План за действие за изпълнение на националната стратегия
ИмеПлан за действие за изпълнение на националната стратегия
страница1/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.69 Mb.
ТипЗадача
източникhttp://www.ndc.government.bg/documents/Action_plan_STRATEGIA_2009-2013.rtf
  1   2   3   4   5   6   7
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ

ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ

2009 – 2013


Планът за действие е разработен в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците. Той е основен организационно-управленски инструмент за реализация на стратегията и представлява неразделна част от нея. Планът за действие отчита националния опит, както и оценките и препоръките на Европейския съюз в областта на борбата с наркотиците. Той е разработен в съответствие с действащия План за действие на Европейската стратегия за борба с наркотиците 2005-2012 г. Планът за действие подлежи на ежегоден отчет и актуализация при необходимост.


СТРАТЕГИЧЕСКА ОБЛАСТ НА ДЕЙСТВИЕ:

Намаляване на търсенето на наркотици


За постигане на стратегическите цели в областта на намаляването на търсенето на наркотици, ще бъдат реализирани следните дейности.


СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 1

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЕФЕКТИВНИ ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ

Задача 1.1. от Плана за действие

Развитие и прилагане на програми за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества в образователната система

Подзадачи:

а) Разширяване на възможностите за обхващане на децата и младите хора във форми за съвременно здравно образование, основано на подхода „умения за живот”;

б) Организиране на обучения на учители, психолози, медицински работници в училищата и социални работници от Отделите за закрила на детето (ОЗД) и секретари на Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества;

в) Разработване на стандарти за обучение на педагогически кадри, медицински работници в училищата и социални работници от ОЗД за работа с образователни програми в сферата на превенцията;


г) Прилагане на програми за превенция, основани на подходите „връстници обучават връстници”;

д) Разработване, издаване и разпространение на информационни материали за деца и млади хора по проблемите на зависимостите;

е) Провеждане на проучвания за степента на информираност на децата по проблемите на зависимостите и на ефективността на провежданите програми;

ж) Провеждане на информационни кампании.


Цел:

Промоция на здравословен начин на живот и намаляване на употребата на наркотични вещества сред децата и младите хора

Показатели:

Брой приложени училищни програми за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, основани на подхода „умения за живот”;

Брой обхванати ученици в програми и кампании за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества;

Брой обучени специалисти за работа в и с училищата;

Брой приложени програми за превенция, базирани на подхода „връстници обучават връстници”;

Брой проведени проучвания и резултатите от тях;

Срок:

2009 – 2013 г.

Отговарят:


Министър на здравеопазването

Министър на образованието и науката

Председател на Държавната агенция за закрила на детето

Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане

Председател на Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН)

Кметове на общини /Областни съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) и Превантивно-информационни центрове (ПИЦ) към ОбСНВ

Партньори:

Неправителствени организации (НПО)

Задача 1.2. от Плана за действие


Насърчаване на неформалното образование на младите хора в областта на зависимостите и грижа за здравословния им начин на живот


Подзадачи:

а)Разработване на младежки информационни програми с превантивен характер;


б)Предоставяне на възможности за консултиране на подрастващите и младежите в областта на превенцията на употребата на наркотични вещества.


Цел:


Превенция на рисковото поведение

Показател:

Брой проекти;

Брой обхванати лица;

Брой консултации

Срок:

2009-2013

Отговарят:


Председател на Държавна агенция за младежта и спорта

Кметове на общини (ОбСНВ и ПИЦ)


Задача 1.3. от Плана за действие

Разработване и прилагане на програми и мерки за работа с родители по въпросите свързани с превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред децата

Подзадачи:

а) Разработване на програми за информиране и консултиране на родители по проблемите на употребата и злоупотребата с наркотични вещества;

б) Разработване, издаване и разпространение на информационни материали за родители по проблемите на наркотиците;

в) Провеждане на проучвания относно ролята на семейството в превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества;

г) Разработване на програми за работа със семейства на деца в риск (деца, употребяващи наркотични вещества, алкохол и цигари, които са застрашени от отпадане от училище);

д) Обучение на професионалисти за работа с родители;

е) Обучения за социални работници за работа със семейства и с деца в риск по превенция на зависимостите

Цел:

Развитие на знания и умения сред родителите за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред децата

Показател:

Въведени програми за работа с родители

Разработени и разпространени информационни материали

Проведени проучвания

Обучени професионалисти за работа с родители

Срок:

2009 – 2013

Отговарят:


Министър на здравеопазването

Председател на Държавна агенция за закрила на детето

Министър на образованието и науката

Кметове на общини (ОбСНВ и ПИЦ)

Партньори:

ЦКБППМН и НПО

Задача 1.4. Плана за действие

Разработване и прилагане на програми за превенция и мерки за подкрепа на рискови целеви групи

Подзадачи:

а) Идентифициране на видовете рискови групи и оценка на нуждите от интервенции;

б) Разработване на насоки за работа с рискови групи;

в) Разработване и прилагане на програми за превенция и подкрепа на деца в риск;

г) Разработване на програми за превенция в местата за развлечения;

д) Разработване на програма за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред водачите на пътни превозни средства;

е) Обучение на професионалисти за работа с рискови целеви групи

Цел:

Подобряване на ефективността и качеството на превантивните програми и дейности сред рисковите групи

Показатели:

Идентифицирани рискови групи;

Разработени насоки за работа с рискови групи;

Разработени програми за превенция и подкрепа на деца в риск;

Разработени програми за превенция в места за развлечения;

Разработена програма за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред водачите на пътни превозни средства;

Обучени професионалисти за работа с рискови групи

Срок:

2009 – 2013

Отговарят:

Министър на здравеопазването

Министър на образованието и науката

Министър на вътрешните работи

Председател на ЦКБППМН

Председател на Държавна агенция за закрила на детето

Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане

Кметове на общини (ОбСНВ и ПИЦ)

Партньори:

НПО

Задача 1.5. Плана за действие

Разширяване на възможностите за включване на децата и младите хора в привлекателни за тях форми за прекарване на свободното време

Подзадачи:

а) Реализиране на национална програма „Спорт за децата в свободното време”;

б) Разширяване достъпа на децата и младите хора до други програми, насочени към свободното време;

в) Разширяване на материалната база и подобряване на условията за спорт на децата и младежите на общинско и национално ниво;

Цел:

Превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества чрез осигуряване на възможности за участие на децата и младите хора във форми за развитие на техните интереси, способности и таланти

Показатели:

Брой проведени национални програми;

Брой участия на деца и млади хора;

Създадени и подобрени условия за спорт на общинско и национално ниво;

Срок:

2009 – 2013

Отговарят:


Министър на образованието и науката

Министър на здравеопазването

Председател на Държавна агенция за младежта и спорта

Председател на Държавна агенция за закрила на детето

Кметове на общини (ОбСНВ и ПИЦ)

Партньори:

НПО

Задача 1.6. Плана за действие

Повишаване на информираността на обществото по проблемите на наркоманиите

Подзадачи:

а) Разработване на Национална медийна политика по проблемите на наркоманиите;

б) Провеждане на обучения, пресконференции, обществени дебати и други дейности за запознаване на представители на структурите на гражданското общество, медиите и обществото, като цяло с проблемите в областта на наркоманиите ;

в) Провеждане на информационни кампании

Цел:

Повишаване на информираността на обществото по проблемите на наркоманиите и подобряване на обществените нагласи

Показатели:

Разработена Национална медийна политика по проблемите на наркоманиите;

Брой организирани обучения, пресконференции, обществени дебати и други дейности


Срок:

2009 – 2013

Отговарят:

Всички органи на изпълнителната власт, ангажирани с изпълнението на Плана за действие

Кметове на общини (ОбСНВ и ПИЦ)

Партньори:

Медии, НПО

Задача 1.7. Плана за действие

Разработване и прилагане на система за акредитация, мониторинг и оценка на ефективността на превантивни програми и дейности

Подзадачи:

а) Проучване на добри практики в създаването на системи за акредитация, мониторинг и оценка на ефективността на превантивни програми и дейности ;

б) Разработване на система за акредитация на превантивни програми и дейности ;

в) Разработване на система за мониторинг и оценка на ефективността на превантивни програми и дейности ;

г) Разработване на стандарти за обучение на професионалисти за работа в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества;

д) Провеждане на мониторинг и оценка на ефективността на превантивни програми и дейности;

е) Разработване на нормативна уредба в областта на превенцията

Цел:

Подобряване на ефективността и качеството на превантивните програми и дейности

Показатели:

Разработена система за акредитация на превантивни програми и дейности;

Разработена система за мониторинг и оценка на ефективността на превантивни програми и дейности;

Разработени стандарти за обучение на професионалисти;

Проведен мониторинг и оценка на ефективността на превантивни програми и дейности;


Срок:

2009 – 2013

Отговарят:

Министър на здравеопазването

Министър на образованието и науката

Председател на Държавна агенция за закрила на детето

Председател на Държавна агенция за младежта и спорта

Кметове на общини (ОбСНВ и ПИЦ)
  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие
СП1: Повишаване на конкурентноспособността и иновативността на фирмите в сектор “Електротехника”
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Анализ на новоприетото законодателство на ес в областта на миграцията и интеграцията
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconОтчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към "Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г."
План за действие за 2005 г към “Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.”
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия
Трета: Определяне на проектите за деинституционализация, техния обхват и финансови ресурси 7
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Във връзка с Част ІV. „капацитет, прилагане, координация и отчитане резултати от изпълнението на стратегията по миграция и интеграция”...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за Националната стратегия
Пр специалистите, за да се координират всички усилия за качественото изпълнение както на самите дейности от проектите така и на уеднаквяване...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПрограма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област
Енергийна стратегия на Република България от 2002 г., Националната програма по възобновяеми енергийни източници, Тригодишния национален...
План за действие за изпълнение на националната стратегия iconПлан за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом