До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
ИмеДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Дата на преобразуване05.01.2013
Размер31.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/t/10izv210912.doc
ДО

Г-Н ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАЗАРДЖИК


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


ОТ ТОДОР ПОПОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК


Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод в землищата на селата Мокрище, Звъничево и Братаница

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАРАЛАМПИЕВ,
Проекта за Подробен устройствен план - Парцеларен план за определяне трасе на електропровод в землищата на село Мокрище и гр. Пазарджик е възложен от инвеститора „Оранжерии Гимел” АД. С проектното трасе се предвижда да осъществи връзка между Електрическа централа, ситуирана в територията на обект „Оранжерии Гимел 500дка”, разположен в землищата на селата Мокрище и Звъничево и обект „Оранжерии Гимел 200дка”, землище Братаница. Определянето на трасето в регулацията на с.Звъничево е предмет на друга процедура по ЗУТ.

Проектният електропровод започва от Електрическата централа на обекта, излиза на републикански път І-8 при км 184+642 в землището на с.Мокрище, установява се на 1м от границата на пътя, в севитута му в съответствие с протокола за предварителен оглед от ОПУ – Пазарджик, преминава през съществуващите по пътя съоръжения, като начина на преминаване е предмет на техническия предмет през землищата на с.Мокрище, с.Звъничево и с.Братаница. В землището на с.Мокрище пътя е означен като ПИ №№ 134 по КВС, в землището на с.Зъничево като ПИ №№ 178 и 272 по КВС и в землището на с.Братаница като ПИ №201 по КВС. При км 180+944 преминава през надлеза на ж.п. линията София – Пловдив и при км 179+783 влиза в обект „Оранжерии Гимел 200дка”.

Общата дължина на трасето е 3763 м, от които 124 м са в землището на с. Мокрище, 2538м – в землището на с.Звъничево, а 1101м – в землището на с. Братаница. Сервитута е съобразен с Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти и Наредба №8/28.07.1999г. за правила и норми за разположението на техническите проводи и съоръжения и е по 1м. от двете страни.

Проектът е оформен като ПУП – ПП съгласно изискванията на Наредба № 8 / 22.12. 2001г.

Проектът е съгласуван с РИОСВ – Пазарджик, “ВиК” ЕООД – Пазарджик в ликвидация, Напоителни системи – Пазарджик и ЕВН България Електроразпределение АД.

Проектът е приет от Експертен съвет по устройство на територията с решение № XХІІІ /протокол № 10/ от 05.07.2012 год.

Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ с обявление публикувано в ДВ бр. 58/31.07.2012 год. В законния срок няма постъпили възражения.


Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21 ал.1 т.11 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ


П р е д л а г а м:


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


С уважение,


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


ПРОЕКТ


РЕШЕНИЕ


№ ...........................


на Общински съвет – Пазарджик, взето на заседанието му, проведено на

...........................2012 г. с протокол № .....................


ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод в землищата на селата Мокрище, Звъничево и Братаница.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет - Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,


РЕШИ:


Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод от Електрическа централа в обект „Оранжерии Гимел 500дка”, попадащ в землищата на с.Мокрище и с.Звъничево, преминаващ през републикански път І-8 до обект „Оранжерии Гимел 200дка”, землище Братаница с дължина на трасето 3763м, от които 124м са в землището на с.Мокрище, 2538м – в землището на с.Звъничево, а 1101м – в землището на с.Братаница със сервитутни ивици по 1м от двете му страни, съгласно изчертаните с червено трасе и сервитути и приложения регистър на засегнатите имоти.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет

Свързани:

До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия попадащо в землищата на Пазарджик и...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на водопровод в землището на с. Величково
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на канализация в землището на с. Величково
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на електропровод 20kv в землището на с. Величково
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия в землищата на Алеко Константиново и...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на пуп-парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до пи030001...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до пи 125004,...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Долен изравнител на вец “Алеко” до мвец в пи 111009, м.„Каратопрак” по квс на землище Главиница и изразяване на предварително съгласие...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Тодор Димитров Попов – Кмет на Община Пазарджик относно
Относно: актуализиране на Списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик, считано за учебната 2012/2013 година
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Тодор Попов – Кмет на Общината за вземане на решение на Общинския съвет за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом