Дипломна работа(бакалавърска теза)
ИмеДипломна работа(бакалавърска теза)
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер21.38 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://users.net1.cc/fLoOd/
РЕЦЕНЗИЯ

на

дипломна работа(бакалавърска теза)

на тема “Анализ на финансово- състояние и финансово-икономическите резултати”


Разработена от: Соня Бориславова , Фак. № 992064, специалноност: “Икономика на индустрията”


Дипломната работа е с обем 82 страници и е структурирана е в две глави. В първа глава са разгледани “Теоретико-методологичните и методически основи на финансовия анализ на фирмата”. В рамките на втора глава е извършен анализ на финансовото състояние на фирма ”Випом” АД. Посочено е използването на 25 литературни източника.


Положителни страни на дипломната работа
  1. Темите за финансовия анализ и анализа на финансов - икономическите резултати на предприятието са обект на непрекъснат интерес от теоретична и практическа гледна точка. За успешното функциониране на фирмата и ефективното им управление е необходимо тяхното системно и непрекъснато провеждането, чрез което се установява финансовото-икономическото състояние на предприятията и на факторите, които го обусловят.


  2. В теоретико-методологичната част дипломантът е разгледал отделните аспекти на финансовия и на финансово-икономическия анализ на фирмата, които са познати в теорията и практиката. Посочват се видовете финансов анализ и е една принципна вярна методическа рамка, който се разглежда в теорията: 1) оценява се общото финансовото състояние; 2) преминава към установяване на индивидуалното и съвкупно влияние на факторите, които са го обусловили; 3) разкриват се резервите и възможностите за неговото подобряване. Авторът разкрива необходимостта от провеждането на статичен и динамичен анлиз

  3. Във втората, практическа част се следва логиката, която се предлага в първа част на дипломната работа.

Забележки и въпроси по дипломната работа

  1. При оформянето на дипломната работа е подходено небрежно. Това се вижда още от заглавната страница и оформлението на увода. В текста не са обособени отделни параграфи. Не се посочват коректно използваните литературни източници.

  2. Работата оставя впечатление, че икономическият и финансовият анализ са тъждествени. Това така ли е според дипломанта? Как би аргументирал позицията по този въпрос?

  3. Липсва конкретност на направените изводи и предложения за подобряване финансовото състояние на фирмата. Не се посочва как ще стане това. Анализът в този случай придобива по-скоро “констативен” характер, а не “оценъчен”, който дава възможност за конкретни изводи и препоръки. Какви външни и какви вътрешни фактори оказват влияние върфу финансовото състояние на фирмата освен чисто финансовите?

  4. Анализът на паричните потоци влиза ли в обхвата на финансовия анализ? Аргументирайте се за вашия отговор!

Заключение

Допуска се до защита.
16. 10. 2006г. Рецензент:

гр. София /ас. Р. Радев/

Свързани:

Дипломна работа(бакалавърска теза) iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа(бакалавърска теза) iconБиография на Патрик Друо
Патрик Друо е завършил Университета в Нанси, Франция. Защитава бакалавърска степен по теоретична физика в Колумбийския Университет,...
Дипломна работа(бакалавърска теза) iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа(бакалавърска теза) iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа(бакалавърска теза) iconДипломната работа : Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомври
Темата на дипломната работа трябва задължително да е от съдържанието на учебните програми по изучаваните специални дисциплини в бакалавърска,...
Дипломна работа(бакалавърска теза) iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа(бакалавърска теза) icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа(бакалавърска теза) iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа(бакалавърска теза) iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа(бакалавърска теза) iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом