Общинскисъвет самоко в
ИмеОбщинскисъвет самоко в
страница1/16
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер0.52 Mb.
ТипРешение
източникhttp://samokov.bg/reshenia/reh.1033.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В

Р Е Ш Е Н И Е № 1033
По протокол №30/25.11.2005г. на заседанието си на 25.11.2005г. Общински съвет–Самоков, във връзка с общинска програма за закрила на детето за 2005г. вх.№12-00-50/20.05.2005г., изготвена от комисията за закрила на детето към Дирекция “Социално подпомагане” – община Самоков, на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, протокол на ПК по „Здравеопазване и социална дейност”, с 21 гласа „за”, “против” и “въздържали се” нямаР Е Ш И:


Общински съвет-Самоков приема общинска програма за закрила на детето.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА/


/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В

Р Е Ш Е Н И Е № 1034
По протокол №30/25.11.2005г. на заседанието си на 25.11.2005г. Общински съвет–Самоков, по доклад–анализ за икономическото и финансово състояние на “Медицински център-Самоков” ЕООД от Виолета Кокалова-ликвидатор на дружеството, след проведено съвместно заседание на ПК по ФПБСД, ПК по ЗОРУРОС и ПК по “Здравеопазване и социална дейност”, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, с 24 гласа „за”, “против” няма и 2-“въздържали се”


Р Е Ш И:


1. Общински съвет –Самоков одобрява действията на управителя на МБАЛ САМОКОВ ЕООД и ликвидатора на “Медицински център-Самоков” ЕООД по сключеното споразумение между двете дружества от 16.11.2005г.

2. Общински съвет –Самоков създава временна комисия в състав:

1. Иван Върбев-общински съветник

2. д-р Снежана Троева-общински съветник

3. д-р Николай Димитров-общински съветник

4. д-р Драгомир Дряновски -общински съветник

5. д-р Филчев-представител на Български лекарски съюз

6. Пламен Стефанов-общинска администрация

7. Иванка Малинчева-общинска администрация,

която комисия да направи предложение относно изготвяне на оценка на ДМА, включени в активите на “Медицински център-Самоков” ЕООД, както и да опише и предложи цени на малотрайните и малоценни активи на центъра.

3. Решенията на комисията да са готови най-късно до следващата редовна сесия на общинския съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА/


/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В

Р Е Ш Е Н И Е № 1035
По протокол №30/25.11.2005г. на заседанието си на 25.11.2005г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка №08-00-273/20.10.2005г. от Ангел Николов-кмет на община Самоков, относно актуализация на бюджета на общината, на основание чл. 18 от ЗОБ, протокол на ПК по ФПБСД, с 25 гласа „за”, “против” и “въздържали се” няма


Р Е Ш И:


І. Да се актуализира бюджета на община Самоков в приходната и разходната част на обща сума 188 206 лв. за получени дарения от страната, в т. ч.:

1. Съгласно договор за дарение от 07.09.2005г., община Самоков получава сумата от 5 000 лв. от „Самел 90” АД за провеждане на открито планинско състезание по автомобилизъм „Самоков 2005”. Средствата са изразходвани за награди за участниците и изплащане на хонорари за съдиите. Актуализацията по прихода следва да се извърши в § 45-01 – „Дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната” ., а в разхода - § 43-09 – „Други субсидии и плащания”, група „Физическа култура и спорт”, функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

2. Съгласно договори за дарение от м. ноември 2005г. общината получава дарение на обща стойност 128 535 лв., в т. ч. от г- н Георги Янакиев – 63 360 лв. и от г-н Ивайло Йорданов – 65 175 лв.Средствата следва да се отчетат в приходен §4501–„Дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната”, а в разхода – по §5200 – „Придобиване на ДМА”. Съгласно волята на дарителите средствата ще бъдат изразходвани за изграждане на спортни обекти.

3. На основание т.16 от ДДС №12/30.09.2005г. на МФ, получените средства от „Публични инвестиционни проекти”ЕАД–София от регистрираните по ЗДДС бюджетни предприятия – възложители, за превеждане на дължимото ДДС на изпълнителите по одобрените обекти, се отчитат при получаването им по приходен §45-03 – „Капиталови дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната”, а при превеждането им на изпълнителите – по разходен §52-00 – „Придобиване на ДМА”. Община Самоков получава сумата на ДДС в размер на 54 670,95 лв., в т. ч.: 25 166,67 лв. – за обект „Допълнително водоснабдяване на селата Горни и Долни окол” и 29 504,28 лв. – за обект „Външен и вътрешен водопровод – с. Доспей”. Средствата са отчетени съгласно горепосочените указания.

ІІ. Във връзка с докладна записка с вх.№1000-234/31.10.2005г. от Светла Арангелова Бондова – кмет на с. Говедарци, относно направен ремонт на покрива на кметството и извършено почистване на коритото на река „Селска”, да се прехвърли сумата от 25 500 лв. от § 1016 – „Вода, горива, ел. енергия”, дейност „Общинска администрация” от бюджета на общината в бюджета на кметство Говедарци, дейност „Др. дейности по жилищното строителство и регионалното развитие, §1030 – „Текущ ремонт” – 6 400 лв. и §1020 – „Външни услуги” – 19 100 лв.

ІІІ. Да се прехвърли сумата от 100 000 лв. от § 5200- „Придобиване на ДМА” в § 1030 – „Текущ ремонт” в дейност „Др. дейности по жилищното строителство и регионалното развитие”.

ІV. Да се прехвърли сумата от 5 000лв. от дейност „Международни програми и споразумения”, §1052 – „Командировки в чужбина” в дейност „Общински пазари и тържища” по §§, както следва:

1.§ 101 – „Заплати на персонала по тр. правоотношения” –2 500 лв.

2.§ 300 – „Соц. осигуровки от работодателите за ДОО” - 620 лв.

3.§ 500 – „Здравно- осигурителни вноски от работодатели” -150 лв.

4.§ 1016 – „Вода, горива, ел. енергия” - 1 200 лв.

5.§1030 – „Текущ ремонт” - 530лв.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА/


/ЕК


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Свързани:

Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Говедарци, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 36 ал. 1 т. 2 от зос, чл. 36 от зс и чл. 41 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 3 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков, на основание чл. 21, ал. 2 от и чл. 21,ал. 1,т. 7от от змсма, протокол №1 на пк по «Бюджет и финанси», протокол №1 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков”еоод и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от змсма и чл. 154, ал. 1, т. 2 от тз, протокол №32 от проведено съвместно заседание...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, протокол №5 на пк по “Стопански дейности и екология” съвместно...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Общински съвет – Самоков, по представен годишен счетоводен отчет на ”бекастрой”-еад за 2004г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 11 ал. 7, чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на здбрб за 2005г и Постановление...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Община Самоков от реализиране на приходи от наеми. Ето защо и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, протокол №63 на пк по „Законност,...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 123 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Самоков, протокол №12 на „Комисия по бюджет, проекти...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Поради това и на основание чл. 45 ал. 7 и ал. 10 от змсма, протокол №29 на пк по „Устройство на територията”, протокол №37 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Устройство на територията”, протокол №41 на пк по зоррос, протокол №24 на пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, протокол...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом