Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 13. 03. 2006г. 17. 03. 2006г
ИмеИнформация за дейността на риосв – Монтана за периода 13. 03. 2006г. 17. 03. 2006г
Дата на преобразуване05.01.2013
Размер48.79 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.riosv-montana.com/old/reports/report44.doc
информация за дейността на РИОСВ – Монтана за периода 13.03.2006г.-17.03.2006г.

Извършени са комплексни проверки по компонент “въздух”, фактор “отпадъци”, фактор ”опасни химични вещества” и по приложение на Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки в община Берковица в следните обекти:

“Примекс инженеринг” ЕООД – по наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки вносители и производители на опаковани стоки – режещи инструменти. По отношение на внесените стоки на митницата са заплащали продуктови такси, но за произведените не са начислявани и превеждани продуктови такси; по компонент “въздух” – проверка по изпълнение на изискванията на Наредба №7/2003г. за НДЕ на ЛОС. Няма нарушения; по фактор “отпадъци” - има заверени работни листи за класификация на отпадъците; по фактор”опасни химични вещества” – спазени са условията в информационните листи за безопасност.

пк “Бижутерия и сувенири” – производство на ювелирни изделия. По наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки - вносители и производители на опаковани стоки. В тридневен срок ще бъдат изчислени и преведени дължимите суми на ПУДООС, като копие от платежния документ и счетоводната справка ще бъде представена в РИОСВ –Монтана; по фактор “отпадъци” – не се генерират опасни отпадъци. Генерирания сребърен прах и стружки се предават на “КЦМ” АД, гр.Пловдив; по компонент “въздух” – не се отделят организирани емисии. Няма нарушения на ЗЧАВ; по фактор “опасни химични вещества и управление на риска” – не са констатирани нарушения.

“Арженвиу - България” ЕООД – производител и износител на ювелирни изделия - по наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки – дружеството не реализира на вътрешния пазар опаковани стоки, за което е представена декларация в РИОСВ - Монтана; По фактор “опасни химични вещества и управление на риска” – съхранява се необходимата документация за препарат съдържащ опасни компоненти - спазени са условията за съхранение на същия; По компонент ”въздух” – аспирационните системи инсталирани в цеха за сребърна бижутерия са в добро техническо състояние; по фактор “отпадъци” – дружеството има разрешение за дейности с отпадъци. Дадено е предписание за разработване на фирмена програма за дейностите с отпадъци.

ЕТ”Бисер – Запрян Рошлев” - производство на ювелирни изделия - по наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки - в тридневен срок ще бъдат изчислени и преведени дължимите суми на ПУДООС, като копие от платежния документ и счетоводната справка ще бъде представена в РИОСВ –Монтана; по фактор “отпадъци” – не се генерират опасни отпадъци; по фактор “опасни химични вещества и управление на риска” – няма нарушения; по компонент “въздух” – на обекта има 2 броя аспирационни системи, които са в добро състояние.

Проверка по изпълнение на предписание в “Нафтимпекс интернешънъл” ООД –бензиностанция. Предписанието е за изработване на щуцери за отвеждане на бензиновите пари по наредба № 16/1999г. Констатира се, че предписанието е изпълнено.

Приемане на етап от извършената работа по договор № 5285/06.03.2006г. между община Берковица и ПУДООС за обект “Изграждане на канализация – Главен колектор II” – II етап – квартал раковица – гр.Берковица” от Комисия включваща 3 експерти от РИОСВ – монтана и представител на ПУДООС по заповед на директора на РИОСВ - Монтана.

Извършена е контролна проверка по компоненти “въздух”, “води” и “почви” на терени в регулация и извън регулация на гр.Брегово във връзка с писмо на кмета на общината до Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването, за изясняване на екологичната обстановка по отношение на старо трансгранично замърсяване с тежки метали от мина “Бор” в сърбия и Черна гора в миналото. Проверката по посочените компоненти е извършена съвместно с Регионална лаборатория – Монтана и са взети контролни проби за анализ. По компонент “въздух” са извършени 24 часови емисионни измервания от мобилна автоматична станция от ИАОС-София, инсталирана на площада пред сградата на Общинска администрация гр.Брегово. След приключване на измерванията , ще бъдат направени анализи и ще се представи цялостния протокол с резултатите. По компонент “води” е извършено пробонабиране от повърхностни води от р.Тимок на пункта на НСМОС и подземни води – 2 броя пунктове от Помпена станция за ПБВ /питейно-битово водоснабдяване/ на гр.Брегово и от частен кладенец в регулацията на града. На взетите проби ще бъде извършен физико-химичен анализ в регионална лаборатория - Монтана. По компонент “почви” е извършено пробонабиране в 3 броя пунктове. Анализът на проби ще се извърши в РЛ-Монтана. Крайните резултати от извършената контролна комплексна проверка ще бъдат представени от РИОСВ – Монтана в обобщен вид в МОСВ и в община Брегово.

Извършена е проверка по жалба в с. черни връх, общ. Вълчедръм - № Ж-3/06.03.2006г. от горанка Илиева герасимова с участието на РИОКОЗ – Монтана, РВМС –Монтана, Община Вълчедръм, Кмета на с. Черни връх.

Комплексна проверка в община монтана по компонент “въздух”, по приложение на наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки, по фактор “отпадъци” във “Фагус комерс” ООД и “монтлес” АД – дървообработващи предприятия. Не са констатирани нарушения.

Проверка по наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки във “Викон” ООД - производители на опаковани стоки. В тридневен срок ще бъдат изчислени и преведени дължимите суми на ПУДООС, като копие от платежния документ и счетоводната справка ще бъде представена в РИОСВ –Монтана.

Извършени са комплексни проверки в община лом по компонент “въздух”, по приложение на наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки, по фактор “отпадъци” в следните обекти:

“ББ Трейдинг” ООД, гр.София – Цех за пакетиране на готварска сол в гр. Лом- по приложение на закона за управление на отпадъците. Ще бъде дадено предписание за извършване на класификация на отпадъците и подаване на необходимите документи по чл.12 от ЗУО; по компонент “въздух” – не са констатирани нарушения; по наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки – дружеството има договор с “Репак” АД. Ще бъде дадено предписание дължимите продуктови такси за 2004г. да бъдат преведени на ПУДООС и счетоводна справка, и копие от платежния документ да бъде представен в РИОСВ –Монтана.

“Алмина” АД – Шивашки цех. При проверката по компонент “въздух” и по фактор “отпадъци” не са констатирани нарушения.

“Милккомм” ЕООД – по компонент “въздух” – не са констатирани нарушения; по Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки и по изпълнение на предписание на РИОСВ –Монтана.Дружеството е производител на опаковани стоки за вътрешния пазар и има сключен договор с “Екобулпак” АД. За 2004г. дължимите суми ще бъдат преведени по сметката на ПУДООС, а копие от платежния документ и счетоводната справка ще бъдат представени в РИОСВ - Монтана.

В ”Реалмет” ООД, гр.София – площадка за ОЧЦМ /отпадъци от черни и цветни метали/ в гр.Лом – проверка по прлижожение на Закона за управление на отпадъците. Констатира се, че фирмата притежава лиценз за ТДОЧЦМ /търговия и дейности с отпадъци от черни и цветни метали/. Площадката отговаря на изискванията. Фирмата има намерение да извършва дейност по събиране, временно съхранение и последващо разкомплектоване на ИУМПС/ излезли от употреба МПС/. Дадени са указания за представяне в РИОСВ –Монтана карта-схема на площадката.

Взети са водни проби по заповед № 484/14.05.2004г. на МОСВ от ГК-Монтана – 3 броя водни колектори, ГК-Лом и “ломско пиво” АД с регионална лаборатория- монтана.

През изминалата седмица е съставен 1 брой акт на физическо лице от гр.Берковица за нарушение на чл.31,ал.2, т.4 от ЗЛР /Закона за лечебните растения/.

Свързани:

Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 13. 03. 2006г. 17. 03. 2006г iconОтчет за дейността на риосв -монтана за периода 20. 03. 2006г. 24. 03. 2006г
През изминалия период експерти от риосв – Монтана извършиха проверки в общините Видин, Монтана, чипровци
Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 13. 03. 2006г. 17. 03. 2006г iconОтчет за дейността на риосв монтана за периода 22. 05. 2006г. 26. 05. 2006г
През изминалата седмица 22. 05. 2006г. 26. 05. 06г експертите от риосв – Монтана извършиха проверки на обекти от област Монтана и...
Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 13. 03. 2006г. 17. 03. 2006г iconИнформация за дейността на риосв – Монтана за периода 20. 02. 2006г. – 24. 02. 2006г

Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 13. 03. 2006г. 17. 03. 2006г iconИнформация за дейността на риосв – Монтана за периода 06. 03. 2006г. – 10. 03. 2006г

Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 13. 03. 2006г. 17. 03. 2006г iconИнформация за дейността на риосв – Монтана за периода 06. 02. 2006г. – 10. 02. 2006г

Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 13. 03. 2006г. 17. 03. 2006г iconИнформация за дейността на риосв – Монтана за периода 08. 05. 2006г. 12. 05. 2006г
През изминалата седмица експерти от риосв – Монтана извършиха 42 броя проверки. Съставени са 3 броя акта. По-важнитe проверки са
Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 13. 03. 2006г. 17. 03. 2006г iconОтчет за дейността на риосв монтана за периода 02. 10. 2006г. 06. 10. 2006г
През седмицата експерти от риосв – Монтана извършиха 21 проверки на територията на област Монтана и област Видин. Съставени са 2...
Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 13. 03. 2006г. 17. 03. 2006г iconОтчет за дейността на риосв монтана за периода 16. 10. 2006г. 20. 10. 2006г
През седмицата експерти от риосв – Монтана извършиха 40 проверки на територията на област Монтана и област Видин. Съставени са 2...
Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 13. 03. 2006г. 17. 03. 2006г iconОтчет за дейността на риосв монтана за периода 26. 06. 2006г. 30. 06. 2006г
Риосв – Монтана, във връзка с приложение на наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки, 2 акта са съставени на нерегламентирани...
Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 13. 03. 2006г. 17. 03. 2006г iconОтчет за дейността на риосв монтана за периода 19. 06. 2006г. 23. 06. 2006г
Монтана и област Видин, съставени са 4 акта. 2 от актовете са за неизпълнени предписания на риосв – Монтана, във връзка с приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом