Рецензия
ИмеРецензия
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер50.57 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://alternativi.unwe.bg/br6/IVAN GOGOV.doc

РЕЦЕНЗИЯ
на научните трудове на д-р. по икономика Иван Георгиев Гогов,

представени в конкурса за придобиване на научното звание

доцент по научната специалност 05.02.24 Организация и

управление извън сферата на материалното производство

(управление на културата – икономика и управление на

книготърговията, фирмено управление)


от проф. Димитър Атанасов Шопов,

доктор на икономическите науки


В конкурса за научното звание доцент по научната специалност 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на културата – икономика и управление на на книготърговията, фирмено управление), обявен от Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии в ДВ, бр. 93 от 19.10. 2004 г., участва един кандидат – д-р по икономика Иван Георгиев Гогов.

Кандидатът в конкурса е представил за рецензиране 11 публикации и разработки, които могат да се систематизират по следния начин:

 2 самостоятелни монография (№ 1 от списъка на публикациите – Организационни и икономически характеристики на книжния бизнес в България в обем от 350 печатни страници и № 2 от списъка на публикациите – Книготърговия – логистика на асортимента в обем от 62 печатни страници)

 1 учебно помагало (№ 3 от списъка на публикациите – Кратък курс по икономика и управление на книготърговията в обем от 133 печатни страници).

 5 статии в специализирани научни издания, от които:

2 в сп. Икономика” – бр. 3 и бр. 4/2003 г. (№ 4 и № 7 от списъка на публикациите);

2 в Сборници на Колежа по библиотекознание и информационни технологии ( № 5 и № 6 от списъка на публикациите);

1 в Сборник научни публикации на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (№ 8 от списъка на публикациите).

 4 доклади на конференции (от № 8 до № 11 от списъка на публикациите, от които два доклада са пред конференции на Колежа по библиотекознание и информационни технологии и на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии)

Всички представени публикации са на български език. В предоставените ми документи по конкурса няма данни за публикации на чужд език или в чужбина, като се изключат 5 публикации на руски език в сборници на докторанти в Москва, които кандидата не представя за рецензиране, тъй като са свързани с темата на докторската му дисертация, посветена на управлението на системата на заплащане на труда в промишеността на НРБ.

Всички публикации, представени за рецензиране от кандидата, отговарят на темата на обявения конкурс. Освен това трябва да се отбележи и тяхната актуалност – всички те са направени през периода 2003 – 2005 година.

В материалите по конкурса д-р Иван Гогов се представя като един утвърден научен работник, с добре защитени позиции в областта на Организацията и управлението извън сферата на материаното производство и, по-специално, в управлението на книготърговията.

В разработките, които са представени за рецензиране, основните приноси на кандидата са свързани преди всичко с обогатяване на съществуващите знания в съответната научна област, с привеждането на нови факти, които имат значение за подобряване на социалната практика у нас, с прилагането на резултатите от научните изследвания в практиката, а така също и в областта на систематиката и структурирането на научни дисциплини за целите на обучението на специалисти в управлението на културата, и по-специално в икономиката и управлението на книготърговията.

Конкретните научни приноси на кандидата, според мен, биха могли да се търсят в няколко направления:

 В опита за цялостно анализиране и характеризиране на производството и продажбите на книги у нас през периода след 1990 г.

 В организирането и провеждането в края на 2004 г. на представително за страната социологическо изследване за проучване на организационните и кономическите характеристики на книжния бизнес в България, както и в интерпретацията на получените резултати.

 Във формулирането на належащите промени в производството и продажбите на книги у нас, в препоръките към практиката за подобряване организацията и предлагане на съпътстващи услуги при продажбите на книги, за използване на методи за автоматично контролиране на асортимента от книги при търговията с тях, за въвеждане на единна политика в книжния бизнес, за подобряване на информационното обслужване от Националния статистически институт.

 В търсенето на факти и доказателства за подобряване на ценообразуването на книгите у нас.

 В структурирането на курса по Икономика и управление на търговията с книги.

Тези приноси, доколкото познавам литературата в тази област, са лично дело на д-р. Иван Гогов. Съдейки по материалите, представени в документите по конкурса, той ги използва при обучението на студентите в Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологиии.

Към научното творчество на кандидата в конкурса биха могли да се отправят и някой препоръки. Желателно е в бъдеще да се избягва дублирането на мотиви в различни публикации. Би могло дасе подобри и използването на литературните източници – в монографиите и в учебника се съдържа списък на използваната литература, но никъде в текста автора не се позовава на един или друг от ползваните литературни източници.

Тези препоръки, обаче, не поставят сянка върху оценката на научните и научно-приложните приноси в публикациите на кандидата.

В документите по конкурса е представен официален документ за учебната заетост на д-р Иван Гогов в Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии. В него се удостоверява, че през учебната 2004/2005 г. той има следната аудиторна натовареност:

 Икономика и управление на книготърговията, спец. КН, редовно обучение – 45 ч. лекции и 30 ч. упражнения;

 Счетоводна отчетност, спец. КН, редовно обучение – 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения;

 Фирмено управление, спец. ИТ и ИБ, редовно обучение – 30 ч. лекции и 15 ч. упражнения;

 Икономика и управление на книготърговията, спец. КН, задочно обучение – 25 ч. лекции и 15 ч. упражнения;

 Счетоводна отчетност, спец. КН, задочно обучение – 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения;

 Фирмено управление, спец. ИТ и ИБ, задочно обучение – 15 ч. лекции и 10 ч. упражнения.

Общата учебна натовареност на д-р Иван Гогов през учебната 2004/2005 г. възлиза на 160 ч. лекции и 115 ч. упражнения.

ЗаключениеКато имам предвид, че кандидата в конкурса е един утвърден научен работник в областта на организацията и управлението извън сферата на материалното производство и по-специално в икономиката и управлението на книгоразпространението и уважаван преподавател в Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, предлагам на Уважаемия Специализиран научен съвет по информационни науки и наукознание при ВАК да присъди на д-р по икономика Иван Георгиев Гогов научното звание доцент по научната специалност 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на културата – икономика и управление на книготърговията, фирмено управление).


Септември, 2005 г. Рецензент:


(проф. Дим. Шопов)

Свързани:

Рецензия iconРецензия
Председател с Из. № Нс-43 от 20. 04. 2010 г., представям настоящата рецензия, разработена в съответствие с препоръчителните научни...
Рецензия iconНа урока
Разновидности на литературнокрити-ческата статия: отзив и/или рецензия за неизучавано произведение
Рецензия iconРецензия на Иля Йоффе по повод руското издание на книгат на Дейвид Харви „Кратка история на неолиберализма
Рецензия на Иля Йоффе по повод руското издание на книгат на Дейвид Харви „Кратка история на неолиберализма”
Рецензия iconЛитература Специальный выпуск «Владимир Маяковский»
Николай Карпов. «Растения заговорили» [рецензия] // Литературное обозрение. 1990. № С. 83-84
Рецензия iconРецензия
Боян Любомиров Дуранкев относно конкурс за научно звание „ професор” по научна специалност 05. 02. 26 „Маркетинг (Комуникационна...
Рецензия iconРецензент: ст н. с. І ст., д б. н. Митко Ангелов Събчев
Рецензия за присъждане на научното звание „старши научен сътрудник ІІ степен”/"доцент" на д-р Станислав Пенчев Абаджиев
Рецензия iconДо снс по отраслова и фирмена икономика при вак рецензия
Доктор” по научна специалност 05. 02. 24 – “Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Рецензия iconПубликации, неподлежащи на рецензия
Стоименов А., Ю. Тепелиев. Получаване и обработка на цифрови изображения при дистанционните изследвания сп. Геодезия, картография,...
Рецензия iconЗаявка за участие в IV международна научна конференция „е управление юни 17-19, 2012
Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след положителна рецензия ще бъдат отпечатани
Рецензия iconЗаявка за участие в I международна научна конференция „е управление с финансовата подкрепа на
Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след положителна рецензия ще бъдат отпечатани
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом