Автореферат на дисертационен труд
ИмеАвтореферат на дисертационен труд
страница1/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер254.35 Kb.
ТипАвтореферат
източникhttp://www.mu-pleven.bg/procedures/acad/4/abstracts.doc
  1   2   3
Резюмета на публикации

на Д-р Цветелина Валентинова Митева, д.м.

главен асистент в сектор "Обща медицина"

МУ-Плевен


І. Резюмета на публикации, свързани с докторската дисертация:


  1. Автореферат на дисертационен труд „Работа на екипите на Общопрактикуващия лекар – организационни и междуличностни аспекти” за получаване на научно-образовотелна степен „Доктор”, Плевен, 2003

Резюме: Направените проучвания са насочени към определяне състоянието на основните и функционални екипи, с които работят Общопрактикуващите лекари в България. Целта е да се анализира екипната организация, състоянието на взаимоотношенията между членовете на екипите и проблемите, които възникват в тях. Проведено е емпирично социологическо проучване на екипите в Общата медицинска практика в два региона на страната. В него взеха участие 181 ОПЛ, 177 медицински сестри и акушерки от 133 практики за Първична здравна помощ, 141 лекари, работещи в практиките за специализирана извънболнична медицинска помощ и 211 пациенти. Резултатите паказват, че основните екипи на ОПЛ са много малки и страдат от липса на достатъчно изпълнители. Изследванията върху показателите за екипна ефективност установяват, че дискусии и регулярни срещи в екипите се провеждат рядко, общите решения се взимат предимно от титуляра на практиката, критиката, която се провежда в екипа не е конструктивна. Отчетени са и някои сериозни затруднения във функционалните екипи – главно по отношение на взаимодействието между ОПЛ и специалистите от извънболничната медицинска помощ. Установено е, че удовлетвореността на пациентите от съвместната работа на ОПЛ и лекарите-специалисти е по-ниска отколкото удовлетвореността им от работата на основните екипи в Първичната здравна помощ. В заключение приносите на дисертационния труд могат да се търсят в следните насоки:

- За първи път в страната е направен обзор на медицинската литература по отношение на мястото, ролята и значението на екипите в практиките за Първична здравна помощ (ПЗП). На базата на него са предложени програми за студентско и продължаващо обучение на лекари и медицински сестри за работа в екип.

- След реформата в системата на здравеопазване у нас, за първи път е организирано и проведено мащабно научно изследване на състоянието на екипите в системата на ПЗП.

- Създадена е специфична методика за изследване на организацията и взаимоотношенията в екипите от ПЗП, която може да се използва за повторни изследвания.

- Направените научно обосновани препоръки могат да послужат на различните здравни органи и организации при вземането на решения за оптимизиране на взаимоотношенията между ОПЛ, другите участници в здравната система и останалите институции, имащи отношение към здравето.


Публикации в научни списания в България:


2. Валентинова Ц., М. Горанов. Работата в екип - гаранция за качество в общата медицинска практика. Сп. Обща медицина. 2002, №1, стр.3-5

Резюме. Търсенето на нови - икономически по-ефективни, по-адекватни на нуждите на населението и по-хуманни системи на здравеопазване в България, както и в редица други европейски страни, доведе до налагането на промени в досегашните структури и особено на Първичната здравна помощ /ПЗП/. Ключова роля в реформираната система изпълнява общопрактикуващият лекар /ОПЛ/, независимо от това каква форма за регистрация е избрал за осъществяването на дейността си. Пред него са поставени нови изисквания и отговорности. За да успее да ги изпълни ОПЛ трябва да притежава съвкупност от медицински знания, мениджърски способности и умения да сформира и работи в екип. Статията разглежда всички тези въпроси, както и предимствата на екипната работа в ПЗП по отношение на качеството на здравните грижи за пациента в общата медицинска практика.

3. Валентинова Цв. Взаимоотношения между общопрактикуващите лекари и специалистите, работещи в извънболничната медицинска помощ - мнения и препоръки. Сп. Социална медицина, 2003, №2, стр. 17-18

Резюме: Поставянето на общопрактикуващия лекар /ОПЛ/ в позицията на “пазач на входа” към специализираната медицинска помощ е един от основните елементи на реформата в нашата здравна система. Целта на настоящето изследване е да се оцени становището на специалистите от извънболничната медицинска помощ /СИМП/ по отношение на взаимодействието им с ОПЛ. В анкетното проучване взеха участие 141 специалисти от два региона. Анализът на резултатите показва, че по отношение на изследваните взаимоотношения могат да се обособят два основни проблема: ограничения брой консултации, които може да провежда ОПЛ със СИМП, както и непълната информация за състоянието на пациента, която се споделя между тях.


4. Валентинова Цв., М. Горанов. Общопрактикуващият лекар и оценката на неговите пациенти. Сп. Обща медицина, 2003, №2,стр.3-5

Резюме. Основните характеристики на първичната здравна помощ са нейната достъпност, превантивност, продължителност, изчерпателност и координираност на извършваните консултации, както и разбирането на медицинския, психологичния и социалния контекст на здравето. Статията разглежда мнението на 211 пациента относно удовлетвореността им от работата на избрания от тях общопрактикуващ лекар (ОПЛ) и неговите екипи след стартирането на здравната реформа у нас.Установява се, че значителна част от пациентите приемат ОПЛ като необходим при първия им контакт със здравната система. Удовлетвореността на пациентите от работата на основните екипи на ОПЛ е сравнително висока, а удовлетвореността им от координацията на работата на ОПЛ с лекарите-специалисти от извънболничната медицинска помощ е значително по-ниска. Разгледани са причините, обуславящи този факт.


Публикации в рецензирани научни сборници на научни звена или доклади от научни прояви, разписани в пълен текст с книгопис и резюме на английски език:


5. Валентинова Цв. Работата в екип в общата практика. Кръгла маса: Една година здравноосигурителна система в Република България - перспективи и предизвикателства. Ст. Загора, 24-25.05.2001, Сборник научни доклади, стр.21-22

Резюме: Работата в екип в общата практика е едно от предизвикателствата на здравната реформа в България за лекарите, работещи в Първичната здравна помощ. Реформата на здравната система постави много нови изисквания и отговорности пред общопрактикуващия лекар. За да може да ги изпълни, той трябва да работи с различни видове медицински и немедицински специалности, както и да притежава умения за привличане на пациента като член на работния екип в общата практика. Статията разглежда видовете екипи, с които работи ОПЛ, техните функции и състав, както и мястото на пациента в дейността на тези екипи.


6. Валентинова Цв., М. Горанов. Оценката на работата на основните екипи според общопрактикуващите лекари. Сборник научни доклади- Тракийски университет: Юбилейна научна сесия. Ст. Загора, 18-20.10.2002, стр.259-263

Резюме: Целта на това проучване е да оцени нивото на екипна дейност в общите практики, след старта на реформата в здравната система на България. При провеждане на изследването е използвана пряка индивидуална анкета, измерваща девет основни аспекта на екипната работа, сред които: вземане на решение в екипа, доверие между съекипниците, решаване на конфликти. В проучването взеха участие 181 общопрактикуващи лекари от два региона на страната. Те дадоха висока оценка на всички изследвани показатели за екипна дейност, като особено високо оцениха формирането на екипни цели, извършването на екипните дейности и решаването на конфликти. По-ниски оценки получиха екипните срещи и изградения стил за вземане на решения. Резултатите отчетоха и факта, че средният размер на основния екип на ОПЛ е много малък и очертаха причините за това.


ІІ. резюмета, свързани с докторската дисертация от национални научни форуми


7.Валентинова Цв. Виждания на амбулаторните пациенти относно медицинската грижа, осъществявана от техните общопрактикуващи лекари. Сборник резюмета: Научна сесия на ВМИ – Плевен, 16-18.05.2002, стр.156

Резюме: Високото качество на първичната здравна помощ е един от основните елементи на ефективната здравна система. Ключови показатели за работата на общата практика са нейната достъпност за пациента, продължителността, изчерпателността и координираността на предоставените от общопрактикуващия лекар (ОПЛ) и неговият екип здравни грижи за индивида, семейството и общността.

Целта на проучването е да установи как пациентите оценяват здравните грижи, получени от ОПЛ и екипа му през изминалите дванадесет месеца и техните виждания относно позицията на ОПЛ като първо ниво на реформираната здравна система и координатор на дейността на останалите участници в нея.

Материал и методи: Извършена е анонимна пряка индивидуална анкета сред 110 пациенти, избрани случайно от посетилите на ДКЦ І, ІІ, ІІІ в Плевен през юли - август 2001г.

Резултати и обсъждане: Повече от половината пациенти – 61% са оценили получената от техния ОПЛ и екипа му здравна помощ като “отлична” или “много добра”, 35,4% като “задоволителна” или “средно добра”, а останалите 3,6% като “лоша”. Повечето – 74%, предпочитат първо да се консултират с личния си лекар и той да ги насочи при необходимост към съответния специалист, но само 24% отбелязват, че ОПЛ се съобразява с тяхното мнение и предпочитанията им относно лечението, а 14,5% съобщават, че им е била отказана консултация със специалист от извънболничната помощ (СИМП). От консултираните 62,5% са удовлетворени от проведената консултация, 19% са отчасти удовлетворени, а 12,5% съобщават за лоша координация и незадоволителни съвместни действия между ОПЛ и СИМП.

Заключение: Пациентите приемат ОПЛ като координатор на здравните грижи в извънболничната помощ на България, но се наблюдават известни недостатъци при осъществяването на контактите между ОПЛ и СИМП и при изграждане взаимоотношенията на автономност и партньорство между лекар и пациент.


ІІІ. резюмета на отпечатаните публикации, несвързани с докторската дисертация:

Публикации в научни списания на английски език:


8. Tsv. Valentinova, М. Karcheva. The role of the general practitioner in the campaign against the mumps. Journal of IMAB, 2009,book1, р.3-5

Summary: During the last 3-4 years the number of the sick with mumps in Bulgaria increased considerably. Therefore, the scientists focused on two major issues in the campaign against the disease. Aims: To study the opinion of the general practitioners concerning the issues occurring during immunization with the MMR (measles, mumps, rubella) triple vaccine, diagnostics and treatment of already existing mumps among their patients. Materials: The participants in the research have been selected at random among the general practitioners specializing in general medicine at the Medical University-Pleven. Conclusion: The general practitioners, considered to be the first unit in the health care system of the country, are the basic participants in the prevention of that disease by executing the immunization schedule.


9. Ts. Valentinova. Workplace stress in General Practitioners. Journal of Biomedical & Clinical Research. 2010, №1, р. 55-58

Summary: Severe stress, exceeding the adaptation capabilities of the organism evolves into distress, which leads to many negative consequences. The study addresses factors that cause workplace stress in 58 general practitioners (GP), selected at random. Our results showed that stress in the workplace was often seen in the respondents. The stress was found to be closely related to the organization of work and its nature, and to a lesser extent, to interpersonal relationships. Many of the respondents reported about trouble coping with this stress, and its unfavourable effect on their private lives.


Публикации в научни списания в България:


10.Валентинова Цв. Работата на основните екипи в общата практика през погледа на участващите в тях медицински сестри, фелдшери и акушерки. Сп. Социална медицина, 2003, №3, стр.40-41 и Сп. Социална медицина, 2005, №1-2, стр.34-36

Резюме: Целта на това проучване е да установи степента на развитие на основните работни екипи в общата практика след проведената в България реформа на здравната система. Изследването беше проведено чрез използването на въпросник, измерващ девет основни аспекта на екипната работа: екипна атмосфера, групови цели и задачи, групови действия, екипни срещи, дискусии, критика, вземане на решения, изразяване на лични чувства, справяне с конфликти в групата. В проучването взеха участие 177 медицински сестри, фелдшери и акушерки, работещи в основните екипи на общопрактикуващи лекари от два региона. Те оцениха сравнително високо всички изследвани фактори, характеризиращи функциите на техните основни екипи. Най-високо са оценени координацията на груповите действия и разрешаването на конфликтите в групата, а най-ниско са оценени екипните срещи и начините за вземане на групови решения. Резултатите от това изследване обаче показаха много нисък среден брой участници (M=3) в основните екипи на общопрактикуващите лекари у нас.


11. Валентинова Цв. Взаимодействие на общопрактикуващите лекари със социалните служби. Сп. Социална медицина, 2004, № 2, стр.23-24

Резюме: Целта на това проучване беше да оцени взаимодействието на общопрактикуващите лекари със служителите от социалните служби. В анкетното проучване взеха участие 181 общопрактикуващи лекари от два региона на страната. Резултатите от проучването показват, че това взаимодействие среща някои трудности: ограничени финансови ресурси и недостатъчна осведоменост на лекарите за социалните дейности на съответните служби.


12. Валентинова Цв. Размер и състав на основните екипи, работещи в практиките за ПЗП. Сп. Здравен мениджмънт, 2004, №4, стр.44-46

Резюме: Целта на проведеното проучване беше да се определи състоянието на основните екипи, работещи в практиките за първична здравна помощ. Проведено беше емпирично социологическо проучване, изследващо структурата и професионалния състав на основните екипи на общопрактикуващите лекари в два региона на страната. В това проучване взеха участие 181 ОПЛ. Резултатите показаха, че изследваните екипи са с много малък размер и се състоят предимно от един лекар и една медицинска сестра или акушерка. Набелязани са основните причини, обуславящи този факт и начините за преодоляването му.


13. Валентинова Цв. За ползата от клиничните алгоритми в Първичната здравна помощ. Сп. Обща медицина, 2004, № 3, стр.3-5

Резюме: Целта на това проучване беше да оцени възгледите на общопрактикуващите лекари (ОПЛ), медицинските сестри, акушерки и фелдшери, работещи в практиките за първична медицинска помощ и на специалистите от извънболничната помощ (СИМП) относно ползата от създаването на клинични алгоритми за условията на общата практика. В това изследване взеха участие 181 ОПЛ, 141 СИМП и 177 сестри, фелдшери и акушерки. Резултатите показват, че алгоритмите са високо оценени от всички участници в изследването и се оценяват като особено необходими в процеса на препращане на пациента от ОПЛ към СИМП за консултация.


14. Валентинова Цв. Взаимодействие между общопрактикуващите лекари и другите медицински специалисти от здравната система. Сп. Медицински преглед - Медицински мениджмънт и здравна политика, 2004, №4, стр.3-9

Резюме: Целта на това проучване беше да оцени мнението на общопрактикуващите лекари относно тяхното взаимодействие с останалите специалисти от здравната система (специалистите от извънболничната медицинска помощ, лекарите, работещи в болничните заведения и лекарите, работещи в центровете за спешна медицинска помощ). В анкетното проучване взеха участие общопрактикуващи лекари от два региона на страната. Резултатите от проучването показват, че това взаимодействие среща някои основни трудности: ограничен брой консултации, които може да извършва ОПЛ със специалистите от извънболничната медицинска помощ, недостатъци в трансфера на информация за състоянието на пациента между отделните звена, недостатъчно изяснени задължения на различните специалисти по отношение на здравните грижи за пациента.

  1   2   3

Свързани:

Автореферат на дисертационен труд iconСписък на научните публикации
Стефанов, Св. Автореферат върху дисертационен труд на тема: Проблеми при счетоводното отчитане на инвестициите в търговските дружества....
Автореферат на дисертационен труд iconАвтореферат на дисертационен труд за присъждане на научната степен
Дисертационният труд е представен на заседание на Националния семинар по Патогенни микроорганизми и инфекциозна имунология към Института...
Автореферат на дисертационен труд iconПридобиване
Дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен „доктор” (вкл автореферат)
Автореферат на дисертационен труд iconСписък на научните трудове
Хаджитодоров, С. Т. Микропроцесорна система за специализиран медицински отбор. Дисертационен труд за получаване на научната степен...
Автореферат на дисертационен труд iconСписък публикации на доц д-р Кирил Ангелов Петров Дисертационен труд на тема
...
Автореферат на дисертационен труд iconСписък нанаучнитетрудов е
Райнов, Ю. Възможности на антиеметичната терапия и подобряване качеството на живот на болни със злокачествени заболявания – дисертационен...
Автореферат на дисертационен труд iconДоклади в сборници
Тактилно изследване на предмети в малкото пространство от слепи ученици в начална училищна възраст, автореферат на дисертационен...
Автореферат на дисертационен труд iconМаргарита Любенова Генова Дисертация
Генова, М., Флоуцитометрично проучване на имунофенотипни и молекулярни маркери при болни с левкемии. Автореферат на дисертационен...
Автореферат на дисертационен труд iconМаргарита Любенова Генова Дисертация
Генова, М., Флоуцитометрично проучване на имунофенотипни и молекулярни маркери при болни с левкемии. Автореферат на дисертационен...
Автореферат на дисертационен труд iconІ. документи, свързани с научната дейност
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор по медицина на тема: Фармакоикономически анализ на лечението...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом