План за действие за изпълнение на националната стратегия
ИмеПлан за действие за изпълнение на националната стратегия
страница6/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.69 Mb.
ТипЗадача
източникhttp://www.ndc.government.bg/documents/Action_plan_STRATEGIA_2009-2013.rtf
1   2   3   4   5   6   7
СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 14

НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И ПРЕКУРСОРИТЕ

Задача 14.1. от Плана за действие

Повишаване ефективността на противодействието срещу престъпленията, свързани с наркотиците и организираната престъпност

Подзадачи:

а) Обучение и квалификация на митническите, разследващите и правоприлагащи органи в областта на незаконния трафик и контрабанда на наркотични вещества и прекурсори;

б) Създаване на единна база данни за регистрация, категоризация и наблюдение на криминалния контингент по линия на наркотиците;

в) Прилагане на механизми и методологии, позволяващи реално прилагане на имуществените санкции - (глоби, конфискация на активи и др.) за престъпления с предмет наркотици и прекурсори, както и на механизми за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност

Цел:

Увеличаване броя на разкритите престъпления, свързани с наркотици, предадените на съд обвиняеми и уличени лица, респ. броя на наказаните лица;

Намаляване обема на материални облаги (валута, ценности, движимо и недвижимо имущество) от търговията с наркотици;

Показател:

Ефективност в дейността по задържане и наказателно преследване на наркотрафиканти;

Данни за обема на конфискувани облаги от търговията с наркотици;

Срок:

Постоянен


Отговаря:

Министър на вътрешните работи

Министър на финансите

Министър на правосъдието – Национален институт на правосъдието

Председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност

СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 15

ПОВИШАВАНЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Подзадачи:

а) Повишаване на технологичния капацитет на специализираните лаборатории за наркотични вещества в НИКК-МВР и ОД на МВР в страната, чрез осигуряване на аналитична техника и средства за предварителни анализи;

б) Създаване и поддържане на информационна система за междулабораторен обмен на данни за провежданите изследвания;

в) Разширяване дейността на Централната митническа лаборатория на Агенция “Митници” с оглед изследване на наркотични вещества и прекурсори;

Цел:

РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА И ЕФИКАСНА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА НАРКОТИЦИ В ПОДКРЕПА НА УСИЛИЯТА НА ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ


Показател:

Предприети мерки за подобряване на аналитичния капацитет (включително инвестиции и обучение за засилване на капацитета за посрещане на нуждите на правоприлагащите органи и отражение върху целите на националната стратегия).


Срок:

За подзадачи а) и б) – постоянен

За подзадача в) – 2009 г.


Отговаря:

Министър на вътрешните работи

Министър на финансите

СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 16


ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛА НАД ЗАКОННОТО ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХИМИЧЕСКИТЕ ВЕЩЕСТВА - ПРЕКУРСОРИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОТКЛОНЯВАНЕТО ИМ ЗА НЕЗАКОННО ПРОИЗВОДСТВО НА НАРКОТИЦИ

Задача 16.1. от Плана за действие

Засилване на контрола


Подзадачи:

а) Постигане на активен диалог и сътрудничество с операторите от химическата, фармацевтичната и металургична индустрия и търговия за взаимодействие и наблюдение на търговията с прекурсори и химикали, използвани и за нелегално производство на наркотични вещества;

б) Увеличаване на броя на фирмите, присъединили се към Меморандума за сътрудничество в областта на контрола на прекурсорите и доброволното наблюдение на химикалите;

в) Организиране на периодични срещи и семинари с операторите от химическата, фармацевтичната и металургичната индустрия и търговия;

г) Поддържане и актуализиране на база данни на търговци, вносители и производители на прекурсори на наркотични вещества;

д) Обучение на контролните и правоприлагащите органи в областта на законния и незаконния трафик на прекурсори;

е) Редовно извършване на планови и извънредни проверки на регистрирани и лицензирани оператори с прекурсори;

ж) Унищожаване на иззети прекурсори;

Цел:

Създаване и осъществяване на всеобхватен контрол върху прекурсорите.


Показател:

Брой семинари за обучение на контролните и правоприлагащите органи;

Брой семинари и срещи с операторите;

Количество унищожени прекурсори, предадени на разпореждане на МККП;

Брой осъществени проверки на оператори с прекурсори.


Срок:

ПостояненОтговаря:

Партньори:

Министър на икономиката и енергетиката

Министър на финансите

Министър на вътрешните работи

Задача 16.2. от Плана за действие

Намаляване на отклоняването чрез принудителни мерки


Подзадачи:

а) Участие на правоприлагащите органи в международни операции, свързани с отклоняване, трафик и незаконно приложение на прекурсори;

б) Засилване участието на служители от оперативните служби на МВР в издирване и идентифициране на лица и фирми, извършващи отклоняване на прекурсори от легалната търговия към незаконно производство на наркотици;

в) Осигуряване на допълнително оборудване и обучение на екипи за действие в рискови условия - незаконни лаборатории и химически складове;

Цел:

Увеличаване на контрола спрямо дейността на операторите с оглед установяване реалното влагане в производството и недопускане на тяхното отклоняване към нелегалния пазар.


Показател:

Брой на извършени предварителни проверки.


Срок:

постоянен


Отговаря:

Министър на вътрешните работи
ПРЕСЕЧНА ОБЛАСТ НА ДЕЙНОСТ:

Публична информационна система и научно - изследователска дейност.


СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 17

ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В ОБЛАСТТА НА НАРКОТИЦИТЕ И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ПРАКТИКА


Задача 17.1. от Плана за действие

Поддържане и развитие на публична информационна система в областта на наркотиците и научноизследователската практика


Подзадачи:

а) Поддържане и периодично обновяване на данни на национално и в подходящите случаи – на под-национално ниво в основни епидемиологични сфери – употреба на наркотици сред населението и сред специфични негови групи, вкл. българската армия проблемна употреба на наркотици, инфекциозни заболявания, свързани с употреба на наркотици, смъртни случаи, свързани с употреба на наркотици и равнище на смъртност сред употребяващите, търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици, поява и разпространение на нови вещества и нови начини на употреба на познати вече вещества, пазари и предлагане на наркотици и др., както и относно здравните и социалните последици и отговори;

б) Въвеждане на основната методология на Европейския Център за Наблюдение на Наркотиците и Наркоманиите (EMCDDA) - 5-те ключови индикатора, Системата за Ранно предупреждение за нови наркотици (Early Warning System), EDDRA и др;

в) Въвеждане на нови и използване / усъвършенстване на използвани методи, техники, подходи при проучвания, свързани с употребата на наркотици;

г) Изготвяне и разпространение на Годишен доклад на Националния фокусен център (НФЦ) по проблемите, свързани с употребата на наркотици в България;

д) Развитие на система за разпространение на продукти на НФЦ, EMCDDA и други източници сред експерти, партньори, журналисти и други категории население в зависимост от заинтересоваността.


Цел:

Адекватно информационно осигуряване на Националната стратегия и националната политика в областта на наркотиците, както и съответствие на националната информационна система в областта на наркотиците с европейските и международните стандарти.


Показател:

Наличие (обновяване) на данни на национално / под-национално ниво в основни епидемиологични сфери и относно здравните и социалните последици и отговори;

Въведена основната методология на Европейския Център за Наблюдение на Наркотиците и Наркоманиите (EMCDDA) - 5-те ключови индикатора, Системата за Ранно предупреждение за нови наркотици (Early Warning System), EDDRA;

Въведени нови и използвани / усъвършенствани стари методи, техники, подходи при проучвания, свързани с употребата на наркотици;

Изготвен и приет от НСНВ Годишен доклад на НФЦ по проблемите свързани с употребата на наркотици в България;

Брой разпространени продукти на НФЦ, EMCDDA и други източници и брой адресати на тези разпространения


Срок:

2009 - 2013 г.


Отговаря:

Министър на здравеопазването

Министър на отбраната


Задача 17.2. от Плана за действие

Поддържане и развитие на научноизследователската дейност и практика в областта на наркотиците


Подзадачи:

а) Провеждане на проучвания, свързани с употребата на наркотици на национално ниво;

б) Провеждане на проучвания, свързани с употребата на наркотици на местно ниво;

в) Иницииране, провеждане и подкрепа на проучвания, свързани с различни аспекти на употребата и злоупотребата с наркотични вещества в българската армия;

г) Провеждане на проучвания, в областта на превенцията, лечението, психосоциалната рехабилитация и намаляване на вредите от употребата на наркотици;

д) Провеждане на проучвания и изготвяне на методики за превантивна работа на полицията, държавните органи и гражданските сдружения срещу престъпленията, свързани с наркотиците на национално и местно ниво (Академия на МВР, НИКК-МВР, Институт по психология на МВР);

е) Изследване на добрите чуждестранни и български практики в борбата с наркопрестъпността и разработване на съвременни методики за провеждане на ефективна оперативно-издирвателна дейност при разкриване на престъпления, свързани с наркотици


Цел:

Адекватно информационно осигуряване на Националната стратегия и Планове за действие по наркотиците, както и на националната политика в областта на наркотиците.


Показател:

Брой проведени проучвания, свързани с употребата на наркотици на национално ниво;

Брой проведени проучвания, свързани с употребата на наркотици на местно ниво;

Брой проведени проучвания, в областта на превенцията, лечението, психосоциалната рехабилитация и намаляване на вредите от употребата на наркотици;

Срок:

2009 - 2013 г.


Отговаря:

Министър на здравеопазването

Министър на отбраната

Министър на вътрешните работи

1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие
СП1: Повишаване на конкурентноспособността и иновативността на фирмите в сектор “Електротехника”
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Анализ на новоприетото законодателство на ес в областта на миграцията и интеграцията
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconОтчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към "Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г."
План за действие за 2005 г към “Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.”
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия
Трета: Определяне на проектите за деинституционализация, техния обхват и финансови ресурси 7
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Във връзка с Част ІV. „капацитет, прилагане, координация и отчитане резултати от изпълнението на стратегията по миграция и интеграция”...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за Националната стратегия
Пр специалистите, за да се координират всички усилия за качественото изпълнение както на самите дейности от проектите така и на уеднаквяване...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПрограма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област
Енергийна стратегия на Република България от 2002 г., Националната програма по възобновяеми енергийни източници, Тригодишния национален...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом