Решение №301 гр. Пазарджик, 04. 09. 2008 г
ИмеРешение №301 гр. Пазарджик, 04. 09. 2008 г
Дата на преобразуване05.01.2013
Размер41.89 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.admincourt-pz.bg/aktove-2008/213p-2008.doc
Р Е Ш Е Н И Е № 301

гр. Пазарджик, 04.09. 2008 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд-Пазарджик, II състав, в открито заседание на първи септември през две хиляди и осма година в състав:

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

при секретаря Янка Вукева, като разгледа а.х. дело № 213 по описа на съда за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл. 215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Образувано е по жалба вх. № Пз-34-00-596/17.04.2008 г. от М. И. З. гр. Брацигово против Заповед № ДК-09-7/27.03.2008 г. на Началника на сектор "Строителен контрол" при РДНСК-Пазарджик, с която се забранява ползването и достъпа на обект "Кафе-аперитив Марина", находящ се в УПИ XII, в кв. 45, по плана на гр. Брацигово, ул. "…" № .

Недоволна от така постановената заповед е останала жалбоподателката, която в подадената жалба е изложила доводи за незаконосъобразност на същата, поради обстоятелството, че обектът не е въведен в експлоатация по надлежния ред вследствие на съществуващ спор за материално право върху описания недвижим имот. Моли да се отмени изцяло обжалваната заповед.

Ответникът по жалбата, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Д., оспорва жалбата, излага доводи за нейната неоснователност и моли същата да бъде отхвърлена и да се потвърди обжалваната заповед.

Заинтересованото лице ДНСК - София, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Д., оспорва жалбата, излага доводи за нейната неоснователност и моли същата да бъде отхвърлена и да се потвърди обжалваната заповед.

Съдът, като прецени допустимостта и основателността на разглежданата жалба, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства е видно, а и между страните не е спорно, че жалбоподателката З. е собственик на обект "Кафе-аперитив Марина", находящ се в УПИ XII, в кв. 45, по плана на гр. Брацигово, ул. ".." № . Не се спори, че така описаният строеж е от пета категория и се ползва от същата без надлежното му въвеждане в експлоатация. Тези обстоятелства са констатирани от длъжностни лица на РДНСК-Пазарджик при проверката на 13.03.2008 г., за което е съставен приложеният по делото констативен акт № 40/13.03.2008 г. въз основа на който е издадена обжалваната заповед. Срещу така съставения констативен акт е подадено възражение с вх. № Пз-34-00-397/19.03.2008 г., което е обсъдено в мотивите на обжалваната заповед и е преценено като неоснователно и неаргументирано.

Съгласно чл. 178, ал. 1 ЗУТ, не се разрешава да се ползват строежи или части от тях преди да са въведени в експлоатация, като при нарушение на тази забрана,

Началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице, въз основа на констативен акт забранява с мотивирана заповед ползването на строежите, съгласно ал. 5 на същия член. Релевантните факти за издаването на заповед с такова съдържание се извеждат от тези два текста и те са: 1. строежът да подлежи на приемане, а такива, съгласно чл. 137, ал. 1 , са всички строежи от първа до пета категория включително; 2. строежът да се ползва към датата на съставяне на констативния акт и 3. за строежа да не е издадено разрешение за ползване.

В конкретния казус, тези релевантни факти са налице. Неоснователни са оплакванията за незаконосъобразност на оспорената заповед.

Същата е издадена от компетентен орган - Началника на сектор "Строителен контрол" при РДНСК-Пазарджик, поради следното:

Със Заповед № РД-13-040/30.01.2006 г., Началникът на ДНСК-София е предоставил на началниците на РДНСК, правомощията по чл. 222, ал. 1, т. 6 и т. 7 ЗУТ. Със Заповед № РД-13-129/25.03.2008 г., Началникът на ДНСК-София, на основание чл. 84, ал. 1 и ал. 2 ЗДСл, е определил инж. Р., на длъжност - началник сектор "Строителен контрол" при РДНСК-Пазарджик, за периода - 25.03.2008 г. до 01.04.2008 г., да замества Началника на РДНСК-Пазарджик. В случая се касае за "заместване в длъжност", по силата на изрична писмена заповед. За определен период заместващият изпълнява правомощията на замествания в пълен обем, като върши това от името на замествания орган. Следователно, не е необходима нова, изрична заповед за предоставяне на вече предоставените правомощия на Началника на РДНСК-Пазарджик. На следващо място, оспорваната заповед е мотивирана, с посочване на фактически и правни основания за издаването й. Не са оборени констатациите за ползването на строежа като кафе-аперитив от жалбоподателката. Изложените доводи за наличието на спор за материално право, поради който обектът не е въведен в експлоатация по надлежния ред следва да се приемат за неотносими . От значение е обстоятелството, че същият се ползва, без да е приет по установения ред. Тези обстоятелства обуславят материалноправната законосъобразност на заповедта.

На свой ред, в изпълнение на изискването на разпоредбата на чл. 168, ал. 1 от АПК, настоящият съдебен състав провери законосъобразността на оспорения административен акт и на останалите основания по чл. 146 от АПК. Процесната заповед е издадена въз основа на констативен акт, съставен съгласно изискванията на чл. 225, ал. 3 ЗУТ, от служители на РДНСК, в присъствието на лицето, позващо строежа. Актът, по изложените по-горе съображения, е законосъобразен, поради което процесната заповед е издадена при спазване на административно-производствените правила, издадена е от компетентен орган при редовно делегиране на права съгласно чл. 225, ал. 1 ЗУТ, както и е в съответствие с целта на закона (ЗУТ) да се забранява ползването и достъпа до строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред.

В заключение, съдът приема, че обжалваният административен акт е законосъобразен като издаден от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия в съответната форма, при спазване на материалноправните и процесуалноправни предпоставки за това.

Поради това разглежданата жалба се явява неоснователна и ще трябва да бъде отхвърлена.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предложение последно от АПК, съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М. И. З., гр. Брацигово против Заповед № ДК-09-7/27.03.2008 г. на Началника на сектор "Строителен контрол" при РДНСК-Пазарджик, с която се забранява ползването и достъпа на обект "Кафе-аперитив Марина", находящ се в УПИ XII, в кв. 45, по плана на гр. Брацигово, ул. "…" № .

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

съдия : /П/

Свързани:

Решение №301 гр. Пазарджик, 04. 09. 2008 г iconНационаленстатистическиинститу т
Изследването за проучване на регистрите и информационните системи е включено в Националната програма за статистически изследвания...
Решение №301 гр. Пазарджик, 04. 09. 2008 г iconРешение№87 Пазарджик, 05. 03. 2008 г. В името на народа административен съд гр. Пазарджик
...
Решение №301 гр. Пазарджик, 04. 09. 2008 г iconОбщински съвет пазарджик наредб а
Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик,приета с Решение№211/12. 11. 2009г.,взето с Протокол №18 на Общински съвет-Пазарджик,...
Решение №301 гр. Пазарджик, 04. 09. 2008 г iconРешение №251 Пазарджик, 14. 07. 2008 г
Административен съд гр. Пазарджик, 6 състав в публично заседание на четвърти юли две хиляди и осма година в състав
Решение №301 гр. Пазарджик, 04. 09. 2008 г iconРешение №341 гр. Пазарджик, 25. 09. 2008 г
Административен съд пазарджик, четвърти състав в публично заседание на осемнадесети септември две хиляди и осма година в състав
Решение №301 гр. Пазарджик, 04. 09. 2008 г iconРешение №241 гр. Пазарджик, 08. 07. 2008 г
Административен съд-Пазарджик, II състав, в открито заседание на седми юли през две хиляди и осма година в състав
Решение №301 гр. Пазарджик, 04. 09. 2008 г iconРешение №145 гр. Пазарджик, 11. 04. 2008 г
Административен Съд гр. Пазарджик, III състав, в публично заседание, на тринадесети март, две хиляди и осма година, в състав
Решение №301 гр. Пазарджик, 04. 09. 2008 г iconРешение №271 гр. Пазарджик, 21. 07. 2008 г
Административен съд-Пазарджик, X състав, в открито заседание на петнадесети юли през две хиляди и осма година в състав
Решение №301 гр. Пазарджик, 04. 09. 2008 г iconРешение №124 гр. Пазарджик, 26. 03. 2008 г
Административен съд Пазарджик. I състав, в открито съдебно заседание на пети март две хиляди и осма година в състав
Решение №301 гр. Пазарджик, 04. 09. 2008 г iconРешение №140 Пазарджик, 08. 04. 2008 г
Административен съд гр. Пазарджик, 6 състав в публично заседание на двадесети март през две хиляди и осма година в състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом