Bg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
ИмеBg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване05.01.2013
Размер41.41 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/002791102.doc
00279-2011-0002

BG-Брегово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Брегово, пл. "Централен", За: Анета Тлаченска, Р България 3790, Брегово, Тел.: 09312 2433

Място/места за контакт: община Брегово

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЖЕЛЕЗАРСКИ, ВиК, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, БОЯДЖИЙСКИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: община Брегово
Код NUTS:

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЖЕЛЕЗАРСКИ, ВиК, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, БОЯДЖИЙСКИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ"

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44000000, 44100000, 44800000, 44316400, 31681410

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Строителни материали и свързани с тях изделия
Бои, лакове и маджуни
Железарски изделия
Електрически материали

ІІ.1.5) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

според нуждите на възложителя

Прогнозна стойност без ДДС

140000 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 1000 лв. Гаранцията за участие може да бъде под формата на парична сума или банкова гаранция. При депозит плащането се извършва в брой в касата на общината или по Банкова сметка на Община Брегово : Банка: ДСК ЕАД Банков код (BIC): STSABGSF Банкова сметка (IBAN): BG27STSA93003373210300 Гаранцията за изпълнение на договорa е в размер на 5 % от стойността на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Със средства от общинския бюджет

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: съгласно документацията

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: съгласно документацята
Минимални изисквания:

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: съгласно документацията
Минимални изисквания:

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 20.05.2011 г.  Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена

30 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията за участие се закупува от касата на общината

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

27.05.2011 г.  17:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 31.05.2011 г.  Час: 10:00

Място

Заседателната зала на ОА

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Всички участници


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Железарски и ВиК материали

1) Кратко описание

Доставка чрез покупка на железарски и ВиК материали

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44316400, 44100000

Описание:

Железарски изделия
Строителни материали и свързани с тях изделия

3) Количество или обем

Според нуждите на възложителя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Електрически материали

1) Кратко описание

Доставка чрез покупка на електрически материали

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31681410

Описание:

Електрически материали

3) Количество или обем

Според нуждите на възложителя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование Бояджийски и строителни материали

1) Кратко описание

Доставка чрез покупка на бояджийски и строителни материали

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44800000, 44100000

Описание:

Бои, лакове и маджуни
Строителни материали и свързани с тях изделия

3) Количество или обем

Според нуждите на възложителя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Свързани:

Bg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-брегово: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Брегово, пл. "Централен", За: Росица Костадинова, р българия 3790, Брегово, Тел.: 09312 9821, e-mail: ob bregovo@b-trust org, Факс:...
Bg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-брегово: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Брегово, пл. "Централен", За: Росица Костадинова, р българия 3790, Брегово, Тел.: 09312-2373, e-mail: ob bregovo@b-trust org, Факс:...
Bg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-брегово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Брегово, пл. "Централен", За: Росица Костадинова, р българия 3790, Брегово, Тел.: 09312 2433, e-mail: ob bregovo@b-trust org,...
Bg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-гр. Главиница: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Соу васил левски, Оборище 57, За: Еленка Борисова, България 7630, гр. Главиница, Тел.: 08636 2245, e-mail
Bg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" №4, За: Ана Миткова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407056, e-mail:, Факс: 02...
Bg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Българско национално радио, бул. "Драган Цанков" №4, За: Евгения Борисова, р българия 1040, София, Тел.: 02 9336746, e-mail:, Факс:...
Bg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Национална Електрическа Компания /нек/ еад, ул. Веслец №5, За: Юли Ламбриев, България 1040, София, Тел.: 02 9263424, e-mail:, Факс:...
Bg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-русе: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом