Лекция №7 женска полова система д-р Беловеждов
ИмеЛекция №7 женска полова система д-р Беловеждов
Дата на преобразуване06.01.2013
Размер104.36 Kb.
ТипЛекция
източникhttp://shembt.ru/files/patoanatomy_0910/nurses/jps.doc
Медицински сестри и акушерки

Лекция № 7


ЖЕНСКА
ПОЛОВА СИСТЕМАд-р БеловеждовЗаболяванията на женската полова система са твърде разнообразни.

По-голямата част от тях се отнасят към следните групи:

- заболявания от възпалителен характер;

- заболявания поради смущения в нервно-хуморалната регулация;

- туморни заболявания.


Матката е нечифтен орган, разположен в малкия таз, между пикочния мехур и правото черво. Тя има горна разширена част – тяло и долна къса и стеснена цилиндрична част – шийка с влагалищна част – порцио и цервикален канал.

Стената на матката се изгражда от лигавица, мускулатура и серозна обвивка. Лигавицата, която тапицира кухината на маточното тяло, се нарича ендометриум, а тази на маточната шийка - ендоцервикална лигавица.

Циклични промени търпи само ендометриума.


ЦЕРВИКАЛНА ИНТРАЕПИТЕЛНА НЕОПЛАЗИЯ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА (ЦИН). Така означаваме промените засягащи многослойния плосък епител. В миналото нашироко се използваше не съвсем точния термин дисплазия, който означава неправилно оформяне. Всъщност при ЦИН (дисплазия) имаме неправилно съзряване на пролифериращите резервни клетки в организиран сквамозен епител, а в клетки, в биологично и морфологично отношение отговарящи на ракови, но без да проникват през базалната мембрана в стромата (без да инвазират).


Честота. CIN е болест на младите жени, средната възраст е около 30 г. Среща с в около 1% от жените и се счита, че важно причинно значение има половия живот – ранно започване, промискуитет, лоша полова хигиена, инфекция с HPV !

CIN не се придружава от субективна симптоматика. Към нея насочват колпоскопията и цитологичното изследване.

Процесът се наблюдава в многослойния плосък епител на влагалищната част на маточната шийка и в метаплазиралия цилиндричен ендоцервикален покривен и жлезист епител.


CIN (дисплазиите) се делят на три степени:


- CIN I - (лека дисплазия - I ст., изменения в

базалната 1/3 от дебелината на епитела);

- CIN II - ( умерена дисплазия - II ст., изменения в

базалните 2/3 от дебелината на епитела);

- CIN III (тежка дисплазия - III ст. и карцинома ин ситу

почти цялата дебелина на епитела).


При CIN І и ІІ (лека и умерена дисплазия) се прилага противовъзпалително лечение, а при тежките форми (CIN III ) – конизация (микрохирургическо отстраняване на засегнатата зона под форма на конус.


ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ

НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

В България, карциномът на маточната шийка заема

второ място след рака на ендометриума. Заболяването се диагностицира сравнително лесно, поради достъпността за оглед и подлежи на радикално лечение. Честота и разпространение. Ракът на маточната шийка има най-ниски стойности (около 2 - 4 на 100 000 жени) в икономически развитите страни – Израел, Китай, Финландия и др., а най-високи (над 60 на 100 000) жени - в развиващите се страни /Бразилия, Зимбабве и др./

В България установената честотата през 2000 г. е 17,3 на 100 000 жени. Най-често са засегнати жените на 40 - 45 години.

Причините са идентични с тези за ЦИН.

Макроскопски в по-напредналите фази се различават две форми:

- екзофитна (възловидна, полиповидна или папиларна маса; расте преимуществено към кухината);

- ендофитна (расте преимуществено към околните меки тъкани).

Микроскопски. Най-често се касае за плоскоклетъчен карцином, при който в зависимост от кератинообразуването определяме:

- високо диференциран;

- умерено диференциран;

- ниско диференциран.

Много по-рядко се наблюдава аденокарцином.

Карциномът на маточната шийка метастазира най-често по лимфен път в регионалните лимфни възли, в съседните органи и по-рядко по кръвен

път, по-късно – в костите, белия и черен дроб, мозъка и др.

Решаващ метод за диагнозата на ЦИН и на карцинома остава БИОПСИЯТА. За профилактика много важно е значението на скрининговото цитологично изследване, което дава възможност за установяване на ранните отклонения. Става въпрос за т. нар.
цитонамазки (PAP test). Благодарение на него ракът на шийката на матката значително намаля в развитите страни.


ТУМОРИ НА МАТОЧНОТО ТЯЛО

1. Епителни тумори

А. Доброкачествени

Ендометриален полип

В. Злокачествени

Аденокарцином

Светлоклетъчен аденокарцином

Плоскоклетъчен карцином

Аденосквамозен карцином

Недиференциран карцином


2. Мезенхимни тумори

А. Доброкачествени – лейомиома (фибролейомиома)

В. Злокачествени

Лейомиосаркома

3. Смесени тумори


Ендометриални полипи не са рядка находка. Те се изявяват главно с кървене. Много рядко в ендометриални полипи може да се развие карцином.


ХИПЕРПЛАЗИЯ на ендометриума. Това не е туморен, а адаптивен процес. Дължи се на продължително естрогенно влияние, което води до

увеличение на броя и големината на ендометриалните жлези, така че площта им става по-голяма от тази на стромата. Различаваме проста и комплексна хиперплазия. Втората е преканцероза, която може да прерастне в карцином на ендометриума.


КАРЦИНОМЪТ на ендометриума е най-честият тумор на женските полови органи в България - 36,4%, сред всички онкологични заболявания при жената (2000 г.). Заболяването се среща най-често при жени в

менопауза. Рискови фактори: затлъстяване, диабет, хипертония, късна менопауза, екзогенен прием на естрогени или антиестрогени, инфертилитет, синдром на поликистозните яйчници.

Карциномът се проявява с неправилни кръвотечения от гениталиите, различни форми на флуор и болка.

Туморът се среща в две форми:

- ограничена – възловидна, полипоидна;

- дифузна.

Микроскопски, най-често е жлезист аденокарцином.

И при него различаваме три степени на диференциация:

- високо диференциран;

- умерено диференциран;

- ниско диференциран.

Карциномът на маточното тяло има по-добра прогноза в сравнение с цервикалния. По-късно настъпва инфилтриране в съседни органи и метастазиране ( по лимфен и кръвен път).

За диагностицирането на ендометриалния карцином решаващо единствено е хистологичното изследване на материал от пробно абразио.


ЛЕЙОМИОМ

Това е най-честият доброкачествен тумор в маточната стена. Среща се в около 20% у жени над 35 години и обикновено е множествен.

По-често се развива безсимптомно, но може да предизвика кръвоизливи,

болки, стерилитет, спонтанен аборт.

Туморните възли са с правилна окръглена форма, плътна консистенция и белезникав цвят. Според локализацията се различават:

- субмукозен;

- интрамурален;

- субсерозен миом.

При множествените възли матката е уголемена и деформирана - миоматозна матка (uterus myomatosus). Микроскопски туморът е съставен от зрели гладкомускулни клетки, разположени в снопчета с

различна посока. В много случаи разрастват и съединителнотъканни клетки. Когато те са в по-голямо количество, туморът се означава като фибролейомиом.

ЛЕЙОМИОСАРКОМ

Това е рядък злокачествен гладко-мускулен тумор. Представлява около 3% от малигнените тумори на маточното тяло. Обикновено се среща у жени над 50 години.

Макроскопски. В около 2/3 от случаите се развива като единичен възел с размери до 10 см в диаметър, разположен интрамускулно, който не е добре отграничен, със сивкаво-жълтеникав или розов цвят, с месеста консистенция. Микроскопски се характеризира с изразен клетъчен полиморфизъм.


ЯЙЧНИКЪТ е чифтен тазов орган, разположен от двете страни на матката. Той е покрит с еднослоен кубичен или цилиндричен епител, който в зряла възраст е приплеснат. Анатомично се разделя на кора и медуларна зона. В кората са пръснати фоликулите и производни на тях структури...


ТУМОРИ НА ЯЙЧНИЦИТЕ

Няма друг орган в човешкото тяло, в който да се наблюдават толкова разнообразни тумори. Те произхождат от :

- “ епитела “ (покривен мезотел на органа);

- специализиран мезенхим и неспецифична строма;

- полови (герминативни) клетки;

или са

- метастатични тумори.


Различаваме шест групи яйчникови тумори:


1. Епителни тумори

Те са най-честите, съставляват 60% от доброкачествените и 90% от злокачествените тумори на яйчника. Епителните карциноми заемат трето място по честота сред новообразуванията на женските полови органи.

Най-често се срещат във възрастта между 50 – 70 години. Произлизат от проникнали в дълбочина клетки на покривния мезотел (“епител”) на яйчника.

От своя страна те се делят на:

серозни;

муцинозни;

ендометриоидни;

светлоклетъчни;

тумори на Бренер;

смесени епителни;

недиференциран рак;

некласифицируеми.

Макроскопски могат да бъдат:

- кистични (гладкостенни или с папили, по-често);

- солидни.

В биологично отношение биват:

- доброкачествени

- злокачествени

- гранични /с по-благоприятно развитие от агре-

сивните карциноми, без инфилтрация в стромата/.

От епителните тумори най-чести са серозните и муцинозните кистаденоми и кистаденокарциноми.


2. Тумори от полови върви – стромални тумори (от полово диференцирания мезенхим)

Морфогенеза. Те произлизат от клетките, които ограждат фоликулите – гранулоза клетки и клетките на theca interna, theca externa и техните производни. Тези клетки произвеждат хормони. Затова много от туморите са функционално активни - продуцират полови стероиди (естрогени или андрогени) и имат феминизиращ или вирилизиращ ефект.

Биологичното поведение. Всички тези тумори притежават потенциална или изразена злокачественост.


Гранулозоклетъчните тумори имат най-голямо значение в тази група. Функционалната им активност е в естрогенна насока. Хиперестрогенемията във връзка с този тумор води до преждевременно сексуално развитие, жлезиста хиперплазия на ендометриума, ендометриален карцином, фибризно-кистични изменения в гърдата.


3. Тумори от полово недифиренцирения мезенхим

Към тях спадат:

- фибром;

- лейомиом;

- др.


4. Герминативноклетъчни тумори

Произхождат от първичните полови клетки или

продукти на тяхната диференциация.Към тях спадат:

- Dysgerminoma

- Plyembryoma

- Choriocarcinoma

- Тератоми

- др.


Дисгерминомът е най-честият представител на тези тумори и е 1-3% от всичките яйчникови тумори. Среща се предимно в млада възраст (в 80% между 15 - 30 години).Той е злокачествен тумор с бърза еволюция и много лоша прогноза, независимо, че е силно лъчечувствителен.


ТЕРАТОМИТЕ са тумори, които възникват поради нарушения в ембрионалното развитие.

Макроскопски: различават се кистозни и солидни тератоми.

Най-често се среща кистичният зрял тератом (наричан дермоидна киста). Протичането е благоприятно.


Разпространение на малигнените яйчникови тумори:

- по съседство;

- по съдовете (метастазиране) – лимфни /най-често (70 %) в регионарните лимфни възли /; кръвоносни съдове - в белите дробове, черния дроб, мозъка и костите.

- имплантационни метастази (по перитонеума);

- по кухините - маточните тръби, маточната кухина, даже и влагалището.


5. Метастатични тумори – Крюкенбергови тумори. Те са обикновенни първични тумори в гастро-интестиналния тракт, гърдата, панкреса ...


ГЪРДА

Гърдата (млечната жлеза) е видоизменена потна жлеза на кожата, която се състои от 15-20 единични жлезисти структури. Всяка една от тях е изградена в периферията от малки, сляпо завършващи каналчета (дуктули или

ацини). Дуктулите са групирани около дрениращ ги интралобуларен терминален канал. Последният преминава в екстралобуларен терминален канал. Следват интерлобуларни канали, които се сливат в

главни изходящи канали, завършващи в областта на мамилата.

Прието е съвокупността от дуктули, разположени около определен интралобуларен терминален канал, заобиколени от мантелна строма да се нарича лобул.

Епителните клетки покриващи лумена на лобулите и каналчетата и стромалните клетки около тях подлежат на хормонално въздействие (естрогени, прогестерон).


ФИБРОЗНО-КИСТИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ГЪРДАТА

Фиброзно-кистична мастопатия (Mastophatia fibrosa cystica).

Заболяването се среща обикновено между 25 – 50 г. Измененията се

се свързват с неправилни хормонални въздействия върху жлезата от страна на яйчниците (повече естрогени) или на хипофизата (повече мамотропен

хормон).

Макроскопски. В едната или в двете млечни жлези се намират уплътнения (единични или по няколко). При срез сред белезникава

плътна съединителна тъкан се виждат сферични образувания и кисти с различна големина (понякога и по-големи от 4-5см в диаметър), с гладка или неравна стена и бистра жълтеникава или мътновата, понякога кърваво обагрена течност в кухината.


ФИБРОАДЕНОМ – доброкачествен добре отграничен тумор срещащ се по-често у млади жени. Той има, както подсказва името му, две съставни части – епителна и съединителнотъканна.


КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА (Carcinoma glandulae mammae)

Честота. През последните десетилетия карциномът на млечната жлеза заема първо място по честота (45%) сред останалите злокачествени новообразувания у жената. Среща се във всяка възраст след пубертета, но

най-много около менопаузата.

Рискови фактори: удължено време на действието на ендогенни

естрогени, естрогенна терапия, късна менопауза, късна първа бременност, рак на другата гърда, фамилна генетична диспозиция , фиброзно-кистична болест.

Макроскопски: Карциномът най-често се развива в горновъншния квадрант на жлезата, като недобре отграничен, фиксиран към околните тъкани, неболезнен плътен възел, с размер от няколко милиметра до

5-6 и повече сантиметра.

Според произхода карциномът на гърдата се дели на лобуларен (води началото си от епитела на лобулите) и дуктален (от епитела на каналите).

И при двата има по две форми – неинвазивен (туморните клетки не преминават базалните мембрани) и инвазивен (налице е инфлтрция на базалните мембрани).


Лобуларният карцином е по-рядък (10 %). За инвазивните му форми микроскопски е характерно наличие на туморни клетки подредени извън лобулите под форма на редички – „индийски нишки”.

Дукталният карцином е по-чест (90 %).

Неспецифични форми отнасящи се към групата на инвазивните карциноми:

- медуларен вариант - мековат, има много некрози и кръвоизливи; повдига кожата, без да я сбръчква и разязвява; наличието на много лимфоцити в стромата определя по-добра прогноза;

- желатинозен – карцином с пихтиест вид дължащ се на обилното слузообразуване;

- тубуларен карцином – той е сравнително малък, с диаметър до 1 см и също има добра прогноза;

- болест на Pagetразвива се в областта на ареолата и мамилата, затова кожата е зачервена, влажна, на места с крусти.


Карциномът на гърдата метастазира по каналикуларен път (по хода на дуктусите), по лимфогенен път – в регионалните лимфни възли, по хематогенен път (в костите, черния дроб, белите дробове, мозъка ...), по съседство.

Свързани:

Лекция №7 женска полова система д-р Беловеждов iconМедицински сестри и акушерки Лекция 1 патология доц. В. Беловеждов
Патологията визуално изучава болестните изменения на клетъчно, тъканно и органно ниво и обезпечава морфологична диагностика за клиничната...
Лекция №7 женска полова система д-р Беловеждов iconЛекция 6 Операционни системи (ОС)
Съвременните компютърни системи представляват съвкупност от сложни електронни устройства, свързани в единна система. Голяма част...
Лекция №7 женска полова система д-р Беловеждов iconБъбречна туберкулоза
Обективната симптоматика от страна на болният обичайно е оскъдна и наподобява редица други заболявания на бъбреците и цялата пикочно...
Лекция №7 женска полова система д-р Беловеждов iconБактериална вагиноза
Оплакванията се засилват преди и след менструация. Бактериалната вагиноза се лекува лесно. Няма тежки и трайни последици за здравето...
Лекция №7 женска полова система д-р Беловеждов iconЛекция 11 Операционна система dos
Голяма част от потребителите на кс не я възприемат като програма, а като вградена в компютъра система от управляващи команди. Dos...
Лекция №7 женска полова система д-р Беловеждов iconЛекция 7 Операционна система dos
Голяма част от потребителите на рс не я възприемат като програма, а като вградена в компютъра система от управляващи команди. Dos...
Лекция №7 женска полова система д-р Беловеждов iconМъжка полова система
За половата функция от значение е и пикочният канал, т нар уретра, която е положена в половия член, а част от нея, преминавайки през...
Лекция №7 женска полова система д-р Беловеждов iconКистозна   хиперплазия на ендометриума  
При нормално физиологично състояние на женската полова система,поради малките размери на органите и голямото натрупване на сенки...
Лекция №7 женска полова система д-р Беловеждов iconЛекция 10 Операционна система Windows
В този начален период Windows използва dos за управление на голяма част от ресурсите на кс. Потребителите получават една нова обвивка,...
Лекция №7 женска полова система д-р Беловеждов iconЛекция IX лекция X лекция XI
Фрагменты публикуются по источнику: Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии: Учеб пособие для филос фак и отделений ун-тов....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом