Г. Днес, г в гр./с област община между
ИмеГ. Днес, г в гр./с област община между
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://0701.nccdn.net/4_2/000/000/057/a7b/tr_dog.doc

Т Р У Д О В Д О Г О В О Р№… /…………г.

Днес, …………………. г. в гр./с …………………..., област …………………….., община ……………………. между:/ наименование на предприятието, учреждението или организацията /

със седалище и адрес на управление ,

регистрирано по фирмено дело № ……../…………г. на ………………, номер от НДР …………………, ЕИК по БУЛСТАТ …………………….., представлявано от

с ЕГН …………………………

от една страна, наричан/а/ за краткост в договора РАБОТОДАТЕЛ и

/ трите имена по документ за самоличност /

от друга страна, наричан/а/ РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/


с ЕГН: …………………………, местоживеене: гр./с. ……………………, ……………………………………….., община: ……………….., п.к. …………., лична карта №: …………………………, изд. на ………………., от МВР …………………….., oбразование: ………………………………., специалност: ………………………………………, диплома №: ………………., издадена от ……………………………………………………, трудов стаж: ………………...

на основание: ………………………………………………………, се сключи настоящият трудов договор:

 1. Работодателят възлага, а Работникът /Служителят/ приема:

 1. Да изпълнява в …………………………………………………, длъжността ”………………………”, НКИД ……………, НКПД ……………………… , в отдел (място на работа) “…………………………” със задължения, утвърдени от Работодателя в длъжностна характеристика, представляващa неразделна част към настоящия трудов договор;

 1. При условията на …. /………………./ часа работно време с основно месечно трудово възнаграждение в размер на ……… /…………………………………./ с периодичност на изплащане ……………………………….. и с допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит ….% за всяка година трудов стаж при настоящия работодател / за всяка година трудов стаж на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

 1. Работодателят е длъжен:

 1. Да заплаща трудовото възнаграждение на Работника /Служителя/ ежемесечно;

 2. Да осигурява здравно и социално Работника /Служителя/ за всички осигурителни рискове съгласно условия и по ред, установени в КСО и ЗЗО;

 3. Да запознае Работника /Служителя/ с установената технология на работа във фирмата;

 4. Да създаде безопасни условия за работа на Работника /Служителя/.

 1. Работникът /Служителят/ е длъжен:

 1. Да изпълнява трудовите си задължения в съответствие с установената трудова и технологична дисциплина;

 2. Да изпълнява стриктно всички задължения, които произтичат от длъжностната му характеристика;

 3. Да опазва поверените му технически средства;

 4. Да пази доброто име на фирмата, както и да не разпространява информация, считана от Работодателя за поверителна.

 1. Работникът /Служителят/ има право на ……… работни дни платен годишен отпуск съгласно чл. 155 от КТ.

 2. Срокът на настоящия трудов договор е ……….

 3. Срокът на предизвестие за прекратяване на трудовия договор е 30 дни.

 4. За неуредени в настоящия трудов договор условия се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда и нормативните актове на българското законодателство.

 5. Работникът /Служителят/ се задължава да постъпи на работа на ………………….г.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

РАБОТОДАТЕЛ: РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ/:


/ подпис и печат / / подпис /

 1. Днес, ………………….г. получих:

 1. Оригинал от настоящия трудов договор, подписан от двете страни;

 2. Копие на уведомление по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП;

 3. Длъжностна характеристика.Отдел “Човешки ресурси”: РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/:

/ подпис / / подпис /


Работникът /Служителят/ постъпи на работа на г.

Отдел “Човешки ресурси”: РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/:

/ подпис / / подпис /


Свързани:

Г. Днес, г в гр./с област община между iconГ. В. П. С егн – *
О., община Г., област Благоевградска, и от В. П. П. С егн – *, с постоянен адрес в село О., община Г., област Благоевградска. Иска...
Г. Днес, г в гр./с област община между iconДнес г в гр. Севлиево, между Община Севлиево, със седалище и адрес на управление : гр. Севлиево, пл. „Свобода №1, представлявана от
Днес г в гр. Севлиево, между Община Севлиево, със седалище и адрес на управление : гр. Севлиево, пл. „Свобода” №1, представлявана...
Г. Днес, г в гр./с област община между iconПроект! Догово р
Днес, г в с. Якимово, област Монтана се сключи настоящия договор между
Г. Днес, г в гр./с област община между iconПостъпила е молба от Г. С. К. с Егн *, с постоянен адрес град Г. Д., улица „Д. Х. №, община Г. Д., област Благоевград и И. А. Т. К. с Егн *, с постоянен
Г. Д., улица „Д. Х." №, община Г. Д., област Благоевград и И. А. Т. К. с Егн *, с постоянен адрес град Г. Д., улица „Г. Д." №. община...
Г. Днес, г в гр./с област община между iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
С. А. Т. с Егн и с А.: С., община Б. област Б. със С. А.: Г., област Б. У. “Х. Б.” №25, Ч. адвокат В. П., с която срещу В. С. И....
Г. Днес, г в гр./с област община между iconОбщина бойчиновци област Монтана
Светлин Алексиев Сретениев – кмет на Община Бойчиновци се подписа настоящото споразумение, имащо за цел повишаване на ефективността...
Г. Днес, г в гр./с област община между iconДогово р
Днес г между Община Пловдив, пл. „Ст. Стамболов” №1, еик 000471504, представлявана от Иван Тотев Кмет на Община Пловдив и Елена Димитрова...
Г. Днес, г в гр./с област община между iconДогово р
Днес г между Община Пловдив, пл. „Ст. Стамболов” №1, еик 000471504, представлявана от Иван Тотев Кмет на Община Пловдив и Елена Димитрова...
Г. Днес, г в гр./с област община между iconПроект договор
Днес, г., в гр. Вършец, между община вършец, представлявана от – кмет на Община Велинград и – гл счетоводител, с адрес: гр. Вършец,...
Г. Днес, г в гр./с област община между iconДогово р днес, г в гр. Бургас между: община бургас
Община бургас, еик 000056814,с адрес, гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, представлявана от Заместник-кмет Красимир Иванов Стойчев...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом