Решение №167
ИмеРешение №167
страница1/4
Дата на преобразуване05.01.2013
Размер393.77 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.svoge.bg/wp-content/uploads/2012/02/Reshenia_protokol_17.doc
  1   2   3   4
Препис от Решение № 167,

Протокол № 17 от заседание на ОбС - Своге, проведено на 13.07.2012 година


ОТНОСНО: СВИКВАНЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА “ВЕЦ СВОГЕ” АД


Общинският съвет на основание явното гласуване, във връзка с чл. 21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.221 от Търговския закон, чл.18 и чл.22 от Устава на “ВЕЦ Своге” АД, чл. 9 и чл.14 от Наредба за упражняване правата на Общината върху общинската част на капитала на търговски дружества, във връзка с постъпило писмо от ВЕЦ Своге” АД, с вх. №26-00-305/29-06-2012г., прие следното


Р Е Ш Е Н И Е

167


І. Одобрява и приема представените от Изпълнителния директор на “ВЕЦ Своге” АД годишен финансов отчет, баланс и доклад за дейността на дружеството за 2011 година и доклада на одиторското предприятие, избрано от Общото събрание на дружеството.

ІІ. Одобрява дейността на “ВЕЦ Своге” АД, извършена през 2011 година.

ІІІ.Дава съгласие да не се разпределя печалба между акционерите за изминалата 2011 г., с оглед данните от годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., от които е видно, че през отчетната година Дружеството е реализирало загуба.

ІV. Дава съгласие да се намали капитала на “ВЕЦ Своге”, при следните условия:

1.Основание: чл.200, т.2, във връзка с чл.201, ал.1, предложение второ, чл.187, ал.1, т.1 и чл.199 от Търговския закон.

2.Цел: за да се освободят парични средства на Дружеството, които да бъдат отнесени във фонд”Резервен” и размерът на вписания капитал да бъде по-малък от чистата стойност на имуществото на дружеството, изчислена, съгласно чл.247а, ал.2 от Търговския закон.

3.Начин на намаляване:

3.1. Дружественият капитал на “ВЕЦ Своге” АД се намалява от актуалните 1 710 000 лв. /един милион седемстотин и десет хиляди/ лева на 500 000 лв./ /петстотин хиляди/ лева, разпределен на 50 000 /петдесет хиляди/ броя обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност от по 10 /десет/ лева всяка една чрез обезсилване на 121 000 /сто двадесет и една хиляди/ броя акции след придобиването им от Дружеството и отнасяне на тяхната номинална стойност във фонд “Резервен”.

3.2.При намаляването на капитала Дружеството да придобие и обезсили пропорционален брой от акциите на акционерите, както следва:

-от акционера Община Своге – 12 100 /дванадесет хиляди и сто/ броя акции и

-от акционера “ПВБ Пауър България” АД – 108 900 /сто и осем хиляди и деветстотин/ броя акции.

3.3.Дружеството да придобие акциите по тяхната номинална стойност.

3.4.Акционерите да прехвърлят съответния брой акции, както е посочен в т.3.3. по – горе, в срок до ...........дни, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите. Прехвърлянето да се извърши съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

3.5. При намаляването на капитала да се запази настоящото съотношение на участието на акционерите в капитала на Дружеството. След вписване на решението за намаляване на капитала, разпределението на акциите ще бъде както следва:

-ОБЩИНА СВОГЕ, БУЛСТАТ 000776502 – 5 000 /пет хиляди/ броя обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност от по 10 /десет/ лева всяка една, на обща номинална стойност 50 000 /петдесет хиляди/ лева, представляващи 10 % от капитала.

-“ПВБ ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК: 131140298 – 45 000 /четиридесет и пет хиляди/ броя обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност от по 10 /десет/ лева всяка - на обща номинална стойност 450 000/четиристотин и петдесет хиляди/ лева, представляващи 90 % /деветдесет процента/ от капитала.

3.6.Дава съгласие срещу прехвърлянето на акциите на акционерите да не се изплащат никакви суми. Стойността на намалението да се отнесе във Фонд “Резервен” на дружеството по партидите на двамата акционери.

3.7.Възлага на Съветът на директорите, в срок до...........................дни от прехвърлянето на акциите, да предприеме всички предвидени в действащото законодателство и Устава на “ВЕЦ Своге” АД действия по обезсилване на акциите и издадените за тях временни удостоверения като издаде нови временни удостоверения на всеки акционер за претежавания от него актуален брой акцииот капитала на Дружеството след намаляването.

3.8.Дава съгласие да се извършат съответните счетоводни операции с оглед актуализиране финансовите документи на Дружеството по отношение на размера на регитрирания капитал на “ВЕЦ Своге” АД и партидите на акционерите в съответните капиталови разерви на Дружеството.

V. Дава съгласие да се приеме нова редакция на Устава на Дружеството, в която са отразени промени, свързани с размера на дружествения капитал и броя на издадените обикновени акции.

VІ. Избира за одиторско предприятие на “ВЕЦ Своге” АД дружество с наименование “Делойт Одит” ООД, с ЕИК:121145199 за нов тригодишен период, считано от 2012 г. – до 2014 г. включително.

VІІ. Освобождава от отговорност Изпълнителния директор на “ВЕЦ Своге” АД – инж. Пламен Дилков Дилков, както и всички членове на Съвета на директорите на дружеството за извършваната от тях дейност за 2011г., в посоченото им качество.


VІІІ. Дава съгласие да бъде освободен док.Мауро Паризи от заеманата от него длъжност – член на Съвета, във връзка с направено предложение за извършване на промени в състава на Съвета на директорите ва “ВЕЦ Своге” АД и искане от негова страна.

Дава изрично съгласие, съгласно чл.237, ал.4 от Търговския закон членовете на Съвета на директорите, които към датата на общото събрание на “ВЕЦ Своге” АД извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, са прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества да продължат да заемат и тези длъжности.

ІХ. Дава съгласие да бъде освободен г-н Красимир Петков Петков от заеманата от него длъжност – член на Одитния комитет на “ВЕЦ Своге” АД, по искане от негова страна и направено предложение за извършване на промени в състава на Одитния комитет на “ВЕЦ Своге” АД.

Предлага за представител на Община Своге на мястото на подалия оставка член на Одитния комитет да бъде избрана Станислава Кънчева Боянова.

Х. Дава съгласие, в изпълнение на Решението по т.ІV от дневния ред за намяляване на капитала на “ВЕЦ Своге” АД и участие на Община Своге в намаляването, Кмета на общината да прехвърли в полза на “ВЕЦ Своге” АД 12 100 /дванадесет хиляди и сто/ броя обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност от по 10/десет/ лева всяка една, на обща номинална стойност 121 000 /сто двадесет и една хиляди / лева по предвидения в действащото законодателство ред с цел последващото им обезсилване от Дружеството и отнасяне на стойността им във Фонд “Резервен” по партидата на Община Своге.

След намаляването на капитала и прехвърлянето на акциите Община Своге ще притежава 5 000 /пет хиляди / броя обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност от по 10 /десет/ лева всяка една, на обща номинална стойност 50 000/петдесет хиляди / лева, представляващи 10% /десет процента/ от капитала на “ВЕЦ Своге” АД.

Дава съгласие, във връзка с намаляването на капитала и прехвърлянето на част от притежаваните от община Своге акции, Кметът на общината да получи новоиздаденото временно удостоверение за актуалния брой акции, притежавани от общината, за което да предаде в Дружеството на упълномощените за това лица претежаваното към днешна дата временно удостоверение. В случай на необходимост кметът има право да иска преиздаването на претежаваните от Община Своге временни удостоверения, с оглед надлежното прехвърляне на съответния брой акции в полза на дружеството и последващото им обезсилване.

ХІ. Възлага на инж. Жоро Радоев Цветков – кмет на община Своге да представлява община Своге на предстоящото общо събрание на “ВЕЦ Своге” АД, насрочено за 19.07.2012г. в 18:00 часа, в седалището на дружеството: гр.София, район “Искър”, бул. “Христофор Колумб” №41, както и с правата да гласува по всички точки от дневния ред, да прехвърли част от притежаваните от Община Своге акции от капитала на “ВЕЦ Своге” АД в полза на Дружеството, като се съобразява с интересите на Общината и с решенията по точки от І до Х, да прави предложения по точките от дневния ред и да гласува, за което да извършва всички действия, както и да подписва от името на община Своге всички необходими документи, във връзка с горното.


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: СВЕТЛОЗАР ВЕШКОВ

Гл. СПЕЦ. ОбС: ЗЛАТКА ВЕЛИЧКОВА


Препис от Решение № 168,

Протокол № 17 от заседание на ОбС - Своге, проведено на 13.07.2012 година


ОТНОСНО: ОТМЯНА РЕШЕНИЕ № 134/2012 ГОДИНА НА ОБС И ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ, ЧРЕЗ ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПИТЕЙНА ВОДА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА”


Общинският съвет на основание явното гласуване, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, прие следното


Р Е Ш Е Н И Е

168


1. ОбС – Своге отменя свое Решение № 134 от 14.06.2012 г.

2. Дава съгласие Община Своге да кандидатства с проект “Повишаване на жизнения стандарт на жителите на община Своге чрез по-добър достъп до качествена питейна вода и рехабилитация на съществуващи общински пътища” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

3. Потвърждава, че заложените приоритети и цели в горецитираното проектно предложение съвпадат и допълват визията на общината, заложена в Общинския план за развитие на Община Своге 2007-2013 г., приет с Решение № 201/ 05.10.2005 год.

4. ОбС Своге дава съгласие Кмета на Община Своге – инж. Жоро Радоев Цветков да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката, комплектоването на проектното предложение и инвестиционния проект, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: СВЕТЛОЗАР ВЕШКОВ

Гл. СПЕЦ. ОбС: ЗЛАТКА ВЕЛИЧКОВА


Препис от Решение № 169,

Протокол № 17 от заседание на ОбС - Своге, проведено на 13.07.2012 година


ОТНОСНО: ЦЕЛЕВИ ПРИЕМ ЗА ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И СПОРТ (СПОРТНИ И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ И ДР.)ПО НАРЕДБА № 25/ 29.07.2008 ГОД. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 321 “ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 ГОД.


Общинският съвет на основание явното гласуване, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, прие следното


Р Е Ш Е Н И Е

169


1. Дава съгласие Община Своге да кандидатства с проект “Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечения за жителите на община Своге” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

2. Потвърждава, че заложените приоритети и цели в горецитираното проектно предложение съвпадат и допълват визията на общината, заложена в Общинския план за развитие на Община Своге 2007-2013 г., приет с Решение № 201/05.10.2005 год.

3. ОбС Своге дава съгласие Кмета на Община Своге – инж. Жоро Радоев Цветков да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката, комплектоването на проектното предложение и инвестиционния проект, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: СВЕТЛОЗАР ВЕШКОВ

Гл. СПЕЦ. ОбС: ЗЛАТКА ВЕЛИЧКОВА


Препис от Решение № 170,

Протокол № 17 от заседание на ОбС - Своге, проведено на 13.07.2012 година


ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА СВОГЕ ЗА 2012 Г.


Общинският съвет на основание явното гласуване, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 2 и чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прие следното


Р Е Ш Е Н И Е

170


Общинският съвет ДОПЪЛВА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2012 ГОДИНА отдаване под наем на имот –общинска собственост:

Имот с № 017010 от общинския поземлен фонд с площ от 2.863 (две цяло осемстотин шестдесет и три хилядни) дка., находящ се в област Софийска, община Своге, с. Владо Тричков, местност "Тоскиното", ЕКАТТЕ 11510, № на имота по КВС – 017010. Начин на трайно ползване: Пасище, мера. Категория на земята при неполивни условия: Трета и с граници: имот №№ 000209, 017009, 000150 и 000228

Актуван с Акт за публична общинска собственост 45/30.03.2011 година.


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: СВЕТЛОЗАР ВЕШКОВ

Гл. СПЕЦ. ОбС: ЗЛАТКА ВЕЛИЧКОВА


Препис от Решение № 171,

Протокол № 17от заседание на ОбС - Своге, проведено на 13.07.2012 година


ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА СВОГЕ ЗА 2012 Г.


Общинският съвет на основание явното гласуване, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 2 и чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прие следното


Р Е Ш Е Н И Е

171


Общинският съвет ДОПЪЛВА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2012 ГОДИНА отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва:

1. Имот № 029073 от общинския поземлен фонд, с площ от 134.006 (сто тридесет и четири цяло и шест хилядни) дка., находящ се в село Заноге, местност "Поповица". Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Граници: Имоти с №№ 029074; 000356; 019092; 029009; 029008; 029007. Актуван с Акт за публична общинска собственост № 65/28.06.2012 г.

2. Имот № 094001 от общинския поземлен фонд, с площ от 48.813 (четиридесет и осем цяло, осемстотин и тринадесет хилядни) дка., находящ се в село Заноге. Категория на земята при неполивни условия: пета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: Имоти с №№ 094002; 094003; 000298; 094006; 000297; 094005. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 11304/28.06.2012 г.


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: СВЕТЛОЗАР ВЕШКОВ

Гл. СПЕЦ. ОбС: ЗЛАТКА ВЕЛИЧКОВА


Препис от Решение № 172,

Протокол № 17 от заседание на ОбС - Своге, проведено на 13.07.2012 година


ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА СВОГЕ ЗА 2012 Г.


Общинският съвет на основание явното гласуване, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 2 и чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прие следното

  1   2   3   4

Свързани:

Решение №167 iconРешение №167
Административен съд- габрово в открито съдебно заседание проведено на осемнадесети юли, две хиляди и дванадесета година в състав
Решение №167 iconРешение №167
Днес 15. 08. 2012 г. /сряда/ от 10: 00 часа в заседателната зала на Община Трън се проведе заседание на Общински съвет Трън
Решение №167 iconРешение №167 / 18. 06. 2009г., гр. Хасково
Административен съд – Хасково, в открито заседание на двадесети май през две хиляди и девета година, в състав
Решение №167 iconПроизводството по делото е образувано въз основа на жалба от "Д. О. М. З." срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за
Д. О. М. З." срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за Ф. Н., Р. У. "Застрахователен Н.",...
Решение №167 iconРешение №167
Самоковският районен съд, втори състав,в открито съдебно заседание,проведено на двадесет и девети май две хиляди и дванадесета година,в...
Решение №167 iconРешение по анх дело №167 от 2012г
Рп гр. Р. с което е внесено мотивирано предложение обвиняемия А. Р. Т. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде...
Решение №167 iconПротокол
Приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Анализ за ефективността на...
Решение №167 iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Гпк и е образувано по въззивна жалба на А. С. Б. от Б.,подадена чрез пълномощника му –адв. Юрукова против решение №427/17. 01. 2011г...
Решение №167 iconЗа изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г. За 2010 г. Русе, март 2011г
За изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г
Решение №167 iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Директора на Т. О. У. гр. Б., определено с Решение №4722/09. 12. 2004г., постановено по гр д. №167/2004г по описа на рс-б., влязло...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом