Общинскисъвет самоко в
ИмеОбщинскисъвет самоко в
страница5/11
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер377.57 Kb.
ТипРешение
източникhttp://samokov.bg/reshenia/reh.1468 .doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА

/ГГ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1478


По протокол №35/09.09.2010 г. на заседанието си на 09.09.2010 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№08-00-160/01.09.2010 г. от Ангел Симеонов Николов - кмет на Община Самоков, относно приватизацията на ІІІ-ти етаж от източното крило от сграда, находяща се в парцел ХІХ-203 кв.32 по плана на с.Ковачевци, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.3 ал.3 т.2, чл.31 ал.1 и чл.32 ал.3 т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5 ал.3 и чл.12 ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл.3 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите, Протокол №51 на ПК по “Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, след поименно гласуване с 27 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


1. Приема изготвения правен анализ и приватизационна оценка в размер на 38 250 лв./тридесет и осем хиляди двеста и петдесет лева/ за общински недвижим имот ІІІ-ти етаж със застроена площ от 170 кв.м. от източното крило от сграда, находяща се в парцел ХІХ-203 кв.32 по плана на с.Ковачевци, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актувани с Акт за частна общинска собственост № 8896/2009 г., вписан в службата по вписванията

2. Да се проведе търг с явно наддаване за приватизация на общински недвижим имот ІІІ-ти етаж със застроена площ от 170 кв.м. от източното крило от сграда, находяща се в парцел ХІХ-203 кв.32 по плана на с.Ковачевци, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актувани с Акт за частна общинска собственост № 8896/2009 г.при начална тръжна цена – 38 250 лв./тридесет и осем хиляди двеста и петдесет лева/.

3. Начин и срок на плащане - достигнатата цена на обекта се заплаща чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в деня на подписване на договора за продажба.

4. Определя стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена, в размер на 3825 лв.

5. Определя депозит за участие в търга – 20% от началната тръжна цена в размер на 7650 лв., който следва да бъде внесен по банковата сметка на Община Самоков IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC - CECBBGSF при ”ЦКБ” АД -клон гр.Самоков до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.

6. Тръжната документация се закупува от стая 420 на Община Самоков, срещу 100 лв. без ДДС, платими в брой в касата на общината до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.

7. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.00 ч. на 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.

8. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.

9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в “Държавен вестник” от 09.00 ч., в заседателната зала на ІІІ етаж в сградата на общината.

10. Утвърждава тръжната документация и проекто-договора, като част от нея и упълномощава кмета на Община Самоков да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението на членовете й, подготви и проведе търга, да одобри спечелилия търга участник и да сключи договор за покупко-продажба на обекта.

11. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в ДВ при същите условия, като сроковете по точки 5,6,7 и 8 са съответно 31-ия ден от датата на обнародване на решението в ДВ.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Дирекция “Социално подпомагане” – община Самоков, на основание чл. 22, ал. 1 от змсма, протокол на пк по „Здравеопазване и социална...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Говедарци, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 36 ал. 1 т. 2 от зос, чл. 36 от зс и чл. 41 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 3 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков, на основание чл. 21, ал. 2 от и чл. 21,ал. 1,т. 7от от змсма, протокол №1 на пк по «Бюджет и финанси», протокол №1 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков”еоод и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от змсма и чл. 154, ал. 1, т. 2 от тз, протокол №32 от проведено съвместно заседание...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, протокол №5 на пк по “Стопански дейности и екология” съвместно...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Общински съвет – Самоков, по представен годишен счетоводен отчет на ”бекастрой”-еад за 2004г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 11 ал. 7, чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на здбрб за 2005г и Постановление...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Община Самоков от реализиране на приходи от наеми. Ето защо и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, протокол №63 на пк по „Законност,...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 123 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Самоков, протокол №12 на „Комисия по бюджет, проекти...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Поради това и на основание чл. 45 ал. 7 и ал. 10 от змсма, протокол №29 на пк по „Устройство на територията”, протокол №37 на пк...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом