Общинскисъвет самоко в
ИмеОбщинскисъвет самоко в
страница3/11
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер377.57 Kb.
ТипРешение
източникhttp://samokov.bg/reshenia/reh.1468 .doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА

/ГГ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1471


По протокол №35/09.09.2010 г. на заседанието си на 09.09.2010 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№08-00-153/27.08.2010 г. от Ангел Симеонов Николов - кмет на Община Самоков, относно взимане на Решение за включване на Община Самоков в проекта за въвеждане на задължителната предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011 година, на основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Протокол № 32 на ПК по “Образование, култура, младежта и спорта”, след явно гласуване с 25 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” 1


Р Е Ш И:


Общински съвет Самоков дава съгласие за включване на Община Самоков в проекта за въвеждане на задължителната предучилищна подготовка на петгодишните деца от учебната 2010/2011 година.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА

/ГГ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1472


По протокол №35/09.09.2010 г. на заседанието си на 09.09.2010 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№67-00-87/01.09.2010 г. от Ангел Симеонов Николов - кмет на Община Самоков, относно изготвяне на инвестиционен проект за пристройка към съществуващата училищна сграда НУ „ Петър Берон”, гр. Самоков и изграждането и, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 ал.З от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и чл.161, ал. 1 от ЗУТ, Протокол № 32 на ПК по “Образование, култура, младежта и спорта”, след поименно гласуване с 27 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общинският съвет дава съгласие за изготвяне на инвестиционен проект със собствени средства, в рамките на преходния остатък за 2009 г. за пристройка към съществуваща училищна сграда НУ „ Петър Берон" с ЗП 220 кв. м. и РЗП 680 кв.м. в ПИ 65231.903.116 УПИ VIII, кв. 17 по плана на гр.Самоков.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА

/ГГ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1473


По протокол №35/09.09.2010 г. на заседанието си на 09.09.2010 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№94-01-591/01.09.2010 г. от Ангел Симеонов Николов - кмет на Община Самоков, относно определяне на такси за ползване на стадион „Искър”, на основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, Протокол № 32 на ПК по “Образование, култура, младежта и спорта”, след поименно гласуване с направеното допълнение от г-жа Вададжийска и г-н Методиев с 21 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” 5


Р Е Ш И:


Общински съвет Самоков допълва Наредба №12, като определя следните такси за ползване на базата на стадион „Искър”:

1.За спортни прояви, организирани от спортни федерации, държавни организации и клубове -минимум 200 лв./час и възможност за договаряне с отбора.

2.За клубове, регистрирани в гр.Самоков за обществена дейност и за спортни мероприятия организирани за купа „Самоков” – без заплащане на такса.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА

/ГГ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1474


По протокол №35/09.09.2010 г. на заседанието си на 09.09.2010 г. Общински съвет–Самоков, по предложение вх.№91-00-272/ 27.08.2010 г. от УС на СК „Рилски атлет”, гр.Самоков, относно отпускане на средства за провеждане национален шосеен лекоатлетичен пробег за „Купа Самоков” и в памет на Драголюб Георгиев – ЛЮЦ, дългогодишен треньор по лека атлетика в гр.Самоков, на основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Протокол № 32 на ПК по “Образование, култура, младежта и спорта”, след поименно гласуване с 28 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет – Самоков отпуска сумата от 1000лв. за провеждането на национален шосеен лекоатлетически пробег за „Купа Самоков” и в памет на Драголюб Георгиев – ЛЮЦ, дългогодишен треньор по лека атлетика в гр.Самоков.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Дирекция “Социално подпомагане” – община Самоков, на основание чл. 22, ал. 1 от змсма, протокол на пк по „Здравеопазване и социална...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Говедарци, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 36 ал. 1 т. 2 от зос, чл. 36 от зс и чл. 41 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 3 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков, на основание чл. 21, ал. 2 от и чл. 21,ал. 1,т. 7от от змсма, протокол №1 на пк по «Бюджет и финанси», протокол №1 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков”еоод и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от змсма и чл. 154, ал. 1, т. 2 от тз, протокол №32 от проведено съвместно заседание...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, протокол №5 на пк по “Стопански дейности и екология” съвместно...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Общински съвет – Самоков, по представен годишен счетоводен отчет на ”бекастрой”-еад за 2004г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 11 ал. 7, чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на здбрб за 2005г и Постановление...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Община Самоков от реализиране на приходи от наеми. Ето защо и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, протокол №63 на пк по „Законност,...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 123 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Самоков, протокол №12 на „Комисия по бюджет, проекти...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Поради това и на основание чл. 45 ал. 7 и ал. 10 от змсма, протокол №29 на пк по „Устройство на територията”, протокол №37 на пк...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом