Подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ес
ИмеПодготовка, изработване и управление на проекти по програми на ес
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер46.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rcci.bg/download/kursEU_March.doc


ПОДГОТОВКА, ИЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС

12-14 март 2008г.

26 – 28 март 2008г.

Биснес център „Информа Интелект”, София, ул.”Проф.Г.Брадистилов” 6


Лектори:

Елеонора Негулова, Председател на УС на Националното сдружение на малкия и среден бизнес и Председател на УС на Националното сдружение за управление на проекти

Димитрина Тодорова, Изпълнителен директор, Българска асоциация на агенции за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА) – София

Петър Терзийски, директор на НЦПО на БТПП

Милена Дачева, Ръководител “Международни програми и финансиране” (БАРДА) – София

Д-р Костадин Коларов, консултант, Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството


Ръководител на курса:

Елеонора Негулова


ПРОГРАМА

1 ден – 8.39-9.00 ч. Регистрация на участниците


09.00 – 09.30 – Представяне на участниците в семинара и техните очаквания от обучението


09.30 – 11.10 - Модул І – Европейски политики 2007 -2013 год. Финасови инструменти за тяхното реализиране. Сравнителен анализ на предприсъединителните и нови програми и въможности.


11.10 – 11.30 Кафе – пауза


11.30 – 13.10 - Модул ІІ – А/. Национални стратегически и програмни документи на България за периода 2007 – 2013 год. Същност и логика на Оперативните програми, Плана за развитие на селските райони и Плана за рибарство и аквакултури. Б/. Бенефициенти на програмите. Ветрило на инструментите.


13.10 – 13.50 - Обяд


13.50 – 15.30 – Модул ІІІ – Подготовка на бенефициентите за проектиране. Прогнозен план. Път до проекта. Подход на обследване и анализ на информацията – програма, покана, насоки за кандидатстване, пакет от апликационни документи. Информационни източници.


15.30 – 15.50 Кафе пауза


15.50 – 17.30 – Модул ІV – Проектно задание: проектна идея, основни цели, целеви групи, очаквани резултати, анализ на необходимите ресурси. Път на проекта: изготвяне на проектно предложение /логическа рамка, обосновка, методология, бюджет, подкрепящи документи/


2 ден


09.30 – 11.10 Модул V - Представяне на ОП”Конкурентноспособност на българската икономика 2007 – 2013 год”. Разглеждане на отворени покани за набиране на предложения. Насоки за кандидатстване на примера на конкретна покана.


11.10 – 11.30 – Кафе пауза


11.30 – 13.10 Модул VІ – Предоставяне на практически знания по апликационните документи на покана за представяне на проектни предложения по Схема за безвъзмездна помощ за технологично обновление на предприятията. Въпроси и отговори.


13.10 – 13.50 – Обяд


13.50 – 15.30 Модул VІІ – Представяне на ОП”Развитие на човешките ресурси 2007 -2013 год”. Покани за набиране на предложения. Насоки за кандидатстване на примера на конкретна покана.


15.30 – 15.50 Кафе пауза


15.50 – 17.30 Модул VІІІ - Практическа работа по апликационните документи на покана за представяне на проектни предложения по Схема за безвъзмездна помощ за обучение на заети лица. Въпроси и отговори


3 ден


09.30 – 11.10 Модул ІХ – Представяне на ОП”Регионално развитие”. Основни приоритети, примерни дейности и допустими разходи. Общините и публично-частните партньорства.


11.10 – 11.30 Кафе пауза


11.30 – 13.10 Модул Х – Представяне на Програмата за развитие на селските райони. Насоки и общи правила за кандидатстване. Гражданският подход Лидер. Разглеждане на Наредба за кандидатстване с проектни предложения за неземеделски дейности в селските райони.


13.10 – 13.50 Обяд


13.50 – 15.30 – Модул ХІ - Управлението на проекта – ключов фактор за постигане на планираните резултати. Процедури по ЗОП, финасов мениджмънт, мониторинг и отговорности на бенефициента. Примери за успешно реализирани проекти.


15.30 – 15.50 Кафе – пауза


15.30 – 17.30 Обобщение на представените ключови послания, изводи и препоръки по подготовката, изработването и управлението на проекти, кандидатстващи за финасиране по Европейските и български програми. Въпроси и отговори към всички лектори. Съставяне на мейлинг лист на участниците – потенциални мрежа за проектни партньорства. Закриване на обучителния семинар.


Такса участие: 480 лв. за 1 участник

В цената са включени:

  1. Комплект учебни материали и помагала;

  2. Кетъринг за трите дни на курса: по две кафе паузи на ден, обяд, безалкохолни напитки и лека следобедна закуска;

  3. Сертификат за преминато обучение

Начин на плащане:

Таксата от 480 лв. се превежда по банкова сметка IBAN: BG98BPBI 79401061069101, BIC: BPBIBGSF, „Юробанк И ЕФ ДЖИ България” АД, клон София, офис Дървеница, „Национално сдружение за управление на проекти”.

Срок за заявяване: три работни дни преди началото на курса

Място на провеждане: БЦ „Информа Интелект”, София, „Студентски град”, ул.”Проф.Г.Брадистилов” № 6

ЗА ЗАПИСВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ:

Национална Информационна Система “СОФСПРАВКА” ООД,

София, ул.Бачо Киро 35-А

Тел. 02/ 9874411

Тел./факс: 02/ 9876666

e-mail:reklama@sofspravka.info


Моля изпращайте своите заявки за участие по мейл или факс с подпис и печат на фирмата Ви.


ТАЛОН – ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В КУРСА


От............................................................длъжност........................................


Фирма/организация..........................................................................................

МОЛ.....................................ИН...........................ИН по ДДС............................


Ул..............................№.......бл.......вх.......гр.........................тел.....................


Факс.................................e-mail…………………………………………………………………………………


Заявявам участие в курс на тема:


Подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ЕС”


който ще се проведе в периода ................................ 2008г./моля попълнете дата/


за..............бр., участнициСвързани:

Подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ес iconПрограма лектори: Елеонора Негулова
Подготовка, изработване и управление на проекти по програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 Г
Подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ес icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Наименование: "Изработване на предпроектни проучвания, идейни проекти, инженерно-геоложки проучвания и технически проекти на вик...
Подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ес iconОбявява конкурс
За длъжността Главен експерт „Контрол по изработване и изпълнение на горскостопански планове и оперативни програми и проекти” в дирекция...
Подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ес iconЦентър за европейски програми © 2006, American University in Bulgaria Сертификационна програма "управление на европейски проекти"
Европейския съюз преминава задължително през придобиването на проектна култура. Осигуряването на проекти, които развиват заетост...
Подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ес iconЦентър за европейски програми © 2007, American University in Bulgaria Сертификационна програма "управление на европейски проекти"
Европейския съюз преминава задължително през придобиването на проектна култура. Осигуряването на проекти, които развиват заетост...
Подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ес iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Договор за изработване на проекти по оперативни програми, финансирани от Европейския съюз; ведно със законната лихва върху главницата,...
Подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ес iconПодготовка и управление на проекти за кандидатстване за финансиране по грантови схеми

Подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ес iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Изработване на технически и работен инвестиционни проекти за подготовка на проектно предложение за развитие на обект – Нове – сърцето...
Подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ес iconПриоритет в управлението е ускоряването на работата по проекти и привличане и управление на повече средства от европейските и националните програми изпълнение на важни за общината проекти
Настоящата мандатна програма за управление на Община Крумовград се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление...
Подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ес iconНационални и регионални програми и проекти на дазд І. Програми и проекти, в които дазд е водеща организация
Наименование на проекта/програмата: интернет и правата на децата – Програма на дазд
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом