Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
Дата на преобразуване05.01.2013
Размер109.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://new.iag.bg/files/projects/IP_ZALESIAVANE.doc


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

Държавна агенция ПО ГОРИТЕ

НАЦИОНАЛЕН ФОНД „БЪЛГАРСКА ГОРА”

София, бул. “Христо Ботев” №55, тел. централа 98511, факс 981 37 36И н в е с т и ц и о н н а п р о г р а м а


за финансиране на дейности по възпроизводство на горите в горския фонд,

утвърдена с протоколи № 3, 4 и 5 от заседания на Управителния Съвет на Национален Фонд „Българска гора”


Чл. 1. Основните цели на инвестиционната програма са:

1. възпроизводство на горите от държавния горски фонд и извършване на свързаните с това дейности;

2. финансиране на компенсационното залесяване във връзка с изпълнение на член 17 от Закона за горите (ЗГ) при изключване на гори от ГФ или учредяване или възникване на сервитути върху гори от ГФ;

3. увеличаване площта на горите, подобряване състоянието на новосъздадените горски култури до 3 год. възраст и възстановяване на унищожените от пожари, съхнене, болести и вредители, и други природни бедствия гори;

4. подобряване състоянието на одобрената и регистрирана горска семепроизводствена база (ГСБ);

5. производство на семена и фиданки за залесяване и осъвременяване на производството в държавните горски разсадници;

6. защита на горите от ерозия и свлачища;

7. регулиране на състава, произхода, растежа и развитието на насажденията;

8. подобряване на защитните и рекреационните функции на насажденията;

9. подобряване на здравословното състояние и устойчивостта на насажденията.

Чл. 2 По програмата се финансират проекти в рамките на наличните средства за съответната календарна година.

Чл. 3 (1) По тази програма може да бъде финансирано изпълнението на следните дейности:

1. събиране и добив на горски репродуктивни материали;

2. провеждане на отгледни грижи в съществуващите семепроизводствени градини и маточници;

3. създаване на нови семепроизводствени градини и опитни култури;

4. производство на фиданки за залесяване от държавните горски разсадници;

5. почистване на площи за залесяване;

6. подготовка на почвата за залесяване;

7. залесяване;

8. попълване на новосъздадените горски култури до 3 годишна възраст;

9. отглеждане на горските култури до 3 годишна възраст ;

10. ограждане на горските култури за предпазване от паша;

11. поливане на тополови култури;

12. лесозащитни мероприятия в горските разсадници, семепроизводствени градини и маточници и горски култури до 3 годишна възраст;

13. подпомагане на естественото възобновяване;

14. отгледни сечи без материален добив;

15. санитарни сечи без материален добив;

16. кастрене на клони;

17. изораване на междуредия.

(2) Допуска се финансиране на една дейност или част от нея, както и на комплекс от дейности.

(3) Не се допуска финансиране по тази програма на:

1. създаването на школи, култури и плантации за производство на коледни елхи и декоративни фиданки, както и на дейности в тях;

2. дейностите по чл. 3, ал. 1, които са включени за финансиране по други международни и национални програми;

Чл. 4 При избора на проекти по програмата приоритетно се финансират дейности за:

1. компенсационно залесяване;

2 предварителна подготовка на почвата за залесяване планирано през следва-щата година;

3. възстановяване на унищожени гори от пожари, болести, съхнене, вредители и други природни бедствия;

4. санитарни сечи без материален добив;

5. отгледни сечи без материален добив в превърнати гори от издънкови във високостъблени;

6. създаване на тополови култури;

7. създаване на горски култури в близост до населени места и пътища от репуб-ликанската пътна мрежа, както и в екологично проблемни райони;

8. поливане на тополови култури;

9. отглеждане на горски култури до 3 год. възраст, в които необходимите отгледни грижи не са били извършени в минали периоди или има недостиг на бюджетни средства и средства от стопанската дейност за тяхното извършване, поради което е реална опасността от тяхното загиване;

10. подобряване състоянието на горските разсадници;

11. отгледни грижи и лесозащитни мероприятия в семепроизводствени градини и маточници;

12. противоерозионни залесявания и изграждане на противоерозионни съоръ-жения, без баражи;

13. биологична рекултивация на невъзстановени нарушени терени в ГФ, за които инвеститорът е нямал задължението да ги рекултивира.

14. залесяване на невъзобновени сечища с възраст над 2 години;


Чл. 5 Инвестиционни проекти по тази програма могат да се осъществяват в гори и земи от ГФ, стопанисвани от ДГС и ДЛС.

Чл. 6 (1) Минималният размер на един инвестиционен проект по тази програма е 5 000 лв., а максималния 200 000 лв. без ДДС (не се отнася за финансиране на дейности по чл. 4, т. 1).

(2) Одобреното финансиране е в размер на 100 % от одобрените средства по проекта.

Чл. 7 (1) За участие в програмата заявителите подават в съответните Регионални дирекции по горите (РДГ) Заявление за финансиране на обект и включените в него дейности на територията на ГФ стопанисвани от ДГС и ДЛС, (Приложение № 1) и придружаващите го документи съгласно приложение № 2.

(2) При кандидатстването заявителят подава и следните документи:

  1. Копие от лесоустройствен проект на ДГС или ДЛС с извлечeние за обекта на инвестицията;

  2. Декларация от заявителя, че включените в проекта дейности не се финансират по други национални и международни програми;

(3) Стойността на обекта и включените в него дейности се предлага от заявителите.

(4) Стойността на обекта е сбор от стойностите на предвидените за извършване в него дейности и включва:

1. средства за работна заплата и осигуровки съгласно КСО;

2. стойност на материалите;

3. разходи за транспорт;

4. средства за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

5. разходи за организация, изпълнение и контрол;

6. печалба в размер до 10% от разходите по т.1 до т.3 включително.


Чл. 8 (1) Изпълнителният директор на НФ „Българска гора” със своя заповед ежегодно определя срока за кандидатстване по програмата, който не може да е по- късен от 30.11. на всяка календарна година.

(2) При недостатъчно подадени заявки за финансиране органът по ал. 1 може да удължи срока с един месец.


Чл. 9 (1) Заявление за финансиране на обект и включените в него дейности на територията на ГФ стопанисвана от ДГС или ДЛС, се разглеждат от комисия назначена от директора на РДГ, в която се включват:

1. заместник директор на РДГ, който е председател на комисията;

2. експерт по дейността за която се кандидатства;

3. правоспособен юрист;

4. икономист;

5. представител на НФ „Българска гора”.

(2) Срокът за разглеждане на подаденото заявление за кандидатстване, съгласно ал. 1 е 10 (десет) работни дни.

(3) Със заповед на Изпълнителния директор на НФ „Българска гора” към работата на комисията задължително участва и представител на НФ”Българска гора”.

(4) В случай, че при разглеждането на заявленията за кандидатстване се установи, че документите към тях – проект, приложения и документите по чл. 7, ал. 2 на заявителите, не отговарят на изискванията, те се връщат на заявителите за отстраняване на пропуските.

(5) За извършената работа и взетите решения, комисията по ал. 1 изготвя протокол в 3 оригинални екземпляра – по един за комисията, РДГ и НФ „Българска гора”, който се утвърждава от директора на РДГ.

(6) При направен отказ от комисията за приемане на проекта, в протокола по ал.5 подробно се посочват мотивите за отказа.

(7) Утвърденият протокол по ал. 5, заедно със списък на одобрените проекти по степен на важност се изпращат в НФ „Българска гора”.

(8) Изпълнителният директор на НФ „Българска гора” внася списък на проектите и протоколите по ал. 5 в Управителния Съвет на Фонда, за вземане на окончателно решение за одобрение.

(9) Изпълнителният директор на НФ „Българска гора” уведомява с писмо заявителите, чиито проекти са одобрени/неодобрени за финансиране.

(10) Председателят на комисията по ал. 1 може да привлича за участие в работата на комисията външни лица имащи отношение към предмета на проекта.


Чл. 10 Одобрените проекти и инвестиционни дейности за финансиране съгласно чл. 9, ал. 8, се възлагат от Изпълнителния директор на НФ „Българска гора” за изпълнение по реда на ЗОП, ППЗОП и НВМОП.


Чл. 11 (1) Изпълнителният директор на НФ”Българска гора”сключва договор с определения Изпълнител на инвестиционните дейности.

(2) Срокът за изпълнение на инвестиционния проект, стойността на обекта и инвестиционните дейности в него, и заложените качествени и количествени показатели се определят с договора между Изпълнителният директор на НФ „Българска гора” и одобрения Изпълнител.


Чл. 12 Изпълнителният директор на НФ „Българска гора” може да прекрати договора за възлагане на изпълнението на дейностите по чл. 11 ако са възникнали обстоятелства, в резултат на които определеният Изпълнител не е в състояние да изпълни своите задължения.


Чл. 13 Обектът, в който ще се осъществява дейността както и извършената работа се предават и приемат с приемателно - предавателен протокол, изготвен от комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на НФ „Българска гора”, в която се включва и представители на РДГ и на Изпълнителя.


Чл. 14 Когато Изпълнителят не изпълни задълженията си по договора поради причини, за които той отговаря, Изпълнителният директор на НФ „Българска гора” може:

1. да поиска от Изпълнителя за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в договора качествени и количествени показатели;

2. да развали договора и да заплати на Изпълнителя само реално извършените дейности.


Чл. 15 При изпълнение на проекти по програмата трябва да се спазват следните нормативни документи:

1. ЗГ и ППЗГ, ЗООС, ЗБР и ЗЗТ

2. ЗОП и ППЗОП

3. НВМОП

4. Наредба № 17 от 28.07.2000 г. за залесяване и инвентаризация на горските култури;

5. Наредба № 5 от 5.02.2004 г. за производство и търговия на горски репродуктивни материали;

6. Наредба № 29 от 16 декември 2005 г. за условията и реда за производство на фиданки за залесяване в горските разсадници - държавна собственост;

7. Наредба № 7 от 14.06.2005 г. за условията и реда за определянето на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на репродуктивни материали, предназначени за лесовъдски цели, и тяхното окачествяване, включително и от внос;

8. Наредба № 2 от 11.01.2005 г. за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд;

9. Наредба № 1 от 12.01.2004 г. за борба с ерозията и свлачищата в горския фонд и строежът на укрепителни съоръжения;

10. Наредба № 56 от 11.11.2003 г. за защита на горите от вредители, болести и други повреди;

11. Наредба № 25 от 26.10.1999 г. за условията, начините и реда на прилагане на растително защитни препарати и средства в горите на РБългария;

12. Наредба № 33 от 30.07.2004 г. за видовете сечи и методите за тяхното провеждане;

13. Кодекс на труда;

14. Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите;

15. Наказателно процесуален кодекс;

16. Закон за задълженията и договорите.


Чл. 16 (1) Ежегодно в срок до 31 януари комисията по чл.9 (1) изготвя отчет за извършената работа по програмата. Отчетът се изпраща до НФ „Българска гора” и съдържа:

1. брой постъпили проекти – наименование, дейности – вид, количество и стойност, обща стойност;

2. брой одобрени проекти – наименование, дейности – вид, количество и стойност, обща стойност на проекта;

3. извършена дейност по одобрените проекти - наименование, обща стойност, вид дейности – количество и стойност, обща стойност;

(2) Получените отчети се обобщават от НФ „Българска гора”.

(3) Годишното изпълнение на програмата се приема на заседание на управителния съвет на фонда.


Допълнителна разпоредба

1. „горски култури” са гори, създадени или възобновени по изкуствен начин чрез засаждане на фиданки и резници или сеене на семена;

2. „горски репродуктивни материали” са:

а) генеративни единици - шишарки, съплодия, семена и плодове, предназначени за производство на посевен и посадъчен материал;

б) части от растения - листни, стъблени и коренови резници, експланти или зародиши за микроразмножаване, пъпки, отводки, корени, филизи и други части от растения, предназначени за производство на фиданки или за залесяване;

в) посадъчен материал - растения, получени от семена, плодове или части от растения, или фиданки, израснали в резултат на естествено възобновяване;

3. „горска семепроизводствена база” включва всички одобрени и регистрирани източници за производство на репродуктивни материали от местни и интродуциран видове.

4. „други природни бедствия” са снеговали, снеголоми, обледяване на стъблото и клоните, ветровали, наводнения и градушки;

5. „екологично проблемни райони” са районите около големи промишлени замърсители на въздуха, водите и почвите, които са установени от МОСВ;

6. „залесяване” е засаждане на фиданки или резници, или сеене на семена или плодове, за създаване на нови горски култури от дървесни и храстови видове, и за подпомагане на естествените възобновителни процеси;

7. „компенсационно залесяване” е създаване на горски култури със средства на лицата, в чиято полза са изключени гори или е учреден или възникнал сервитут в гори от горския фонд;

8. „лесозащитни мероприятия” са мероприятия за предпазване на горите от болести и вредители;

9. „маточник” е специална култура от растения, предназначена за производство на репродуктивни материали за вегетативно размножаване (резници, калеми, пъпки и др.);

10. „невъзобновени сечища” са изсечени гори от горския фонд, които не са възстановени по естествен или изкуствен начин в срокове определени със ЗГ;

11. „ограждане на горски култури” е мероприятие за предпазване на залесената площ от достъпа на хора и животни, чрез изграждане на трайна или временна ограда;

12. „плантации за коледни елхи” са изкуствени култури, създадени за производство на елхи от подходящи дървесни видове;

13. „почистване на площ за залесяване” е изсичане на пречеща на залесяването естествена растителност и при необходимост нейното събиране, изнасяне или изгаряне;

14. „подготовка на почвата за залесяване” е ръчна или механизирана обработка на почвата, предварително или непосредствено преди залесяването съгласно изискванията на технологичния план за залесяване;

15. „попълване на новосъздадени горски култури” е презасаждане или презасяване на загинали или унищожени фиданки и семена. Извършва се при наличие на условията и изискванията на Правилника за прилагане на ЗГ и Наредба № 17 за залесяване и инвентаризация на горските култури (обн. ДВ, бр. 67 от 15 август 2000 г.);

16. „противоерозионни залесявания” са създаване на горски култури върху ерозирани гори и земи за ограничаване на ерозионните процеси, включително и на полезащитни горски пояси;

17. „противоерозионни съоръжения” са временни или трайни постройки съгласно Наредба № 1 от 12.01.2004 г. за борба с ерозията и свлачищата в горския фонд и строежът на укрепителни съоръжения за ограничаване дейността на водната ерозия.

18. „отглеждане на горски култури” е лесовъдска дейност, чието извършване цели да се създадат оптимални условия за растеж и развитие на културата. Извършва се в междуредията и в редовете. Отгледните грижи в редовете може да се осъществяват чрез: мулчиране, окосяване и окопаване на реда с цел премахване на тревата и плевелната растителност. Отгледните грижи в междуредията се осъществяват по следните начини: изораване, култивиране, брануване, окосяване или отесване на тревата и плевелната растителност, изсичане и изрязване или пречупване на конкурентната дървесна и храстова растителност, премахване на плевелната растителност с химични средства и др. Броят на отглежданията през годината е за: 1 год. – до 3 пъти; 2 год. – до 3 пъти; 3 год.- до 2 пъти. За интензивните култури (тополи, чинар, бяла акация и др.) броят на отглежданията е от 3 до 5 пъти годишно;

19. „фиданки за залесяване” са семенни и пикирани растения от дървесни или храстови видове, предназначени за засаждане с лесовъдска цел;

20. „школи” са производствени отдели в разсадника, в които се произвеждат пикирани (школувани) фиданки


Преходни разпоредби


§1 Инвестиционната програма влиза в сила след приемането и от УС на НФ „Българска гора”.


§2 Изпълнението на програмата се възлага на Изпълнителния директор на НФ „Българска гора” и Директорите на Регионални дирекции по горите.Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом