Техническо задание за абонаментно техническо обслужване на климатични системи в административната сграда на Централното управление на Министерството на външните работи ул."Александър Жендов " №2 и Резервен визов център в Дом №8 Бояна Предмет на заданието
ИмеТехническо задание за абонаментно техническо обслужване на климатични системи в административната сграда на Централното управление на Министерството на външните работи ул."Александър Жендов " №2 и Резервен визов център в Дом №8 Бояна Предмет на заданието
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер46.8 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mfa.zashev-design.com/uploads/files/ПИСМО2.docРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ


ДИРЕКЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


За абонаментно техническо обслужване на климатични системи в административната сграда на Централното управление на Министерството на външните работи – ул.”Александър Жендов ” № 2 и Резервен визов център в Дом № 8 – Бояна


 1. Предмет на заданието: Абонаментно техническо поддържане на климатични и вентилационни системи.
 1. Изисквания към фирмата-изпълнител:
  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извършва ежемесечна проверка на състоянието на машините и съоръженията без заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в обхват, определен в договора, като отразява резултатите от извършеното в дневник-досие на извършените дейности;

  2. За поддръжка и следгаранционно обслужване на климатичните инсталации на територията на Национален Визов Център МВнР и Национален Резервен Визов Център- Комплекс „Бояна”-МС, Дом №8, да бъдат взети под внимание следните предложения :


За НВЦ – МВнР:


1.Водоохлаждащ агрегат АТС модел LSQWRF 80M/N-M – 1 бр.

Ежемесечно:

- проверка на ел. инсталация и захранване.

- физическа проверка за пропуск на хладилен агент.

- почистване на филтъра на вътрешното тяло.

Тримесечие:

- проверка на ел. инсталация и захранване.

- физическа проверка за пропуск на хладилен агент.

- почистване или подмяна на филтъра на вътрешното тяло.

- почистване на външното тяло.

- подмяна на задвижващите ремъци.

- диагностика в режим на охлаждане и отопление.

Еднократно:

 • оптимизиране на засмукващия колектор.

 • оптимизиране на вътрешните въздушни потоци и клапи.

 • почистване на вътрешната мрежа от въздуховоди.


2. Таванни касети Invertor ULT 50 – 2 бр.

Ежемесечно:

- проверка на ел. инсталация и захранване.

- физическа проверка за пропуск на хладилен агент.

- почистване на филтъра на вътрешното тяло.

Тримесечие:

- проверка на ел. инсталация и захранване.

- физическа проверка за пропуск на хладилен агент.

- почистване или подмяна на филтъра на вътрешното тяло.

- почистване на външното тяло.

- диагностика в режим на охлаждане и отопление.


3. Таванни касети Invertor URS 24 – 1 бр.

Ежемесечно:

- проверка на ел. инсталация и захранване.

- физическа проверка за пропуск на хладилен агент.

- почистване на филтъра на вътрешното тяло.

Тримесечие:

- проверка на ел. инсталация и захранване.

- физическа проверка за пропуск на хладилен агент.

- почистване или подмяна на филтъра на вътрешното тяло.

- почистване на външното тяло.

- диагностика в режим на охлаждане и отопление.


ВРЕМЕТО ЗА РЕАКЦИЯ СЛЕД ПОДАВАНЕ НА АВАРИЕН СИГНАЛ ПО ТЕЛЕФОНА ДА Е :


  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпраща специалисти за отстраняване на появилите се повреди на климатичните машини и съоръжения:

– До 1 час в работно време в срок до 4 (четири) часа от подаването на заявката в извънработно време и в почивни и празнични дни за климатизаторите, монтирани в сървърните помещения в сградата на Централното управление.

- За Дом 8 - до 2 часа в работно време и до 4 часа в неработно време и в почивни дни. Персоналът, обслужващ НРВЦ – Бояна ще бъде проучен от НСО.


  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да се отзовава на повикване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спешна необходимост от възстановяване на работата на дадена климатична система до 2 (два) часа в рамките на работното време от 9.00 до 17.30 часа;
  1. Време за реакция /изкл. т.2.2 и т. 2.3./ при възникване на повреда до 4 /четири/ часа след получаването на сигнала до 12.00 часа в работно време. След получаването на сигнала от клиента след 12.00 часа в работното време – време за реакция до 24 /двадесет и четири/ часа.
  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва ремонта, който включва отстраняване на възникнали повреди от всякакъв характер, констатирани при техническото поддържане или по сигнал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като вложените за това резервни части, материали и консумативи са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изборът на резервни части, материали и консумативи да става след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за качеството им.


Влаганите резервни части, материали и консумативи трябва да отговарят на нормативно приетите изисквания за качество в Република България и да притежават сертификат за произход и качество. Гаранцията за вложените резервни части, материали и консумативи е дадената от производителя.


За всеки от извършените ремонти да се дава минимален гаранционен срок от 3(три) месеца.


При повторна повреда от същия характер или на същия елемент от съоръженията, възникнала в гаранционния срок, Изпълнителят се задължава за отстрани същата за своя сметка, ако повредата не е по вина на Възложителя.


  1. Стойността на влаганите при ремонт резервни части, материали, консумативи и други да се определя по доставни цени, без търговска надценка в полза на Изпълнителя.
  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извършва технически/профилактични/ прегледи на описаните в пълното описание климатични и вентилационни съоръжения за следното:


- Ежемесечна компютърна диагностика и поддръжка на съответните инсталации, машини и съоръжения в експлоатация съгласно предназначението им и в режим на работа, предписан от производителя;


- Почистване /измиване/ на въздушните филтри на вътрешните тела климатиците – веднъж на два месеца;


- Почистване на топлообменните повърхности на кондензатора и изпарителя на климатицизаторите – 2 /два/ пъти годишно;


- Подмяна на дефектирали и износени възли, агрегати, части и материали на обслужваните инсталации при необходимост и с одобрение на Възложителя;


- Всички материали, резервни части и консумативи при ремонт на извънгаранционно дефектирали машини, се заплащат допълнително от Възложителя;


 1. Заплащане на абонамента и извършените ремонтни работи:
  1. След представяне на оригинална фактура, придружена от двустранно подписан приемо - предавателен протокол за извършения ремонт, съдържащ описание на ремонта и вида и количеството на вложените резервни части, материали и консумативи;
  1. Стойността на монтаж или преместване на климатизатор от едно помещение в друго се заплаща отделно за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;


4. Срок на договора – 1/една/ година;


Свързани:

Техническо задание за абонаментно техническо обслужване на климатични системи в административната сграда на Централното управление на Министерството на външните работи ул.\"Александър Жендов \" №2 и Резервен визов център в Дом №8 Бояна Предмет на заданието iconПриложение 2
С предмет: абонаментно техническо обслужване на климатичните системи, находящи се в сградите на министерството на икономиката, енергетиката...
Техническо задание за абонаментно техническо обслужване на климатични системи в административната сграда на Централното управление на Министерството на външните работи ул.\"Александър Жендов \" №2 и Резервен визов център в Дом №8 Бояна Предмет на заданието iconЗа участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки (зоп) с предмет
А от Закона за обществените поръчки (зоп) с предмет: „Осъществяване на абонаментно техническо обслужване на телефонни централи и...
Техническо задание за абонаментно техническо обслужване на климатични системи в административната сграда на Централното управление на Министерството на външните работи ул.\"Александър Жендов \" №2 и Резервен визов център в Дом №8 Бояна Предмет на заданието iconТехническо задание за
Провеждане на офертно проучване с цел сключване на договор за пълно абонаментно сервизно обслужване на цифрова телефонна система...
Техническо задание за абонаментно техническо обслужване на климатични системи в административната сграда на Централното управление на Министерството на външните работи ул.\"Александър Жендов \" №2 и Резервен визов център в Дом №8 Бояна Предмет на заданието iconРепублика българия
Адрес: Дипломатически институт, Министерство на външните работи, ул. Александър Жендов №2, София 1040, За конкурса
Техническо задание за абонаментно техническо обслужване на климатични системи в административната сграда на Централното управление на Министерството на външните работи ул.\"Александър Жендов \" №2 и Резервен визов център в Дом №8 Бояна Предмет на заданието iconТехническо задание предмет на обществената поръчка: „
Извършване на анализ на текущото състояние на информационната система на търговския регистър, степента на съответствие на предлаганата...
Техническо задание за абонаментно техническо обслужване на климатични системи в административната сграда на Централното управление на Министерството на външните работи ул.\"Александър Жендов \" №2 и Резервен визов център в Дом №8 Бояна Предмет на заданието iconТехническо задание за комплексно почистване на сгради и прилежащи площи на Летище Варна въведение
Закона за гражданското въздухоплаване, и оператор на дейностите по наземно обслужване по чл. 48 д, ал. 1 от згв, инициира процедура...
Техническо задание за абонаментно техническо обслужване на климатични системи в административната сграда на Централното управление на Министерството на външните работи ул.\"Александър Жендов \" №2 и Резервен визов център в Дом №8 Бояна Предмет на заданието iconПриложение 2 образец на техническо предложение
Техническо задание/ Приложение 1/, в случай, че ни бъде възложена. Поръчката ще изпълним в
Техническо задание за абонаментно техническо обслужване на климатични системи в административната сграда на Централното управление на Министерството на външните работи ул.\"Александър Жендов \" №2 и Резервен визов център в Дом №8 Бояна Предмет на заданието iconУчастие в открит конкурс
Приложение №1 –  Заповед № рд-08-200 /11. 11. 2009 г на Директор сп “сммт”. за откриване на открит конкурс за възлагане на обществена...
Техническо задание за абонаментно техническо обслужване на климатични системи в административната сграда на Централното управление на Министерството на външните работи ул.\"Александър Жендов \" №2 и Резервен визов център в Дом №8 Бояна Предмет на заданието iconТехническо задание
Проект: Дренажни системи до пътека за рулиране (ПР) “Алфа”, пр “Еко” и пр “Хотел”, летище Бургас
Техническо задание за абонаментно техническо обслужване на климатични системи в административната сграда на Централното управление на Министерството на външните работи ул.\"Александър Жендов \" №2 и Резервен визов център в Дом №8 Бояна Предмет на заданието iconТехническо задание обект
Драбишна – Граница Гърция“, за кандидатстване по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом