ZadáNÍ bakaláŘSKÉ práCE
ИмеZadáNÍ bakaláŘSKÉ práCE
страница1/16
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер300.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://is.muni.cz/th/322802/esf_b/Final.docx
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Masarykova univerzita

Ekonomickosprávní fakulta

Studijní obor: Finance


description: description: ..\..\..\arch\loga\logoesf2008\logoc.wmf


Finanční konglomeráty a skupiny

Financial conglomerates and groups

Bakalářská práce

Vedoucí bakalářské práce: Autor:

Ing. Dalibor Pánek Peter Slanina

Brno, květen 2011


ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta


Katedra financí


Akademický rok 2010/2011


ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE


Pro: SLANINA Peter


Obor: Finance


Název tématu: FINANČNÍ KONGLOMERÁTY A SKUPINY


Financial konglomerates and groups


Zásady pro vypracování


Cíl práce:

Rozbor specifičnosti a důvodů existence finančních konglomerátů a zvláštnosti jejich dohledu


Postup práce a použité metody:

1. Tendence finančních trhů

2. Důvody existence a vzniku finančních konglomerátů

3. Právní úprava

4. Způsob dohledu

5. Zhodnocení a závěr

Použité metody:

Rozbor, komparace, deskripce.

Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce


Rozsah práce bez příloh: 35 – 45 stran


Seznam odborné literatury:

REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie – Finanční trhy. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta – nakladatelství CERM, 2007. 286s. skripta ISBN 978-80-214-3466-0.
Peňežní ekonomie a bankovnictví. Edited by Zbyňek Revenda. 4. vyd. Praha: Management Press, 2005. 627 s. ISBN 80-7261-132-1


Související webová stránka: cnb.cz, finance.cz


Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dalibor Pánek


Datum zadání bakalářské práce: 22. 11. 2010


Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. 


………………………………… …………………………………………

vedoucí katedry děkan


V Brně dne 22. 11. 2010Meno a priezvisko autora: Peter Slanina

Názov bakalárskej práce: Finanční konglomeráty a skupiny

Názov v angličtine: Financial conglomerates and groups

Katedra: Finance

Vedúci bakalárskej práce: Ing. Dalibor Pánek

Rok obhajoby:: 2011


Anotácia v slovenčine

Predmetom tejto bakalárskej práce je komplexná charakteristika finančných konglomerátov, ich špecifických vlastností a dohľadu. Jednotlivé časti práce postupne opisujú tendencie finančných trhov, ktoré stoja v pozadí vzniku finančných konglomerátov, ich špecifické charakteristiky v závislosti na ich lokalizácií a právnu úpravu v ČR. Posledná časť sa venuje spôsobom dohľadu, a vlasnostiam typickým pre finančné konglomeráty. Hlavným cieľom práce je podať komplexný pohľad na finančné konglomeráty.


Annotation in English

The subject of this bachelor thesis is to make full characteristics of financial conglomerates, their specific characteristics and supervision. Each part simultaneously describes key problems of conglomerates, which are: trends in financial markets, which are behind the changes on them, their specific characteristics depending on their localization and legislation in Czech republic. Last part describes forms of supervision, and properties typical for financial conglomerates. The main aim of this thesis is to bring complex view financial conglomerates..


Kľúčové slová v slovenčine:

Finančné konglomeráty, dohľad, regulácia, finančné trhy

Kľúčové slová v angličtine:

Financial conglomerates, supervision, regulation, financial markets


Čestne prehlasujem že som bakalársku prácu Finanční konglomeráty a skupiny vypracoval samostatne pod vedením Ing. Dalibora Pánka a uviedol v zozname literatúry všetky použité literárne a odborné zdroje v súlade s právnymi predpismi, vnútornými predpismi Masarykovej univerzity a vnútornými aktmi riadenia Masarykovej univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU.


V Brne dňa .................


___________________________

vlastnoručný podpis autora


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Свързани:

ZadáNÍ bakaláŘSKÉ práCE iconZadáNÍ diplomové práCE

ZadáNÍ bakaláŘSKÉ práCE iconRešerše k bakalářské práci

ZadáNÍ bakaláŘSKÉ práCE iconŠtátne záverečné skúšky akadem rok 2010/2011 – bakalárske štúdium

ZadáNÍ bakaláŘSKÉ práCE iconDiplomová práce

ZadáNÍ bakaláŘSKÉ práCE iconObsah práce

ZadáNÍ bakaláŘSKÉ práCE iconProhlášení o autorství práce

ZadáNÍ bakaláŘSKÉ práCE iconVojenská politika (bss 157) Seminární práce

ZadáNÍ bakaláŘSKÉ práCE iconVedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011

ZadáNÍ bakaláŘSKÉ práCE iconAde vedecké práce V zahraničných nekarentovaných časopisoch

ZadáNÍ bakaláŘSKÉ práCE iconVedoucí práce: Mgr. Margarita Rumenovová Račevová 2009
Резюме
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом