Програма за управление на отпадъците община Перник
ИмеПрограма за управление на отпадъците община Перник
страница3/3
Дата на преобразуване05.01.2013
Размер0.68 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://savetnik-pernik.com/userfiles/file/OPUO_2009-2014.doc
1   2   3


11.1. Луминисцентни лампи

Към днешна дата е завършена подмяната на остарелите живачни лампи с нови енергоспестяващи такива. По време на подмяната на остарелите лампи с нови бе констатирано, че голяма част от подлежащите на демонтаж лампи липсват. Излезлите от употреба живачни и натриеви лампи, с мощност 125W, 250W, 450W в момента се съхраняват в складови помещения.

Третирането и транспортирането им ще се извършва съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминисцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминисцентни и други лампи, съдържащи живак, приета с Постановление на МС №260 от 05.12.2000г. Съгласно чл.5 от Наредбата дейностите по събирането, съхраняването, преработването и/или обезвреждането на излезли от употреба лампи се извършват от лица, притежаващи разрешение за дейности по управление на отпадъци по чл.37 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.


11.2. Негодни за употреба пестициди.

Фирма “БалБок Инженеринг”АД притежава разрешение от МОСВ за дейности с опасни отпадъци. По силата на ЗУО предаването и приемането на опасни отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор по силата, който са обезвредени всички количества от негодни за употреба пестициди. Опасните отпадъци са поставени в Б-Б кубове и сладирани в саниран слад за пестициди.


11.3. Батерии и акумулаториПредвид значителните количества на произведените и внасяните в страната оловно-кисели акумулатори, подобряването на съществуващите системи за събиране и рециклиране на тези отпадъци ще бъде един от основните приоритети за периода на прилагане на ОПУДО.

Усилията ще бъдат насочени към подобряването на практиките за събиране и намаляването на рисковете за околната среда, произтичащи от неправилно съхранение и третиране на електролита от акумулаторите.

Предвижда се поетапно създаването на схеми за събиране на малки батерии. Националната програма за управление на дейностите по отпадъците предвижда възможности да бъдат финансирани пилотни проекти за въвеждане на такива схеми на общинско ниво.

Прилагането на задължително обратно приемане в местата за продажба и реализацията на периодични кампании за събиране, ще бъдат използвани за постигане на по-високи нива на събиране на негодни за употреба батерии.


11.4. Излезли от употреба МПС


Прилагането на екологосъобразна система за управлението на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) ще бъде допълнително затруднено през следващите години, поради вноса на голям брой автомобили втора употреба и дългия срок за използване на МПС.

Необходимо е изграждане на площадки за временно съхранение на ИУМПС, които да осигурят подходящи условия за съхранение на ИУМПС до предаването им за разкомплектоване. Автомобилите ще се събират в площадките за временно съхранение, на територията на съответната община, и след това ще бъдат предавани в центровете за разкомплектоване, които ще бъдат съоръжени със специализирани инсталации за демонтаж.

11.4. Отработени масла


Съдържащите се в маслата опасни вещества, създават опасност за замърсяване на околната среда. Предотвратяването на тези вредни последици следва да се постигне чрез системен и адекватен контрол на материалните потоци и отделяните емисии.

Необходимо е въвеждането на ефективна система за контрол, включваща издаването на разрешения, прилагането на унифицирана документация за удостоверяване на предаването и приемането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Регенерирането на отработени масла е с по-висок приоритет пред използването им като гориво.

11.5. Отпадъци от опаковки


Опаковането играе важна роля в съвременното производство и предлагане на различни стоки, материали и продукти, което води след себе си до образуване на големи количества отпадъци в домакинствата, търговската сфера, администрацията и промишлеността.

Реализирането на тази цел може да се осъществи посредством:

 • Намаляване количеството на генерираните отпадъци от опаковки

 • Увеличаване на дела на опаковките, които се използват многократно

 • Нарастване на количествата оползотворявани и рециклирани отпадъци от опаковки

11.6. Отпадъци от хуманната медицина

Независимо от факта, че здравните заведения са отговорни за безопасното управление на образуваните отпадъци в резултат на тяхната дейност, считаме за нужно тези отпадъци да бъдат засегнати в ОПУДО поради немалкото си количество, рисковете, които крият за човешкото здраве и необходимостта от прилагане на специфични методи за тяхното третиране. Компетентни да осъщесвяват контрол по управлението на отпадъците от хуманната медицина са Министерството на здравеопазването и Хигиенно Епидемиологичната Инспекция.

В Националната програма за управление на дейностите по отпадъците и Националния план за управление на отпадъците от лечебните заведения се предвижда изграждане на 6 стационарни регионални автоклавни съоръжения за третиране и дезинфекция на отпадъците и 4 инсталации за изгаряве на отпадъците от лечебните заведения.

Изгарянето в инсталация е технология, при която може адекватно да се третират всички видове опасни отпадъци от здравеопазването. Изгарянето се извършва при достатъчно високи температури /между 1000 и 1200ºС в горивната камера/ в продължение на достатъчно дълго време, в горивна камера с висока турбулентност и кислород при постигане на пълно изгаряне на отпадъците.Като остатъчен продукт при горивните процеси се отделя пепел.

Автоклавирането /стерилизацията/ включва загряване на отпадъчния материал с пара в затворен контейнер при високо налягане. При съответни нива на време />60 мин/, темепература /121ºС/ и налягане /100 кРа/ може да се постигне ефективно дезактивиране на всички вегетативни микроорганизми и повечето спори на бактерии. След третиране в автоклав се получава неопасен материал, който може да се изхвърли с битовите отпадъци. Процеса се съпровожда с отделянето на отпадъчни води, които следва да бъдат подложени на подходящо пречистване.


ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНА ПЕРНИК


Краткосрочен план – до края на 2012г.


 1. Закриване и рекултивация на “Временно депо за битови отпадъци” – ПЕРНИК и последващ мониторинг.

 2. Създаване на Регионален съвет за интегрирано управление на отпадъците

 3. Провеждане на процедура по възлагане на открита обществена поръчка за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци - Перник

 4. Участие в процедура по ЗУО за определяне на оператор на регионално депо за БО – Перник.

 5. Изграждане на устойчива система за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци в кварталите и населените места на територията, която ще се обслужва от Регионално депо за битови отпадъци .

 6. Организиране ефективна система за разделно събиране на битови отпадъци в община ПЕРНИК и развитие на действащата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

 7. Подпомагане на процедурите по изграждането на претоварни станции и инсталация за сепариране на отпадъци.

 8. Изграждане на съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци.

 9. Изготвяне на програма за работа с обществеността и подрастващите по проблемите на управлението на отпадъците.

 10. Прилагане на методика за калкулиране на такса битови отпадъци на база – количество отделен отпадък

 11. Почистване на замърсени с отпадъци терени – общинска собственост

 12. Предаване на луминисцентни и други лампи, съдържащи живак /от реконструкцията на уличното осветление/ на фирма, притежаващо съответно разрешение за дейности с отпадъци

 13. Съвместна, междуобщинска експлоатация на “Регионално депо за битови отпадъци” - Перник

 14. Оптимизиране на системата за разделно събиране на битови отпадъци в град ПЕРНИК

 15. Въвеждане и оптимизиране на системата за събиране на строителни отпадъци, след проучване на възможности за използване на строителните отпадъци за целите на пътното строителството и др. начини за оползотворяването им (максимално намаляване на количеството строителни отпадъци постъпващи на депо).

 16. Въвеждане на система за събиране на ИУМПС

 17. Въвеждане на система за разделно събиране на опасни отпадъци - поетапно

 18. Въвеждане на система за събиране на едрогабаритни отпадъци от бита – излезли от употреба битови домакински уреди, електронна техника и др.

 19. Изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци

 20. Извършване на дейности, произтичащи от последваща промяна на законовите изисквания.


Дългосрочен план – до 2017г.

 1. Мониторинг на “Временно депо за битови отпадъци” – ПЕРНИК и закритите депа в населените места на територията на община ПЕРНИК.

 2. Въвеждане на система за разделно събиране на опасни отпадъци - поетапно

 3. Почистване на замърсени с отпадъци терени – общинска собственост, възникнали в периода.

 4. Извършване на дейности, произтичащи от последваща промяна на законовите изисквания.


ГЛАВА V. решения за управление на дейностите по отпадъците


1. Подобряване на система за организирано сметосъбиране в кварталите и населените места на територията на община ПЕРНИК.

Целта е да се въведе устойчива система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на територията на обищина ПЕРНИК, която да бъде ефективна в екологично, санитарно-хигиенно и техническо отношение, както и съобразена със специфичния бит на населението в курортните и селските райони. Заедно с нейното въвеждане трябва да се въведе и система за разделно събиране на битовите, животинските, растителните отпадъци, пепелта и сгурията. От друга страна системата трябва да бъде социално и икономически поносима, както за общината, така и за обслужваното население, независимо, че преминаването към Регионално съоръжение за обезвреждане ще повиши разходите за транспортиране и инвестициите.

Изборът на технология за събирането и извозването на битовите отпадъци се определя в зависимост от следните фактори:

 • етажност и плътност на застрояването;

 • наличието, вида и състоянието на специализираните сметоизвозни автомобили и съдове за твърди битови отпадъци(ТБО);

 • приетия начин за обезвреждане и други специфични фактори.

Основните технологии за сметосъбиране и сметоизвозване са три:

 • със сменяеми съдове за събиране на ТБО – пълните съдове се заменят с празни и се извозват с подходящ контейнеровоз до Депото, където се изпразват;

 • с несменяеми съдове – пълните контейнери се изсипват в сметосъбиращият автомобил и се връщат на мястото им.

 • с използване на чували – пълните чували се изхвърлят в сметосъбиращият автомобил и се използват нови.

С въвеждането в експлоатация на “Регионално депо” – гр.Перник се налага системата за събиране и транспортиране на битовите отпадъци, която предвижда да бъде приложена в селата, да бъде максимално близка до използвана в момента в града от гледна точка на използваната сметовозна техника и съдове за отпадъци - ще се използват несменяеми контейнери и високообемни сметовозни автомобили с уплътняващо устройство, което прави транспорта по-ефективен.

За извършване на дейността по събиране и транспортиране на битовите отпадъци в населените места на територията на община ПЕРНИК за периода са сключени договори, след проведени процедури съгласно Закона за обществените поръчки съгласно изискванията на ЗУО.

Оптимизирането на сметосъбирането и сметоизвозването се въвежда при спазване в максимална степен на следните условия:

 • Унифициране на транспортните средства и създаване на възможност за взаимнозаменяемост

 • Оборудване на сметосъбиращите машини с универсални повдигащи устройства, обслужващи широка гама от съдове за ТБО

 • Използване на сметосъбиращи машини с уплътняващи устройства

 • Въвеждане на оптимални маршрути довеждащи до икономичност и ефективност на системата.

Системите за сметосъбиране и сметоизвозване трябва да са гъвкави, да позволяват както намаляване на степента обслужване в определени моменти, така и да дават възможност за безпроблемно внедряване на новостите на техниката и ноу-хау в упрвлението им за целия срок на експлоатация.


Съдържание на материали за рециклиране в потока на битовите отпадъци в зависимост от населениетоКомпоненти на отпадъците

Съдържание в зависимост от броя на жителите на населеното място


до 3000


от 3000 до 25 000


от 25 000 до 100 000


над 100 000

%

кg/ж.год

%

кg/ж.год

%

кg/ж.год

%

кg/ж.год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Общо количество отпадъци, в т.ч.

100,0

150-180

100,0

330-365

100,0

380-420

100,0

420-455

1

Хартии и картони

5-6

8-11

6-8

20-29

8-10

30-42

10-12

44-56

2

Пластмаси

5-6

8-11

7-9

23-33

7-9

26-38

7-9

31-42

3

Стъкло

5-6

7-11

4-5

13-18

5,5-6,5

21-27

7-8

31-38

4

Метали

2,5-3,5

4-6

1-2

3-7

2-3

8-13

2,5-3,5

11-17При реализцацията на системата за разделно събиране на отпадъците се очаква количеството на влагата и замърсяванията да бъдат значително намалени, експлоатационния живот на на съоръженията за обезвреждане /депата/ да бъде намален и акомулирането на средства за изграждане на нови да бъде разпеделен за значително по-голям период от време, което от своя страна ще намали размера на годишните отчисления за тази цел.


2. Видове отпадъци.

2.1. Хартиени и картонени отпадъци

Според произхода и предназначението на хартиите и картоните, получените от тях отпадъци могат да бъдат групирани както следва:

 • Отпадъци от вълнообразен картон, като транспортни опаковки (каси, кашони) с укрепващи и уплътняващи елементи – решетки, околожки, капаци и др.; други кутии и опаковки и съпътстващите ги включвания пак от вълнообразен картон; тави, капаци за комбинирани транспортни опаковки или палетизирани товари и други;

 • Отпадъци от гладък картон (целулозен, от отпадъчна хартия – сив, от комбинирани влакнести материали, многослоен). Разпространен е основно като: картонени опаковки за хранителни продукти, бонбони, цигари, предмети за бита, инструменти и др., както и в полиграфията за корици на книги, тетрадки, папки и др.;

 • Отпадъци от хартии за писане и печат – разпространени като: тетрадки, хартия за ксерокс, принтер, книги, списания, документация, нагледни материали и др.;

 • Стари вестници;

 • Опаковъчна хартия за торби – торби за цимент, строителни материали, брашно, хранителни продукти и др. с отсранени остатъци от товара и влагоизилиращи пластове от полиетилен или друг полимерен материал;

 • Опаковъчна хартия за пликове, пакетиране, обвиване и др. без наличие на нехартиени включвания, като фолийни материали от пластмаса или алуминий, без тетрапак опаковки и други подобни;

 • Лят амбалаж – това се овоцеловите табла за яйца и други по рядко срещани опаковъчни изделия от този материал.

Отпадъци от хартия и картон, които следва да бъдат изключени от организираното събиране са: силно замърсени или омазнени хартии, хартии и картони с пластмасово покритие, индигирани хартии, изолационни хартии. В началния етап хартиените чашки от безалкохолни напитки също ще бъдат изключени от системата.


2.2. Пластмасови отпадъци

Основните видове отпадъци от пластмаси включват:

 • Отпадъци от полиетилен /ПЕ/ - ниска и висока плътност.

Полиетиленът се среща в две основни форми:

 • като фолиен материал или изделия от фолио – фолио за оранжерии и др., термосвиваемо фолио за опаковане на палетизирани товари, термосвиваемо фолио за комбинирани транспортно опаковъчни единици /бутилирани течности или продукти, поставени върху тава от вълнообразан картон и опаковани с термосвиваемо фолио/, пликове, торби и др.;

 • като твърд полиетилен /ниска плътност/ - каси за опаковани течности в бутилки, кофички или буркани; бидони; туби; бутилки и др.

 • Отпадъци от полиетилен терефталат /ПЕТ/

 • Това са бутилките за безалкохолни напитки, преобладаващите бутилки за минерална вода, пластмасовите бутилки за бира и олио, пластмасови опаковки на препарати от битовата химия и др. Полиетилентерефталатът е прозрачен, безцветен или оцветен материал.

 • Отпадъци от полипропилен /ПП/

 • Среща се като фолиен материал /заместител на целофана/ - използван за опаковка на бонбони, бисквити и длуги опакования; опакования с по-дебело фолио или като твърд материал – използва се за опаковки и опаковъчни изделия като бутилки, туби, бидони, капачки, каси, чаши; предмети за бита; играчки и др.;

 • Отпадъци от полистирол /ПС/

 • Полистиролът намира разпространение като: кофички за кисело мляко /с отделено алуминиево фолио/, пластмасови чаши за еднократна употреба и др. Не е препоръчително събирането на екструдиран полистирол, предназначен за строителни цели, както и за укрепващи и уплътняващи форми при опаковането.

 • Отпадъци от поливинилхлорид /ПВЦ/

Среща се като мек материал, влаган в някои изкуствени кожи, тапети за баня, изкуствен фурнир и др. и твърд ПВЦ при някои опаковки, строителни материали (тръби за ВиК); различни предмети за бита и др.

Проектът предвижда в началния етап разделното събиране да бъде насочено основно към отпадъците от полиетилен, за които има съществуващи мощности за преработка в страната и отпадъците от полиетилен терефталат. Предвид това системата следва да включва различните фолийни материали, празни пластмасови бутилки и кутии, торби и чували от полиетилен висока плътност.

Силно замърсените пластмси, ненапълно изпразнени от съдържанието им опаковки, опаковките от опасни вещества и др. не следва да бъдат събирани разделно.


2.3. Стъклени отпадъци

Събирането на стъклени отпадъци ще бъде насочено към различните стъклени опаковки. Желателно е предварително да бъдат отделени различните метални и неметални части /капачки, етикети/.

Не се допуска разделното събиране на стъклени опаковки, неизпразнени (непочистени) от съдържанието им, както и на опаковки, в които са били съхранявани силно възпламеними или опасни вещества (разтворители, препарати за растителна защита и др.).

Не следва да бъдат изхвърляни бутилки за многократна употреба, за които функционира система за събиране (изкупуване) в общината.


2.4. Метални отпадъци

Металните отпадъци, образувани в домакинствата са предимно от повредени уреди, негодни за употреба метални изделия и предмети като: брави, панти, обков, пружини, оградни мрежи, домакински инструменти и множество други; дефеткирали части от инвентар и техника; метални опаковки от бира, консервни кутии, капачки, дебели фолийни материали и други.

Не се допуска събиране на метални опаковки, използвани за опаковане на опасни отпадъци – предимно киселини, основи, препарати за растителна защита или за борба с вредни насекоми, някои лекарствени средства и др.

Металните опаковки трябва да са почистени и да не съдържат остатъци.

За едрогабаритните отпадъци, които не могат да бъдат поставени в контейнерите, ще бъде създадена общинска система за разделното им събиране.


3. СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

3.1. Депо за отпадъци

Съгласно националната програма за управление на отпадъците, в община ПЕРНИК е предвидено изграждането на Регинално депо за неопасни отпадъци за общините – Перник, Брезник, радомир, Трън, Ковачевци и Земен.

С изграждането на Регионално депо – Перник ще бъдат постигнати следните цели:

 • затваряне и рехабилитация на някои от най-старите и замърсени депа за отпадъци;

 • възстановяване на площи, използвани за депониране на отпадъци;

 • подобряване състоянието на околната среда в региона;

 • подобряване здравето на хората, живеещи в общините, обслужвани от депата;

 • подобряване на мониторинга и контрола на Регионалното депо.

Въпреки, че ползите от тази мярка са трудни за количествено определяне, предполагаемите екологични и социални ползи са значителни и ще са следните:

 • ще има значителни подобрения на околната среда и човешкото здраве на местно ниво чрез намаляване на екологичното замърсяване от твърди /и опасни/ отпадъци;

 • очаква се намаляване на замърсяването на подпочвените води и почвите, както и ограничаване на потенциалните щети върху биоразнообразието в региона.

 • проекта ще помогне България да отговори на изискванията за присъединяване към ЕС, запознавайки се със законодателството на ЕС в областта на околната среда, и в крайна сметка ще има положително въздействие върху макроикономическия растеж;

  • Също така ще има значително подобрение на емисиите в атмосферата при депата, където ще се събира биогаз и същия ще се изгаря.

  • Предлаганата система за пречистване и изгаряне на биогаз ще намали емисиите на метан в атмосферата и това е в пълно съответствие с политиката на България по отношение на промените на глобалния климат.

  • Същевременно мярката ще има превантивни и оздравителни ефекти: превантивен, защото главната и цел е да предпази от екологично замърсяване от сметищата и оздравителен, защото той ще включва затварянето, рекултивацията и възстановяването на терените замърсени с отпадъци.

Процесът на запълване на депото включва ежедневно запълване на определена площ, на слоеве с височина 20 cm до достигане на работна височина от 1,80m. Следва полагане на 20 cm междинен изравняващ и изолиращ пласт почва. Той е предназначен за ограничаване разпръскването на единични отпадъци, възникването на спонтанни пожари, намаляване на миризмите и др.

Депонирането на битови и производствени неопасни отпадъци ще се извършва в общи клетки. Дейностите по депонирането ще се извършват в следния технологичен ред:

- подготовка на клетката за депониране;

- разтоварване на отпадъците;

- разстилане на отпадъците;

- уплътняване;

- полагане на междинен изолиращ слой;

- при достигане на проектното ниво на депото се изпълнява горния изолиращ екран.

Изграждането на депото се извършва и ще се експлоатира съгласно изискванията на действащото законодателство.


3.2. Изграждане на инсталация за сепариране на отпадъци на територията на община ПЕРНИК.

Използването на такъв тип инсталация до голяма степен зависи от организацията на сметосъбирането в населените места – смесено или разделно. Решенията зависят изцяло от проектите и икономическите разчети на фирмите и на община ПЕРНИК и от това доколко ще бъдат обхванати малките населени места- кметствата.

Инсталацията за сепариране може да бъде монтирана в непродуктивни площи и територии. Изисква се допълнително проектиране за осигуряващите комуникации, което да гарантира нормативните изисквания по време на обработката и запазването на околната среда.

Инсталациите са добре познати, с постоянно намаляващи цени, които могат да бъдат част от допълнителен проект, свързан и с рециклирането на част от отпадъка и оползотворяването му.

Освен икономическия ефект за оползотворяване на част от отпадъците, има и допълнителен ефект от очаквано намаление на обема на обработваните отпадъци.

От изследванията на състава на битовите отпадъци, това намаление може да бъде около 8 - 10 % по нивото на технологиите за обработка сега.


3.3. Играждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци.

Терминът “компостиране” се използва за дефиниране на процеса на контролирано биологично узряване, където в аеробни условия от органичната материя от животински и растителен произход си получават материали с по-проста молекулна верига, по-стабилни, хигиенични, богати на хумусни съставки и в крайна сметка полезни за земеделските култури и за възстановяване на органичната материя в почвите.

В този контекст дейността, свързана с компостирането придобива важна роля при управлението на отпадъците. На компостиране подлежат следните органични материали – растителни отпадъци, утайки от пречиствателни станции и др.


3.4. Изграждане на инсталация за улавяне на сметищен газ на Регионално депо за битови отпадъци – ПЕРНИК.

Предложенията на различни производители се отнасят до различни по мощности и начин на обработка инсталации. Опростеният вариан предвижда само изгарянето тип “факел”, без да се оползотворява енергията.

В зависимост от възможностите и интереса на инвеститорите може да се мисли за система за улавяне и събиране в по-големи баки на газа, който до си обработва допълнително в друг производствен цикъл. Това следва да се извърши също по определен проект при спазване на всички Противопожарни строително технически норми.

Друга възможност е използването на инсталация за оползотворяване на биогаз на място – като източник за топлинна енергия, за отопление или за създаване на помощно стопанство. Това също е предмет на инвестиционна инициатива и проект, съобразен с техническите и пожарни норми.

3.5. Закриване и рекултивация на депата на територията на община ПЕРНИК

По данни на община ПЕРНИК, на територията и няма трайни неорганизирани сметища. Това не означава, че не възникват инцидентни замърсявания, но те се отстраняват своевременно и не се допуска превръщането им в места, за изхвърляне на отпадъци „по навик”. В този дух може да се отчете добрата превантивна дейност на общината. Ежемесечно в РИОСВ-Перник се подава отчет за почистени терени, замърсени от нерегламентирано изхвърлени отпадъци.

Пред община ПЕРНИК остава единствено проблема със закриването на временното депо за битови отпадъци в местност „Маркови егреци”.

Извършена е идентификация на замърсяването за количествена оценка на влиянието на депото върху различни компоненти на околната среда и е направена оценка на риска за околната среда от съществуващи пътища на пренос на замърсителите и обекти под въздействие.


Идентификацията на риска включва:

 • оценка на количествения и качествения състав на депонираните отпадъци; процентно участие на отделните видове – битови, с органичен произход – растителен и животински, промишлени неопасни и строителни;

 • оценка на начина на съхранение на отпадъците, контролирано от съответните органи или криминално депониране;

 • оценка на съществуващи предпоставки за мигриране на замърсителите по пътя на повърхностните води и почвите;

 • оценка на наличие или близост до обекти под защита – населени места, защитени територии и др;

 • наличие на близко населено място и опасност от пряк контакт на отделни жители с отпадъците.

Основните методи за саниране са:

 • методи за обезвреждане – отстраняват вредните вещества, т.е. оказват директно въздействие върху източника на вредни вещества. Методите за обезвреждане са in-situ и ex-situ; постигнатите резултати от тяхното прилагане са с най-добри показатели, но са твърде скъпи;

 • методи за обезопасяване – предотвратяват разпространението на вредните вещества, като последните остават на място.

При невъзможност за тяхното прилагане ще се използват следните методи:

 • защитни /ограждане/

 • ограничителни /закриване на водоизточници за питейни води/

В зависимост от необходимостта за всеки конкретен случай е възможно и комплексно прилагане на няколко метода за саниране. При такива случаи се разработва сценарий за саниране, съответстващ на пригодността, разходите и особеностите на депото.


ГЛАВА VI. УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Достъпът до информация, повишаването на създанието и културата на обществото, участието му при вземане на решения и привличането му като партньор в процеса на управление на отпадъците е ключов момент, предопределящ до голяма степен успешната реализация на програмата.

 • Информиране и проучване на мнението на обществеността

 • Системно информиране на общественоста чрез местните медии за всички предстоящи действия, програми и проекти, касаещи управлението на отпадъците.

 • Издаване и разпространение на информационни материали за популяризиране на предприетите действия.

 • Обучение на обществеността

 • Организиране на посещения на обекти, съоръжения и инсталации свързани с третирането на отпадъците от ученици, студенти и членове на младежки клубове.

 • Подготовка и разпространение на материали насърчаващи минимизирането, рециклирането и оползотворяването на отпадъците и повторната употреба на опаковките.

 • Подготовка на материали за обучение за пряко участие в разделното събираяне на отпадъците, чрез онагледяване на процесите

 • Организиране на акции за пролетно и есенно почистване и озеленяване на районите в и около училищата и детските градини.

 • Провеждане на конкурси в различни обрасти на изкуството за творби свързани с управлението на отпадъците.

 • Подготовка на материали за вредата от опасните отпадъци от бита

 • Въвличане на обществеността в участие в процесите.

 • Провеждане на обществено обсъждане на програмата за управление на отпадъците

 • Създаване на обстановка на партньорство между бизнеса, обществеността и общинската администрация за по-ефективно решаване на проблемите

 • Привличане на обществеността за участие в различни инициативи за почистване на града

 • Подобряване на работата между общинската администрация и неправителствените организации в областта на управление на отпадъците.

 • Повишаване на взаимодействието с медиите:

 • своевременно отразяване на кампаниите проведени с участие на обществеността;

 • своевременно отразяване на действията на общината по приоритетни проекти свързани с управлението на отпадъците.

ГЛАВА VІI. система за отчетност и контрол на изпълнението

Програмата за опазване на околната среда се приема и контролира от Общински съвет ПЕРНИК. Кметът на общината ежегодно внася в Общински съвет ПЕРНИК отчет за изпълнението на програмата за околната среда, а при необходимост – и предложения за нейното допълване и актуализация. Годишният отчет се представя в РИОСВ-Перник до 31 март следващата година за информация.


ГЛАВА viii. Система за оценка на резултатите и за актуализация на програмите


Система за оценка на резултатите

Оценката ще се извършва съгласно приетия план за действие, като пред Общински съвет – ПЕРНИК ще се отчита изпълнението му.

Актуализация се извършва при промяна на фактическите и/или нормативните условия. Всяко допълване и актуализация на Програмата за околната среда се внася в Общински съвет - ПЕРНИК и се утвърждава с решение.


ГЛАВА ix. Информация за връзка с упълномощените лица, отговорни за управлението на отпадъците.

Изпълнението на общинската програма по управление на отпадъците, координирането и ръководството на конкретните действия в нея ще се осъществява от Кмета на Община ПЕРНИК и упълномощени от него длъжностни лица. 1. Очаквани резултати

Основните очаквани резултати от изпълнението на програмата са:

 1. Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве.

 2. Подобряване чистотата на община ПЕРНИК .

 3. Подобряване на качеството и обхвата на предлаганите услуги за управление на дейностите по отпадъците.

 4. Подобряване на условията за развитието на инвестициите.

 5. Достигане на европейски стандарти при управление на отпадъците.

 6. Намаляване на потреблението на природните ресурси за сметка на вторичната преработка на отпадъците.

 7. Създаване на нови работни места.

 8. Намаляване до минимум на количествата създавани отпадъци. Купуване на “зелени” продукти и такива с малко опаковка.

 9. Повторно използване на опаковките, където е възможно.

 1. Разделно събиране на отпадъците.

 2. Компостиране на органичните вещества.

 3. Обезвреждане на опасните битови отпадъци.


Глава X. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ.

1. Направления:

- Анализ на състоянието и прогноза за вида, произхода, свойствата и количеството на отпадъци, образувани и подлежащи на третиране.

- Мерки за оптимизиране на системите за общо и разделно събиране и извозване на отпадъците, включително управление на специфичните потоци отпадъци.

- Инсталации за производство на компост, за преработка или подготовка на отделение на отпадъчните суровини, отделна система за отпадъците от използваните твърди горива за отопление.

- Логистика на отпадъчните потоци към съоръженията за преработка или обезвреждане.

- Укрепване на административния капацитет на институциите на общинско ниво, отговорни за управление на отпадъците.

- Определяне размера и начина на осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на предвидените в програмата действия.

- Мерки за работа с обществеността и подрастващите.

- Хармонизиране на местната нормативна база с националното и европейско законодателство и политика в областта на отпадъците.

- Проект за оптимизирана система за сметосъбиране и сметоизвозване.

- Проект за организация на разделно събиране на отпадъци за рециклиране.

- Програма за закриване и рехабилитация на съществуващите депа за ТБО.

ГЛАВА ХІ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕПредложеният План за действие обхваща периода 2009 – 2014 година и включва основните мерки и дейности, предвидени за изпълнение на поставените в Програмата цели.

С приемането и прилагането на плана се цели да бъде постигнат оптимален баланс между различните законодателни, институционални, икономически и технически мерки и прилагане на интегриран подход за управление на отпадъците. Планът определя и отговорностите на различните институции и организации в областта на управление на отпадъците, свързани с реализацията на предвидените мерки и дейности, очакваните разходи и вероятните източници за тяхното финансиране.


ТЕКСТА - В ПРИЛОЖЕНИЕ
1   2   3

Свързани:

Програма за управление на отпадъците община Перник iconПрограма за управление на отпадъците община Перник /актуализация
Информация за връзка с упълномощените лица, отговорни за управление на отпадъците

Програма за управление на отпадъците община Перник iconПрограма за управление на отпадъците
ДВ, бр. 86/2003 г изменен и допълнен и на чл. 21 и чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Програмата...

Програма за управление на отпадъците община Перник iconОбщинапопов о отче т за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците в община попово за 2010 година
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците е разработена на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване...

Програма за управление на отпадъците община Перник iconПрограма за управление на дейностите по отпадъците от градска пречиствателна станция
Община Етрополе има разработена Програма за управление на отпадъците за период 2009 г. 2013 г одобрена с Решение №4/29. 01. 2009...

Програма за управление на отпадъците община Перник iconОбщинапопов о отче т за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците в община попово за 2011 година
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците е разработена на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване...

Програма за управление на отпадъците община Перник iconДоклад по Задача 2- проект на Актуализирана Програма за управление на отпадъците Община Аксаково 2010 -2014 г. Съдържание
Подготовка на мерки за управление на отпадъците в региони Левски, Борово, Велико Търново и Варна-България

Програма за управление на отпадъците община Перник iconПрограма за управление на отпадъците
Програмата за управление на дейностите по отпадъците се разработва на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване на...

Програма за управление на отпадъците община Перник iconПрограма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община разлог програмата е приета от обс- гр. Разлог, с Решение №4/29. 01. 2009г
Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община разлог

Програма за управление на отпадъците община Перник iconНаредб а за управление на отпадъците на територията на община пещера
Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Пещера с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното...

Програма за управление на отпадъците община Перник iconПлан за действие 2010-2013 към програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община златица
Към програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община златица

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом