План за действие за изпълнение на националната стратегия
ИмеПлан за действие за изпълнение на националната стратегия
страница7/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.69 Mb.
ТипЗадача
източникhttp://www.ndc.government.bg/documents/Action_plan_STRATEGIA_2009-2013.rtf
1   2   3   4   5   6   7ПРЕСЕЧНА ОБЛАСТ:

Национална координация и международно сътрудничествоСТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 18

ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ЕКСПЕРТНА МРЕЖА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО НАРКОТИЦИТЕ


Задача 18.1. от Плана за действие

Провеждане на националната политика на местно ниво – Областни съвети по наркотичните вещества (ОбСНВ) и Превантивно –информационни центрове (ПИЦ) към тях

Подзадачи:

а) Укрепване на административния капацитет ОбСНВ и ПИЦ;

б) Разработване на местни стратегии и програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества;

в) Разработване и осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотици на местно ниво


Цел:

Прилагане на националната политика по наркотиците на местно ниво.

Показател:

Увеличена щатната численост на ПИЦ към ОбСНВ;

Брои приети местни стратегии и програми


Срок:

2013 г.


Отговаря:

Председател на Националния съвет по наркотични вещества (НСНВ)

Кметове на общини


Задача 18.2. от Плана за действие

Поддържане и развитие на мрежа от експерти


Подзадачи:

а) Административно, ресурсно и квалификационно подпомагане и укрепване на Националния фокусен център за наркотици и наркомании като методическо и изследователско звено, свързано с изпълнението на националната политика по наркотиците;

б) Обучение на екипи на ПИЦ в стандартите в областта на превенцията;

в) Обучение на екипи на ПИЦ, журналисти и други специалисти в стандартите в областта на проучванията и епидемиологичната информация;

г) Към Националния център по наркомании се създават експертни групи за оценяване и анализ на местните политики и практики в областта на превенцията, лечение и рехабилитацията на наркомании и намаляване на вредите свързани с употребата на наркотици. Функциите на експертните групи се определят в Правилника за задачите и устройството на Националния център по наркомании.

Цел:

Повишаване професионалната квалификация на работещите в областта на превенцията и информацията

Показател:

Повишен административен и квалификационен ресурс на Националният фокусен център за наркотици и наркомании;

Брои обучени екипи;

Брои обучени специалисти в стандартите в областта на превенцията, проучванията и епидемиологичната информация


Срок:

2009 - 2013 г.


Отговаря:

Председател на НСНВ

Кметове на общини

СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 19


РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТ-

ВО И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Задача 19.1. от Плана за действие

Участие и иницииране на различни форми на обмен на информация, опит и ноу-хау с чуждестранни и международни институции и експерти от страна на Национален фокусен център за наркотици и наркомании и Национален център по наркомании


Подзадачи:

а) Съвместни проекти и дейности с международни организации - Съвета на Европа - Група Помпиду, СЗО, Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) и др., както и с чуждесранни партньори в областта на наркотиците;

б) Представяне на Годишния доклад на EMCDDA и разпространение в страната на доклада и други продукти на EMCDDA;

в) Участие в експертната и обучителната система на REITOX и EMCDDA, както и в работни срещи и семинари в рамките на сътрудничеството между НФЦ от мрежата REITOX, международното сътрудничество и обмена на информация на международно ниво;

г) Участие в международни форуми и организиране на местни форуми, с участие на международни експерти;

д) Участие в международни форуми и организиране на различни форми на обмен на знания и умения с участие на международни експерти от страна на специализираните звена по психологично осигуряване на българската армия

Цел:

Целесъобразно и ползотворно иницииране / участие на български институции в различни форми на обмен на информация, опит и ноу-хау с чуждестранни и международни институции и експерти в областта на нракотиците и наркоманиите.


Показател:

Брой съвместни проекти и дейности с международни организации - Съвета на Европа - Група Помпиду, СЗО, Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) и др., както и с чуждесранни партньори в областта на наркотиците;

Годишен доклад на EMCDDA представен; Брой разпространени продукти на EMCDDA;

Брой участия в експертната и обучителната система на REITOX и EMCDDA, както и в работни срещи и семинари в рамките на сътрудничеството между НФЦ и мрежата REITOX, международното сътрудничество и обмена на информация на международно ниво;

Брой участия в международни форуми;

Брой организирани местни форуми, с участие на международни експерти

Срок:

2009 - 2013 г.


Отговаря:

Министър на здравеопазването

Министър на отбраната


Задача 19.2. от Плана за действие

Развитие на международно сътрудничество и обмен на информация

Подзадачи:а) Пълноценно и активно участие на Р България в международното сътрудничество по линия на Програмата на ООН за контрол на наркотиците /UNDCP/ - участие в сесиите на ръководния орган на Програмата - Комисията по наркотичните вещества към ИКОСОС /CND/, активно и ползотворно взаимодействие със Службата на ООН по наркотиците и престъпността /UNODC/ - изпълнителния орган на Програмата, както и с Международния съвет за контрол на наркотиците /INCB/, Центъра на ООН за предотвратяване на международна престъпност и други;

б) Активно участие в регионални и международни инициативи в борбата с незаконния трафик на наркотични и психотропни вещества и техните прекурсори, като Парижкия пакт и неговата система за обмен на информация ADAM, SECI и други;

в) Участие в работата на институциите на ЕС по проблемите на наркотиците, ОССЕ, Групата Помпиду към Съвета на Европа, СЗО и други международни организации и форуми, работещи по проблемите на наркотиците;

г) Развитие на двустранното сътрудничество с държавите от региона и с други държави, които представляват специален интерес за България, с оглед подобряване на обмена на оперативна информация в борбата с наркотиците, засилване на полицейското сътрудничество, подобряване на съдебното сътрудничество и сътрудничеството на органите на прокуратурата

д) Увеличаване участието на България в международни проекти по проблемите на превенцията, профилактиката, лечението и рехабилитацията на наркомани, които са финансирани и координирани от международни организации и програми, като Програмата на ООН за контрол на наркотиците – респ. UNODC, ОССЕ, СЗО, Програмата Помпиду и др.;

е) Активизиране ролята на България в осъществяването на туининг-проекти в областта на борбата с наркотиците по линия на ЕС в съседните страни – кандидатки за ЕС, вкл. в области като изграждане на национален капацитет, усъвършенстване на законодателството за борба с трафика на наркотици, изграждане на центрове за рехабилитация и други;

ж) Разширяване на международното сътрудничество на митническите, полицейските органи и органите на наказателното производство (дознатели, разследващи полицаи, прокурори и съдии) на Р. България с техните партньори от други държави

Цел:

Повишаване ефективността на международното сътрудничество;

Издигане ролята на България в региона в областта на борбата с наркотиците и организираната престъпност;

Затвърждаване на облика на България като страна, чиито правителства отделят особено внимание и усилия в борбата срещу производството, търсенето и предлагането, злоупотребата и незаконната търговия с наркотици, психотропни вещества и прекурсори

Показател:

Доклади за участие в международни форуми и международни проекти;

Осъществени проекти и подписани споразумения за сътрудничество;

Изградени канали за обмен на информация и определени лица за контакт (focal points)


Срок:

Постоянен


Отговаря:

Министър на външните работи

Министър на вътрешните работи

Министър на финансите

Министър на правосъдието

Министър на здравеопазването

Върховна прокуратура

СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 20РАЗШИРЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СЪТРУД-

НИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ В НАЦИОНАЛЕН, РЕГИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАНЗадача 20.1. от Плана за действие


Подобряване противодействието на наркотрафика чрез засилване на международното сътрудничествоПодзадачи:


а) Разширяване на международното сътрудничество на митническите, полицейските и органите на наказателното производство (разследващи полицаи, прокурори и съдии) на Р. България с техните партньори от други държави;

б) Участие в международни операции по незаконен трафик на наркотици и прекурсори


Цел:


Повишаване ефективността на международното сътрудничество.

Показател:

Брой на подписани договори и споразумения;

Брой операции;

Брой разследвания;

Вид и количество задържани наркотични вещества и прекурсори;

Брой офицери за връзка и лица за контакт;


Срок:

ПостояненОтговаря:


Министър на вътрешните работи

Министър на финансите

Министър на правосъдието

Министър на здравеопазването


Задача 20.2. от Плана за действие


Подобряване сътрудничеството на правоприлагащите органи с другите институции и ведомства, компетентни по проблемите, свързани с наркотичните вещества
Подзадачи:
а) Разработване на съвместни указания, методи и най-добри практики за борба с престъпленията, свързани с наркотиците:

–Изработване на методики за разследване на трафика на наркотични вещества и прекурсори и митническа контрабанда на такива вещества – съвместно от ДАНС, МВР, МФ (Агенция “Митници”), НСлС и Прокуратурата;


–Изработване и актуализиране на действащи съвместни инструкции между институциите, ангажирани в борбата с

престъпността, свързана с наркотици и прекурсори, съобразно европейското законодателство и приетите промени в националното законодателство;

б) Провеждане на експертни срещи и семинари на национално и регионално ниво за обмен на опит и уеднаквяване на практиките между отделните министерства и ведомства

в) Участие от страна на професионалисти от българската армия в експертни срещи и семинари на национално и регионално ниво за обмен на опит и уеднаквяване на практиките между отделните министерства и ведомстваЦел:


Повишаване ефективността на сътрудничеството.Показател:


Брой приети подзаконови нормативни и междуведомствени актове;

Брой проведени експертни срещи и семинариСрок:


ПостояненОтговаря:


Председател ДАНС

Министър на вътрешните работи

Министър на икономиката и енергетиката

Министър на финансите

Министър на правосъдието

Министър на здравеопазването

Министър на отбранатаПРЕСЕЧНА ОБЛАСТ:

Усъвършенстване на законодателството


СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 21

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА НАРКОТИЦИТЕ И ПРЕКУРСОРИТЕ

Подзадачи:

а) Актуализиране на националното законодателство в съответствие с промените в законодателство на ЕС.


Цел:

Усъвършенстване на правната рамка в областта на борбата с наркотиците, с оглед повишаване ефективността на разкриване на престъпленията и наказателното преследване на техните извършители, свързани с организирането и финансирането на престъпленията, свързани с наркотици.


Показател:

Актуализиране на съответните законови и подзаконови нормативни актове


Срок:


Постоянен


Отговаря:

Министър на правосъдието

Министър на вътрешните работи

Министър на икономиката и енергетиката

Министър на финансите

Министър на здравеопазването

Министър на отбраната

1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие
СП1: Повишаване на конкурентноспособността и иновативността на фирмите в сектор “Електротехника”
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Анализ на новоприетото законодателство на ес в областта на миграцията и интеграцията
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconОтчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към "Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г."
План за действие за 2005 г към “Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.”
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия
Трета: Определяне на проектите за деинституционализация, техния обхват и финансови ресурси 7
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Във връзка с Част ІV. „капацитет, прилагане, координация и отчитане резултати от изпълнението на стратегията по миграция и интеграция”...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за Националната стратегия
Пр специалистите, за да се координират всички усилия за качественото изпълнение както на самите дейности от проектите така и на уеднаквяване...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПрограма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област
Енергийна стратегия на Република България от 2002 г., Националната програма по възобновяеми енергийни източници, Тригодишния национален...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом