Наредба №8 от 25. 01. 2001 г за качеството на крайбрежните морски води
ИмеНаредба №8 от 25. 01. 2001 г за качеството на крайбрежните морски води
Дата на преобразуване05.01.2013
Размер127.48 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://spravka.vn.government.bg:8080/vest/proekti/PlanCoast/mater/Naredbi_pravilnici/Reg8onCoast
НАРЕДБА № 8

от 25.01.2001 г.

за качеството на крайбрежните морски води


Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 10 от 2.02.2001 г.


Чл. 1. Тази наредба определя показателите и нормите, на които трябва да отговарят качествата на крайбрежните морски води.

Чл. 2. Наредбата има за цел да опази чистотата на крайбрежните морски води и създаде благоприятни условия за тяхното ползване и нормално развитие на морските и крайбрежните екосистеми.

Чл. 3. Крайбрежните морски води включват:

1. райони на съществуващо и перспективно ползване на водите при курортни обекти, спортни бази и обекти за лечение и профилактика с регламентирани зони за къпане, райони за развитие и възпроизводство на аквакултури, както и райони с уникални екосистеми;

2. пояси на санитарна охрана.

Чл. 4. Изискванията към районите на съществуващо и перспективно ползване на водите осигуряват тяхната епидемична безопасност и ги предпазват от замърсяване с опасни и вредни вещества.

Чл. 5. (1) Границите на районите на съществуващо и перспективно ползване на водите както по посока на открито море, така и по протежение на бреговата линия отстоят на една морска миля от границите на разположените на сушата съществуващи или перспективни обекти по чл. 3, т. 1.

(2) Границите на районите на съществуващо и перспективно ползване на водите съгласно ал. 1 се определят от министъра на околната среда и водите съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването по предложение на директора на басейновата дирекция за Черноморски район.

Чл. 6. В зависимост от конкретните хидрофизични, хидрохимични и хидробиологични условия широчината на района на съществуващо и перспективно ползване на водите по посока на открито море и дължината му успоредно на бреговата линия може да бъде увеличена или временно намалена само след съгласуване с Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването след съответна екологична, хигиенна и технико-икономическа обосновка по искане на кмета на общината. Когато районът на съществуващо и перспективно ползване граничи с територия на повече от една община, искането се прави съвместно от заинтересуваните кметове.

Чл. 7. Поясът на санитарна охрана трябва да осигури поддържането на необходимите условия за устойчиво функциониране на екосистемите в крайбрежните морски води. Той осигурява опазване на качеството на водите в районите на съществуващо и перспективно ползване от физико-химично, микробиологично, биологично и радиологично замърсяване в резултат от заустване на отпадъчни води в морето.

Чл. 8. Границите на пояса на санитарна охрана по протежение на бреговата линия се определят между утвърдените райони на съществуващо и перспективно ползване на водите, а по посока на открито море - до границата на крайбрежните морски води на Република България.

Чл. 9. Границите на утвърдените райони на съществуващо и перспективно ползване на водите и поясите на санитарна охрана се нанасят в акваториалноустройствени раздели към общите устройствени планове на черноморските общини и водностопанския кадастър към басейновата дирекция на Черноморския район за басейново управление.

Чл. 10. Нормите и показателите за качеството на крайбрежните морски води в района на съществуващо и перспективно ползване на водите и в пояса на санитарна охрана са посочени в приложението.

Чл. 11. (1) В случаи на инцидентни замърсявания на крайбрежните морски води с вещества, непосочени в приложението, министърът на околната среда и водите съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването издава заповед за определяне допустимото съдържание на тези вещества във водите и реда за техния мониторинг.

(2) Министърът на околната среда и водите предписва на съответните компетентни органи по националното законодателство мерки за преустановяване на постъпването им в морската среда, ограничаване на вредното им въздействие и при възможност за тяхното отстраняване.

(3) В случаи на инциденти или аварии, водещи до радиоактивни замърсявания, надвишаващи основните норми за радиационна защита, се прилагат разпоредбите на чл. 13, ал. 3 от Закона за използване на атомната енергия за мирни цели.

Чл. 12. Стойностите на показателите за качеството на крайбрежните морски води се определят от акредитирани лаборатории по методи, установени с български стандарти, а когато няма такива - по методи, а в случаи на необходимост и методики, утвърдени от министъра на околната среда и водите.

Чл. 13. (1) В границите на районите на съществуващо и перспективно ползване на водите и в поясите на санитарна охрана се забранява заустването на непречистени отпадъчни води, вкл. и от плавателни съдове.

(2) Изключение се допуска само за отвеждане на дъждовни води след разрешение на министъра на околната среда и водите съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването.

Чл. 14. Стойностите за допустимото съдържание на замърсяващи вещества в пречистените отпадъчни води се определят за всеки конкретен случай и се записват като индивидуални емисионни ограничения в разрешителното за заустване на отпадъчните води. В него се указва и мястото за заустване, осигуряващо по възможност най-добро смесване на пречистените с морските води.

Чл. 15. (1) В границите на район на съществуващо и перспективно ползване на водите се допуска заустване на отпадъчни води при индивидуални емисионни ограничения, равни на регламентираните от настоящата наредба норми за качеството на крайбрежните морски води.

(2) Преди заустване на пречистени битово-фекални отпадъчни води по време на курортния сезон задължително се извършва и тяхното обеззаразяване.

Чл. 16. (1) Заявленията за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на Закона за водите се приемат от басейновата дирекция за Черноморския район.

(2) Басейновата дирекция представя в МОСВ проект за разрешително за заустване на отпадъчни води в крайбрежните морски води.

(3) Разрешителните за заустване на отпадъчните води в крайбрежните морски води се издават от министъра на околната среда и водите.

Чл. 17. За целите на тази наредба директорът на басейновата дирекция за Черноморски район разработва програма за опазване и възстановяване на качеството на крайбрежните морски води към плана за управление на района.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Крайбрежни морски води" са водите, намиращи се между бреговата линия и линията, всяка точка на която е на отстояние една морска миля от най-близката точка на изходната линия, от която се измерва широчината на териториалното море, като в устията на реките се разширява до границата на пресните води.

2. "Изходната линия" е линията по смисъла на чл. 6 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

3. "Морска миля" е равна на 1852 м.

4. "Екосистема" е екологична единица (природно звено), състоящо се от живи и неживи компоненти, които са взаимно свързани помежду си и функционират като едно цяло.

5. "Морски екосистеми" са екосистемите в границите на морските води.

6. "Крайбрежни екосистеми" са екосистемите в районите с крайбрежни морски води.

7. "Перспективно ползване" е обосновано намерение, базирано на проучване и проект за бъдещо ползване на определен район.

§ 2. За курортен сезон се приема времето от 1 май до 15 октомври.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 3. След определяне на зоните за къпане или развъждане на черупкови организми в рамките на зона на съществуващо или перспективно ползване на водите показателите и нормите за качеството на тези крайбрежни морски води се определят съответно от приложенията към Наредбата за качеството на водите за къпане или Наредбата за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми.

§ 4. Определянето и утвърждаването на границите на районите на съществуващо и перспективно ползване на водите по чл. 5 се извършва в срок две години след обнародването на наредбата.

§ 5. Тази наредба се издава на основание чл. 135 от Закона за водите.

§ 6. Наредбата отменя Наредба № 8 от 1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на крайбрежните морски води (ДВ, бр. 2 от 1987 г.).

Приложение №1 към чл.10
показатели и норми за определяне качеството на крайбрежните морски води
Показатели

Единица мярка

Район на ползване

Пояс на санитарна охрана

Забележки

1

2

3

4

5

6

А. ОБЩОФИЗИЧНИ И НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

(ОБЩИ ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТИЛИ)


1

Плаващи примеси
Отсъствие на необичайни за морската вода плаващи вещества и материали в повърхностния воден слой. Отсъствие на опалесценция от плаващи петна от нефтен и друг произход.

Отсъствие на необичайни за морската вода плаващи вещества и материали в повърхностния воден слой. Отсъствие на опалесценция от плаващи петна от нефтен и друг произход.
2

Цвят
Естествен. Да не се отличава видимо от естествения обичаен цвят на морската вода.

Естествен. Да не се отличава видимо от естествения обичаен цвят на морската вода
3

Вкус и мирис
Естествен. Без неестествен за морската вода привкус и мирис.

Естествен. Без неестествен за морската вода привкус и мирис.

Хранителните продукти от морски произход да нямат страничен вкус и мирис.

4

Прозрачност

Диск на Секки

m

2.0

2.0
5

рН
6.5 – 9.0

6.5 – 9.0
6

Азот амониев

mg/dm3


0.1

0.1
7

Азот нитритен

mg/dm3


0.03

0.03
8

Азот нитратен

mg/dm3


1.5

1.5
9

Фосфор (общ)

mg/dm3


0.1

0.1
10

Токсичност
не се допуска

не се допуска

Да няма случаи на загиване или нарушаване жизнеспособ-ността на морски хидробионти.

Б. ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСЯВАЩИ ВЕЩЕСТВА


11

Разтворен кислород

mg/dm3


6.2

Не под 80% от насищането с кислород.

6.2
12

БПК5

mg/dm3


6.0

6.0
13

Екстрахируеми вещества


mg/dm3


0.15

0.20
В. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРОМИШЛЕН ПРОИЗХОД


14

Повърхностно активни вещества (Анионактивни детергенти)

mg/dm3


0.1

0.1
15

Феноли

mg/dm3


0.005

0.005
16

Нефт и нефтопродукти
Без видим филм на повърхността на водата и без мирис.

Без видим филм на повърхността на водата и без мирис.
17

Пестициди (общо)

mg/dm3


0.01

0.01
Г. БИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ


18

Хлорофил “А”

mg/dm3


3.0

5.0
19

Колиформи (общо)

НВЧ в 0.1 dm3

1000

10000

Най-вероятно число (НВЧ) в 0.1 dm3 при класически посевни методи.

20

Фекални колиформи

НВЧ в 0.1 dm3

200

2000

Най-вероятно число (НВЧ) в 0.1 dm3 при класически посевни методи.

21

Възбудители на чревни инфекциозни заболявания.

Бр/dm3

Не се допускат.

Не се допускат.
Д. РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛи


22

Радиоактивност
Не трябва да се различава от естествения тип и ниво на радиоактивност за определената част от морската среда. Прилагат се нормите за радиационна защита, определени в българското законодателство
Е. МЕТАЛИ


23

Желязо

mg/dm3


0.1

0.1
24

Кадмии

mg/dm3


0.005

0.005
25

Хром (общ)

mg/dm3


0.1

0.1
26

Никел

mg/dm3


0.1

0.1
27

Цинк

mg/dm3


0.05

0.05
28

Живак

mg/dm3


0.001

0.001
29

Арсен

mg/dm3


0.05

0.05
30

Олово

mg/dm3


0.01

0.01
31

Мед

mg/dm3


0.03

0.03
Свързани:

Наредба №8 от 25. 01. 2001 г за качеството на крайбрежните морски води iconПроект „Подкрепа за Басейнова дирекция за Черноморски район за прилагане на Рамковата директива за водите по отношение на мониторинга на крайбрежните морски води
Финансирания от evd проект „Подкрепа за Басейнова дирекция за Черноморски район за прилагане на Рамковата директива за водите по...
Наредба №8 от 25. 01. 2001 г за качеството на крайбрежните морски води iconУниверситет по архитектура строителство и геодезия
Научни и политически дефиниции. Определяне границите на крайбрежните зони – фиксирани граници, функционални зони, административно...
Наредба №8 от 25. 01. 2001 г за качеството на крайбрежните морски води iconКачество на крайбрежните Черноморски води
Контрол за състоянието на морските води за целите на опазване на околната среда се извършва от 70-те години на миналия век
Наредба №8 от 25. 01. 2001 г за качеството на крайбрежните морски води iconНаредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, териториалното море и вътрешните водни пътища на Република България на български и
Овията и редът за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на...
Наредба №8 от 25. 01. 2001 г за качеството на крайбрежните морски води iconКодекса на търговското корабоплаване
Наредба № за изваждане или изтегляне на потънало имущество в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища...
Наредба №8 от 25. 01. 2001 г за качеството на крайбрежните морски води iconНаредба №7 за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води

Наредба №8 от 25. 01. 2001 г за качеството на крайбрежните морски води iconНаредба №9 от 16 март 2001 Г. За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Наредба №8 от 25. 01. 2001 г за качеството на крайбрежните морски води iconНаредба №9 от 16 март 2001 Г. За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Наредба №8 от 25. 01. 2001 г за качеството на крайбрежните морски води iconДокладване за потънало имущество
Наредба №24 от 5 август 2011 Г. За изваждане или изтегляне на потънало имущество в териториалното море, вътрешните морски води и...
Наредба №8 от 25. 01. 2001 г за качеството на крайбрежните морски води iconРепублика българия
Ползване на воден обект за дълбоководно заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: канализационнна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом