Решение №188 Пазарджик, 26. 05. 2008 г
ИмеРешение №188 Пазарджик, 26. 05. 2008 г
Дата на преобразуване05.01.2013
Размер39.01 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.admincourt-pz.bg/aktove-2008/164-2008.doc
РЕШЕНИЕ

№188

Пазарджик, 26. 05. 2008 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - гр. Пазарджик, 12 касационен състав в публично заседание на осми май две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васко Нанев

ЧЛЕНОВЕ: 1. Деница Митрова

2. Весела Андонова

При секретаря ТОДОРКА СТОЙНОВА и с участието на прокурора П. Т. изслуша докладваното от съдия МИТРОВА к.а.н.х. дело № 164 за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63 ЗАНН във връзка глава XII АПК.

Образувано е по касационна жалба на П. И. Т. от с. Братаница, обл. Пазарджик против решение без номер от 09.01.2008 г. на Районен съд - Пазарджик, наказателна колегия по НАХД № 2530/2007 г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 001812 от 26.06.2007 г. на Началника на РПУ-Пазарджик, с което на касатора, за нарушение на чл. 55 от Закона за министерство на вътрешните работи /ЗМВР/, на основание чл. 270, ал.1 от същия закон и чл. 53 от ЗАНН, му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 /сто/ лева.

В касационната жалба се иска въззивното решение да бъде отменено като неправилно, необосновано и незаконосъобразно и постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Навеждат се доводи, че атакувания съд неправилно е преценил събраните пред него устни и писмени доказателства, както и че не е обсъдил някой от тях. В съдебно заседание редовно призован касатора се явява и излага доводи за отмяна на решението на предходната инстанция.

ОТВЕТНИКЪТ - Началника на РПУ - Пазарджик, редовно призован не се явява, не изпраща представител и не взема становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Пазарджик застъпва становище, че жалбата е неоснователна, счита решението на РС - Пазарджик за правилно и законосъобразно, поради което прави предложение същото да се остави в сила.

Касационният състав на съда като взе предвид събраните по делото доказателства и наведените основания от жалбоподателя намери за установено следното:

За да потвърди атакуваното наказателно постановление , Районният съд е приел от фактическа страна, че на 12.06.2007 г. около 13,00 часа в с. Браганица св. И. и св. Т. - служители при РПУ - Пазарджик били изпратени за извършване на проверка във връзка подаден сигнал, че жалбоподателката и касатор в настоящето производство Т., се саморазправя със сина си – В. Х.. Свидетелите пристигнали на мястото и установили, че се касае за битова свада и тъй като наказаното лице Т. била предупреждавана с протокол да не се саморазправя, актосъставителят и свидетел И. приел, че с това поведение същата не е изпълнила полицейско разпореждане, съставил АУАН. С цел установяване на приетата фактическа обстановка и формиране на вътрешното си убеждение, Районният съд е разпитал в качеството на свидетели актосъставителя, свидетеля, присъствал при установяване на нарушението и представените писмени доказателства АУАН № 1812 от 12.06.2007 г., НП № 1812 от 26.06.2007 г. и Протокол за предупреждаване от 17.08.2007 г. по отношение В. Х..

Настоящия съдебен състав,след като обстойно разгледа събраните писмени и гласни доказателства и установената фактическа обстановка от Районния съд, намира касационната жалба за основателна. Нормата на чл. 55 от ЗМВР предвижда, че полицейските органи могат да издават разпореждания устно или писмено до държавни органи,организации, юридически лица и граждани, когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции. Видно от събраните по делото гласни и писмени доказателства липсват данни да са издавани разпореждания до касатора, индивидуализирани с дата, час и причина за издаването им. В свидетелските показания на актосъставителя и на свидетеля по АУАН се твърди за наличието на разпореждания по реда на чл. 55 от ЗМВР, но същите не са конкретизирани по време и по място, за да се приеме съществуването им. Без да се съобрази с липсата на доказателства във връзка нарушаване нормата на чл. 55 от ЗМВР, въззивният съд е приел, че не е изпълнено писмено предупреждение, адресирано до жалбоподателката. Писмен акт, за който липсват данни, както за неговото съставяне, така и за наличието му в кориците на делото. По тези съображения изводът на предходната инстанция за осъществен състав на административното нарушение е неоснователен и направени при превратно тълкуване доказателствата по делото.

На следващо място, състава на Административен съд - Пазарджик, констатира, че неправилно е пресъздаден още един елемент от фактическата обстановка по случая. Свидетелят И. в съдебното заседание заявява, че синът на касатора се е обадил, тъй като майка му вдига скандал,а в мотивите на оспорения съдебен акт е прието, че полицейските служители са изпратени на проверка по подаден сигнал. По делото няма данни този сигнал да е подаван в съответното районно управление, както и не са събрани доказателства в тази връзка.

Предвид гореизложеното съдът не споделя изводите на въззивната инстанция, че касатора е осъществил от правна страна състава на административното нарушение по чл. 55 от ЗМВР, поради което намира обжалваното решение за постановено при съществено нарушаване на съдопроизводствените правила и същото следва да бъде отменено и потвърденото с него НП, тъй като са недоказани констатациите в него.

По приложените съображения и на основание чл. 22, ал.2, пр.2 от АПК, Административен сьд - Пазарджик

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение без номер от 09.01.2008 г. по НАХД № 2530/2007 г. на Районен съд - гр. Пазарджик и вместо това ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 001812 от 26.06.2007 г. на Началника на РПУ - Пазарджик, с което на П. И. Т. за нарушение на чл. 55 от ЗМВР е наложено административно наказание в размер на 100 сто лева на основание чл.270, ал.1 от ЗМВР.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

ЧЛЕНОВЕ: 1. / П/

2. /П/

Свързани:

Решение №188 Пазарджик, 26. 05. 2008 г iconИнформационный бюллетень Новые книги
Галина Михайловна. Прозрачность атмосферы в Москве за последние 50 лет и ее изменения на территории России / Г. М. Абакумова, Е....
Решение №188 Пазарджик, 26. 05. 2008 г iconРешение№87 Пазарджик, 05. 03. 2008 г. В името на народа административен съд гр. Пазарджик
...
Решение №188 Пазарджик, 26. 05. 2008 г iconОбщински съвет пазарджик наредб а
Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик,приета с Решение№211/12. 11. 2009г.,взето с Протокол №18 на Общински съвет-Пазарджик,...
Решение №188 Пазарджик, 26. 05. 2008 г iconРешение №251 Пазарджик, 14. 07. 2008 г
Административен съд гр. Пазарджик, 6 състав в публично заседание на четвърти юли две хиляди и осма година в състав
Решение №188 Пазарджик, 26. 05. 2008 г iconРешение №341 гр. Пазарджик, 25. 09. 2008 г
Административен съд пазарджик, четвърти състав в публично заседание на осемнадесети септември две хиляди и осма година в състав
Решение №188 Пазарджик, 26. 05. 2008 г iconРешение №124 гр. Пазарджик, 26. 03. 2008 г
Административен съд Пазарджик. I състав, в открито съдебно заседание на пети март две хиляди и осма година в състав
Решение №188 Пазарджик, 26. 05. 2008 г iconРешение №271 гр. Пазарджик, 21. 07. 2008 г
Административен съд-Пазарджик, X състав, в открито заседание на петнадесети юли през две хиляди и осма година в състав
Решение №188 Пазарджик, 26. 05. 2008 г iconРешение №301 гр. Пазарджик, 04. 09. 2008 г
Административен съд-Пазарджик, II състав, в открито заседание на първи септември през две хиляди и осма година в състав
Решение №188 Пазарджик, 26. 05. 2008 г iconРешение №140 Пазарджик, 08. 04. 2008 г
Административен съд гр. Пазарджик, 6 състав в публично заседание на двадесети март през две хиляди и осма година в състав
Решение №188 Пазарджик, 26. 05. 2008 г iconРешение №145 гр. Пазарджик, 11. 04. 2008 г
Административен Съд гр. Пазарджик, III състав, в публично заседание, на тринадесети март, две хиляди и осма година, в състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом