Приемане на план за управление при кризи, вследствие на терористична дейност уважаеми дами и господа общински съветници
ИмеПриемане на план за управление при кризи, вследствие на терористична дейност уважаеми дами и господа общински съветници
страница1/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер342.52 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/DZ_Plan.doc
  1   2   3
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


От Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич


Относно: Приемане на план за управление при кризи, вследствие на терористична дейност


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


С решение № 572/02.09.2008 г. Министерски съвет прие План за управление при кризи, вследствие на терористична дейност. Планът е част от Националния план за управление при кризи, чието разработване е предвидено в Закона за управление при кризи. В чл. 18 на същия закон е предвидено правомощието на общинския съвет да приеме план за управление при кризи.

Задачата на плана, подлежащ на разглеждане в днешното заседание, е да създаде условия за максимално бързо възстановяване на нормалния живот в общината чрез преодоляване на кризата, възникнала вследствие на терористичен акт. Регламентират се ситуациите, отговорностите, съвместните процедури, тактиките и правилата за действие на територията на Община град Добрич за преодоляване на кризисната ситуация, предизвикана от терористична заплаха или извършен терористичен акт срещу личност, обект или дейност.

Основна цел на плана е създаване на предварителна организация за управление на градската среда, бизнеса и административните процеси за предотвратяване и овладяване на криза, настъпила вследствие на терористична дейност.

Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното


ПРОЕКТ!


РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 19, т. 6 от Закона за управление при кризи Общински съвет град Добрич:


1. Приема План за управление при кризи, вследствие на терористична дейност.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите съгласно закона действия.


С уважение,


ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ


ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ

ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ


ЛЕГАЛНИ ДЕФИНИЦИИ:


 • Терористична престъпна дейност извършва този,”който с цел да създаде смут и страх в населението или да заплаши, или да принуди орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава или международна организация да извърши или пропусне нещо в кръга на неговите функции извърши престъпление (чл. 108а от НК) се наказва за тероризъм….”;

 • Взривно или друго смъртоносно устройство означава: а) взривно или запалително устройство, предназначено или имащо способност да причинява смърт, сериозни телесни наранявания или значителни материални щети, б) оръжие или устройство, предназначено или имащо способност да причинява смърт, сериозни телесни наранявания или значителни материални щети чрез изпускане, разпръскване или допир на отровни химически вещества, биологични агенти или токсини или подобни вещества, или радиация или радиоактивен материал;

 • Криза – промяна на установеното състояние на живот, обхванала територии, обекти, сектори и сфери на икономиката и обществения живот или околната среда, предизвикана от човешка дейност или природни явления, в резултат на която условията за съществуване и за осъществяване на дейност в променената среда са силно нарушени;

 • Управление при кризи – комплекс от дейности на компетентните органи, насочени към предотвратяване възникването и развитията на кризи и тяхното овладяване;

 • Критична инфраструктура – система от съоръжения, услуги и информационни системи, чието спиране, неизправно функциониране или разрушаване би имало сериозно негативно въздействие върху здравето и безопасността на населението, околната среда, националното стопанство или върху ефективното функциониране на държавното управление;

 • Евакуация – организирано извеждане на хора и животни от застрашени райони и обекти и настаняването и осигуряването им на безопасно място;

 • Разсредоточаване – организирано изнасяне на културните и материални ценности от застрашени райони и преместването и опазването им в безопасни местаСЪКРАЩЕНИЯ:


 • ОбССУК – общински съвет за сигурност и управление при кризи;

 • ОССУК – областен съвет за сигурност и управление при кризи;

 • ОКИЦ – оперативен комуникационно-информационен център;

 • ОМУ – оръжия за масово унищожение;ПРАВНО-НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ • МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ
 • Международна конвенция за борба срещу вземането на заложници

(ДВ, Бр.41/1988 г.);

 • Международна конвенция за борба с бомбения тероризъм (ДВ бр.102/2001 г.);

 • Международна конвенция за борба срещу финансирането на тероризма (ДВ, бр.11/2002 г.);

 • Европейска конвенция за борба с тероризма (ДВ, бр.9/1998 г.);

 • Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (ДВ, бр.53/2006 г.

 • Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм;

 • Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определението „видни политически личности” и техническите критерии за процедурите по опростена проверка на клиентите и за изключения поради финансова дейност на случайна или много ограничена база
 • ОСНОВНИ НАЦИОНАЛНИ ДОКУМЕНТИ
 • Закон за МВР (ДВ, бр.17/2006 г.);

 • Закон за управление при кризи (ДВ, бр.19/2005 г.);

 • Закон за защита при бедствия (ДВ, бр.102/2006 г.);

 • Закон за ДА „Национална сигурност” (ДВ, бр.109/2007 г.);

 • Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр.112/1995 г.)

 • Закон за защита на класифицирана информация (ДВ, бр.45/2002 г.);

 • Закон за мерките срещу финансирането на тероризма (ДВ, бр.16/2003 г.);Планът за управление при кризи вследствие на терористична дейност регламентира ситуациите, отговорностите, съвместните процедури, тактики и правила за действия на Община град Добрич за овладяване на кризисната ситуация предизвикана от терористична заплаха или извършен терористичен акт срещу личност, обект или дейност, а така също и при прилагане на мерки за преодоляване на последствията за населението, обектите и околната среда.


1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


  1. Основание за разработване на плана.

Настоящият план е разработен в изпълнение на изискванията на чл.19, т.6 от

Закона за управление при кризи и т.2 от Решение №572 от 02.09.2008г. на Министерски съвет за приемане на План за управление при кризи вследствие на терористична дейност.


  1. Цел и задачи на плана.

   1. Цел на плана: създаване на предварителна организация за управление на

градската среда, бизнеса и административните процеси за предотвратяване и овладяване на криза, настъпила вследствие на терористична дейност.

   1. Задачи:

 • Способства на подготовката на общинското ръководство за действие при

заплаха от терористична дейност и при възникване на кризи вследствие на терористична дейност.

 • Допринася за извършване на своевременни и координирани действия при

заплаха от терористична дейност и в отговор на актове на тероризъм;

 • Създаване на условия общинското ръководство и органите на МВР на територията

на общината да изготвят съгласувани планове за управление (действия) при кризи, възникнали вследствие на терористична дейност.

 • Създаване на организация за своевременно евакуиране на граждани от

застрашените обекти.

 • Създаване на организация за своевременно изваждане, оказване на първа

медицинска /долекарска / помощ на пострадали .

 • Осигуряване на реда и безопасността за населението, обектите и околната среда и

прилагане на мерки за възстановяване на нормалния ритъм на работа на територията на Община град Добрич.

 • Създаване предпоставки за прилагане на правните норми при управлението на

силите за реагиране.


2. ОБХВАТ НА ПЛАНА


Планът описва организацията за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите и средствата на органите на общинското ръководство, Общинският съвет за сигурност и управелние при кризи, Първо РПУ-Добрич и силите и средствата на специализираните органи на МВР на територията на общината за предотвратяване и овладяване на кризи, възникнали вследствие на терористична дейност. Предмет на плана са процедурите и отговорностите за информиране на правителствени органи и други структури по ред, определен от нормативната уредба и Министерски съвет.


Основни задачи, съгласно плана се изпълняват от:

 • Първо РПУ-Добрич;

 • ТД „Гражданска защита” – Добрич;

 • РС „Пожарна безопасност и спасяване” - Добрич

 • ЦСМП, МБАЛ, ДКЦ - І, ДКЦ - ІІ;

 • ВиК – район Добрич;

 • Е.ОН България мрежи, клон Добрич

 • Структури на ДА „НС” в ОД „Полиция” - Добрич.

 • РИОКОЗ - Добрич

 • Районна прокуратура - Добрич3. ЗАДАЧИ И ОТГОВОРНОСТИ


Задачите и отговорностите на Община град Добрич по отношение на предотвратяване

на терористична дейност и овладяване на последствията от терористични актове, съгласно този план, произтичат от нормативните документи, уреждащи дейността, както и от взаимодействието с други държавни и частни субекти.


3.1. Стратегия за овладяване на кризата.

Първо РПУ - Добрич след привеждане в готовност за действие при обща терористична заплаха, с основните сили и средства във взаимодействие с обектовите охрани провежда охранителни, режимни и превантивни мероприятия за опазване на застрашени личности(обекти) изпълнявайки допълнителни мерки за защита и за намаляване на загубите, а с част от силите провежда оперативни мероприятия за премахване (намаляване) на заплахата и недопускане на терористичен акт, в готовност за предотвратяване или действие при терористичен акт във взаимодействие с органите на местните държавна и съдебна власт и специализирани сили на МВР.

След отпадане на терористичната заплаха въвежда стандартните режими за сигурност за личности, обекти и обществен ред и провежда мероприятия за възстановяване на нормалния ритъм на работа на територията на общината.


3.2. Задачи на структурните звена:

3.2.1 на Първо РПУ-Добрич

Оперативните мероприятия за премахване (намаляване) на заплахата и недопускане на терористичен акт, Охранителните и режимни мероприятия за увеличаване физическата сигурност и защита на потенциално застрашени от терористичен акт личности (обекти) и за намаляване на загубите и Превантивните мероприятия за усилване на потенциално застрашени от терористичен акт личности(обекти) и опазване на общата сигурност и обществен ред се осъществяват по оперативни планове на ОД”Полиция” и Първо РПУ – Добрич.

3.2.2 на “Пожарна безопасност и спасение” – Добрич - провеждане на превантивни мероприятия за осигуряване ПБСН и на застрашени личности (обекти).


3.2.3 на “Пресцентър и връзки с обществеността” на общината


- осигуряване точна информация и изготвяне на съобщение за населението и медиите (провеждане на брифинг) след приключване на операцията по премахване на терористичната заплаха.

- поддържане медийната стратегия на МВР. Определяне терористичната активност като престъпна и не заслужаваща обществена поддръжка.


3.2.4 на ЦСМП, МБАЛ, ДКЦ - І, ДКЦ - ІІ;

- подготовка на екипи и здравни заведения за действия при кризи, вследствие на терористична дейност

- създаване на организация за медицинско осигуряване на населението от общината

- изграждане и поддържане на надеждна система за оповестяване на здравните структури от общината при възникване на кризисна ситуация

- ресурсно осигуряване на здравните и лечебни заведения

- прогнозиране и оценка на общата и медицинска обстановка предизвикана в резултат на възникването и развитието на кризата

- устойчиво управление и ефективно ръководство на медицинските екипи в здравните и лечебни заведения и медицинско осигуряване на спасителните работи

- осъществяване и поддържане на постоянна връзка и взаимодействие с МЗ и ОбССУК.


3.2.5 на „РИОКОЗ” – Добрич

- организиране и контрол по изпълнение на санитарно-хигиенните мероприятия в зоната на възникналата криза

- организиране и провеждане на контрол на работната среда и хранителните продукти попаднали в зоната на кризата

- определяне на пунктове за пробонабиране на питейни води, както и периодичност на вземане на пробите съобразно риска за водопроводната мрежа в зоната на криза

- организира незабавно преустановяване, приготвянето и производство на хранителни продукти в зоната на криза

3.2.6 Български червен кръст

- привежда в готовност силите към ОС на БЧК и имуществата предназначени за нуждите на пострадалото население

- изпраща в ОбССУК справка за даренията и помощите които могат да се предоставят за пострадалото население

- при необходимост развръща временни подкрепителни пунктове по направленията на временно извеждане на населението

3.2.7 Гражданска защита

- привежда личния състав в готовност за действие с необходимото оборудване и екипировка за работа в среда с токсични газове, за провеждане на химическо наблюдение и разузнаване, отстраняване на химически аварии, санитарна обработка и участие в спасителни операции

- организира оповестяването на населението в застрашените райони за създадената обстановка и мерките за защита

- при необходимост въвежда плана за СНАВР в зоната на криза

- организира развръщане на пунктове за раздаване на индивидуални средства за защита на населението в застрашените райони

- организира мероприятия по запознаване на населението в застрашените райони с правилата за действие и поведение , със средства за защита и самозащита, херметизация на помещения, магазини и обществени сгради

3.2.8 Хидрометеорологична обсерватория

- предоставя в ОбССУК информация за метеорологичната обстановка на всеки час

- предоставя прогноза за развитието на метеорологичната обстановка в близките няколко денонощия

3.2.9 Дружества, организации и фирми

-създаване на организация за своевременно оповестяване на работниците и служителите

-въвеждане в действие на плана за действие при кризи вследствие терористичен акт

-вземане на мерки за осигуряване свободен достъп и поток за автомобилите със специално предназначение

-създаване на организация за своевременно евакуиране служители и работници от застрашените обекти

-създаване на организация за оказване на първа медицинска / долекарска/ помощ на пострадалите работници и служители

-организиране на взаимодействие с ОбССУК
  1   2   3

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Приемане на план за управление при кризи, вследствие на терористична дейност уважаеми дами и господа общински съветници iconОт заседание проведено на 19. 03. 2008 г по точка
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, уважаеми кметове, дами и господа

Приемане на план за управление при кризи, вследствие на терористична дейност уважаеми дами и господа общински съветници iconОтчет на инж. Анастас Бончев Анастасов
Уважаема г-жо Председател на ОбС, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми съграждани

Приемане на план за управление при кризи, вследствие на терористична дейност уважаеми дами и господа общински съветници iconПриемане на второ четене на Программа за развитие на земеделието в Община Враца в периода 2008-2012 г. Уважаеми дами и господа Общински съветници
От д-р Петко Пешлейски –Зам председател на Комисията по «Земеделие и гори»гр. Враца

Приемане на план за управление при кризи, вследствие на терористична дейност уважаеми дами и господа общински съветници iconЗаседание на Общински съвет
Мартинов председател на ОбС: Уважаеми г-н кмете, уважаеми дами и господа, зам кметове, кметове на кметства, кметски наместници, откривам...

Приемане на план за управление при кризи, вследствие на терористична дейност уважаеми дами и господа общински съветници iconУважаеми господин вицеадмирал, Господин контраадмирал, Господин Областен управител, Уважаеми господин кмете, Ваше Високопреосвещенство, Господа офицери, старшини, курсанти, кадети и матроси, Дами и господа преподаватели, Уважаеми гости, Дами и господа
Днес 9 януари 2012 г ни обединява една светла дата свързана с морската история на България. Навършват се 131 години от основаването...

Приемане на план за управление при кризи, вследствие на терористична дейност уважаеми дами и господа общински съветници iconОбщина Бяла Слатина oтчет на Кмета на Община Бяла Слатина за периода ноември 2007 декември 2008 г
Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми граждани на Община Бяла Слатина

Приемане на план за управление при кризи, вследствие на терористична дейност уважаеми дами и господа общински съветници iconДо министерство на финансите ул. "Г. С. Раковски" №102 гр. София уважаеми дами и господа
След запознаване с поканата за участие в обществена поръчка с предмет: „Проектиране, инсталиране и внедряване (изграждане) в Министерство...

Приемане на план за управление при кризи, вследствие на терористична дейност уважаеми дами и господа общински съветници iconУважаеми дами и господа
Разработване на план за управление на Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023” по проект „Устойчиво управление на Национален...

Приемане на план за управление при кризи, вследствие на терористична дейност уважаеми дами и господа общински съветници iconОтчет за дейността на дружеството "инфрастройпродукт"еоод за 2007 год
Уважаема госпожо председател уважаеми господа кметове уважаеми общински съветници

Приемане на план за управление при кризи, вследствие на терористична дейност уважаеми дами и господа общински съветници iconОтчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за четвъртата година от мандата уважаеми дами и господа общински съветници
Относно: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за четвъртата година от мандата

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом