Република българия тридесет и девето народно събрание
ИмеРепублика българия тридесет и девето народно събрание
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер170.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://parliament.bg/bills/39/354-01-64.rtf


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ВХ.№ 354-01-64/10.07.2003 г. Проект!


З А К О Н

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС


§ 1. В чл. 93 се създават т. 25 и 26:

"25. "класифицирана информация” е информацията, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранната класифицирана информация.

26. "трафик на телефонни импулси" е пренасяне, предаване или приемане на гласова информация чрез проводник, радиовълни, оптична или друга електромагнитна среда или съоръжения."


§ 2. В чл. 104 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "сведения, съставляващи държавна тайна" се заменят с "класифицирана информация, представляваща държавна тайна".

2. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Класифицираната информация, представляваща държавна тайна, и нейните категории се определят със закон."


§ 3. Създава се нов чл. 111:

"Чл. 111. (1) За нерегламентиран достъп до класифицирана информация, от който е последвало или може да последва застрашаване в изключително висока степен на суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република България или нейната външна политика и международни отношения, свързани с националната сигурност, или който би могъл да създаде опасност от възникване на непоправими или изключително големи вреди, или да причини такива вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред, наказанието е лишаване от свобода от десет до петнадесет години.

(2) За нерегламентиран достъп до класифицирана информация, от който е последвало или може да последва застрашаване във висока степен на суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република България или нейната външна политика и международни отношения, свързани с националната сигурност, или който би могъл да създаде опасност от възникване на труднопоправими или големи вреди, или да причини такива вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години.

(3) За нерегламентиран достъп до класифицирана информация, от който е последвало или може да последва застрашаване на суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република България или нейната външна политика и международни отношения, свързани с националната сигурност, или би могъл да създаде опасност от възникване на вреди, или да причини такива вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред, наказанието е лишаване от свобода от две до пет години.


§ 4. Създава се нов чл. 112:

"Чл. 112. Когато деянието по чл. 111 е извършено от длъжностно лице, което е придобило информацията или тя му е станала известна в кръга на неговата служба, наказанието е:

1. в случаите по ал. 1 - лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години;

2. в случаите по ал. 2 - лишаване от свобода от десет до петнадесет години;

3. в случаите по ал. 3 - лишаване от свобода от пет до десет години.


§ 5. Създава се нов чл. 112а:

"Чл. 112а. (1) За престъпление по чл. 111 и 112 извършено по непредпазливост наказанието е лишаване от свобода до три години.

(2) В маловажни случаи по ал. 1, наказанието е лишаване от свобода до две години.


§ 6. Създава се нов чл. 113:

"Чл. 113. (1) За приготовление към престъпление по чл. 111 и 112 наказанието е лишаване от свобода до три години или поправителен труд.

(2) Същите наказания се налагат и на онзи, който подбужда към престъпление по чл. 111 и 112.


§ 7. Член 195 се изменя така:

1. В ал. 1 се създава т. 10:

"10. ако предмет на кражбата са взривни вещества, огнестрелни оръжия или боеприпаси, за придобиването на които е необходимо разрешение по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите."

2. В ал. 2 след думата "размери" се поставя запетая и се добавят думите "както и за кражба на взривни вещества, огнестрелни оръжия или боеприпаси от структурните звена на Министерството на вътрешните работи, подразделенията на въоръжените сили, Държавната агенция "Гражданска защита" и Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"”.

3. В ал. 4 изразът "до една година" се заменя с израза "до три години".


§8. В чл. 210, ал. 1, т. 3 накрая се добавя “или от лице, което извършва сделки с валута в наличност по занятие.”


§ 9. В чл. 214а се създава ал. 2:

"(2) За приготовление към престъпление по чл. 213а и 214а, когато приготовлението е свързано с набавяне на огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества или специални технически средства за предизвикване на взрив, наказанието е лишаване от свобода до шест години."


§ 10. В чл. 215 се създава ал. 3:

"(3) Наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от три до пет хиляди лева ако предмет на укривателството са взривни вещества, огнестрелни оръжия или боеприпаси.”


§ 11. В чл. 216, ал. 5 след цифрата "8" се добавя израза "ако деянието е свързано с унищожаване или повреждане на елементи от електропреносната, електроразпределителната или далекосъобщителната мрежа".


§ 12. В чл. 233 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

"(2) С наказанието по ал. 1 се наказва и посредничеството при външнотърговски сделки с оръжие, стоки и технологии с възможна двойна употреба от и за територията на страната, както и посредническата дейност извън страната, извършена без съответното разрешение по закон или в нарушение на забрани, ограничения или санкции, предвидени в международни конвенции, ратифицирани от Република България или наложени с резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и следващите се преномерират съответно.

§ 13. Създава се чл. 234в:

"Чл. 234в. (1) Който осъществи нерегламентирано присъединяване към електропреносната или електроразпределителната мрежа или неправомерно въздействие върху уредите за търговско отчитане на потребената електрическа енергия се наказва с лишаване от свобода от три до пет години и глоба до десет хиляди лева.

(2) Собственик или ползвател на имот, който допусне извършването на деянието по ал. 2 се наказва с лишаване от свобода от една до пет години.

(3) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години."


§14. Член 235 се изменя така:

“Чл. 235. (1) Който в нарушение на установените в специален закон правила без редовно писмено позволително или с редовно позволително, но извън указаните в него места, срокове, количество и вид, сече, придобива, събира, добива, обработва, използва, пренася, товари, разтоварва, транспортира, преработва или съхранява немаркирани дървесни материали, когато с това са причинени немаловажни вреди, се наказва с лишаване от свобода до пет години или с поправителен труд, както и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева, а в особено тежки случаи – с лишаване от свобода до осем години и глоба от три хиляди до тридесет хиляди лева.

(2) Същото наказание се налага и на този, който пази, укрие или без надлежно разрешително в нарушение на правилата, установени в специален закон, придобие, държи, предаде другиму, спомогне да бъде отчужден или се разпорежда с незаконно добит дървен материал, когато случаят е немаловажен.

(3) За престъпление по ал. 1 и ал. 2 наказанието е лишаване от свобода от една до десет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева:

  1. ако е извършено нощем;

  2. ако е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване;

  3. ако престъплението е извършено в съучастие с лице, служител по горите;

  4. ако се извършва от лица, които системно се занимават с такава дейност;

  5. ако е извършено чрез използване на чужд, неистински или подправен документ или такъв с невярно съдържание.

(4) За престъплението по ал. 1 и ал. 2 наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години и глоба от десет хиляди до сто хиляди лева:

  1. ако престъплението е извършено повторно;

  2. ако се касае за дървен материал в големи количества;

  3. когато са причинени значителни вреди или са получени значителни неправомерни доходи;

  4. ако е извършено от горски служител, който се е възползвал от служебното си положение.

(5) С наказанието по ал. 4 се наказва и лице, което организира, ръководи и/или финансира престъпна група за извършване на престъпления по предходните алинеи.

(6) В случаите на ал. 3, т. 3 и т. 4 и на ал. 4, т.2 – 4 съдът може вместо глоба да наложи конфискация на част или на цялото налично имущество на виновния, а в случаите на ал. 3, т. 4 и пробация.

(7) Отнемат се в полза на държавата предметът и вещите, предназначени ли послужили за извършване на престъплението, независимо чия собственост са, а ако липсват или са отчуждени се присъжда тяхната равностойност. Тази разпоредба не се прилага в случаите, когато стойността на последните явно не съответства на тежестта на престъплението.

(8) За приготовление към престъпление по този член или за сдружаване с такава цел наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до десет хиляди лева. В тези случаи се прилага ал. 7.

(8) Наказанието по ал. 8 се налага и на онзи, който знае, че се върши престъпление по този член и не съобщи за това на властта.”


§ 15. Създава се чл. 235а:

“чл.235а. (1) Който в нарушение на установените в специален закон правила взема, ползва, събира, обработва, пренася, товари, разтоварва, транспортира, преработва или съхранява странични горски продукти без редовни писмени позволителни или извън посочените в тях място, време, вид и количества, когато с това са причинени немаловажни вреди, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до хиляда лева, а в особено тежки случаи – с лишаване от свобода до пет години и глоба от хиляда до двадесет хиляди лева.

(2) Същото наказание се налага и на този, който пази, укрие или без надлежно разрешително в нарушение на правилата, установени в специален закон, придобие, държи, предаде другиму, спомогне да бъдат отчуждени или се разпорежда със странични горски продукти, когато случаят е немаловажен.

(3) Отнемат се в полза на държавата предметът и вещите, предназначени или послужили за извършване на престъплението, независимо чия собственост са, а ако липсват или са отчуждени, се присъжда тяхната равностойност. Тази разпоредба не се прилага в случаите, когато стойността на последните явно не съответства на тежестта на престъплението.”


§ 16. В чл. 242, ал. 1, б. "г" в края на изречението думата "или" се заличава, а след думата "боеприпаси" се добавя "химически, биологически, ядрени оръжия, източници на йонизиращи лъчения и/или компоненти или прекурсори за тях, определени със закон или акт на Министерския съвет".


§ 17. В чл. 246, ал. 1 изразът "до три години" се заменя с израза "до шест години".


§ 18. В чл. 253 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 изразът "до пет години " се заменя с израза "до шест години".

2. Създават се нови алинеи 2, 3 и 4:

"(2) Същото наказание се налага и на този, който без да е участвал в извършването на самото престъпление, окаже съдействие на друго лице за трансформиране или прехвърляне на имущество, придобито пряко или непряко от престъпление, с цел укриването му или прикриване на незаконния произход на това имущество или окаже съдействие на друго лице, с цел другото лице да избегне законните последици от извършеното престъпление.

(3) Същото наказание се налага и на този, който като знае или предполага, че определено имущество е придобито от другиго чрез престъпление оказва съдействие на другото лице с цел прикриване същинския произход, местонахождението или движението на това имущество.

(4) Същото наказание се налага и на този, който открива или поддържа сметка във финансова институция под фалшиво име или под името на друго лице, без негово знание или съгласие, с цел извършване на финансови операции по ал. 1."

3. Досегашните алинеи 2, 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 5, 6, 7 и 8.


§ 19. В чл. 253а изразът "до една година" се заменя с израза "до три години".


§ 20. В чл. 284 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Длъжностно лице, което във вреда на държавата, на предприятие, организация или на частно лице разгласи класифицирана информация, представляваща служебна тайна, която му е била предоставена или станала известна по служба, се наказва с лишаване от свобода до три години или с поправителен труд."

2. В ал. 2 думите "сведения, представляващи служебна тайна" се заменят с думите "класифицирана информация, представляваща служебна тайна".

3. Създава се алинея 4:

"(4) Наказанията по предходните алинеи се налагат и на онзи, който злоупотреби, промени, увреди, предостави или унищожи класифицирана информация, представляваща служебна тайна, или осъществи всякакви други действия, водещи до нарушаване на защитата й или до загубване на такава информация."


§ 21. В чл. 308 се правят следните допълнения:

1. Създават се нова ал. 2 и алинея 3:

"(2) Когато деянието по ал. 1 има за предмет български или чуждестранни документи за самоличност, свидетелства за управление на моторни превозни средства, свидетелства за регистрация на превозни средства и визови стикери, наказанието е лишаване от свобода до осем години.

(3) Когато деянието по ал. 2 е извършено с цел набавяне на имотна облага, наказанието е лишаване от свобода до десет години. Имотната облага се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчуждена, се присъжда нейната равностойност."

2. Досегашната ал. 2 става ал. 4.


§ 22. Създава се чл. 308а:

"Чл. 308а. (1) Приготовление за извършване на престъпление по чл. 308 или сдружаване с такава цел или за разпространяване на неистински или преправени официални документи, се наказва с лишаване от свобода от пет до осем години.

(2) Не се наказва онзи съучастник в сдружението, който преди да е довършено съставянето на неистински официален документ или преправяне съдържанието на официален документ (ако сдружението е образувано с такава цел) или преди да започне разпространяването на неистински или преправени документи (ако сдружението е образувано за това), се откаже от деянието и съобщи за деянието на властта."

§ 23. Създава се чл. 308б:

"Чл. 308б. Който изготвя, пази или укрива предмети, материали или оръдия, за които знае, че са предназначени или че са послужили за съставяне на неистински официален документ или преправяне съдържанието на официален документ по чл. 308, се наказва с лишаване от свобода от пет до осем години.".


§ 24. В чл. 325, ал. 2 след думата "дързост" се поставя запетая и се добавя израза "както и когато то е извършено преди, по време или непосредствено след спортно мероприятие".


§ 25. В чл. 337 се алинея 5:

"(5) За приготовление към престъпление по ал. 1 наказанието е лишаване от свобода от две до шест години".


§ 26. Създава се чл. 339б:

"Чл. 339б. Който произвежда, пренася, държи, придобива или предава другиму стоки и технологии с възможна двойна употреба, определени със закон или акт на Министерския съвет, без да има за това право по закон или разрешение от надлежен орган, се наказва с лишаване от свобода от 4 до 6 години и глоба от десет до двадесет хиляди лева."


§ 27. В чл. 346 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се създава т. 4 със следното съдържание:

"4. отнемането е извършено с цел изнудване на собственика за връщане на моторното превозно средство."

2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:

"(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на лице, което срещу получаването на имотна облага предлага съдействие за връщане на отнетото превозно средство."

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и следващите се преномерират съответно.


§ 28. Създава се чл. 346б:

"Чл. 346б. Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетото моторно превозно средство бъде върнато, наказанието е:

1. в случаите на чл. 346, ал. 1 - лишаване от свобода до пет години;

2. в случаите на чл. 346, ал. 2, т. 3 и 4, ако връщането е извършено преди получаване на откупа - лишаване от свобода до осем години.”


§ 29. Създава се нов чл. 348а:

"Чл. 348а. (1) Който използва далекосъобщителна мрежа или съоръжения, за да генерира или пренасочи трафик на телефонни импулси в свой или чужд интерес и с това причини имотна вреда на далекосъобщителен оператор или на трето лице, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до петстотин лева.

(2) В случаите, когато деянието по ал. 1 е извършено:

1. от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване, когато деянието не представлява маловажен случай;

2. чрез използване на нерегистрирано далекосъобщително средство;

3. повторно,

наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба от хиляда до пет хиляди лева.

(3) В маловажни случаи по ал. 1 наказанието е лишаване от свобода до една година или поправителен труд".


§ 30. Сегашният чл. 348а става чл. 348б.


§ 31. Създава се чл. 356к:

"Чл. 356к. (1) Който без надлежно разрешение придобие, държи, превозва или пренася ядрен материал, ядрено оръжие, източници на йонизиращи лъчения или компоненти за тях се наказва с лишаване от свобода от 5 до 10 години.

(2) Ако в случаите по ал. 1 е последвало:

1. опасност за живота или здравето на другиму - наказанието е лишаване от свобода до 3 години;

2. средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица - наказанието е лишаване от свобода от 3 до 8 години;

3. смърт на едно и повече лица - наказанието е лишаване от свобода от 8 до 15 години и глоба от десет до двадесет хиляди лева".

(3) В маловажни случаи по ал. 1 наказанието е глоба до 5000 лв."


§ 32. В Глава дванадесета се правят следните изменения:

1. Заглавието на раздел I се изменя така:

"Раздел I

Престъпления против класифицираната информация, представляваща държавна тайна"

2. В чл. 357, ал. 1 се изменя така:

"(1) Който разгласи класифицирана информация, представляваща държавна тайна, която му е била предоставена или станала известна във връзка със заеманата длъжност или конкретно възложена задача, ако не подлежи но по-тежко наказание, се наказва с лишаване от свобода до пет години."

3. В чл. 358, ал. 1 думите "сведения, които съставляват държавна тайна" се заменят с думите "класифицирана информация, представляваща държавна тайна".

4. В чл. 359, ал. 2 думите "специални правила за съхраняване на документи, издания и други материали" се заменят с "нормативно установените изисквания за защита на класифицирана информация, представляваща държавна тайна".


§ 33. Член 393 се изменя така:

1. Досегашният текст става ал. 1, като думите "сведения от военен характер, съставляващи държавна тайна" се заменят с "класифицирана информация с военен характер, представляваща държавна тайна".

2. Създава се ал. 2:

"(2) Наказанието по предходната алинея се налага и на онзи, който злоупотреби, промени, увреди, предостави или унищожи класифицирана информация с военен характер, представляваща държавна тайна, или осъществи всякакви други действия, водещи до нарушаване на защитата й или до загубване на такава информация."


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 34. В Наказателно-процесуалния кодекс се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 48, ал. 2 след израза "министъра на финансите" се поставя запетая и се добавя "които могат да извършват само неотложни следствени действия".

2. В Чл. 111, ал. 2 в израза "глава пета, раздели I-VI", цифрата "VI" се заменя с "VII"; изразът "глава шеста, раздели III и IV" се заменя с "глава шеста, раздели II-IV", а след израза "по глава девета "а" се добавя "и по чл. 219, ал. 4, 220, ал. 2, 253, ал. 2 - 4, 321 и 321а".


М О Т И В И


КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС


Приемането на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс е обусловено от множество обективни фактори и засилването на определени негативни явления в съвременното общество, и наред с това от задълженията, произтичащи за страната ни от редица актове на международното право. Приемането на този законопроект в никакъв случай не може да измести необходимостта от изготвянето на нов съвременен Наказателен кодекс, но на този етап се предлага, за да отговори спешно на определени обществени потребности и да повиши ефективността на предотвратяването и противодействието на престъпленията.

1. Въвеждат се текстове, инкриминиращи нерегламентирания достъп до класифицирана информация, както и измененията в онези разпоредби, свързани с опазването на държавната тайна, които пряко се засягат от приемането и влизането в сила на Закона за защита на класифицираната информация.

2. Разширява се приложното поле на квалифицирания състав на престъплението измама по чл. 210, ал. 1, като по този начин се отчита високата степен на обществена опасност на извършваните измами в обменните бюра. Практика е сделките с валута да се прикриват под формалната законосъобразност на привидно спазване на нормативните правила. Включването на лица, извършващи сделки с валута в наличност по занятие, като особен субект на престъплението ще позволи спрямо тях да се търси и наложи по-висока санкция за извършените деяния.

3. Разширява се приложното поле на най-тежко наказуемия състав на престъплението чл. 216, когато деянието е свързано с унищожаване или повреждане на елементи от електропреносната, електроразпределителната или далекосъобщителната мрежа. В тази насока е и инкриминирането на нерегламентираното присъединяване към тази мрежа, като предлаганите промени се обуславя от зачестилите престъпни посегателства, свързани с кражбата на електроенергия и унищожаването на съоръжения.

4. Допълва се разпоредбата на чл. 233, като се инкриминира посредническата дейност във връзка с търговската дейност с оръжие и стоки и технологии с възможна двойна употреба, извършвана от и към територията на страната, както и извън страната, но без съответното разрешение и в нарушение на ограниченията и забраните, установени с многостранни международноправни инструменти, ратифицирани от Република България или наложени с резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

5. С предложените промени в чл. 235 се цели отстраняване на съществуващите неясноти и пропуски в текста, който не съответства на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Въвеждат се нови изпълнителни деяния в съответствие със специалния закон, нови квалифицирани състави, както и по-строги наказания. Разширява се и предметът на престъпните състави, като се обхващат всички гори, а не само включените в Държавния горски фонд

6. Допълва се и се разширява съставът на престъплението по чл. 253 във връзка с високата обществена опасност на тази група престъпни деяния, необходимостта от ефективна превенция на въвеждането в стопанския оборот на средства, придобити пряко или непряко от престъпна дейност. Същевременно се постига по-пълно отразяване на изискванията съгласно Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, изземване и конфискация на облагите от престъпление, която е в сила за Република България от 1993 г., както и специалните препоръки на Международната финансова група за борба срещу прането на пари (FATF) и редица директиви на Съвета на Европейския съюз в тази област.

7. Предлага се изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс и по-конкретно на чл. 111, ал. 2, като се разширяват възможностите за използване на специални разузнавателни средства с оглед ефективното предотвратяване и разкриване на престъпления във финансовата сфера, на организираната престъпност и др.


10.07.2003 г. Вносител: Наско Рафайлов /ПГ на НДСВ/

Свързани:

Република българия тридесет и девето народно събрание iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
Законът е приет от ХХХIХ народно събрание на г и е подпечатан с официалния печат на Народното събание
Република българия тридесет и девето народно събрание iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Република българия тридесет и девето народно събрание iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
За изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина
Република българия тридесет и девето народно събрание iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
За изменение и допълнение на закона за местното самоуправление и местната администрация
Република българия тридесет и девето народно събрание iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
В чл. 12, ал- 1, т. З накрая се поставя запетая и се допълва с израза "когато тя е застрашена"
Република българия тридесет и девето народно събрание iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
В чл. 1, т. 8 след думите “безследно изчезнали” да се добави “осъдени на смърт и екзекутирани”
Република българия тридесет и девето народно събрание iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни спестовни влогове
Република българия тридесет и девето народно събрание iconТридесет и девето народно събрание вх. №302-01-10 / 23. 01. 2003 г. Проект!
Приватизация на търговски дружества от значение за сигурността на Република България
Република българия тридесет и девето народно събрание iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
В ал. 1 на член 41 думата “ръководят” се заменя с текста “участват в ръководни органи на”
Република българия тридесет и девето народно събрание iconРепубликабългария тридесет и девето народно събрание
Република България към Европейския съюз или по силата на международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом