План за действие за изпълнение на националната стратегия
ИмеПлан за действие за изпълнение на националната стратегия
страница5/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.69 Mb.
ТипЗадача
източникhttp://www.ndc.government.bg/documents/Action_plan_STRATEGIA_2009-2013.rtf
1   2   3   4   5   6   7

Показател:

Брой нововъведени технологии в специализираните лаборатории;

Брой проведени специализирани лабораторни тестове и обработени резултати

Срок:

2009 – 2013 г.

Отговаря:

Министър на отбраната


СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 8

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ КОНТРОЛА НА ДЕЙНОСТИТЕ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ

Задача 8.1. от Плана за действие

Укрепване на административния капацитет на звената, ангажирани с контрол на дейностите с наркотичните вещества и техните препарати.

Подзадачи:

Осигуряване на специализирани щатове за длъжността инспектор по наркотичните вещества в Регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ)

Цел:

Повишаване интензивността и ефективността на контрола на местно ниво

Показател:

Осигурени специализирани щатове за инспектори по наркотичните вещества в РЦЗ

Срок:

2013 г.

Отговаря:

Министър на здравеопазването


Задача 8.2. от Плана за действиe

Подобряване координацията на административните структури, осъществяващи контрол на национално и местно ниво

Подзадачи:

а) Организиране на семинари за подобряване координацията и осъществяване на методическо ръководство на дейността на инспекторите по наркотични вещества към РЦЗ, осъществяващи контрола на местно ниво;

б) Периодичен контрол на дейността на инспекторите по наркотични вещества към РЦЗ

Цел:

Повишаване ефективността на контрола на дейностите с наркотичните вещества и техните препарати

Показател:

Брой извършени проверки и проведени семинари

Срок:

2009 - 2013

Отговорна институция:

Министерство на здравеопазването

Задача 8.3. от Плана за действиe

Повишаване професионалната квалификация на лицата, занимаващи се с контрол.

Подзадачи:

а) Участие в обучителни семинари по проблемите на контрола на наркотиците;

б) Участия в местни и международни форуми в областта на борбата с наркотиците

Цел:

Повишаване квалификация на лицата, занимаващи се с контрол на наркотиците

Показател:

Брой обучени експерти

Срок:

2009 - 2013

Отговаря:

Министър на здравеопазванетоСТРАТЕГИЧЕСКА ОБЛАСТ НА ДЕЙСТВИЕ:

Намаляване на предлагането на наркотици


За постигане на стратегическите цели в областта на намаляването на предлагането на наркотици ще бъдат реализирани следните дейности:


СТРАТЕГИЧЕСКАЗАДАЧА 9


ОПТИМИЗИРАНЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НЕЛЕГАЛНИЯ ТРАФИК НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИ


Подзадачи:

а) Развиване на дългосрочен и постоянно действащ разузнавателно-аналитичен капацитет в Агенция „Митници” в областта на противодействието на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори;

б) Въвеждане и прилагане на мобилен митнически контрол при осъществяване на дейността на Агенция “Митници” по предотвратяване и разкриване на незаконен трафик на наркотични вещества и прекурсори;

в) Подобряване на инфраструктура на ГКПП-та на територията на страната и в митническите учреждения и периодично модернизиране на специализираното техническо оборудване за извършване на митнически проверки на превозни средства, стоки и лица;

г) Осигуряване на регулярно специализирано обучение на митническите служители за придобиване и повишаване на квалификацията им в областта на борбата с наркотрафика, вкл. и чрез изготвяне на годишни учебни планове;

д) Развитие и разширяване на дейността на Школата за обучение на водачи и митнически кучета за разкриване на наркотични вещества;

е) Осъществяване на дейността по приемане, съхранение и унищожаване на иззетите наркотични вещества - веществени доказателства по наказателни производства

ЦЕЛ

Ограничаване преминаването на наркотични вещества и прекурсори през външните и вътрешните за България граници на ЕС.

Показател:

Количества на заловените наркотични вещества и прекурсори;

Вид и количество на специализирано техническо оборудване;

Брой на проведени семинари и курсове;

Брой на приетите за съхранение и унищожени наркотични вещества

Срок:

Постоянен

За подточка б) 2009 г.

Отговарят:

Министър на финансите
СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 10


ЗАСИЛВАНЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНОТО НАЦИОНАЛНО ИНФОРМАЦИОННО АНАЛИТИЧНО ЗВЕНО ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА /НИАЗНВ/


Задача 10.1. от Плана за действие

Укрепване и оптимизиране капацитета на НИАЗНВ


Подзадачи:

а) Включване на служителите от НИАЗНВ в програми и семинари с оглед поддържане постигнатото ниво на функционална компетентност;

б) Обмен на опит със съответните чуждестранни партньори в областта на най-добрите практики за тактически и стратегически анализ;

в) Изготвяне и разпространение на годишен доклад на НИАЗНВ по проблемите свързани с дейността на правоприлагащите органи по ограничаване на трафика, производството и разпространението на наркотични вещества и прекурсори, неутрализирането на организирани престъпни групи на територията на страната и участие на българските специализирани служби в международни полицейски операции


Цел:

Адекватно аналитично обезпечаване на дейността на представените в НИАЗНВ служби и агенции на базата на предоставената от тях информация

Показател:

Предприети мерки за подобряване на информационния обмен между институциите, ангажирани с противодействието на трафика и разпространението на наркотични вещества и Националното информационно аналитично звено по наркотичните вещества.


Срок:

Постоянен

Отговарят:

Министър на вътрешните работи

Министър на финансите

СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 11


ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ПРЕСТЪПНИ МРЕЖИ, АНГАЖИРАНИ С ТРАФИК НА НАРКОТИЦИ.


Задача 11.1. от Плана за действие

Изготвяне на мерки за противодействие на организираните престъпни групи, осъществяващи трафик на наркотици


Подзадачи:

а) Засилване на оперативно-аналитичния капацитет на звената в дирекция ”Противодействие на организираната и тежка престъпност” към МВР и съответните структури на Държавна агенция ”Национална сигурност” (ДАНС) за идентифициране на организирани престъпни групи, действащи на територията на страната и занимаващи се с трафик на наркотици и прекурсори;

б) Участие в оперативни и разузнавателни проекти на ЕВРОПОЛ, ИНТЕРПОЛ и ИСЮЕ Центъра в Букурещ и в операции на международния контролен борд по наркотиците на ООН;

в) Повишаване на ефективността при провеждането на операции под прикритие, включително и чрез проучване на най-добрите практики на страните-членки на ЕС за използване на служители под прикритие в борбата с трафика на наркотици;

г) Обособяване на специализирано звено от състава на разследващите полицаи, за разследване на престъпления, свързани с наркотици;

д) Осигуряване на регулярно специализирано обучение на служителите на МВР и ДАНС за придобиване и повишаване на квалификацията им в областта на борбата с наркотрафика.

Цел:

Трайна тенденция за разкриване и неутрализиране на организирани групи за наркотрафик, действащи в Република България


Показател:

Брой на разкрити и неутрализирани организирани престъпни групи.


Срок:

Постоянен


Отговаря:

Председател на ДАНС

Министър на вътрешните работи

СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 12


ФОКУСИРАНЕ ВЪРХУ “ПРАНЕТО НА ПАРИ” И КОНФИСКУВАНЕ НА АКТИВИТЕ, НАТРУПАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРКОПРЕСТЪПНОСТТА.

Задача 12.1. от Плана за действие

Изготвяне на мерки за разследване на финансите и активите на организираните престъпни групи, занимаващи се с трафик на наркотици и прекурсори.


Подзадачи:

а) Провеждане на паралелни разследвания на финансите и активите на наркотрафикантските мрежи;

б) Недопускане и пресичане на парични потоци, произхождащи от трафик на наркотици в рамките на ЕС и от и към дестинации с висок риск извън ЕС;

в) Активизиране на дейността на дирекция “Финансово разузнаване” на ДАНС и засилване на обмена на информация с аналогичните звената за финансово разузнаване на ЕС чрез използване на FIU-NET


Цел:

Трайна тенденция за разкриване и пресичане на потоците пари, произхождащи от наркотрафик и изземване на финанси и активи на разследваните престъпни групи


Показател:

Брой на започнати или приключени разследвания на финансите и активите на наркотрафикантските организации;

Брой подадени и проверени сигнали за съмнителни транзакции;

Стойност на финансите и активите, запорирани или конфискувани в резултат на разследвания, свързани с наркотици


Срок:

Постоянен


Отговаря:

Председател на ДАНС

Министър на вътрешните работи

СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 13

НАМАЛЯВАНЕ НА “ЕФЕКТА НА РАЗПРЪСКВАНЕТО” ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА СТРАНАТА

Задача 13.1. от Плана за действие

Изготвяне на мерки за намаляване на разпространението и достъпа до наркотици


Подзадачи:

а) Засилване на административния капацитет на Районно управление (РУ) на МВР и Областна дирекция (ОД) на МВР в страната за установяване и идентифициране на лица, разпространяващи наркотични вещества;

б) Чрез проучване на практиките на страните-членки на ЕС, укрепване на институционалния капацитет за провеждане на операции под прикритие в борбата с трафика и разпространението на наркотици;

в) Осигуряване на регулярно специализирано обучение на служителите на МВР за придобиване и повишаване на квалификацията им в областта на борбата с наркоразпространението и наркотрафика;

г) Провеждане на обучение в Научноизследователски институт по криминалистика и криминология (НИКК)-МВР на специалисти-експерти по лабораторен анализ на естествени и синтетични наркотици и прекурсори, както и на специалисти-технически помощници за оглед на помещения и инсталации за незаконно производство на наркотициЦел:

Трайна тенденция за разкриване и неутрализиране на организирани групи за наркотрафик, действащи в Република България


Показател:

Брой на разкрити и неутрализирани организирани престъпни групи


Срок:

Постоянен


Отговаря:

Министър на вътрешните работи

1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие
СП1: Повишаване на конкурентноспособността и иновативността на фирмите в сектор “Електротехника”
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Анализ на новоприетото законодателство на ес в областта на миграцията и интеграцията
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconОтчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към "Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г."
План за действие за 2005 г към “Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.”
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия
Трета: Определяне на проектите за деинституционализация, техния обхват и финансови ресурси 7
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Във връзка с Част ІV. „капацитет, прилагане, координация и отчитане резултати от изпълнението на стратегията по миграция и интеграция”...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за Националната стратегия
Пр специалистите, за да се координират всички усилия за качественото изпълнение както на самите дейности от проектите така и на уеднаквяване...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПрограма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област
Енергийна стратегия на Република България от 2002 г., Националната програма по възобновяеми енергийни източници, Тригодишния национален...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом