Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2
ИмеПрограма 1: Сгради и съоръжения Програма 2
страница6/6
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.89 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.sofia-vets.com/elu/haccp/start_11/DHTP.doc
1   2   3   4   5   6
Тема: ……………………………………………………………...

Лектор: ………………………………………………………………

Дата

Тема номер

Име на обучавания

Обучавани по длъжности

Прове­дено да/не

Подпис на обучаванияДЕКЛАРАЦИЯ

Тема:

Дата: ….2012 година гр. София

Декларирам, че съм преминал обучение по програмата и съм длъжен да я спазвам:

ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ И ПОДПИС

1

2

3

4

5


ПРОГРАМА 9:


КОНТРОЛ


НА


ВРЕДИТЕЛИ


ПРОГРАМА ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ

Критерии

Тази програма се отнася до воденето на ефикасна борба с вредителите -гризачи, насекоми и микроорганизми, които могат да живеят в помещенията използвани за търговия и производство на храни. Към тези вредители някои автори прибавят домашните животни - птици (гълъби, врабчета и др.). Някои автори изключват микроорганизмите от вредителите. Дейности насочени срещу вредителите се определят от епидемиолозите и епидемозоолозите като дейности по ДДД. Това са :

дезифекция - дейности по унищожаване на вредните микроорганизми; дезинсекция -дейности по унищожаване на вредните насекоми; дератизация -дейности по унищожаване на вредните гризачи.

Тези специфични мероприятия се осъщесвяват от специализирана фирма, с която има сключен договор за тяхното периодично извършване.

В случай на необходимост ( при масово опаразитяване или при сезонно нахлуване на гризачи или при хигиенно неблагополучие) се извиква фирмата за ДДД за да извърши обработка на обекта.

Мониторинг

 • наличие на вредители или техни следи (фекали или мирис на урина и др);

 • наличие на увредени храни - наядени , развала или нарушена цялост на опаковките;

 • състояние на поставените примамки;

 • визуален контрол на врати, прозорци и техните уплътнения, както и на противоинсектните мрежи, ленти и други;

 • контрол на хладилното съоръжение и др.

Контролът се извършва визуално от всички работници и в случай на отклонения се докладва на управителя.


ПРОГРАМА 12:


ДОКУМЕНТАЦИЯ


Производителите и търговците на храни следва да водят документация за извършената дейност за осигуряване безопасността на храните. Документацията е съществена и неразделна част от ДТП/ДХП.

Доброто оформление и прилагане на документацията точно показва по какъв начин се обменя информацията и се решават възникналите проблеми в обекта. От друга страна, по този начин се намалява риска за допускане на грешки, характерен за устното общуване и се дава възможност за обратно проследяване пътя на храните.

Документирането на постъпилите сигнали и оплаквания от страна на потребителите предоставя своевременна информация за настъпващи проблеми и позволява предприемането на бързо и своевременно изтегляне на продукта от пазара.

От друга страна точно водената документация представлява средство за контролните органи да проследят изпълнението на добрите търговски и хигиенни практики за даден период от време, а не само в деня на проверката.

1. Отчетна документация за извършено наблюдение на контролните точки,
съдържаща кратко описание на наблюдаваните параметри и техните норми,
установените резултати и корективните дейности, които следва да се предприемат
в случай, че има отклонения от нормите;

Отчетна документация - тетрадки, дневници, чек-листове, анализни протоколи и др. трябва задължително да има: дата на попълване и подпис на лицето извършило отчитането. Тя трябва да се съхранява в обекта на отговорно пазене и да се предоставя на контролните органи при поискване.

2. Писмени инструкции за извършване на технологични операции и
почистването на помещенията, технологичното оборудване и контактните
повърхности.

 1. Програма за хигиенното поддържане на обекта.

 2. Програма за борба с вредителите.

5. Програма и/или протоколи за извършен инструктаж/обучение на
персонала.

6. Инструкция за изтегляне на храни от продажба.


Контролна (превантивна) мярка е действие, което може да се приложи за

недопускане, елиминиране или намаляване до приемливо за здравето ниво на вероятността за поява на опасност за замърсяване на храните.

Контролна точка (КТ) е етап/процес/операция, която може да се постави под контрол чрез прилагане на контролна (превантивна) мярка.

Критична контролна точка (ККТ) е етап/процес/операция, която трябва да се постави под контрол чрез прилагане на контролна мярка, което ще елиминира, предотврати или намали до приемлив минимум вероятността от поява на критична опасност за храните.

Критична граница е величината на контролната мярка, която разграничава приемливото от неприемливото.

Работна граница (целево равнище) е величината на контролната мярка, преминаването на която означава, че има тенденция към загуба на контрола в дадена ККТ. Ранното засичане на такава тенденцията и незабавното предприемане на действия за регулиране на процеса от оператора могат да спестят преработката или брака на произвежданата храна. Когато се улови пресичане на критичната граница се изисква предприемането на коригиращи действия.

Наблюдение (мониторинг) са планирана поредица от измервания на критичните граници, за да се провери дали дадена ККТ е под контрол, т.е. дали контролът работи ефективно.


Отклонение е несъответствие с критичната граница.

Корекционно действие е мярка, която се предприема, когато резултатите от наблюдението на дадена ККТ покажат, че тя е излязла извън контрол

ДЕФИНИЦИИ НА ДРУГИ ТЕРМИНИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ СИСТЕМИТЕ ЗА БЕЗОПАСНО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ

 1. ВИСОКОРИСКОВИ са тези готови за консумация храни,които:

•Поддържат лесно бактериалното размножаване, когато условията за това са благоприятни /хранителни вещества и вода плюс температура и време/:

•Непосредствено преди тяхната консумация не се подлагат
топлинна обработка, която би могла да разруши причиняващите хранителни
отравяния бактерии.

От предлаганите в заведенията за хранене изделия към високорисковите спадат: изделията, приготвени с месо, риба и птици; изделията5приготвени с мляко и яйца, които се подлагат на мека /или въобще не се подлагат/ топлинна обработка, като омлети, палачинки, майонеза, холандски сосове, млечно-яйчни кремове, кремове с желатин и др.: ракообразни и мекотели, като стриди, скариди, миди, раци, октоподи и др.: сварен ориз.

 1. " ГОТОВА ЗА КОНСУМАЦИЯ" се определя като състояние на храната, готова за незабавна консумация в точката на нейната продажба.Тя може да бъде сурова или топлинно обработена, топла или охладена, и може да се консумира без допълнително топлинно третиране, включително възстановяване на температурата.

 2. "КАЛИБРИРАНЕ" - набор от операции, които сравняват калибър или стойности, с известен еталон /при определени условия/, отчетени от средства за проверка, измерване и изпитване.

 3. КРЪСТОСАНО ЗАМЪРСЯВАНЕ" -пренасяне на биологични или
  химични замърсители към хранителни продукти от суровини, хранителни работници или производствена среда. Когато е замесено в хранително заболяване кръстосаното замърсяване най-често е свързано с патогенни бактерии или вируси, пренесени към готови за консумация храни.

 4. ПРОГРАМА" - системен пакет от процедури.

 5. ПРОЦЕДУРА" - последователност от действия, придържащи се към официално приет ред, извършени за постигане на определена цел.Отговаря на въпросите: Кой? Какво? Кога ? Необходимо е да се посочи: Кой извършва действието ? Какво точно трябва да се направи ? Кога се прилага дадена процедура или честотата на реализирането й? На кого се възлага отговорността за контрола? Писмените процедури и програмите представляват вътрешни стандарти на фирмите.

 6. РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ" - описва начина и последователността на
  изпълнението на определено действие. Отговаря на въпроса: Как ? Към дадена процедура обикновено има повече от една инструкция.


Доставчици


Фирма


Адрес


Продукти


ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ 1. Калибриране на термометрите.
 1. Списък на доставчиците.
 1. Дневник за входящия контрол на суровини, храни и опаковъчни материали.
 1. Дневник за измиване, почистване и дезинфекция.
 1. Дневник за хигиена на персонала.
 1. Дневници за проведени инструктажи.
 1. Контролна карта за борба с гризачи – дератизация.
 1. Контролна карта за борба с насекоми – дезинсекция.
 1. Протокол за брак или за върната стока при кризисни ситуации.Инструкция за почистване, измиване и дезинфекция в БЪРЗАТА ЗАКУСКАОбекти на обработване

Почистване

Измиване

Дезинфекция

1. Работни и сервизни помещения


1.1 Подове

Текущо и в края на работната смяна

Текущо

В края на работната смяна

1.2 Стени и тавани
Един път месечно

При необходимост

1.3 Фаянсови облицовки

Текущо и в края на работната смяна

В края на работната смяна

Един път седмично

1.4 Прозорци
Един път седмично
1.5 Работни повърхности

Текущо

В края на работната смяна

В края на работния ден

2. Оборудване и инвентар


2.1 Хладилни съоръжения

(0 – 4 градуса)

Текущо

Един път седмично

При необходимост

2.2 Нискотемпературни хладилни съоръжения

(-18 и по– ниски)

Текущо

При необходимост

При необходимост1   2   3   4   5   6

Свързани:

Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconХидроизолация на основи на сгради и съоръжения
Хидроизолацията на основите е един от най-отговорните фактори за правилната и дълготрайна експлоатация на сгради и съоръжения. На...
Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconМинистерство на образованието и науката
Учебната програма е предназначена за всички специалности от професии “Техник на енергийни съоръжения и инсталации” и “Монтьор на...
Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconРепублика българия
Текущ ремонт на водовземните съоръжения и обслужващите сгради и съоръжения към тях, включително на мерителните и разходомерни устройства...
Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconДоклад за извършена експертна оценка по реда на мсс 16 на дълготрайни материални активи земя, сгради, машини,съоръжения, оборудване и транспортни средства, собственост на
Мсс 16 на дълготрайни материални активи земя, сгради, машини,съоръжения, оборудване и транспортни средства, собственост на
Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconСгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност 1 Чл. 408
Сгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност 1
Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconДекларация на ръководството на „анабела съншайн еоод, за политиката по управление на качеството, околнатата среда и збут
Анабела съншайн” еоод е строително дружество и извършва строителство на промишлени, жилищни и административни сгради, както и ремонтно...
Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconСофтуерната програма е-туул е приложение за подобряване на енергоспестяването при съществуващи сгради

Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconСписък на сгради и съоръжения собственост на дп рвд, предмет на процедурата

Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconПрограма образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия под програма образователна програма за лавинна безопасност
Подобряване на информираността на хора, практикуващи спортни дейности в зимна планинска обстановка
Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconЗа издаване на разрешение за ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоръжения

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом