Настоящите Указания са изработени с цел предоставянето на допълнителна информация, отнсно реализирането на Компонент ІІ и Компонент ІІІ по процедура
ИмеНастоящите Указания са изработени с цел предоставянето на допълнителна информация, отнсно реализирането на Компонент ІІ и Компонент ІІІ по процедура
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер81.55 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.az.government.bg/Focus/Ykazania_KII_KIII_Predpriemachestvo_Sait.doc
Настоящите Указания са изработени с цел предоставянето на допълнителна информация, отнсно реализирането на Компонент ІІ и Компонент ІІІ по процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”. Указанията са в отговор на постъпилите въпроси в Агенция по заетостта и предоставят допълнителни разяснения за безработните лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност и към настоящия момент са се възползвали от Компонент І на процедурата.


Компонент II е открита процедура за подбор на проекти без определен срок за кандидатстване, съгласно с чл. 12 ал. 4 т. 2, и ал. 7, т. 2. на ПМС № 121 от 31.05.2007 г. Процедура без определен срок за кандидатстване е тази, при която проектни предложения се подават с няколко крайни срока за кандидатстване и се оценяват, и одобряват за финансиране на отделни сесии на оценителната комисия.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение не може да надхвърля 20 000 лева.

Описание на дейността.

Лица успешно завършили обучение по Компонент I, с придобита квалификация по предприемачески, управленски и бизнес умения, могат да кандидатстват по Компонент II, По време на обучението и/или консултирането по Компонент I, кандидатите следва да изготвят бизнес план. Образец на бизнес план за лицата преминали обучение ще бъде предоставен от Агенция по заетостта, а лицата, които преминат консултиране ще използват образец на бизнес план от консултиращата ги организация.

За да участват в Компонент ІІ безработните лица следва да регистрират фирмата си за собствена сметка. Регистрацията на предприятията се извършва съгласно българското законодателство (Търговски закон, Закона за търговския регистър и др.). Безработните лица, успешно завършили Компонент І сами преценяват под каква форма да регистрират фирмата си (ЕТ, ЕООД, ООД, АД и др.), с която ще кандидатстват по Компонент ІІ, като се има предвид, че по процедурата е недопустимо да се сдружават две или повече лица и да участват съвместно като дружество по смисъла на чл. 357 до чл. 363 от Закона за задълженията и договорите.

По Компонент II се кандидатства от името на създаденото предприятие (юридическото лице или физическо лице по Търговския закон) като се изготвя и подава в Агенция по заетосттта проектно предложение. Проектното предложение съдържа документи за попълване по образец на Агенция по заетостта. Документите за попълване ще са приложени към Насоки за кандидатстване.. В Насоките се съдържат указания за попълване на документите и са посочени процедурите и правилата за предоставяне на безвъзмездната помощ до 20 000 лева Като приложение ще бъдат публикувани и всички останали стандартни документи, които следва да се попълнят и представят от страна на кандидатите (безработните лица преминали Компонент I).

След одобрението им Насоките за кандидатстване по Компонент II ще бъдат публикувани на интернет страницата на Договарящия орган (Агенция по заетостта), на страницата на Управляващия орган (Министерство на труда и социалната политика) и на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС http://www.eufunds.bg/.

2. Допустими дейности

Кандидатите по Компонент ІІ попълват Формуляра за кандидатстване, в който се описва изпълнението на следните допустими дейности:

 • стартиране на дейност и изготвяне на стратегия за стартиращата дейност;

 • обучение на нает от тях персонал;

 • първоначално закупуване на материали;

 • закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието;

 • извършване на ремонтни работи в помещения, в които се извършва дейността на предприятието;

 • разходите за трудови възнаграждения на самонаетото лице и на наетия персонал за не повече от 3 месеца.

В рамките на Компонент II кандидатстващите предприятия на безработните лица с проектно предложение, при одобрение ще получат безвъзмездна финансова помощ до 20 000 лв., която се счита за минимална помощ („de minimis”), съгласно Регламент 1998/2006 г. Във връзка с прилагане на Европейското законодателство Агенция по заетостта следва да съобрази документите за кандидатстване по Компонент ІІ с изискванията на Регламент 1998/2006 г. Съгласно чл. 1 т. 1. на Регламент 1998/2006 този регламент се прилага към помощите, предоставяни на предприятия от всички отрасли, с изключение на:

а) предприятия, осъществяващи дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури” съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета;

б) предприятия, осъществяващи дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в приложение І към Договора;

в) предприятия, осъществяващи дейност по преработка и реализация на селскостопански продукти, посочени в приложение І към Договора, в следните случаи:

(i) когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на продуктите, които биват изкупувани от производителите или предлагани на пазара от съответните предприятия,

(ii) когато условие за предоставяне на помощта е същата да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;

г) помощите за дейности, свързани с износ за трети страни или държави-членки, по-конкретно – помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторски мрежи или с други текущи разходи по експортната дейност;

д) помощите, поставени в зависимост от използването на местни вместо вносни стоки;

е) помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност във отрасъл „въгледобив”, както е дефиниран в Регламент (ЕО) № 1407/2002;

ж) помощите за придобиване на товарни автомобили, предоставяни на предприятия, които осъществяват сухопътни превози на товари за други лица или срещу възнаграждение;

з) помощите за предприятия в затруднение.


3. Допустими разходи.

При изготвянето на проектното предложение, безработните лица посочват разходи, които са им необходими за изпълнението на своята бизнес идея в съответствие с допустимите разходи, посочени в Насоките за кандидатстване. Тези разходи се попълват в бюджет, по образец на Агенция по заетостта, който ще се приложи към проектното предложение.

Потенциалните бенефициенти по процедурата, регистрирали предприятие и стартирали дейност, ще получат финансиране за осигуряване на първоначален стартов капитал за: обучение на персонал, първоначално закупуване на материали и оборудване за дейността на предприятието, осигуряване на разходите за трудови възнаграждения на самонаетото лице и на наетия персонал за не повече от 3 месеца.

Всички разходи, които са посочени като допустими, подлежат на данъчно облагане, съгласно националното законодателство. Например в разходите за възнаграждения се включват и осигурителните вноски за сметка на работодателя, разходите за закупуване на материали, консумативи, оборудване и пр. се облагат с Данък върху добавената стойност. Съгласно правилата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се възстановяват разходите за невъзстановим данък върху добавената стойност. Към момента на кандидатстване, е необходимо да се заложат в бюджета на проекта невъзстановимия данък върху добавената стойност и осигурителните вноски за сметка на работодателя за разходите за възнаграждения в рамките на максималния размер от 20 000 лв.

След изготвянето на проектното предложение, в съответствие с Насоките за кандидатстване, същото се подава ДБТ в областните градове по място на изпълнение на проекта.

Оценката на подадените проектни предложения по Компонент II ще се извършва от оценителна комисия в Агенция по заетостта в срок до 3 месеца от заповедта на изпълнителния директор на АЗ за определяне състава на оценителната комисия (чл. 24, ал. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г. изм. ДВ. бр.54 от 15 юли 2011 г.). След приключване работата на оценителната комисия се издава Решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, което съдържа списъци на одобрените и неодобрените за финансиране проектни предложения. Срокът за издаване на решението е 20 работни дни от получаване на оценителния доклад от Ръководителя на Договарящия орган (чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г. изм. ДВ. бр. 54 от 15 юли 2011 г.).

С одобрените за финансиране Кандидати се сключва договор за проедоставяне на безвъзмездна финансова помощ. След сключването на договор бенефициентът подава искане за авансово плащане. Размерът на авансовото плащане е размер на 20 % от размера на безвъзмездната финансова помощ. Превеждането на средствата се извършва непосредствено след получаване на искането за авансовото плащане (в рамките на 10 работни дни) от АЗ.

След изразходване на авансовото плащане Бенефициентът подава искане за междинно плащане към Агенция по заетостта (Договарящия орган). Размерът на авансовото плащане и междинните плащания е до 80% от стойността на сключения договор, като останалите 20% е окончателното (балансово) плащане и се изплаща на бенефициента след приключване на договора. Договарящият орган извършва междинни (окончателни) плащания след верифициране на изпълнените дейности и извършените разходи въз основа на подадени от бенефициента искане за междинно/окончателно плащане по образец.

Критерий за устойчивост за всички Бенефициенти по Компонент ІІ е да запазят заетостта на наетите служители най-малко една година след приключване на финансирането по процедурата.

4. Индикатори за изпълнение:

- брой новосъздадени предприятия – 2 500;

- брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането – 7 500.


По Компонент III.

1. Описание на дейността.

За успешното стартиране на самостоятелна стопанска дейност на одобрените за финансиране предприятия, по Компонент III се предвижда на лицата, стартирали собствен бизнес, да бъдат подпомогнати от консултантски фирми и бизнес центрове като им се предоставят услуги по изготвяне на маркетингови проучвания и анализи, консултации по информационни технологии, консултации по счетоводна отчетност и финанси, консултации във връзка с изискванията на националното законодателство и европейските норми в конкретната област.

2. Допустими дейности.

Агенция по заетостта ще избере по реда на Закона за обществените поръчки консултантски фирми и бизнес центрове за развитие на предприемачеството, които ще изпълняват дейности, свързани с предоставянето на услуги на предприятията, получили финансиране в рамките на Компонент II. Тези консултантски фирми и бизнес центрове за развитие на предприемачеството следва да имат достатъчно опит при предоставяне на съответните услуги, който следва да бъде доказан съобразно изискванията, поставени в техническото задание, и да предоставят съпътстващи консултантски услуги свързани с:

 • анализ на пазара на бъдещата самостоятелна стопанска дейност;

 • преценка на финансовите и човешките ресурси на стартиралия бизнеса;

 • подготовка на начален счетоводен пакет;

 • подготовка на маркетингова стратегия;

 • консултации във връзка с изискванията на националното законодателство и европейските норми в конкретната област;

 • запознаване с начините за търсене и получаване на финансиране от различни кредитни институции.

ВАЖНО:

Агенция по заетостта си запазва правото да извършва промени в процеса на изпълнение на процедурата!


Съгласували:

Главен директор на Главна дирекция „ЕФМП”

Иван Кръстев, …………………………/Дата: ...............2012 г.


Зам.-главен директор на Главна дирекция „ЕФМП”

Анна Делибашева, …………………………/Дата: ...............2012 г.


Началник отдел „Програмиране и договаряне ” в ГД „ЕФМП”

Бистра Ковачева,………………………… /Дата: …………...2012 г.


Изготвил:

Главен експерт, отдел „Порграмиране и договаряне” в ГД „ЕФМП”

Боряна Пашова ……………………………./Дата: …………..2012 г.


Външен експерт, отдел „Програмиране и договаряне” в ГД „ЕФМП”

Румяна Бакърджиева, ……………………………./Дата: …………..2012 г.
Свързани:

Настоящите Указания са изработени с цел предоставянето на допълнителна информация, отнсно реализирането на Компонент ІІ и Компонент ІІІ по процедура icon1. Довършете изречението,което дава най-точна представа за предмета на географската наука
Предлагаме Ви Вариант за матура по география и икономика. При компонент а правите разработка по дадена тема. Компонент б работите...
Настоящите Указания са изработени с цел предоставянето на допълнителна информация, отнсно реализирането на Компонент ІІ и Компонент ІІІ по процедура iconПротокол №
Компонент А: компонент В: компонент С
Настоящите Указания са изработени с цел предоставянето на допълнителна информация, отнсно реализирането на Компонент ІІ и Компонент ІІІ по процедура icon1. Характеристика продукта
Кроме того, как заливочный компонент для полимербетонов в самовыравнивающихся покрытиях и как герметизирующий компонент при ямочном...
Настоящите Указания са изработени с цел предоставянето на допълнителна информация, отнсно реализирането на Компонент ІІ и Компонент ІІІ по процедура iconРабочая программа по английскому языку в 6 классе составлена на основе следующих нормативных документов: Федеральный компонент государственный компонент государственного образовательного стандарта (2004г.)
Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №42 с углубленным изучением отдельных предметов...
Настоящите Указания са изработени с цел предоставянето на допълнителна информация, отнсно реализирането на Компонент ІІ и Компонент ІІІ по процедура iconСтратегия за развитие на доброволчеството на областната организация на бчк кърджали предисловие
Като основен компонент на организацията и във връзка с изграждането на нейния капацитет, развитието на доброволчеството допринася...
Настоящите Указания са изработени с цел предоставянето на допълнителна информация, отнсно реализирането на Компонент ІІ и Компонент ІІІ по процедура iconПроизводството по делото е образувано по протеста на С. Дундев-прокурор при Районна прокуратура П. срещу присъда №248/08. 03. 2010 год постановена по нохд
Нк е отнел в полза на държавата предмета на престъплението – коноп с нето тегло 12,111 кг., от които 11, 950 кг със съдържание на...
Настоящите Указания са изработени с цел предоставянето на допълнителна информация, отнсно реализирането на Компонент ІІ и Компонент ІІІ по процедура iconПояснительная записка рабочая программа курса истории составлена на основе Федеральной примерной программы по истории 2008 г и рассчитана на 68 часов, из которых 21 час выделено на национально-региональный компонент.
И рассчитана на 68 часов, из которых 21 час выделено на национально-региональный компонент
Настоящите Указания са изработени с цел предоставянето на допълнителна информация, отнсно реализирането на Компонент ІІ и Компонент ІІІ по процедура iconДопълнителна информация относно
За дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти информация за
Настоящите Указания са изработени с цел предоставянето на допълнителна информация, отнсно реализирането на Компонент ІІ и Компонент ІІІ по процедура iconДопълнителна информация относно
За дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти информация за
Настоящите Указания са изработени с цел предоставянето на допълнителна информация, отнсно реализирането на Компонент ІІ и Компонент ІІІ по процедура iconРепублика българия сметна палата
Настоящите указания имат за цел да унифицират практиката на Сметната палата в посочената област
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом