План за действие за изпълнение на националната стратегия
ИмеПлан за действие за изпълнение на националната стратегия
страница4/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.69 Mb.
ТипЗадача
източникhttp://www.ndc.government.bg/documents/Action_plan_STRATEGIA_2009-2013.rtf
1   2   3   4   5   6   7
СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 6

РАЗВИВАНЕ НА ПРОГРАМИ И ДЕЙНОСТИ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩНОСТТА

Задача 6.1. от Плана за действие

Продължаване реализацията на насърчителни мерки, насочени към работодатели, наели на работа лица, преминали успешно курс за лечение за зависимост към наркотични вещества

Цел:

Повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в дирекция ”Бюро по труда” безработни хора преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна възраст


Показател:

Брой наети на работа

Брой обучени

Срок:

Постоянен

Отговаря:


Министър на труда и социалната политика

Задача 6.2. от Плана за действие

Разкриване на „Защитени жилища” за лица зависими към

наркотични вещества в процес на лечение и ресоциализацияЦел:

Улесняване процеса на ресоциализация на лица зависими към

наркотични вещества

Показател:

Брой разкрити Защитени жилища”;

Брой лица, зависими към наркотични вещества, живеещи в Защитени жилища”.

Срок:

Постоянен

Отговаря:


Министър на труда и социалната политика

Кметове на Общини

Партньори:

Министър на здравеопазването,

НПО

СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 7

РАЗВИВАНЕ НА ПРОГРАМИ И ДЕЙНОСТИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Задача 7.1. от Плана за действие

Развитие и прилагане на програми за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества в българската армия

Подзадачи:

а) Провеждане на програми за обучение на команден състав, специалисти по психично здраве, психолози и медицински работници от Националния Военен университет и неговите факултети по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества;

б) Разработване, издаване и разпространение на информационни материали за кадрови военнослужещи по проблемите на зависимостите;

в) Провеждане на проучвания за степента на информираност на военнослужещите по проблемите на зависимостите и на ефективността на провежданите програми;


Цел:

Промоция на здравословен начин на живот без употреба на наркотични вещества.

Показател:

Брой проведени обучителни програми по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества;

Брой обучени офицери;

Брой обучени специалисти по психично здраве и медицински работници;

Брой разработени и разпространени печатни материали, засягащи проблемите на употребата и злоупотребата с наркотични вещества;

Брой на проведените проучвания за степента на информираност по проблемите на употребата и злоупотребата с наркотични вещества

Срок:

2009 – 2013 г.

Отговаря:

Министър на отбраната

Задача 7.2. от Плана за действие

Разработване и прилагане на програми за превенция и мерки за подкрепа на рискови групи в българската армия

Подзадачи:

а) Разработване на програма за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред военнослужещите от поделенията на българската армия


Цел:

Обучение в използване на ефективни механизми за контрол на стреса, съобразени с различните рискови фактори сред отделни групи военнослужещи

Показател:

Брой проведени изследвания, насочени към идентифициране на специфични рискови фактори предразполагащи към проява на рисково поведение при отделни групи военнослужещи;

Брой проведени мероприятия с идентифицираните рискови групи;

Брой обхванати военнослужещи


Срок:

2009 – 2013 г.

Отговаря:

Министър на отбраната

Задача 7.3. от Плана за действие

Разширяване на възможностите за включване на военнослужещите в привлекателни за тях форми за прекарване на свободното време

Подзадачи:

а) Разширяване на материалната база и подобряване на условията за спорт на военнослужещите от поделенията на българската армия

Цел:

Създаване на благоприятни условия за труд и активна почивка, като част от превенцията на злоупотребата с наркотични вещества в българската армия

Показател:

Брой реализирани дейности

Срок:

2009 – 2013 г.

Отговаря:

Министър на отбраната

Задача 7.4. от Плана за действие

Повишаване на информираността на българската армия по проблемите на наркоманиите

Подзадачи:

а) Провеждане на обучения, пресконференции и други дейности за запознаване на представители на структурите на гражданското общество и медиите с проблемите и програмите на МО в областта на наркоманиите

Цел:

Акцентиране върху значимостта на проблема в икономически, социален и личностен аспект

Показател:

Брой проведени обучения и семинари по проблема;

Брой проведени пресконференции

Срок:

2009 – 2013 г.

Отговаря:

Министър на отбраната

Задача 7.5. от Плана за действие

Развитие на политики и мерки за ранни интервенции по проблемите на наркотиците в българската армия

Подзадачи:

а) Разработване на Подпрограма към Националната програма за ранни интервенции, насочена към военнослужещи с експериментална употреба на наркотични вещества

б) Разкриване на Открита телефонна линия в българската армия за консултации и насочване по въпросите на употребата, злоупотребата и зависимостта към наркотични вещества

Цел:

Създаване на ефективна система за ранно откриване и превантивна работа с военнослужещите от българската армия

Показател:

Брой новооткрити случаи;

Брой на проведени групови и индивидуални интервенции и консултации;

Разкрита Открита телефонна линия в българската армия

Срок:

2009 – 2013 г.

Отговаря:

Министър на отбраната

Задача 7.6. от Плана за действие

Развитие на програми за ранни интервенции военнослужещите, особено тези с експериментална употреба на наркотични вещества

Подзадачи:

а) Развитие и прилагане на програми за ранни интервенции сред военнослужещи с експериментална употреба на наркотични вещества

б) Разработване на наръчници по скрининг, ранни и кратки интервенции

в) Обучение на професионалисти и специалисти по психологично осигуряване в техники за извършване на скрининг, ранни и кратки интервенции

Цел:

Създаване на ефективна система за ранно откриване и психологична работа с военнослужещи с експериментална употреба

Показател:

Брой реализирани програми за ранна интервенция сред военнослужещи с експериментална употреба;

Брой обучени специалисти за извършване на скрининг, ранна и кратка интервенция;

Брой военнослужещи обхванати от програмите

Срок:

2009 – 2013 г.

Отговаря:

Министър на отбраната

Задача 7.7. от Плана за действие

Развитие на програми и услуги за намаляване на рисковото поведение и осигуряване на подкрепа на военнослужещи

Подзадачи:

а) Идентифициране на рисковете и проблемите и изготвяне на програми за намаляване на риска при участници в операции и мисии извън територията на страната преди, по време и след завръщане

Цел:

Оптимизиране на работата и постигане на оптимално психично функциониране на военнослужещите в българската армия.

Показател:

Брой проведени проучвания на рисковите фактори за оптималното психично функциониране на военнослужещите в българската армия;

Брой проведени мероприятия за намаляване на прояви на рисково поведение

Срок:

2009 – 2013 г.

Отговаря:

Министър на отбраната

Задача 7.8. от Плана за действие

Развитие на програми и услуги за намаляване разпространението на свързаните с употребата на наркотици социално значими заболявания: ХИВ/СПИН, хепатити В и С, полово предавани болести и туберкулоза в българската армия

Подзадачи:

а) Развитие на дейностите за скрининг и доброволно тестуване на военнослужещите /включително на терен/ на кръвно и полово предаваните болести, пре- и пост-тестово консултиране и насочване за специализирано лечение

Цел:

Ранно откриване на кръвно и полово предавани заболявания свързани с употребата на наркотични вещества

Показател:

Брой проведени скринингови дейности за откриване на кръвно и полово предавани заболявания, свързани с употребата на наркотични вещества;

Брой доброволно подложили се на скрининг тест военнослужещи

Срок:

2009 – 2013 г.

Отговаря:

Министър на отбраната

Задача 7.9. от Плана за действие

Повишаване професионалната квалификация на лицата занимаващи се с контрол.

Подзадачи:

а) Участие на професионалисти от лабораториите на българската армия в обучителни семинари по проблемите на диагностиката и контрола на наркотиците.


Цел:

Контролиране и управление на риска от неефективна диагностика на употреба на наркотични вещества.

Показател:

Брой проведени семинари;

Брой участващи специалисти

Срок:

2009 – 2013 г.

Отговаря:

Министър на отбраната

Задача 7.10. от Плана за действие

Повишаване на аналитичния капацитет за изследване на наркотични вещества в българската армия

Подзадачи:

а) Повишаване на технологичния капацитет на специализираните лаборатории за наркотични вещества в българската армия, чрез осигуряване на аналитична техника и средства за предварителни анализи;

б) Създаване и поддържане на информационна система за междулабораторен обмен на данни за провежданите изследвания

Цел:

Оптимизиране на технологичните възможности за диагностика на злоупотреба с психоактивни вещества.
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие
СП1: Повишаване на конкурентноспособността и иновативността на фирмите в сектор “Електротехника”
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Анализ на новоприетото законодателство на ес в областта на миграцията и интеграцията
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconОтчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към "Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г."
План за действие за 2005 г към “Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.”
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия
Трета: Определяне на проектите за деинституционализация, техния обхват и финансови ресурси 7
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Във връзка с Част ІV. „капацитет, прилагане, координация и отчитане резултати от изпълнението на стратегията по миграция и интеграция”...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за Националната стратегия
Пр специалистите, за да се координират всички усилия за качественото изпълнение както на самите дейности от проектите така и на уеднаквяване...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПрограма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област
Енергийна стратегия на Република България от 2002 г., Националната програма по възобновяеми енергийни източници, Тригодишния национален...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом