Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2
ИмеПрограма 1: Сгради и съоръжения Програма 2
страница1/6
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.89 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.sofia-vets.com/elu/haccp/start_11/DHTP.doc
  1   2   3   4   5   6

АКСА 1 ЕООД

Добри производствени и Добри хигиенни практики

на


БЪРЗА ЗАКУСКА


на фирма

,,АКСА 1” ЕООД

адрес на обекта:

район СТУДЕНТСКИ,

блок 58, вход Б


ДОБРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРАКТИКИ В БЪРЗА ЗАКУСКА

Въведение - предимства

Програма 1: Сгради и съоръжения

Програма 2 : Технологично оборудване

Програма 3 : Входящ контрол

Инструкция за входящ контрол

Инструкция за оценка на доставчика

Програма 4 : Транспорт

Транспортно средство дневник

Програма 5 : Съхранение на храни

Инструкция за съхранение на храни

Хладилни съоръжения

Програма 6 : Обща хигиена на Бързата закуска

Контролна карта за почистване

Програма 7 : Лична хигиена и здравно състояние

Програма 8 : Обучение на персонала

Програма 9 : Контрол на вредителите

Програма 10: Изходящ контрол (не се разработва)

Програма 11: Проследяемост на храните и изтегляне от продажба (не се разработва)

Програма 12: Документация

Основни определения при прилагането на ДТП

Речник на използваните термини

Приложения към програмите

ЧЕК ЛИСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ – БЛАНКИ


ЗАБЕЛЕЖКА: Програма 10 и Програма 11 не се разработват, тъй като не се изнасят храни извън обекта.


ВЪВЕДЕНИЕ

Съвременните тенденции за безопасността на храните се основават на прилагането на систематичен подход за определяне на потенциалните източници на микробиологични опасности, свързани с производството, търговията и употребата на храни. Този активен и превантивен (изпреварващ) подход предоставя по сигурна защита за здравето на потребителите, отколкото предприеманите досега мерки, след възникването на проблемите.

Законодателният орган в Република България - Народното събрание прие Законът за храните за да се синхронизираме с Директивите на ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ. В Закона за храните е посочено, че първостепенната отговорност за осигуряване безопасността на предлаганите на пазара храни се носи от производителите и търговците на храни. Те са отговорни за всяка своя дейност, която излага на риск здравето на потребителите. От тук следва, че производителите и търговците имат интерес да докажат, че са изпълнили всички нормативни изисквания по безопасността на храните. Това те постигат, като въвеждат и прилагат ефективна система за самоконтрол.

Целта на системата за самоконтрол на дейността е производителите и търговците на храни по собствена инициатива да предприемат необходимите мерки за намаляване или елиминиране на рисковете от замърсяване на храните. Това изисква от една страна да се определят потенциалните опасностите (микробиологични, химични и физични замърсители), свързани с храните и след това да се поставят под контрол възможностите за тяхната поява.

Елементите на системата за самоконтрол са три , както следва:

- предварителни (пререквизитни) задължителни програми -
добри търговски практики и добри хигиенни практики;

 • план за осигуряване безопасността на храните, основан на принципите на системата- НАССР;

 • документация - писмени данни, че системата се прилага и работи ефективно.

В тази първа част ще се опитаме да Ви представим възможност за въвеждане безопасността на храните, като добри търговски и хигиенни практики.


Технологичната схема за хода на храните в Бързата закуска е следната:

приемане - съхранение – приготвяне - предлагане


Принципно важните контролни мерки тук са:

 • контрол върху температурите на храните и на съоръженията за съхранение;

 • спазване на технологическите изисквания при приготвянето им;

 • недопускане на физически повреди на храните или опаковките им;

 • контрол върху достъпа на вредителите в обекта;

 • недопускане на замърсяване на храните.


Някои от цитираните процедури могат да се определят като реална ККТ (Критична Контролна Точка), но всички те са част от прилаганите добри производствени и добри хигиенни практики и затова се определят като контролни точки (КТ). Контролна точка (КТ) е процес, при протичането на който опасностите могат да бъдат контролирани чрез прилагане на контролни мерки. Загубата на контрол в тази точка води до нежелателни и недопустими рискове за здравето.

От изложеното може да се заключи, че търговската дейност за продажба на храни не предлага възможности за въвеждането на реален НАССР план, но производството (приготвянето на храни в топлата кухня) налага изработването на такъв План. Ето защо ние считаме, че в тези обекти е по-подходящо на първия етап,въвеждането и прилагането на добрите производствени практики и добрите хигиенни практики и съответните програми осигуряващи безопасност на храните, а на втория етап - разработване и внедряване на НАССР. Ето защо ще се спрем на тях по-долу.

Добрите търговски (производствени) практики са система от правила, разработени с цел да се поставят под контрол условията за търговия с храни в обекта. Те определят изискванията към терена, помещенията, технологичното оборудване, процесите на приемане, съхранение, приготвяне и предлагане за продажба на храните, персонала, борбата с вредителите и осигуряването на преследимост на храните.

Добрите хигиенни практики са правилата за:

- поддържане на хигиеното състояние на помещения, контактни повърхности, съоръжения и на личната хигиена;

 • осигуряване защитата на храните от кръстосано замърсяване;

 • контрол на здравословното състояние на персонала;

 • съхранението на използваните в обекта химични вещества.

Добрите практики се документират в процедури и инструкции за работа, които трябва да включват и определят:

 1. КАКВО трябва да се извърши;

 2. КЪДЕ трябва да се извърши;

 3. КОГА трябва да се извърши;

 4. КОЙ трябва да го изпълнява;

 5. КАК трябва да се изпълнява.

Добрите практики не са насочени към контрол на специфичните опасности, свързани с храните. Те осигуряват контрол с по общ характер, който е насочен върху факторите на работната среда и условията за търговия с храните. Прилагането на добрите практики не допуска, елиминира или намалява до приемливо за здравето, нивото на рисковете за замърсяване на храните, оборудването и контактните повърхности.

Въвеждането и разработването на НАССР план изисква добрите практики да бъдат ефективно приложени на практика, тъй като те са солидната основа, върху която се надгражда планът. Дори и най-добре написаният план няма да осигури безопасността на храните, ако на практика не се изпълняват правилата на добрите практики.

Добрите (пререквизитни) практики включват правила и програми по отношение на:

 1. сгради и съоръжения;

 2. технологично оборудване;

 3. приемане на храните - входящ контрол;

 4. транспорт на храните;

 5. съхранение на храните;

 6. санитарно-хигиенно поддържане на обекта;

 7. персонал - лична хигиена и здравно състояние;

 8. обучение на персонала;

 9. контрол нa вредителите;

 10. изходящ контрол;

11. проследимост на храните, с цел изтегляне от продажба; 12. документация.


ПРОГРАМА 1:


СГРАДИ


И


СЪОРЪЖЕНИЯ


Сградите и съоръженията се проектират и изграждат по начин, който:

1. свежда до минимум възможностите за замърсяване на храните от източници на околната среда;

2. осигурява достатъчно работно пространство за извършване на търговските и производствени дейности в съответствие с хигиенните норми и изисквания;

3. създава условия за недопускане на кръстосано замърсяване между суровините и готовите храни по време на извършваните операции, чрез регулиране поточността на приемането и предлагането им за продажба или сервиране и разделяне на технологични операции по място или по време. Практически това се постига чрез физически бариери -разделителна стена, отделно обособено помещение или място, технологична (химическа) бариера - почистване и дезинфекция между извършването на последователни операции със сурови и готови храни или времева бариера - извършване на дейностите в различни периоди
от време;

4. осигурява необходимите температурни условия за съхранение на храните;

5. позволява лесно и ефективно почистване на помещенията и технологичното оборудване;

6. осигурява ефективна защита срещу достъпа на вредители.

Сградите и съоръженията трябва да са със здрава конструкция и да се поддържат в добър вид, за да се намалят потенциалните възможности за замърсяване на храните от източници на околната среда. Използваните материали трябва да не са токсични и където е необходимо, трябва да позволяват лесно и ефективно почистване и дезинфекция.


Обектът е изграден в съответствие с план за реконструкция. Има изградени помещения както следва:

 • помещение за приготвяне на продукцията

 • тоалетна


Съоръженията са приети от комисия и позволяват приготвянето и предлагането на храна.


ПРОГРАМА 1 – СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Име – сгради, съоръжение и др


ДПП ДТП


1

X

X

Адрес

Район Студентски,
2Вид на обекта

Бърза закуска;
3Терен около обекта

Благоустроен;
4Вход за зареждане - с храни

Отпред;
5Вход за клиенти -отпред

няма

Изход за отпадъци и др. -

Отпред;
6Работни помещения:

Едно;
7Складови помещения:

Няма;
8Хладилни камери и съоръжения:

3 „+” хладилни съоръжения; 1 „-” хладилно съоръжение;
9Бар

Няма бар
10Търговски зала - за клиенти

Няма
11Тоалетни за посетители;

Няма обособена;
12Тоалетни за персонала;

В обекта
13Съоръжения за отопление

Различни електрически уреди
14Вода - централно захранване: студена

Топла - ел. бойлер;
15Електрозахранване

Централно 220 волта;
16Вентилация.

Климатик. Има и обособена вентилация, съгласно законовите изисквания.

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconХидроизолация на основи на сгради и съоръжения
Хидроизолацията на основите е един от най-отговорните фактори за правилната и дълготрайна експлоатация на сгради и съоръжения. На...
Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconМинистерство на образованието и науката
Учебната програма е предназначена за всички специалности от професии “Техник на енергийни съоръжения и инсталации” и “Монтьор на...
Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconРепублика българия
Текущ ремонт на водовземните съоръжения и обслужващите сгради и съоръжения към тях, включително на мерителните и разходомерни устройства...
Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconДоклад за извършена експертна оценка по реда на мсс 16 на дълготрайни материални активи земя, сгради, машини,съоръжения, оборудване и транспортни средства, собственост на
Мсс 16 на дълготрайни материални активи земя, сгради, машини,съоръжения, оборудване и транспортни средства, собственост на
Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconСгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност 1 Чл. 408
Сгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност 1
Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconДекларация на ръководството на „анабела съншайн еоод, за политиката по управление на качеството, околнатата среда и збут
Анабела съншайн” еоод е строително дружество и извършва строителство на промишлени, жилищни и административни сгради, както и ремонтно...
Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconСофтуерната програма е-туул е приложение за подобряване на енергоспестяването при съществуващи сгради

Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconСписък на сгради и съоръжения собственост на дп рвд, предмет на процедурата

Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconПрограма образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия под програма образователна програма за лавинна безопасност
Подобряване на информираността на хора, практикуващи спортни дейности в зимна планинска обстановка
Програма 1: Сгради и съоръжения Програма 2 iconЗа издаване на разрешение за ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоръжения

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом