...
Становище от доц д-р Илиян Иванов Иванов, пу \"П. Хилендарски\" по конкурс за заемане на академичната длъжност \"професор\" iconСтановище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент
О т н о с н о: кандидатурата на главен асистент Милена Атанасова Атанасова – Радева, д по процедурата за заемане на академичната...
Становище от доц д-р Илиян Иванов Иванов, пу \"П. Хилендарски\" по конкурс за заемане на академичната длъжност \"професор\" iconЧлен на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен)
Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по Епидемиология (03. 01. 29)
Становище от доц д-р Илиян Иванов Иванов, пу \"П. Хилендарски\" по конкурс за заемане на академичната длъжност \"професор\" iconКонкурс за заемане на академичната длъжност„доцент" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство"
Училище „Н. Й. Вапцаров” Варна и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България (зрасрб), Правилника...
Становище от доц д-р Илиян Иванов Иванов, пу \"П. Хилендарски\" по конкурс за заемане на академичната длъжност \"професор\" iconКандидат в конкурс за заемане на академична длъжност "професор по теоретична химия" в Катедрата по физикохимия
Дали в Катедрата по физикохимия на Софийския университет “Св. Климент Охридски” е целесъобразно и необходимо да има професор по теоретична...
Становище от доц д-р Илиян Иванов Иванов, пу \"П. Хилендарски\" по конкурс за заемане на академичната длъжност \"професор\" iconКонкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научната специалност "Теоретична химия" (01. 05. 01)
Йордан Андреев Ценов Институт по органична химия с цф бан, относно конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научната...
Становище от доц д-р Илиян Иванов Иванов, пу \"П. Хилендарски\" по конкурс за заемане на академичната длъжност \"професор\" iconСтановищ е
По обявения конкурс от Военна академия „Георги Стойков Раковски” за академичната длъжност „професор” има само един кандидат – доц...
Становище от доц д-р Илиян Иванов Иванов, пу \"П. Хилендарски\" по конкурс за заемане на академичната длъжност \"професор\" iconОт доц д-р Георги Костов Коцев по конкурс за заемане на академична длъжност за доцент по научната специалност 02. 10. 25 „Технология на композитните материали
Технология на композитните материали”, обявен от Инситута по механика в дв бр. 58 от 29. 07. 2011 г с единствен кандидат д-р Евгени...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом