Общински план за интегриране и развитие на етническите малцинства 2008г
ИмеОбщински план за интегриране и развитие на етническите малцинства 2008г
Дата на преобразуване06.01.2013
Размер142.9 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.devnia.bg/uploads/docos/2008/obshtinski_plan_za_integrirane_i_razwitie_na_etnicheskit


ОБЩИНСКИ ПЛАН

за интегриране и развитие на етническите малцинства

2008г.


Въведение


Настоящият план за действие на ОЕСЕДВ/ Общински експертен съвет по етнически и демографски въпроси/ е

създаден за решаването на общи социални проблеми на малцинствата по нов и ефективен начин . Реализирането

на плана е част от усилията да се създадат равни възможности за по добро качество на живот , като се осъществи устойчиво социално- икономическо , културно и образователно развитие на малцинствата

Основни задачи


Планът за действие на ОЕСЕДВ има за своя основна задача , посредством свързващи и координиращи дейности

да доведе до практическо решаване на проблемите на малцинствата на територията на община Девня.


Обхват


Планът за действие обхваща следните области:

I. Образование

II. Трудова заетост

III.Социално подпомагане и закрила на детето

IV.Здравеопазванe

V. Културно развитие

VІ.Подобряване на жилищните условия на малцинстватаПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ”

Цели

Дейности

Отговорен орган

Финансиране

Очаквани резултати

1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата учениците от етническите малцинства Девня


1.1 Контрол по прилагане на общинската стратегия за образователна интеграция

Община Девня

Училища
Изпълнение на

стратегията за образователна интеграция

2. Превенция срещу ранното отпадане на ученици

2.1 Обхващане, привличане и задържане на всички деца от етнически произход подлежащи на задължително училищно обучение

2.2 Осигуряване на безплатни учебници и помагала на всички социално – слаби деца

2.3 Подпомагане на деца и ученици от социално-слаби ромски семейства

Детски градини Училища Община Девня
Намаляване на броят на децата не посещаващи задължително училищно обучение.Това ще спомогне и за намаляването на неграмотността сред тази рискова група

3. Повишаване ефективността на училищната мрежа

3.1 Индивидуална работа с деца отпаднали от обучение , застрашени от отпадане , както и техните родители

3.2 Създаване на програми за обучение и включване на деца отвисоко рискове групи в допълнителни образователни форми, кръжоци и свободно избираеми подготовки

3.3 Създаване на н център за работа с тези деца , където те ще могат да оползотворяват свободното си време с полезни дейности за тяхното развитие като, учат, пеят, рисуват и др.Детски градини Училища

Община Девня

Държавен бюджет,

Общински Бюджет,

Донорски програми

Повишена ефективност на училищната мрежа . Привличане на децата към училището

4. Подготовка на специалисти за работа в мултиетническа среда с цел ограмотяване на деца от малцинствата , които не могат да говорят български език

4.1 Провеждане на квалификационни и преквалификационни курсове на учителски кадри за работа в смесени паралелки

Детски градини

Училища

Община Девня НПО

Министерство на образованието

Донорски програми

Положителен ефект върху учебният процес .Интегриране на тези деца и учители

5. Културна интеграция

5.1 Провеждане на културно просветни програми и чествания на етническите малцинства

5.2 Публикуване в медиите на материали за бита и културата на етническите малцинства

5.3Разработване и реализиране на проекти за културната интеграция на малцинствага

5.4 Създаване на СИП по фолклор на етносите в училищата , за да се стимулира участието на децата и учениците в пресъздаването на традиции и обичаи с цел изграждане у тях и околните на нравствени и естетически ценности

Училища

Народни Читалища

Община Девня

Министерство на образованието

Община Девня Донорски програми 

Опознаване на обичаите и традициите. Изграждане на нравствени и естетически ценности

6. Повишаване степента на грамотност и квалификация на родителите

6.1Разработване и изпълнение на програми за обучение и повишаване на квалификацията на младежи и родители6.

6.2 Разработване на проекти за предлагане на образователни консултации и услуги за родители, за тяхното социално – икономическо и трудово реализиране


Училища

Община Девня НПО

Държавен бюджет

Община Девня

Донорски програми

ПРИОРИТЕТ „ ТРУДОВА ЗАЕТОСТ”

1. Повишаване на квалификационното ниво на лицата от малцинствата

1.1 Сътрудничество между Дирекция Бюро по труда и община Девня за взаимно осигуряване на информация за действащи субсидирани програми

1.2 Реализиране на участия в тези програми и проекти на безработните

1.3 Включване на безработни младежи в национални програми за ограмотяване и квалификация


Бюро по труда Девня

Община Девня

НПО

Държавен бюджет, като бюджет на агенцията по заетостта

Донорски програми

Повишаване квалификацията на ромите2. Насърчаване на социално- икономическата интеграция и повишаване конкурентно способността на безработните

2.1 Организиране на обучителни курсове на безработни лица

2.2 мотивация за активно търсене на работа

2.3 Консултации за професионална ориентация

Бюро по труда

Община Девня

НПО

Държавен бюджет, като бюджет на агенцията по заетостта

Донорски програми

Увеличаване възможността да се реализират на трудовият пазар

3. Улесняване достъпа до информация на търсещите работа лица

3.1 Услуги, които се предлагат от бюрото по труда , където безработните получават безплатни консултации по интересуващи ги въпроси относно свободни работни места, курсове за професионална квалификация и др.

3.2 Изнасяне на информацията на обществено достъпни места и най- вече в бюрото по труда, местните- вестник и кабелна телевизия


Бюро по труда

Община Девня


Държавен бюджет, като бюджет на агенцията по заетостта

Лесен достъп до информиране и реализиране на по голяма част тях на трудовият пазар

4. Проучване , обхващане и стимулиране на безработните, които не са регистрирани в бюрото по труда

4.1 Популяризиране на повече информация за свободни работни места.

4.2 Осигуряване на участия по програми за квалификация и преквалификация

4.2 Организиране на обучителни курсове съобразени с търсенето на трудовият пазар

4.4 Осигуряване на заетост чрез постоянно действащи национални програми, чиито срок трябва да е с по-продължителен период на действие и да е с по- добро заплащане.

4.5 Предлагане на по- привлекателна и по- добре заплатена работа на тези, които са с по- високо образованиеАгенцията по заетостта

Община Девня

НПО

Държавен бюджет, като бюджет на агенцията по заетостта

Донорски програми

Стимулиране на безработните да се регистрират в бюрото по труда.Реализиране на трудовият пазар, подобряване на стандарта на живот

5. Проучване дали има интерес към развиване на определени занаяти, земеделие, животновъдство, предприемачество и управление на собствен бизнес

5.1 При наличието на интерес могат да се предприемат следните мерки:

5.1.1 Запознаване с условията и методите на управление на занаяти , предприемачество и др.

5.1.2 Повишаване предприемаческата култура .

5.1.3. Организиране на мотивационни курсове в рамките на годишните програми за обучение по Националният план за действие по трудовата заетост

5.1.4 Участия при наличието на действащи субсидирани програми относно развиването на занаятите и предприемачеството

5.1.5 Обучения за изготвяне на бизнес планове с цел да се изготвят такива за да им се отпускат кредитиАгенцията по заетостта

Община Девня

НПО

Държавен бюджет, като бюджет на агенцията по заетостта

Донорски програми

Възможност за реализация

ПРИОРИТЕТ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО”

1. Развитие на социалните услуги в малцинствената общност

1.1 Създаване на програми за семейно планиране и консултиране с цел превенция на изоставянето на деца

1.2 Консултации за предпазване от нежелана бременност

1.3 Организирано хранене в училище на деца от семейства с нисък материален и подоходен статус

1.4 Насърчаване на хората от рисковите групи – безработни, социално- слаби да се регистрират в бюрото по труда с цел намиране на работа и създаване на постоянни трудови навици.

Дирекция “ Социално подпомагане”

Община Девня

НПО

Държавен бюджет, като бюджет на Д “СП”

Донорски

програми

Намаляване броят на постъпващите деца в домове за изоставени деца. Подпомагане на социално- слаби семейства

2.Създаване на социални услуги по превенция на деца с отклоняващо се поведение


2.1 Обхващане и контрол на деца с

отклоняващо се поведение

2.2 Консултантски услуги за деца с поведенчески проблеми и техните родители

2.3 Осигуряване на психолози , които да разговарят с децата , за да се намали детската агресия по детските градини и училищата

Дирекция “ Социално подпомагане”

Община Девня

НПО

Държавен бюджет, като бюджет на Д “СП”

Донорски

програми

Намаляване на детската престъпност и противообществените прояви


3. Превантивни мерки за ограничаване и недопускане на употребата на упойващи вещества

3.1 Полицейско присъствие в районите на училищата

3.2 Контрол върху продажбите на алкохол и цигари в търговските обекти

3.3 Създаване на механизми за извършване на проверки , информиране на гражданите , къде могат да подават сигнали при нарушение

3.4 Разширяване на здравното образование в училище с цел предпазване от ХИВ/СПИН , полово преносими болести и употребата на

наркотици

РПУ- Девня

Община Девня

НПО

Намаляване разпространението на наркотични вещества сред подрастващите . Насърчаване на отговорностите на тези деца

4. Създаване на възможност да се осигурят безплатни учебници , помагала и дрехи на деца от социално слаби семейства

4.1 Създаване на програми и проекти с такава насоченост на финансиране


Дирекция “Социално подпомагане”

Община Девня

НПО

Община Девня

Донорски програми

Ограничаване на броят на децата отпаднали от училище. Създаване на предпоставки за ограничаване на неграмотността

5. Осигуряване не условия за развитие и обучение в областта та науката, изкуството и спорта

5.1 Създаване на възможности за активно включване на децата в творчески дейности , курсове , кръжоци, извън класни занимания

5.2 Създаване на център за работа с деца за активиране и развитие на техните таланти

5.3 Осигуряване на възможности за изява и стимулиране на тези деца

Дирекция “Социално подпомагане”

Община Девня

НПО

Община Девня

Донорски програми

Насърчаване на децата и показване на добри резултати на общинско и регионално ниво

ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

1. Повишаване равнището на знания и мотивация сред етническите малцинства относно опазването ,поддържането и укрепването на собственото здраве

1.1 Запознаване на лицата принадлежащи към етническите малцинства със задълженията и правата на пациента

1.2 Запознаване с начините за предпазване от най- разпространените инфекциозни заболявания

1.3 Информиране по въпросите за здравното осигуряване и профилактика на най- често срещаните болести чрез местните медиини представители –радио, телевизия и вестник

1.4 Целево въвеждане на здравното образование в общинските училища , като за целта се използват часовете на класа

1.6 Периодично провеждане на беседи от здравни специалисти за вредите от най- разпространените рискови фактори- тютюнопушене, употреба на наркотици и заразяване със СПИН и за предимствата на здравословният начин на живот

1.7 Реализиране на превантивни програми “Детско здраве” и “ Семейно планиране”

Общо практикуващите

лекари
Повишаване равнището на знания и умения относно укрепването и опазването на собственото здраве

2. Намаляване на заболеваемостта и смъртността при лицата принадлежащи към етническите малцинства

2.1 Повишаване на здравната култура сред малцинствата

2.2 Провеждане на текущ санитарен и противоепидемиологичен контрол на съответните органи

2.3 Издаване и разпространение на брошури и листовки от здравните организации

2.4 Задължително посещение на профилактични прегледи

2.5 Провеждане на имунизации срещу често срещани болести

2.6 Ранна диагностика и незабавно лечение на установеното заболяване

Общо практикуващи лекари

Училища

НПО

Община Девня

Общински бюджет

Донорски програми

Намаляване на заболеваемостта и смъртността сред малцинствата

3. Намаляване на детската смъртност

3.1 Ранна регистрация на бременните , наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилките

3.2 Консултации с акушер- гинеколог

3.3 Осигуряване възможността за достъп на линейките до домовете на родилките за своевременното им извозване до специализирано лечебно заведение

3.4 Регистрация на новородените и подрастващи деца при общо практикуващ лекар

3.5 Активизиране дейността за издирване на деца без общо практикуващ лекар и разясняване на родителите важността на регистрацията им

3.6 Повишаване обхвата на ваксинациите по Националният имунизационнен календар на новородените и децата до седем годишна възраст

3.7 Разясняване на младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане


Общо практикуващи лекари

Специалисти по акушеро- гинекология

Община Девня

НЗОК

Донорски програми

Намаляване на детската смъртност. По голям брой имунизирани лица следователно и намаляване на заболеваемостта

4. Намаляване на бременността в юношеска възраст и родствените бракове

4.1 Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за начините от предпазване от нежелана и ранна бременност

4.2 За опасностите, които крие ранната бременност

4.3 За рисковите от родствените бракове

4.4 Прожекции на филми на ученици и млади хора за спецификата на пуберитетския период и половото съзряване


Училища

Училищен лекар

НПО

Община Девня

Донорски програми

Повишаване нивото на сексуалната и здравна култура

Осъзнаване на риска от ранното забременяване и родствените бракове

ПРИОРИТЕТ „ КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ”

1.Развитие на специфичната етнокултура на малцинствата

1.1 Съдействие от страна на Общината за провеждане на културно просветни програми и чествания на етническите малцинства

1.2 Съдействие за публикуване в медиите на материали, показващи бита и културата на малцинствените групи

1.3 подпомагане на дейността на читалищата в ромските квартали

1.4 Да се стимулира участието на децата и учениците в пресъздаването на традициите и обичаите , за се изградят у тях нравствените и естетическите ценности


Читалища

Община Девня

Училища

Субсидии от Министерството

на културата

Общински бюджет

Донорски програмиРазвитие на специфичната етно култура на малцинствата

2. Проучване, съхраняване и популяризиране на културата на малцинствата

2.1 Утвърждаване в националният културен календар на значими културни събития свързани с представянето на етническата култура

2.2 Документиране чрез аудио- визуални , средства изпълнения на ярки дарования в областта на ромското музикално, песенно и

танцово изкуство и носители на традиционни умения и занаяти

2.3 Подпомагане на млади таланти


Читалища

Община Девня

Училища

Субсидии от Министерството

на културата

Общински бюджет

Донорски програми


Културата на малцинствата -неразривна част от културата на общината.

3. Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция

3.1 Разработване и реализиране на програми и проекти за културната и социалната интеграция на общинско ниво

Читалища

Община Девня

Училища

НПО

Общински бюджет

Донорски програми


Културна и социална интеграция

4. Подобряване на публичният образ на малцинствата сред обществеността

4.1 Създаване на възможности за разширяване представянето

на културата на малцинствата

4.2 Осигуряване на възможности и подкрепа за увеличаване на изявите на малцинствата


Читалища

Община Девня

Училища

НПО

Общински бюджет

Донорски програми
ПРИОРИТЕТ „ ПОДОБРЯВЯНЕ НА ЖИЛИЩНИТИЕ УСЛОВИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА „

1. Ремонт на общински фонд сгради и пригодяването им за живеене

1.1Изготвяне на програми и проекти, които целят ремонт на такива сгради

Община Девня

НПО

Донорски програми

Общински бюджет

Осигуряване на жилища за живеене

2. Намаляване на пренаселеността в тези жилища

2.1фИзготвяне на проекти и предоставяне на общински терени за строителството на фамилни жилища и търсене на източници за финансиране


Община девня

НПО

Донорски програми

Общински бюджет

Осигуряване на жилищен фондСвързани:

Общински план за интегриране и развитие на етническите малцинства 2008г iconОбщински план за интегриране и развитие на етническите малцинства 2012 г
Община Девня е създаден Общински експертен съвет по етническите и интеграционни въпроси, за чиято дейност е приет правилник за устройството,...
Общински план за интегриране и развитие на етническите малцинства 2008г iconОбщинска стратегия за интегриране и развитие на етническите малцинства
Основен мотив за изготвяне на Стратегията е да осъществи в реални измерения интеграцията на етническите малцинства. Тя се основава...
Общински план за интегриране и развитие на етническите малцинства 2008г iconПлан областен съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси / осседв/ За интегриране и развитие на етническите малцинства
Реализирането на плана е част от усилията да се създадат равни възможности за по – добро качество на живот, като се осъществи устойчиво...
Общински план за интегриране и развитие на етническите малцинства 2008г iconОбщинска програма за развитие на етническите малцинства
През 2007 г. Община Плевен разработи Общинска програма за развитие на етническите малцинства 2007-2010 г. (Опрем), приета с Решение...
Общински план за интегриране и развитие на етническите малцинства 2008г iconЗдравна стратегия цели подобряване на здравното състояние на хората от етническите малцинства и намаляването на детската и майчината смъртност в тези общности
Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства, и План за действие 2005-2007 г прие...
Общински план за интегриране и развитие на етническите малцинства 2008г iconОтчет за изпълнението на Общински план за действие за изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за учебната 2009 2010 г
Общински план за действие за изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства...
Общински план за интегриране и развитие на етническите малцинства 2008г iconОтчет за изпълнението на Общински план за действие за изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за учебната 2008 2009 г
Общински план за действие за изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства...
Общински план за интегриране и развитие на етническите малцинства 2008г iconОбщински план за действие за 2008 година
По изпълнение на стратегията за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства
Общински план за интегриране и развитие на етническите малцинства 2008г iconНастоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в
Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Здравната стратегия за лица в неравностойно...
Общински план за интегриране и развитие на етническите малцинства 2008г iconОтче т за дейността на общински съвет
Програмата за интеграция на етническите малцинства 2008-2011 г., утвърдена с Решение на Общински съвет и Плана за 2009 г. Тези документи...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом