До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
ИмеДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Дата на преобразуване06.01.2013
Размер202.24 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/z/ote4t_otpadaci160312.docОбщина ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg
Изх.№.............................../...........................2012 год.


ДО

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАЗАРДЖИК


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАРАЛАМПИЕВ,


Приложено, изпращаме Ви отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за управление на отпадъците” за 2011 год., приета с Решение №162/26.07.2006год., взето с Протокол № 9 и актуализирана с Решение №215/12.11.2009г., взето с Протокол №18 на Общински Съвет-Пазарджик

Отчетът ще се докладва от – инж. Славка Стойчева-директор дирекция «ТСУ», съдокладчик инж. Ирина Калоянова – гл. експерт дирекция «ТСУ».


Приложение: По един брой: Отчет, проект за решение


С уважение,


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


Съгласувал:

инж. Славка Стойчева, Директор дирекция ТСУ


Дирекция”АПИО”:


Изготвил:

инж. Ирина Калоянова, Гл. експерт в дирекция ТСУ

Община ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg
Изх.№.............................../...........................2012 год.

ДО

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАЗАРДЖИК


О Т Ч Е Т


от Тодор Попов - Кмет на Община Пазарджик


Относно: Изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за управление на отпадъците” за 2011год., приета с Решение №162/26.07.2006год., взето с Протокол № 9 и актуализирана с Решение №215/12.11.2009г., взето с Протокол №18 на Общински Съвет-Пазарджик


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАРАЛАМПИЕВ,


С Решение №162/26.07.2006год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет гр. Пазарджик, е приета “Програма за управление на отпадъците 2006-2010год.”, актуализирана с Решение №215/12.11.2009г., взето с Протокол №18 на Общински Съвет-Пазарджик.

Предлагам на Вашето внимание да бъде обсъден и приет отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за управление на отпадъците”, по Приложение 1.

Поради това, и на основание чл.21, т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл.79, ал.5 от ЗООС


ПРЕДЛАГАМ :


Общински съвет гр.Пазарджик да обсъди и приеме предложения проект за решение.


С уважение,


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


ПРОЕКТ


РЕШЕНИЕ


№ ……………………

на Общински съвет гр.Пазарджик,

взето на заседанието му на ……………..2012 год.

с протокол № ……………………………


Относно: Отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за управление на отпадъците” за 2011 год.


Общински съвет Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината – Тодор Попов за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за управление на отпадъците” за 2011 год., и на основание чл.21, т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл.79, ал.5 от ЗООС.


РЕШИ:


1. Приема отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за управление на отпадъците” за 2011 год., по Приложение 1


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В ОПЕРАТИВНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА “ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ”

ЗА 2011 ГОД.


„Програма за управление на дейностите с отпадъците 2009-2013 година” е актуализирана с Решение №215/12.11.2009г., взето с Протокол №18 на Общински Съвет-Пазарджик. Същата е разработена в съответствие с разпоредбите на ЗУО. В плана за действие са заложени всички мерки за управление на отпадъците по компоненти, съответстващи на нормативната уредба. Актуализирани са базата данни и фактическите промени, настъпили през изминалите периоди, включително и включването на община Пазарджик в мярка по инвестиционен проект: „Регионална система за управление на отпадъците-Пазарджик”.

Работи се по новоприетата Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането /включително разделното/, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масоворазпространени отпадъци на територията на община Пазарджик и актуализираната с Решение №215/ 12.11.2009г. на Общински Съвет-Пазарджик „Наредба за обществения ред на община Пазарджик”.

Съставени са 35 акта на граждани и фирми за изхвърляне на битови и строителни отпадъци на неразрешени за това места, 11 акта на граждани за неправомерно събиране на липов цвят.

През 2011г. на територията на града са доставени допълнително 5 бр. контейнери тип „Бобър” и 69 бр. кофи тип „Кука” и са подменени 158 бр. кофи тип „Кука”, по молби на граждани.

Актуализирани са графиците за сметоизвозване и сметопочистване на фирмите, обслужващи района на града и 31 села.

На територията на града продължава изграждането на стационарни площадки за разполагане на контейнерите, с цел игнориране на проблемите със своеволното им преместване от гражданите.

На сметището в землището на с. Алеко Константиново при депониране за ТБО се извършва входящ контрол - водят се отчетни книги за постъпилото количество и вид отпадък на депото. Същите са прошноровани и подпечатани от Общината и РИОСВ- Пазарджик. Извършва се запръстяване, оросяване и мониторинг на подземните води.

Съгласно Договор №110/ 01.02.2011год., сключен с „Омега Интерклинър”АД, за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на 28 села, съдовете за ТБО се почистват 6 пъти месечно. На територията на кметствата са разположени 1638 броя контейнера тип „Бобър”, 1019 броя кофи - 240л и 100 броя контейнера от 4 куб.м.

Сключен е Договор №24/ 12.01.2012 за „Събиране, транспортиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” с „Метал Комерс”ООД. Същата притежава Разрешение №07-ДО-152-00/ 23.02.2007г. от МОСВ, за извършване на дейността.

Сключен е Договор №1199/ 28.12.2011год. за „Събиране, транспортиране и временно съхраняване на ИУМПС” с „Норд Холдинг”АД. Същата притежава Разрешение №00-ДО-168-00/ 27.05.2005г., изменено с Решение №00-ДО-168-04/ 21.08.2010год. от МОСВ, съответно за извършване на дейността като организация по оползотворяване на електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/ и за продължаване срока на предходното решение.

Към момента е действащ и Договор №635/ 25.06.2010г. с допълнително споразумение №1 към същия, с „Норд Елрециклинг”ЕАД, за „Организиране на територията на община Пазарджик на система за събиране, временно съхраняване и предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, образувани на нейната територия.”, със срок до 31.12.2014г. с право на удължаване срока на договора. Същата притежава Разрешение №00п-47-00/27.01.2010г. от МОСВ, за извършване на дейността като организация по оползотворяване на НУБА.

Към момента са разположени 15 контейнера за портативни батерии на територията на града.

В таблица 1, е представен броя съдовете, които ще се разположат по населените места, като същият следва да бъде променян при промяна на броя жители, съгласно който е изготвен.Таблица 1

Необходим брой

съдове

за събиране на

НУБА


населено място

брой жители

Необходим брой съдове за събиране на НУБА -портативни

Необходим брой съдове за събиране на НУБА - автомобилни

1.

гр.Пазарджик

79296

79

15

2.

Алеко Константиново

3048

3

 

3.

Априлци

549

 

 

4.

Братаница

2257

2

 

5.

Величково

1052

1

 

6.

Гелеменово

775

 

 

7.

Главиница

2485

2

 

8.

Говедаре

1550

1

 

9.

Дебръщица

984

1

 

10.

Добровница

1370

1

 

11.

Драгор

1435

1

 

12.

Звъничево

1927

1

 

13.

Ивайло

3157

3

 

14.

Крали Марко

230

 

 

15.

Ляхово

491

 

 

16.

Мало Конаре

4343

4

 

17.

Мирянци

601

 

 

18.

Мокрище

1912

1

 

19.

Овчеполци

1089

1

 

20.

Огняново

2578

2

 

21.

Паталеница

1270

1

 

22.

Пищигово

1132

1

 

23.

Росен

583

 

 

24.

Сарая

1401

1

 

25.

Сбор

282

 

 

26.

Синитово

2012

2

 

27.

Тополи дол

299

 

 

28.

Хаджиево

1169

1

 

29.

Цар Асен

328

 

 

30.

Црънча

1243

1

 

31.

Черногорово

2229

2

 

32.

Юнаците

1547

1

 

 

ОБЩО

124624

113

15


Към момента- на първи етап, са разположени 15 бр. съда за портативни батерии в града на следните точки: ул.„Граф Игнатиев” №3 А, ул.„Сан Стефано” №1, ул.„Царица Йоанна” №4, ул.„Цар Освободител” №105, ул.„Яков Матакиев” №1, бул.„Хр. Ботев” №115 А, ул.„Пирдоп 1, бул.„Г. Бенковски” №20, ул.„Екзарх Йосиф” №15, бул.„България” №2, ул.”Асен Златарев” №7-НАП, бул.”България” №46-МДТ, ул.”Веслец” №1, пл.”Съединение” №31-ОДП, ул.”Хан Крум”№3-Окръжен съд.

Видно от Таблица 2, през изминалата 2011 год., на територията на град Пазарджик и с.Главиница, Мокрище и Ивайло са генерирани общо 1 028 132 кг. отпадъци от системата за разделно събиране, от които 285 445 кг. или 28% са оползотворени-сортирани и балирани, а 742 687 кг. или 72% са смесените битови отпадъци-неподлежащи на обработка, депонирани на депото за ТБО – Алеко Константиново.

От общото количество оползотворени отпадъци 152 440 кг /или 53 %/ са хартиени, 69 585 кг /или 24 %/ - пластмасови, а 63 420 кг /или 23 %/ са оползотворените отпадъци от стъкло.

От горното правим извода, че от постъпилите отпадъци най-голям е процентът на оползотворените от хартия, следвани от стъклените и пластмасовите с почти равен дял.

В района се обслужват 542 броя контейнери, разположени на 290 точки. Допълнително са сключени Договори с фирми, желаещи да се включат в разделното събиране на отпадъците от опаковки, които не са обхванати от организираната система за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на града, на които също са доставени контейнери.

общо

вид

обработени

кг.

%

152 440

53

хартия

обработени69 585


24пластмаси

обработени
63 420

23

стъклометал

постъп. кол.
1 028 132

100


общо

обработени

285 445

28

БО

742 687

72
Таблица 2

Актуализиран бе списъкът с местата за разполагане на контейнерите за разделно събиране, неразделна част от Договорите.


Контрол


Извършва се периодичен контрол върху:

- предоставено ползване “тротоарно право” при строителни и ремонтни дейности;

- нерегламентирано изхвърляне на строителни и отпадъци;

 • изпълнението на графиците за поддържане чистотата на местата за обществено ползване, чрез миене, метене, сметосъбиране и сметоизвозване.


Кампании


1. Ден на земята- 22 април

И през 2011г. община Пазарджик подкрепи инициативата като:

На 20 април в парк-остров „Свобода” и парк „Стадиона” бяха посадени 50 бр. млади фиданки – пауловния, с активното участие на Младежкия парламент.

На 21 април от 13.00 часа в зала „Маестро Георги Атанасов”, община Пазарджик със съдействие на Сдружение „Екобъдеще” организира:

 • Ревю-спектакъл на облекла, изработени от отпадъчни материали – с участието на възпитаниците на ОУ „Христо Ботев”;

 • Ревю-спектакъл на облекла, изработени от отпадъчни материали – с участието на възпитаниците на Професионална гимназия по облекло;

 • Презентации, свързани с опазване на околната среда – представени от възпитаниците на ОУ „Любен Каравелов”, МГ „Константин Величков”, ОУ „Петър Берон”, СОУ „Професор Иван Батаклиев”, Икономически техникум;

 • Представяне на есе от възпитаниците на СОУ „Георги Брегов” и НУ „Васил Левски”;

 • Представяне на скеч от възпитаниците на Гимназия „Иван Аксаков”

 • Танцов спектакъл - представен от възпитаниците на ЦДГ „Здравец”;

 • Танцов спектакъл - представен от възпитаниците на ЦДГ „Дъга”.


2. Ден без автомобили 22 септември

Община Пазарджик се включи в Европейската седмица на мобилността, като бяха проведени следните мероприятия:

 • Възстановяване и освежаване на вертикалната и хоризонтална маркировка около училищата и натоварените пътни артерии.

 • 20.09.2011 год. - Преустановяване на движението на бул.”България” в участъка от ул.”Цар Шишман” до кръстовището с ул.”Виделина”;


3. Разделно събиране на НУБА

На 29 декември на площад «Константин Величков», със съдействието на «Норд Холдинг»АД, беше организирана кампания за събиране на НУБА.

С цел повишаване на екологичната култура на населението, в рамките на кампанията, бяха раздавани информационни материали и стикери на гражданите.

4. Разделно събиране на отпадъци от опаковки

През месец юли, с цел повишаване на екологичната култура на населението, бяха раздавани информационни материали и стикери на гражданите, осигурени от «Екопак»АД.


5. «Залесителни кампании»

Община Пазарджик предостави възможност на гражданите да се включат в кампанията като облагородят жилищните райони, в които живеят. Предоставени бяха 190 бр. млади фиданки за залесяване.

На 20 април в парк-остров „Свобода” и парк „Стадиона” бяха посадени 50 бр. млади фиданки – пауловния, с активното участие на Младежкия парламент.

Общината подкрепи инициативата на Юджи Мията - посланник от корпуса на мира, който с делото си се опитва да вдъхновява и насърчава хората към идеята за засаждане на дървета за мир. Обиколил пеш Китай, Корея, Япония, Тайван, Виетнам, Камбоджа, Сирия, а през 2011г и в България, той е засадил над 300 дръвчета за мир. На 14.10.2011г., природозащитникът се срещна с учениците от ЕГ”Бертолт Брехт”, за да обмени опит и почерпи вяра, че мисията му не е дело само на един човек. Дървото на мира в нашия град беше засадено на 17.10.2011г. от 11.00 часа в парк „Остров Свобода”.


6. „Почистване на града”

Периодично се почистват междублоковите пространства, а постоянно – уличната мрежа на града – по график. По график се извършват и събирането и извозването на съдовете за смет както в града, така и в селата, като системата е обхванала 100% от населението.


Изпълнявани проекти/ обекти с екологично значение през 2011г


1. „Изготвяне на работни проекти за В и К мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово, община Пазарджик”

Проектът включва изграждане на канализационни мрежи и подмяна на водопроводи на територията на селата Пищигово и Черногорово, както и изграждане на локални ПСОВ за двете села. Очаква финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” .


2. “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Ал. Константиново и с. Главиница, община Пазарджик”.

Проектът включва изграждане на канализационни мрежи и подмяна на водопроводи на територията на селата Алеко Константиново и Главиница и заустване на отпадните им води в ПСОВ - Пазарджик. През 2012г. Община Пазарджик ще очаква финансиране на проекта по Приоритетна ос1 на ОП”ОС 2007-2013г”.


3. “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ за селата Огняново и Хаджиево”

Проектът включва изграждане на канализационни мрежи и подмяна на водопроводи на територията на селата Огняново и Хаджиево и заустване на отпадните им води в ПСОВ – Пазарджик посредством канални тласкатели. Очаква финансиране от ОП„Околна среда 2007-2013”


4. „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик

Проектът предвижда изграждане на нова канализационна мрежа за битови и дъждовни води, както и подмяна на водопроводи на територията на гр. Пазарджик и изграждане на третично стъпало за пречистване на отпадни води на ПСОВ – Пазарджик . Към момента се изпълнява.

5.„Регионална система за управление на отпадъците- регион Пазарджик”

Проектът включва изграждане на регионално депо за отпадъци в землището на с. Алеко Константиново. Бенефициенти по проекта са 9 общини- Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Белово, Велинград, Лесичово, Септември и Ракитово.

На 08.07.2010год. е учредено Регионално сдружение между общините, бенефициенти по проект „Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик”.

До момента РС е взело решения за:

 • Избор на председател на РС на общините - съгласно чл.19г, т.1 и във връзка с чл.19д, ал.1 от ЗУО – кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов;

 • Избор на водеща община, която да отговаря за управлението на проекта – община Пазарджик;

 • Съоръженията за третиране на отпадъци, които ще бъдат разположени на регионалното съоръжение;

 • Възлагане на Подробни хидрогеоложки проучвания на терена за изграждане на претоварната станция /ПС/ в гр. Ракитово;

 • Провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки за Актуализация на прединвестиционно проучване/ПИП/, анализ разходи и ползи/АРП/ и за изготвяне на Доклад за оценка за въздействието върху околната среда/ДОВОС/;

 • Оправомощаване Председателя на РС г-н Тодор Попов – кмет на община Пазарджик за провеждане на публичното обсъждане на Доклада по ОВОС

 • Възлагане на обществените поръчки и процедури по проекта, съгласно 19г, т.5 от ЗУО, тяхното финансиране и поемането на отговорност от провеждането им.

 • Възлагане и финансово обезпечаване на актуализираните програми за управление на отпадъците и инвестиционния план за развитие.

 • Собствеността на регионалното депо и съоръженията за третиране на отпадъка, съгласно 19г, т.12 от ЗУО.

 • Разпределение на задължителния финансов принос на общините от региона.


Към момента са изготвени:

 • Теренни замервания на количеството и морфологичния състав на отпадъците, генерирани на територията на община Пазарджик;

 • Подробни хидрогеоложки проучвания на претоварната станция – Ракитово;

 • Подробни хидрогеоложки проучвания на алтернативна площадка – Белово;

 • Подробни хидрогеоложки проучвания на разширението на терена, предвиден за основна площадка за изграждане на регионалното съоръжение – в землището на с.Алеко Константиново;.

 • ПИП и АРП, на основание сключен договор с „Екопро Контрол”ООД, гр. София. Окончателните доклади и материали ще бъдат внесени в МОСВ заедно с останалата документация при кандидатстване за финансиране от ОП”ОС 2007-2013г”.

 • ДОВОС, на основание сключен Договор с „П-Юнайтед”ООД, гр. София. Същият е получил полужителна оценка от РИОСВ за оценка на качеството му. Предвиждат се общиствени обсъждания на ДОВОД на 21.03.2012г. от 10.00 часа в зала „Архитектурен съвет” в сградата на община Пазарджик, същият ден от 14.00часа в читалище „Иван Ангелов Грозданов 1927г”, с. Алеко Константиново и на 22.03.2012г от 10.00 часа в зала на общински съвет в сградата на община Ракитово. ДОВОС и приложенията към него са предоставени на обществен достъп от 20.02.2012г. до 20.03.2012г. на достъпни места. Интересуващите се физически и юридически лица са уведомени по подходящ начин.


В следващите етапи от реализирането на проекта предстои провеждането на следните обществени поръчки:

 • Провеждане на процедури по избор на консултант за изготвяне на документации по реда на ЗОП и изготвяне на документации:

  • за избор на консултант за изготвяне на идеен проект;

  • за избор на консултант по публичност на проекта;

  • за избор на одитор на проекта;

  • за избор на външен консултант по управление на проекта;

  • за избор на независим строителен надзор;

  • за избор на изпълнител на инженеринг;

 • Провеждане на процедури:

  • за избор на консултант за изготвяне на идеен проект;

  • за избор на консултант по публичност на проекта;

  • за избор на одитор на проекта;

  • за избор на външен консултант по управление на проекта;

  • за избор на независим строителен надзор;

  • за избор на изпълнител на инженеринг

и сключване на договори за изпълнение на същите;

 • Изготвяне на ПУП, в т.ч. и довеждаща инфраструктура – за основна площадка с.Ал.Константиново и претоварна станция Ракитово, Процедиране / в т.ч. и пред Министерство на земеделието и храните/ и Влизане в сила на ПУП.

 • Отчуждителни производства въз основа на влезлите в сила ПУП за основна площадка с.Ал.Константиново и претоварна станция Ракитово.


За всички етапи от реализацията на проекта водещата община – община Пазарджик е в постоянни контакти с експертите на МОСВ, с които е съгласуван и времевия график за реализацията на проект : „Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик”.

Свързани:

До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Решение №51/ 31. 03. 2005год., актуализиран „План за действие за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, приет с Решение...
До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасета...
До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия попадащо в землищата на Пазарджик и...
До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на водопровод в землището на с. Величково
До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на канализация в землището на с. Величково
До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на електропровод 20kv в землището на с. Величково
До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за трасе на електропровод в землищата на селата Мокрище, Звъничево и Братаница
До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия в землищата на Алеко Константиново и...
До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на пуп-парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до пи030001...
До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до пи 125004,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом