Шуменски университет
ИмеШуменски университет
Дата на преобразуване05.01.2013
Размер131.51 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://shu.bg/tadmin/upload/storage/299.doc


KONSTANTIN

PRESLAVSKY

UNIVERSITY

S H U M E N

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА ПЕДАГОГИКА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО


УТВЪРЖДАВАМ:

Декан на ПФ: ............................................

(доц. дикн М. Бонева)


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М АПО


дисциплината ПЕРСПЕКТИВА


Област на висшето образование: 1. Педагогически науки

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …

Специалност: Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Образователно-квалификационна степен : бакалавър

Форма на обучение: редовна

Срок на обучение: 4 години

Катедра: “Педагогика на изобразителното

изкуство”


Шумен

2011 г.


І. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН


НАИМЕНОВАНИЕ НА КУРСА:

ВИД НА ДИСЦИПЛИНАТА

СЕМЕСТЪР, В КОЙТО СЕ ИЗУЧАВА:

Перспектива

задължителна

І

ОБЩ ХОРАРИУМ:

90

часа

СЕДМИЧНА НАТОВАРЕНОСТ:

Аудиторна заетост

Лекции

30

часа

3 часа

Семинарни упражнения

0

часа

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА:

Лабораторни упражнения

15

часа

1 семестъра

Индивидуална работа със студентите

15

часа

БРОЙ КРЕДИТИ:

Студентска самостоятелна работа

30

часа

3

ФОРМИ НА КОНТРОЛ

ТЕКУЩ КОНТРОЛ:

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:


тестове

казуси

дискусии

упражнения

семинари

реферат

курсова работа

проект


есе

работа с информационни източници

работа с нормативни документи

практика

изследване

обработка на данни

анализи

другиПисмен изпит


Устен изпит


Практически изпит


Текуща оценка

ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

Лекции; Семинарни занятия;


МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:


Беседа; Дискусия; Събеседване; Мултимедийна презентация;


Упражнение; Тренинг; Работа в екип; Други;ІІ. АНОТАЦИЯ

Цел на курса:


Дисциплината ПЕРСПЕКТИВА е задължителна дисциплина в учебния план на специалност ПОИИ. Изучаването й като най-обща специфична теория на изобразителното изкуство има за цел да даде познания на студентите за способите за изобразяване на пространството върху двуизмерна повърхност, да изгради у тях начални умения за приложение на знанията в практическата художествена дейност, както и да създаде пространствени рефлекси за нуждите на обучението им по специализираните художествени дисциплини.

Студентите се запознават всестранно с основните перспе­ктивни проблеми при възприемане на действителността и в изкуството, с предмета, задачите и основните проявления за линейната перспективата. Запознават се с традиционните системи и методи за изграждане на пространствени построения, за развиване на пространственото мислене, за разрешаване на съвременните проблеми в перспективната наука. Получават следните най-общи умения: да правят необходимия абс­трактен и зрителен анализ на предметите, фигурите и простран­ството и да ги изобразяват върху двуизмерна плоскост; да умеят да извършват перспективно построяване на данни; да правят перспективна разработка на ескиз чрез свободна употреба на перспективни данни; да извършват перспективен анализ на художествена творба и да умеят да възстановяват перспективните й данни; да прилагат знанията от перспективната теория в практическата си художествена дейност.

В процеса на обучение по перспектива в специалиста се формират качества като: пространствени рефлекси; задълбочено творческо отношение и критичност към пространствените проблеми в учебната и художествено-творческа дейност; разбиране на мястото и значението на перспективата и развитието на изобразителното изкуство; единство на знанията и практическите умения и навици; трайност на интереса към пространствените проблеми в изобразителното изкуство като цяло и в собствената художествено-творческа работа в частност.


Задачите на обучението по ПЕРСПЕКТИВА се осъществяват чрез:


 1. Лекции, при които се използват доказателства, нагледни средства и демонстрации.

 2. Беседи по определени перспективни казуси.

 3. Практически упражнения, включващи наблюдение, перспективен анализ на обекти и рисуване по натура, перспективно построяване на данни, перспективен анализ на обекти и рисуване по натура, перспективно построяване на данни, перспективен анализ на произведения на изобразителното изкуство, извеждане на перспективни данни.Предварителни изисквания:

Студентите да притежават предварителни знания и умения за:


 • перспективата като метод за изграждане на пространството в картината;

 • възникването и особеностите на линейната перспективата като метод за изграждане на художественото пространство и обособяването й като наука.Очаквани резултати:


След завършването на курса се очаква студентите да имат знания, умения, компетенции в следните насоки:


 • за различните видовете перспектива и основните методи за построение на пространството;

 • за перспективен анализ на картина и възстановяване на перспективни данни;

 • за прилагане на перспективната теория в практическата художествена дейност.ІІІ. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


Тематичен план на лекционния курс


- Тематичен план на лекционния курс за I семестър:
Т Е М А

СУ

1.

Перспективата като наука. Цел, задачи, предмет и съдържание. Значение на перспективата.

1

2.

Елементи на перспективата: точка на зрение, поле на зрение, ъгъл на зрение, дистанция.

2


3.

Помощни равнини. Перспективен образ. Перспективен образ на точка и линия. Положение на правите в пространството - видове прави.

3


4.

Убежна точка на нефронталните хоризотални, наведени и прави в общо положение.

2


5.

Намиране на направлението на нефронталните прави, когато убежната точка се намира далеч от рамката на картината. Рисуване на предмети във формата, на които има успоредни прави.

2


6.

Криви линии в перспективата. Окръжност, кълбо, конус, цилиндър и техните перспективни образи.

2


7.

Делене на нефронталните прави и окръжности на равни пропорционални части.

2


8.

Измерване и делене на нефронталните прави чрез дистанчни точни и мерни точки.

2


9.

Перспектива на човешката глава и фигура.

2


10.

Перспектива при рисуване на натюрморт, интериор и пейзаж.

2


11.

Видове осветления. Светлосянка на ръбести и обли предмети.

2


12.

Перспектива на хвърлени сенки при различни видове осветление.

2


13.

Въздушна перспектива (сфумато) - особености.

2


14.

Огледална перспектива. Отражения върху хоризонтални, вертикални и наклонени огледала.

2


15.

Перспективен анализ на класически образци на изобразителното изкуство - възстановяване на перспективните данни.

2

ОБЩО

30 часаТематичен план на лабораторни упражнения


- Тематичен план на лабораторни упражнения за I семестър:
Т Е М А

ЛУ

1.

Рисуване от натура на ръбест предмет в общо положение. Маркиране на 3 други положения по въображение. Светлосянка.

1

2.

Рисуване от натура на цилиндър. Маркиране на три други положения по въображение. Светлосянка.

2

3.

Делене на прави. Построяване на данни за ограда в нефронтално положение.

2


4.

Метод за построение на перспективна квадратура. Построяване на данни.

2


5.

Метод за дистанчните и метод на мерните точки. Построяване на данни

2


6.

Метод на Дюрер. Построяване на данни.

2

7.

Хвърлени сенки. Построяване на данни.

2

8.

Огледална перспектива. Построяване на данни.

2
ОБЩО

15 часа


ІV. ЛИТЕРАТУРА


 1. Григоров, Т. Перспектива. София: Просвета, 1991

 2. Мецгер, Ф. Изкуството на перспективата. София: Книгомания, 2009

 3. Тодорова, Р. Перспектива. I-ва част. В. Търново: Фабер, 2011

 4. Тодорова, Р. Перспектива. II-ра част. В. Търново: Фабер, 2012

 5. Тодорова, Р. Иконната перспектива. В. Търново: Фабер, 2009

 6. Тодорова, Р. История на перспективата: от древността до Ренесанса. В. Търново: Фабер, 2012

 7. Макарова, М. Н. Практическая перспектива. Москва: Академический проект, 2005

 8. Норлинг, Э. Обьемный рисунок и перспектива. Москва: ЭКСМО, 2004

 9. Петрова, В. В., Буткова, Т. А. Тени в перспективе: учебно-методическое пособие. Тольятти: ТГУ, 2011

 10. Antonova, Clemena. Space, Time, and Presence in the Icon: Seeng the World with the Eyes of God. Farnham: Ashgate Publishing Ltd., 2010

 11. Bartschi, W. Linear perspective: its history, directions for construction, and aspects in the environment and in the fine arts. Michigan University: Van Nostrand Reinhold, 1976

 12. Belting, H. Florence & Baghdad: Renaissance Art and Arab Science. The Belknap Press of Harvard University Press, 2011V. ФОРМИ НА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА


 • Изпълнение на индивидуални проекти и задачи, свързани с учебното съдържание;

 • Запознаване със специализирана литература;

 • Индивидуална и колективна консултация;

 • Изпълнение на художествени задачи с употреба на перспективни правила и методи;

 • Участия в изложби.VІ. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТНА ПРОЦЕДУРА


До изпит се допускат студенти, които отговарят на следните условия:

 1. Активно са участвали в учебния процес;

 2. Представили са минимум 5 самостоятелно решени пространствени задачи;

 3. Решили са минимум 2 междинни теста по време на семестъра.


Изпитът се състои в:


 1. Текуща оценка, І сем. – Оценката се формира от общата оценка, поставена на студента въз основа на решените от него тестове и практически задачи през семестъра – 40 % и от оценката, получена от студента на практически колоквиум (на студента се предоставят данни за построение въз основа на изучаваните методи за изграждане на картинното пространство) – 60 %.


VІІ. СХЕМА - ЕЛЕМЕНТИ, ПРОЦЕДУРА НА ИЗПИТА, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ, ПРИСЪЖДАНЕ НА КРЕДИТИ

 • Колоквиум;

 • Допускат се до колоквиума студенти, представили поне 5 решени пространствени задачи, показали активност по време на семестъра и решили поне 2 междинни теста;

 • Процедура за провеждане на колоквиума:

 • Осигуряване на изпитващ екип от преподаватели;

 • Осигуряване на зала, билети с конструктивни данни за изграждане. Време за протичане – 2 часа;

 • Защита от студента на реализираната задача;

 • Успоредно с поставянето на оценката се присъждат кредити според изработения кредитен сертификат на дисциплината;


При успешно полагане на изпита студентът получава предвидените по учебен план кредити.


Програмата е разработена от :

1. Гл.ас. д-р Ростислава Тодорова

2. Гл. ас. Бранимира Тодорова


Програмата е приета на съвет на катедра “Педагогика на изобразителното изкуство” с Протокол № 3 от 30.11.2011 г.


Ръководител катедра:

“Педагогика на изобразителното изкуство” ……………………

/проф. д-р Бл. Папазов/

Учебна програма по ПЕРСПЕКТИВА, Издание 1, Редакция 4, 2011 г.

Свързани:

Шуменски университет iconШуменски университет
Дисертационният труд е обсъден от катедра „Икономика и моделиране” при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” на 18....
Шуменски университет iconПроект за земеделие в България - личен избор, европейски резултат" Емануила Валериева Станева, Шуменски университет "
Емануила Валериева Станева, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", филиал в гр. Варна, специалност "Туризъм"
Шуменски университет iconШуменски университет
За осведоменост и съгласие по студентска мобилност с цел обучение по секторна програма „еразъм”
Шуменски университет iconШуменски университет
Нощувка и хранене /закуска, обяд, вечеря/ за членове на семейството на курсиста – 25 лв на човек
Шуменски университет icon"Повишаване на информационната сигурност при web базирано обучение", с
Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин...
Шуменски университет iconШуменски университет
Гигов Д.,Обучение и тренировка в тактиката на волейбола, ецнпкфкс-виф”Г. Димитров” София, 1979
Шуменски университет icon"Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда", с
Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин...
Шуменски университет icon"Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение", с
Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин...
Шуменски университет iconШуменски университет
Област на висше образование: шифър Педагогически науки Професионално направление: шифър Педагогика на обучението по
Шуменски университет iconУченическите екскурзии динамичен образователен метод в япония и българия
Публикувано в: сборник „40 години шуменски университет”, международна конференция, секция науки за земята, септември 2011
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом