Закононарушения през месец май 201
ИмеЗакононарушения през месец май 201
Дата на преобразуване05.01.2013
Размер58.91 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.riosvt.org/mes_b_v-v/obs0512.doc
Изх.


ОБЩИНА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГАБРОВО

ДИРЕКЦИЯ ПБЗН КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДИРЕКЦИЯ ПБЗН КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО


Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец май 2012 г. в района на РИОСВ - Велико Търново.

Справката изпращаме в изпълнение на подписания план за съвместна дейност между РИОСВ и ПБЗН.

Молим със справката да се запознаят и специалистите по опазване на околната среда към общината.

I. Въздух


1. Имисии

От направените 7255 анализа на 1555 проби на атмосферен въздух за м.май в пунктовете се получиха следните резултати:


Пункт на РИОСВ - Велико Търново

Пробонабрани са 36 проби атмосферен въздух, от които:

за бензен - 12 проби,

за фини прахови частици 10 (РМ 10)- 24 проби, от които 3 са над средноденонощната норма, като превишенията са от 1.15 до 1.70 пъти.


ДОАС Свищов

Анализирани са 744 проби въздух, от които:

за серен диоксид 738 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 725 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 737 проби, всички в границите на средночасовата норма

за серовъглерод 717 проби, всички в границите на средночасовата норма,

за азотен оксид 735 проби, всички в границите на средночасовата норма

сероводород 744 проби, от които 9 превишения на средночасова норма, като превишенията са от 1,00 до 4,1 пъти.

Пробонабирани са фини прахови частици 10 (РМ 10) - 31 проби, всички в границите на средноденонощната норма.


АИС Г.Оряховица

Анализирани са 744 проби въздух, от които:

за серен диоксид 707 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 707 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 707 проби, всички в границите на средночасовата норма,

за азотен оксид 707 проби, всички в границите на средночасовата норма

фини прахови частици 10 (РМ 10) - 31 проби, , всички в границите на средноденонощната норма.


II. Води


Община Велико Търново

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00079MS190 (р.Янтра след В.Търново, мост с.Самоводене) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00079MS220 (р. Дряновска преди вливане в р.Белица,) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN08211MS210 (р. Белица преди вливане в р.Янтра,,) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00079MS200 (р. Янтра, след вливане на р. Белица – мост за гр.Дебелец) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000TJKMP269 (КИ „Главата” с.Беляковец) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Свищов

1. Имисионен контрол

- Пункт BG1DU07973MS070 (р.Дунав - гр.Свищов) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QaIMP049 (ШК – РЗОПС „Вардим” с.Вардим) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели:

- Пункт BG1G0000QрIMP132 (ШК ПС „Вързулица” с.Вързулица) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Полски Тръмбеш

1.Имисионен контрол

-Пункт BG1YN00319MS030 (р.Янтра - с.Каранци) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Павликени

1. Контрол подземни води

-Пункт BG1G0000QaIMP108 (ШК1 ПС „Бяла Черква” гр.Бяла Черква) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Елена

2. Контрол подземни води

-Пункт BG1G000ТJKMP323 (КИ „Топля 1А” – Средни колиби) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

2.Емисионен контрол

“Млекопреработващо предприятие” гр.Елена към “Би Си Си Хандел” ООД

Протокол от изпитване № 05-0198/28.05.2012г. на проба отпадъчни води след ПСОВ на “Млекопреработващо предприятие” гр.Елена към “Би Си Си Хандел” ООД . Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно разрешително за заустване № 13140066/08.07.2008 г. по всички показатели, с изключение на Неразтворените вещества – 1.26 пъти над ИЕО.


Община Горна Оряховица

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN04111MS050 (р.Росица преди вливане в р.Янтра. с.Поликраище) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00059MS130 (р.Янтра при с.Драганово – след вливане на р.Лефеджа) - отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

Община Стражица


1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00651MS160 (р.Стара река мост след с.Кесарево) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00061MS140 (р.Лефеджа с.Бреговица преди вливане в р.Янтра) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN06413MS1650 (р.Голяма река ХМС гр.Стражица) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

Община Лясковец


1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00621MS170 (р.Джулюнска – мост с.Джулюница) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Габрово

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00917MS230 (р. Янтра, след Габрово-мост за Севлиево) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

Община Севлиево


1.Емисионен контрол

ГПСОВ гр.Севлиево

Протокол от изпитване № 05-0116 на проба пречистени отпадъчни води в ГПСОВ гр.Севлиево. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13140100/ 2008г. по всички показатели:


„Никипласт-М“ ООД гр.Севлиево

Протокол от изпитване 05-0162/17.05.2012г. на проба пречистени битови и производствени отпадъчни води от изход на „Никипласт-М“ ООД гр.Севлиево. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Разрешително за заустване № 13120040/11.10.2011 г. по всички показатели:


Община Дряново

1.Емисионен контрол

ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД гр.Дряново

Протокол от изпитване 05-0144/11.05.2012г. на проба отпадъчни води след ПСПОВ на “ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД гр.Дряново. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно разрешително за заустване № 13140139/06.10.2009г по всички показатели.

Протокол от изпитване 05-0143/11.05.2012г. г. на проба отпадъчни води след ПСБОВ на “ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД гр.Дряново. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно разрешително за заустване № 13140139/06.10.2009г по всички показатели.


Община Лясковец

1.Емисионен контрол

Протокол от изпитване № 05-0161/17.05.2012г. на проба отпадъчни води от изход на ПСБОВ на “Аркус” АД гр.Лясковец. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Разрешително за заустване № 13740011/05.02.2010 г. по всички показатели.

Протокол от изпитване 05-0160/17.05.2012г. на проба отпадъчни води от изход на ПСПОВ на “Аркус” АД гр.Лясковец. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Разрешително за заустване № 13740011/05.02.2010 г. по всички показатели.


Директор

Инж. Елена Григорова

Свързани:

Закононарушения през месец май 201 iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2011...
Закононарушения през месец май 201 iconЗакононарушения през месец юни 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юни 2011...
Закононарушения през месец май 201 iconЗакононарушения през месец октомври 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец октомври...
Закононарушения през месец май 201 iconЗакононарушения през месец септември 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец септември...
Закононарушения през месец май 201 iconЗакононарушения през месец март 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец март 2012...
Закононарушения през месец май 201 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Закононарушения през месец май 201 iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2012...
Закононарушения през месец май 201 iconЗакононарушения през месец декември 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец декември...
Закононарушения през месец май 201 iconЗакононарушения през месец ноември 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец ноември...
Закононарушения през месец май 201 iconЗакононарушения през месец август 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец август...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом