План за действие за изпълнение на националната стратегия
ИмеПлан за действие за изпълнение на националната стратегия
страница2/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.69 Mb.
ТипЗадача
източникhttp://www.ndc.government.bg/documents/Action_plan_STRATEGIA_2009-2013.rtf
1   2   3   4   5   6   7
СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 2


РАЗВИВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА РАННИ ИНТЕРВЕН-ЦИИ ЗА МЛАДИ ХОРА, С ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Задача 2.1. Плана за действие

Развитие на политики и мерки за ранни интервенции по проблемите на наркотиците на национално нивоПодзадачи:

а) Разработване на Национална програма за ранни интервенции за млади хора с експериментална употреба на наркотични вещества;

б) Разкриване на Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към психоактивни вещества;

в) Популяризиране на Националната гореща телефонна линия за деца като възможност за сигнализиране и консултиране по въпросите на зависимостите;

Цел:

Въвеждане на мерки за ранни интервенции по проблемите на наркотиците в националната здравна система и в областта на социалната политика

Показатели:

Разработена и въведена Национална програма за ранни интервенции за млади хора с експериментална употреба на наркотични вещества;

Разкрита и функционираща Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към психоактивни вещества

Срок:

2009 - 2013

Отговарят:


Министър на здравеопазването

Министър на образованието и науката

Министър на труда и социалната политика

Председател на Държавната агенция за закрила на детето

Кметове на общини (ОбСНВ и ПИЦ)

Задача 2.2. от Плана за действие

Развитие на програми за ранни интервенции сред различни групи от населението, особено сред млади хора с експериментална употреба на наркотични вещества

Подзадачи:

а) Развитие и прилагане на програми за ранни интервенции сред млади хора с експериментална употреба на наркотични вещества;

б) Разработване на механизъм за координация между програмите за ранни интервенции, медицинските специалисти и социалните работници от отделите „Закрила на детето” на общинско ниво;

в) Разработване на наръчници по скрининг, ранни и кратки интервенции;

г) Обучение на професионалисти в техники за извършване на скрининг, ранни и кратки интервенции;

д) Разработване на стандарти за обучение на професионалисти, които ще работят с превантивни програми;

е) Разработване на ”пакет” от минимални услуги в областта на превенцията, прилагани на местно ниво

Цел:

Ранна идентификация и предприемане на ефикасни мерки за намаляване на вредите за здравето сред младите хора с експериментална употреба на наркотични вещества

Показатели:

Брой програми за ранни интервенции сред млади хора с експериментална употреба на наркотични вещества

Разработен механизъм за координация

Брой издадени и разпространени наръчници по скрининг, ранни и кратки интервенции

Брой обучени професионалисти в техники за извършване на скрининг, ранни и кратки интервенции

Срок:

2009 - 2013

Отговарят:


Министър на здравеопазването

Министър на образованието и науката

Министър на труда и социалната политика

Председател на Държавната агенция за закрила на детето

Изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане

Кметове на общини (ОбСНВ и ПИЦ)
СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 3


ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА НА ПАЦИЕНТИТЕ ДО РАЗНООБРАЗНИ И ЕФЕКТИВНИ ЛЕЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Задача 3.1. от Плана за действие

Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на национално и общинско ниво

Подзадачи:

а) Оценка на нуждите на общинско и национално ниво от развитие на програми и служби за лечение и психосоциална рехабилитация на деца и създаване на координационен механизъм за работа по тези случаи ;

б) Оценка на нуждите на общинско и национално ниво от развитие на програми и служби за лечение и психосоциална рехабилитация;

в) Развиване на мрежата от лечебни заведения и подобряване на функционирането на лечебните заведения, извършващи медикаментозно–асистирано лечение: амбулаторна детоксификация, вътреболнична детоксификация, поддържащо субституиращо лечение с опиеви агонисти, агонисти – антагонисти и опиеви антагонисти;

г) Развиване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация тип „drug free”: извънболнични програми за дневни грижи, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип “терапевтична общност”, Минесота модел и други);

д) Подобряване лечението на коморбидни състояния

е) Разработване на мерки за лечение и рехабилитация на непълнолетни, употребяващи наркотици

Цел:

Осигуряване на разнообразни и ефективни лечебни и психосоциални услуги, базирани на оценка на потребностите на национално и местно ниво и отговарящи на нуждите на отделния пациент

Показатели:

Извършена оценка на нуждите от развитие на програми;

Брой функциониращи програми за медикаментозно – асистирано лечение;

Брой функциониращи програми тип “drug free” за психосоциална рехабилитация;

Брой лекувани пациенти на календарна година по данни на НЦЗИ и Националния фокусен център;

Брой обучени лекари – психиатри за лечение на коморбидни състояния

Срок:

2009 - 2013

Отговарят:


Министър на здравеопазването

Министър на труда и социалната политика

Кметове на общини (ОбСНВ и ПИЦ)

Партньори:

Лечебни заведения, НПО

Задача 3.2. от Плана за действие

Оптимизиране на системата за информация и насочване на пациенти и техните близки към програми за лечение и психосоциална рехабилитация

Подзадачи:

а) Функциониране на интернет – базирана информационна система, ориентирана към потребителя;

б) Изграждане на центрове за информация, консултация и насочване на пациенти и техните близки към подходящи програми за лечение и психосоциална рехабилитация;

в) Разработване и разпространение на информационните материали;

г) Подобряване уменията на общопрактикуващите лекари за идентифициране и насочване на пациенти;

д) Подобряване на взаимодействието и координацията между държавни институции, лечебни заведения, неправителствени организации в областта на лечението и психосоциалната рехабилитация

Цел:

Улесняване на достъпа до програмите за лечение и психосоциална рехабилитация

Показатели:

Функциониране на интернет – базирана информационна система на сайта на Национален център по наркомании и Национален фокусен център за наркотици и наркомании;

Брой функциониращи центрове за информация, консултация и насочване;

Разработена процедура за насочване на пациенти;

Брой издадени информационни материали;

Брой проведени срещи между екипите в лечебни заведения, неправителствени организации, центрове за ИКЦ, общопрактикуващи лекари;

Проведени обучения на общопрактикуващи лекари

Срок:

2009 - 2013

Отговарят:

Министър на здравеопазването

Министър на труда и социалната политика

Кметове на общини (ОбСНВ и ПИЦ)

Партньори:

Лечебни заведения,НПО.

Задача 3.3. от Плана за действие

Осигуряване качеството на услугите в програмите за лечение и психосоциална рехабилитация

Подзадачи:

а) Оптимизиране на нормативната уредба в областта на лечението и психосоциалната рехабилитация;

б) Обучение и продължаваща квалификация на професионалисти и хора със собствен опит, работещи в програми за лечение и психосоциална рехабилитация;

в) Създаване на възможности за клинична и екипна супервизия;

г) Системно осъществяване на мониторинг и оценка на ефективността на програмите;

д) Създаване на наръчници с добри практики в областта на лечението и психосоциалната рехабилитация;

е) Актуализиране на насоки, стандарти за добра практика и създаване на нови в различни области на лечението и психосоциалната рехабилитация

Цел:

Развитие на ефективни програми за лечение и психосоциална рехабилитация, осигуряващи качествени услуги и интервенции за употребяващите наркотици и техните семейства

Показатели:

Брой разработени и актуализирани нормативни актове;

Брой обучени професионалисти и хора със собствен опит;

Брой проведени семинари и тренинги;

Брой програми с осигурена супервизия;

Брой мониторингови доклади;

Одобрени и публикувани наръчници, насоки и стандарти

Срок:

2009 - 2013

Отговарят:

Министър на здравеопазването

Министър на труда и социалната политика
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие
СП1: Повишаване на конкурентноспособността и иновативността на фирмите в сектор “Електротехника”
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Анализ на новоприетото законодателство на ес в областта на миграцията и интеграцията
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconОтчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към "Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г."
План за действие за 2005 г към “Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.”
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия
Трета: Определяне на проектите за деинституционализация, техния обхват и финансови ресурси 7
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Във връзка с Част ІV. „капацитет, прилагане, координация и отчитане резултати от изпълнението на стратегията по миграция и интеграция”...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за Националната стратегия
Пр специалистите, за да се координират всички усилия за качественото изпълнение както на самите дейности от проектите така и на уеднаквяване...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПрограма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област
Енергийна стратегия на Република България от 2002 г., Националната програма по възобновяеми енергийни източници, Тригодишния национален...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом