Организация на Българските Скаути – Централен офис
ИмеОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Дата на преобразуване05.01.2013
Размер131.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://scout.bg/pipermail/leaders_scout.bg/attachments/20110317/887751c0/attachment.doc
Работен вариант на Проекто-Правилник на ОБС


...................................................................................................

Организация на Българските Скаути – Централен офис


____________________________________________________________________


П Р А В И Л Н И К


ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБС
Мото:


Аз съм скаут!

А какво е това?

Това е свобода, една голяма и сериозна игра.

Това е палатката, планината, реката,

Патрулът,приятели, бойният вик,

Весела песен край тихия огън,

Будно щурче в тихата нощ.

Това е шегата, смехът и играта.

Това е човекът, по малко лош.

Тове е птицата във висините,

Това са звздите, блещукащи там.

Това е цветето в скалата.

Това е, когато никога не си сам.

Това е, когато след тежък поход заспиваш доволен, очакващ живота.

Това е когато изкачиш върха, съзреш бяло цвете и синева без край.

Това е, когато от далечни места те канят простичко:

Приятелю ела!

Ела и виж как скаутстваме ние.

От теб нищо ние не крием!”

Това е, когато си убеден, че по интересен е новият ден,

Че знаеш,

Че можеш,

Че си готов,

Че по добър ставаш, а не по суров.

Това е, когато разделяш с приятел и водата и хляба, протягаш ръка.

Това е, когато запалиш искра в очите на стара, самотна жена;

Когато погалиш бездомно дете;

Когато направиш сълзата да спре;

Когато намериш ранено животно,

Когаато го гушнеш и вземеш на топло.

Това е , когато посадиш дръвче и радостно гледаш как то расте.

Товае, когато в трудния ден верен оставаш, непроменен.

Това е когато прегръщаш с душата и тази земя, и синевата.

Това е когато блести на гърдите прекрасната лилия.

Това са мечтите.

Това е, когато свел глава, благодариш на Бога, че живееш така!


Дани

ПРАВИЛНИК


на Организацията на Българските Скаути


Раздели:

І. Основни положения


ІІ. Структура на ОБС и работата на Управителния съвет

ІІІ. Управление на Местните Скаутски Организации и членство

ІV. Образователна програма, степени за израстване, значки

V. Скаутски дейности

VІ. Скаутски церемонии

VІІ. Награди, звания, санкции

VІІІ. Униформа, отличителни знаци, знамена


ІХ. Заключителни разпоредби


.................................................................................................................................

 1. Предлагам следващата уводна информация:


Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около 1921 година. Регистрира се като Организация на Българските Младежи Разузнавачи и се развива успешно до към 1939г, kогато се налага нейното саморазпускане.

След 1991г. се правят няколко опита за възстановяване на Скаутското движение в страната. На 1.11.1995г. се регистрира пред Софийския градски съд, Фирмено отделение, Организацията на Скаутите в България, преименувана по късно, на 19.3.1997г., пред същия съд на Организация на Българските Скаути, която се развива успешно и придържа верно към утвърдената скаутска традиция, поради което и бива призната на 7.Януари1999г. от Световната Организация на Скаутското Движение - Женева, като нейен редовен член и като Националната скаутска организация в България.,


да бъде осъвременена и допълнена съобразно новите данни за историята на оргаизацията и да приеме този вид:

Скаутската идея в България е посята от генерал Върбан Винаров, който през 1906 г., превежда книгата на Бейдън Пауел „Aids to Scouting” или „В помощ на разузнавачите”. След като се запознава с нея, полковник Никола Жеков формира през 1911 г. и първият за страната ни разузнавачески отряд с ученици от прогимназията в София. След Първата национална катастрофа през 1913 г., дейността им е временно преустановена, за да се възроди отново през 1921 г. Тогава, скаут-мастер М.Уелс създава скаутски отряд във Варна, а следващата година такива се изграждат в София и Самоков. На 6 декември 1923 г., трите отряда се сдружават в Организация на Българските Младежи Разузнавачи, съкратено О.Б.М.Р. Под това име през 1924 г., българските разузнавачи са приети отново за член на СОСД. Пред заплахата да бъде слята с казионната организация Бранник, през 1940 г. О.Б.М.Р. се саморазпуска, а след 9-ти септември 1944 г. дейността й е напълно забранена. Скаутската идея обаче и този път оцелява. Веднага след демократичните промени на 04.10.1990 г., група скаути-ветерани се събират и възстановяват О.Б.М.Р., под името Българска Скаутска Организация, съкратено БСО. Официялно тя е регистрирана от Софийски градски съд с Решение №1 от 09.12.1990 г. След трудни организационни премеждия и лутаници, на 01.11.1995 г. тя се пререгистрира от СГС като Организация на Скаутите в България и още веднъж на 19.03.1997 г. в Организация на българските скаути. Под това име, на 7 януари 1999 г. ОБС е официално призната от Световното Скаутско Бюро в Женева за редовен член на СОСД.

2. Предлагам да се оформи Преамбюл в този вид:


- Настоящият ПРАВИЛНИК е неразделна част от Устава на ОБС и в никоя своя точка не може да противоречи и не противоречи на неговия дух и смисъл.


- Той е изработен съобразно Конвенцията на ООН за правата на детето, Конституцията на Република България, ЗЮЛНЦ, Устава на СОСД и Устава на ОБС.

- С този Правилник се уреждат правилата за вътрешната организация и ръководството на дейностите на ОБС.


- Правилника е изработен от работна група в състав:.......

- Той е обсъден и приет от ОС на ОБС с Протокол №.. от ...

- Правилникът влиза в сила от ....... г. и има статут на официален документ, задължителен за изпълнение, както от ръководството, така и от целия състав на ОБС.

Понеже тази точка има допир с единствената точка от Заключителни разпоредби, предлагам там да бъде записано:

- Настоящият Правилник може да бъде допълван и осъвременяван при нужда от ОС на ОБС и остава в сила до прекратявяне дейността на ОБС. /към заключителни разпоредби


Забележка:

1. Номерацията на отделните ПРАВИЛА е дадена като последователна и е независима от разделите.

2. В текста на всякъде думата скаутер е използвана като обобщаваща за всички водачи (от отряаден водач нагоре), независимо от конкретната им длъжност. Където е необходимо следва точното определение.

3. В текста на всякъде думата скаут е употребeна като обощаващо понятие за скаути, венчър-скаути и ровери и трябва да се разбира еднакво както за момче, така и за момиче. В случаите, когато се налага разграничение ще се пише ‘момчето-скаут’, ‘момичето-скаут’ или съответната скаутска степен.

4. В текста на всякъде е употребена думата вълче като според случая трябва да се разбира и пчеличка.

5. В текста за кратко вместо Организация на Българските Скаути ще се пише ‘Организацията.


Р А З Д Е Л П Ъ Р В И
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРАВИЛО 1.1Определение на Движението

Скаутското Движение се определя като доброволно, не-политическо, образователно движение за млади хора отворено за всички, без разлика на произход, раса или вяра, което стои в съгласие с принципите и методът, такива, каквито са създадени от Основателя на Движението, лорд Робърт Бейдън-Пауел. Носителят на тези идеи и на така установената скаутска традиция в България е Организацията на Българските Скаути


ПРАВИЛО 1.2. – Цел на Организацията

Целта на Организацията на Българските Скаути е да допринася за развиване на цялостния физически, интелектуален, обществен и духовен потенциал на младият човек като личност, като съзнателен гражданин и отговорен член на своето общество в местен, национален и международен план.


ПРАВИЛО 1.3Скаутският метод

За постигане на поставената цел Организацията използва скаутският метод. Той е спесифичен за Движението и се определя като система за по-степенно само-образование основано на:

 • Едно Обещание и един Закон

 • Учене чрез практика

 • Занимания в малки групи

 • Една постоянно развиваща се и стимулираща програма, със занимания протичащи предимно на открито, сред природата и под водачеството на възрастни.


ПРАВИЛО 1.4.Принципи на скаутството

Скаутският метод се опира на три принципа, които изразяват общоприетите основни правила и вярвания на скаутите, които следва да бъдат съблюдавани за да бъде постигната желаната цел. Те представляват етиката и кода на поведение, който характеризира всички участници в Движението. Тези три принципа на Скаутското Движение са:

 • Духовен принцип

 • Обществен принцип

 • Личен принцип

А) Духовен принцип задължава членовете на ОБС да бъдат приобщени към духовните ценности на човечеството и към вярата на дедите ни, като те поемат и задълженията произтичащи от това, без да се накърнява толерантността им към други религии. Вярата е един от основните елементи в същността на Скаутството. Устава на ОБС (гл.ІІІ,чл.8) допуска членовете й да изповядват както традиционната за страната ни Източно-православна вяра, така и други религии, които не са забранени от законите на страната.

Б) Обществен принцип изисква вярност към Отечеството, която е и в хармония с местния, националния и международния мир, с разбирателството и сътрудничеството на всички нива. Вярността към бащинят край означава не само родолюбиво възпитание, но и непрестанния стремеж за развиване на гражданското общество в страната, за отстояване на демокрацията, за зачитане на човешкото достойнство и за запазване на цялостта и многообразието на природата ни.

В) Личен принцип се отнася до отговорността, която всеки сам поема за запазване на здравето си, за направляване на живота си и за развиване на личните си заложби така, че да бъде по-полезен както на себе си, така и на близките си и на обществото в което живее.


ПРАВИЛО 1.5Мисията на скаутското движение

Мисията на скаутството е да допринася за образоването на младите хора и чрез една ценностна система основана на Обещанието и Закона на скаута, да помогне за изграждането на един по-добър свят, в който хората сами постигат своите стремежи и играят творческа роля в обществото. Това се постига посредством:


 • Включването им през тяхните годините на развитие в един не-формален образователен процес;

 • Използването на особен метод, който прави от всекиго главно действащо лице на своето развитие като разчитащ на себе си, подкрепящ другите и отговорен за делата си човек;

 • Подпомагането им в това, те да приемат една ценностна система основана на духовните, на обществените и на личните принципи изразявани от Обещанието на Скаута и Закона на Скаута.


ПРАВИЛО 2.1Посвещаване в скаутство

Посвещаването в Скаутство, приобщаването към скаутското Движение, става като всяко момче или момиче дава индивидуално следното обещание:


Пред честта си обещавам, че ще се старая според силите си:

 • Да изпълнявам дълга си към Бога и Отечеството

 • Да помагам винаги на другите

 • Да спазвам Закона на скаута


А) Скаутското обещание се дава еднократно, както от всички потенциални членове на Организацията, така и от всички млади (клубни) участници – скаути, венчър-скаути, ровери и скаутери – при определен ритуал.

Б) Обещанието се дава пред отряда, като при това - и единствено в този случай - се прави Скаутският знак.

В) Скаутският знак се прави с изправени средните три пръста на дясната ръка и палец върху малкият пръст, лакета на височина на рамото и издигната право на горе предмишница и ръка.

Г) При поемане на длъжност към Управителен съвет, към Контролния съвет или към Клубния скаутски съвет, скаутското обещание се препотвърждава от новият носител на длъжността. Това става в кръга на съответния Съвет, пред всички останали членове на това тяло, независимо от това, дали то е давано и по-преди. Препотвърждаването става при първото редовно заседание на съответния Съвет при опростен ритуал.


ПРАВИЛО 2.2.Законът на скаута

Законът на скаута гласи:


 1. Скаутът е честен и достоен за доверие

 2. Скаутът е верен на Бога, Отечеството и семейството си

 3. Скаутът е длъжен да бъде полезен и да помага на другите

 4. Скаутът е приятел на всички и брат на всеки скаут

 5. Скаутът е вежлив и етичен

 6. Скаутът е приятел на животните и опазва околната среда

 7. Скаутът уважава себе си и другите

 8. Скаутът е весел и с висок дух при трудности

 9. Скаутът е пестелив и опазва частната и обществена собственост

 10. Скаутът е чист в мислите, думите и делата си.


А) Ценностната система заложена в основата на Обещанието и Закона на скаута изразява духовния морал и демократичния дух на скаутското движение. Неотменно задължение на скаутерите от всеки ранг е те да предадат със своето държание и поведение този морал и дух на своите скаути.


ПРАВИЛО 2.3Обещанието и Закона на вълчето

За да бъдат приети в отряда, вълчетата и пчеличките дават следното Обещание:

(По-надолу вместо ‘вълчето’, малките момичета казват ‘пчеличката’)


Обещавам да се старая колкото мога:

 • Да обичам Бога и Родината си

 • Да спазвам закона на вълчето


Законът на вълчето гласи:


 1. Вълчето слуша винаги по големите

 2. Вълчето мисли за другите преди да е помислило за себе си

 3. Вълчето прави всеки ден по едно добро дело.ПРАВИЛО 2.4Обещанието на бобърчетата


Обещанието на бобърчетата гласи:

Обещавам пред мама и пред татко:

 • Да бъда по-добър и винаги да помагам

 • Да обичам Дядо Боже.


А) Ценностната система заложена в основата на Обещанието и Закона на вълчето и в Обещанието на бобърчетата изразява духовният морал и демократичният дух на скаутското движение. За приобщаване към тях скаутерите трябва да подбират игри, приказки и занимания подходящи към възрастта на вълчетата и бобърчетата.


ПРАВИЛО 2.4Алтернативи при изказване на Обещанието

Скаутското Движение и Организацията на Българските скаути са отворени за всички и за това е необходимо съобразяване и с различните религиозни задължения на членовете. В Обещанието, което дават скаутите, вълчетата и бобърчетата при посвещаването им стои израза “дълг към Бога” или “да обичам Бога”, който е съобразен предимно с христянското източно-правослявно вероизповедание. В тази форма понятието “Бог” е приемливо за повечето съвременни религии – христянство, юдаизъм, ислям и др.. Независимо то това:

А) Ако скаутът, вълчето или бобърчето са от друго вероизповедоние и настояват думата Бог да бъде заменена с друга, по-подходяща за съответното вероизповедание дума, като например Аллах за мохамеданите или Дхарма за будисти и хинди, това е допустимо.

Б) Съответната замяна на думата “Бог” с “Аллах” или “Дхарма”се предлага от скаута, след обсъждане с духовниците на неговата си вяра и се съгласува с клубния водач. Допустимо е думата „Бог” да се пропуска при изказване на обещанието, когато е в разрез с убежденията на кандидата за скаут.

В) Съответно, постоянно пребиваващи в страната чужди граждани, които искат да членуват в ОБС, но същевременно остават верни на своето отечество, могат да заменят думата Отечество с израза “страната в която сега пребивавам”.


ПРАВИЛО 3.1Политическа необвързаност

Скаутското Движение е не-политическо. То не участва в борбата за власт, нещо, което е харакерно за политическите движения и партии. Организацията на Българските скаути, като носител на идеите на това Движение, не е свързана, и не може да бъде свързана, с никоя политическа партия или политическа групировка (чл.10 от Устава). По тази причина:

А) Членове на Организацията по никакъв начин не могат да взимат участие в изяви на политически партии в скаутска униформа или като представители на ОБС.

Б) Не могат да правят политически декларации или изказвания или да оказват политическа подкрепа от името на ОБС.

В) Членове на Организацията нямат право на политическа пропаганда, независимо дали явна или прикрита, в средата на скаутите.

Г) Скаутските принципи предполагат изграждането на съзнателни личности които да творят демократичното общество в което живеем. Такова гражданско съзнание не може да се осъществи изолирано от обществото, без осъзнаване на политическите реалности на деня и без отглеждане на такива убеждения, които да са в хармония с демокрацията и духовните ценности заложени в основите на скаутството. В този смисъл еднакво е необходимо както гражданското възпитание на скаутите така и категоричното противопоставяне на всякакъв вид тоталитарни идеи, които по своето същество противоречат на дълбоко демократичният дух на Скаутсткото Движение.

ПРАВИЛО 3.2Обществена обвързаност

Една от главните задачи на ОБС е да възпитава добри граждани като чрез програмите си за обучение спомогне младите хора да развиват положително отношение към нуждите на обществото и да се подготвят за своята градивна роля там (чл.5 от Устава). За постигането на тази цел всеки член на Организацията трябва, в границите на своята възраст и зрялост, да бъде подпомаган в това:

 • Да се включва максимално в процесите които водят до взимане на решения в рамките на Организацията и с това да придобие разбиране за нейната същност и дейност.

 • Да съзнава по значимите обществени проблеми на местно, национално и международно ниво.

 • Да разбира процесите водещи до взимане на едно или друго решение от обществените организации и от Правителството на страната и да осъзнае ролята на отделната личност в тези процеси. Това при дадени условия може да ангажира членове на Движението в текущи обществени проблеми, някои от които могат и да са по същество противоречиви и да имат политическо измерение. В такъв случай трябва да бъдат съобразени с предходните разпоредби.


ПРАВИЛО 3.3Доброволно съдействие

В случай че официална обществена власт, държавна или обществена институция потърсят подкрепата на доброволци за предотвратяване на сериозна обществена опасност, на бедствена ситуация или за друга дейност с обществено значение, отрядният водач или клубният водач могат да предоставят контингент скаути, но само след като е получено съгласието на председателя на СК и само при условие, че всеки член на ОБС се включва доброволно.


ПРАВИЛО 3.4Прояви пред медиите по политиката на ОБС

Членове на Организацията, скаути или водачи, не могат да изразяват пред обществеността и медиите друго освен личното си мнението по отношение дейността на ОБС. Във всички случаи, когато те не говорят само от свое име, или по някакъв начин ангажирват Организацията, те трябва да са получили предварително разрешение от Управителния съвет.


ПРАВИЛО 4.1Кореспонденция

Членовете на Организацията не могат да отправят кореспонденция към Президентството, Правителството, Министерства, Посолства или към други Скаутски организации извън страната, до Европейския скаутски офис или Световното скаутско бюро по въпроси които са свързани с Организацията, освен след предварително обсъждане с Управителния съвет или директно чрез него.


ПРАВИЛО 5.1Религиозен светоглед

Скаутското Движение включва членове от най-различни вероизповедания и религиозни убеждения. В духа на скаутството и на националните ни традиции е да се проявява верска търпимост и разбиране, съпътствани от такт и деликатност. Когато в клуба или отряда има членове и участници от различни вероизповедания, те трябва да имат възможност да изпълняват религиозните си задължения така, както го повелява тяхното вероизповедание, като при това се проявява разбиране и уважение към тяхните чувства.


В Царева Ливада разгледахме внимателно настоящият проект за

Р А З Д Е Л ПЪРВИ - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


и сега предоставяме възможност на отсъстващите да се запознаят с него, за да можем на следващото събиране да го гласуваме амблок с останалите части на Правилника на ОБС. 


С уважение: В.Княжевич

Свързани:

Организация на Българските Скаути – Централен офис iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Организация на Българските Скаути – Централен офис iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Организация на Българските Скаути – Централен офис iconОрганизация на Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение План за 2010г
Медийна и рекламна кампания – вкл подготовка на презентации, ппз /предварителен пакет за запознаване/ и т н
Организация на Българските Скаути – Централен офис iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник раздели
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут –мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Организация на Българските Скаути – Централен офис iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник 2005г раздели
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут –мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Организация на Българските Скаути – Централен офис iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия
Тази цел се постига от самите млади хора в рамките на Организацията чрез осъществяване на образователни програми и дейности съобразени...
Организация на Българските Скаути – Централен офис iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия
Тази цел се постига от самите млади хора в рамките на Организацията чрез осъществяване на образователни програми и дейности съобразени...
Организация на Българските Скаути – Централен офис iconЦентрален офис бюро Веритас Варна еоод
Вашата организация и персонал, затова ви молим да попълните този формуляр и да го върнете на един от адресите, посочени на първата...
Организация на Българските Скаути – Централен офис iconОрганизация на българските скаути национален съвет в помощ на отрядния водач
Успешното справяне с положението, но и горчивият опит на много поколения водачи, които са минали пътя по който тръгваш ти сега, е...
Организация на Българските Скаути – Централен офис iconЦентрален офис

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом