План за действие за изпълнение на националната стратегия
ИмеПлан за действие за изпълнение на националната стратегия
страница3/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.69 Mb.
ТипЗадача
източникhttp://www.ndc.government.bg/documents/Action_plan_STRATEGIA_2009-2013.rtf
1   2   3   4   5   6   7
СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 4


ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ И СОЦИАЛНИ ЩЕТИ ЗА ИНДИВИДА И ОБЩЕСТВОТО

Задача 4.1. от Плана за действие

Развитие на програми и услуги за намаляване на рисковото поведение и осигуряване на подкрепа

Подзадачи:

а) Осигуряване на информация и консултиране на употребяващите наркотици и техните близки за намаляване на рисковото поведение;

б) Организиране на обучение и тренинг на употребяващите наркотици за намаляване на рисковото поведение;

в) Идентифициране на рисковете и проблемите и изготвяне на програми за намаляване на риска при особено труднодостъпни и високорискови групи;

г) Развитие на услуги и нископрагови служби за подкрепа на групи в особено тежко социално и/или здравословно състояние;

д) Развитие и осигуряване на устойчиво функциониране на програми за работа на терен;

е) Работа в мрежа и координация на дейностите и организациите да осигуряване на континуитет и достъпност на услугите

Цел:

Намаляване на рисковото поведение на употребяващите наркотици и свързаните с рисковата употреба вреди

Показатели:

Брой служби и организации, предлагащи информация и консултации;

Брой проведени обучения и тренинги;

Брой обучени употребяващи наркотици;

Брой програми за високорискови и труднодостъпни групи;

Брой служби, предлагащи услуги за подкрепа на групи в особено тежко социално и/или здравословно състояние;

Брой организации, осигуряващи програми за работа на терен

Срок

2009 - 2013

Отговаря:

Министър на здравеопазването

Кметове на общини (ОбСНВ и ПИЦ)

Партньори:

НПО

Задача 4.2. от Плана за действие

Развитие на програми и услуги за намаляване разпространението на свързаните с употребата на наркотици социално значими заболявания: ХИВ/СПИН, хепатити В и С, полово предавани болести и туберкулоза

Подзадачи:

а) Развитие и осигуряване на устойчиво функциониране на програми за обмен на игли и спринцовки, раздаване на презервативи;

б) Развитие на дейностите за скрининг и доброволно тестуване/включително на терен/ на кръвно и полово предаваните болести, пре- и пост-тестово консултиране и насочване за специализирано лечение;

в) Създаване на възможности за навременна медицинска помощ и лечение на употребяващите наркотици за съпътстващи инфекциозни заболявания;

г) Провеждане на ваксинационни кампании и програми за хепатит Б и туберкулоза за употребяващи наркотици

Цел:

Запазване на ниско ниво на разпространение на ХИВ/СПИН и намаляване на нивото на разпространение на други инфекциозни заболявания сред употребяващите наркотици

Показатели:

Брой програми за обмен на игли и спринцовки и раздаване на презервативи;

Брой изследвани и консултирани употребяващи наркотици и техни близки;

Брой интравенозни наркомани положителни за ХИВ/СПИН, хепатити В и С, полово предавани болести и туберкулоза;

Брой от заболелите употребяващи наркотици, получили лечение за съпътстващите инфекциозни заболявания;

Брой проведени кампании и ваксинирани употребяващи наркотици

Срок:

2009 - 2013

Отговаря:

Министър на здравеопазването

Кметове на общини (ОбСНВ и ПИЦ)

Партньори:

НПО


Задача 4.3. от Плана за действие

Развитие на програми и услуги за намаляване на свързаните с употребата на наркотици инциденти и смъртност

Подзадачи:

а) Развитие на програми за предоставяне на информация и обучение на доброволци, употребяващи наркотици и техните близки за практики, намаляващи риска от свръхдозиране и оказване на първа помощ при спешни състояния

б) Осигуряване на обучение и медикаменти на звената за спешна помощ за спешни състояния, свързани с предозиране

Цел:

Поддържане на ниско ниво на инциденти и смъртност сред употребяващите наркотици

Показатели:

Брой нефатални спешни случаи, свързани с употребата на наркотици;

Брой смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици;

Брой програми за предоставяне на информация и обучение

Срок:

2009 - 2013

Отговаря:

Министър на здравеопазването

Кметове на общини (ОбСНВ и ПИЦ)

Партньори:

НПО

Задача 4.4. от Плана за действие

Осигуряване на качество и оценка на ефективността на услугите за намаляване на вредите от употребата на наркотици

Подзадачи:

а) Обучение и продължаваща квалификация за професионалисти и доброволци за работа в програми и организации, осигуряващи услуги за намаляване на вредите от употребата на наркотици;

б) Системно провеждане на мониторинг и оценка на ефективността на дейностите в програмите за намаляване на вредите;

в) Оптимизиране на нормативната уредба в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотици;

г) Създаване на наръчник с добри практики;

д) Развитие на мрежа от организации, работещи в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотици

Цел:

Осигуряване на качествени услуги за употребяващите наркотици и техните близки, базирани на добра практика

Показатели:

Брой обучени професионалисти и доброволци;

Брой проведени мониторинги и изготвени мониторингови доклади;

Проведено проучване за оценка на ефективността на определени интервенции;

Актуализирана нормативна уредба;

Разработен и издаден наръчник с добри практики в областта на намаляване на вредите;

Брой проведени работни срещи между организациите

Срок:

2009 - 2013

Отговаря:

Министър на здравеопазването

Кметове на общини (ОбСНВ и ПИЦ)

Партньори:

НПО
СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 5


ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПРОГРАМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Задача 5.1. от Плана за действие

Увеличаване на превантивни и корекционно-терапевтични дейности

Подзадача:

а) Интензифициране на сътрудничеството с неправителствени организации за осъществяване на информационни и образователни мероприятия с превантивна насоченост

Цел:

Увеличаване на броя на профилактичните мероприятия в затворите в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас за ограничаване влиянието на субкултурата на злоупотребяващите върху затворническата общност

Показатели:

Брой на профилактичните мероприятия;

Брой участниците в тях в рамките на всеки един месец

Срок:

2009 г.

Отговаря:

Министър на правосъдието

Подзадача:

б) Внедряване на краткосрочната двадесетдневна програма за групова работа със зависими в следствените арести в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе

Цел:

Активизиране на корекционно-терапевтичната работа със зависими лица по време на престоя им в най-големите следствени арести

Показатели:

Брой на лицата, успешно приключили програмата;

Регистрирани сигнали за употреба на наркотици в най-големите следствени арести

Срок:

2011 г.

Отговорна институция:

Министерство на правосъдието

Подзадача:

в) Внедряване на 12-стъпковата програма във всички затвори на страната

Цел:

Осигуряване на сериозна и продължителна интервенция за зависимите лица в закритите типове пенитенциарни заведения

Показатели:

Брой на проведените 12 – стъпкови програми в затворите;

Брой на участниците в тях, които успешно са завършили програмата

Срок:

2012 г.

Отговорна институция:

Министерство на правосъдието

Задача 5.2. от Плана за действие

Ограничаване на разпространението на наркотици в затворите и в следствените арести

Подзадача:

а) Внедряване на скенери за проверка на багажа

Цел:

Залавяне на наркотиците, поставени в хранителни продукти

Показател:

Количество и вид на заловените за 1 месец наркотици

Срок:

2010 г.

Отговаря:

Министър на правосъдието

Подзадача:

б) Оптимизиране на детоксикацията на зависими осъдени в затворническите медицински центрове и болниците

Цел:

Подобряване ефективността на този вид медицинска интервенция

Показател:

Брой на детоксикираните лица за 1 месец

Срок:

2011 г.

Отговаря:

Министър на правосъдието

Подзадача:

в) Увеличаване на броя на зависимите в затворите, включени на метадоново лечение

Цел:

По-активно лечение на зависими осъдени по време на престоя им в пенитенциарните заведения

Показател:

Брой на лекуваните за 1 година във всички затвори

Срок:

2013 г.

Отговаря:

Министър на правосъдието
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие
СП1: Повишаване на конкурентноспособността и иновативността на фирмите в сектор “Електротехника”
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Анализ на новоприетото законодателство на ес в областта на миграцията и интеграцията
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconОтчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към "Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г."
План за действие за 2005 г към “Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.”
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия
Трета: Определяне на проектите за деинституционализация, техния обхват и финансови ресурси 7
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Във връзка с Част ІV. „капацитет, прилагане, координация и отчитане резултати от изпълнението на стратегията по миграция и интеграция”...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за Националната стратегия
Пр специалистите, за да се координират всички усилия за качественото изпълнение както на самите дейности от проектите така и на уеднаквяване...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПрограма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област
Енергийна стратегия на Република България от 2002 г., Националната програма по възобновяеми енергийни източници, Тригодишния национален...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом