Общинскисъвет самоко в
ИмеОбщинскисъвет самоко в
страница1/11
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер377.57 Kb.
ТипРешение
източникhttp://samokov.bg/reshenia/reh.1468 .doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1468


По протокол №35/09.09.2010 г. на заседанието си на 09.09.2010 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№08-00-150/18.08.2010 г. от Ангел Симеонов Николов - кмет на Община Самоков, относно приемане на коригирания бюджет на община Самоков за 2010 г., съгласно ЗИД на ЗДБРБ от 23.07.2010г., на основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Протокол № 32 на ПК по „Бюджет, проекти и финансиране”, Протокол №28 на ПК по «Стопански дейности и екология», Протокол №43 на ПК по «Устройство на територията», Протокол № 32 на ПК по “Образование, култура, младежта и спорта”, Протокол №51 на ПК по “Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, след поименно гласуване с 28 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


1.Приема коригирания бюджета на община Самоков за 2010 г., както следва :


    1. По прихода в размер на 25 719 256 лв., съгласно Приложение №5 към бюджета


1.1.1.Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на 11 817 180 лв.

в т.ч.

1.1.1.1.Приходи от взаимоотношения с централния бюджет :


- обща субсидия 9 824 335 лв.

- др.целеви трансфери, получени от Дирекция

”Финанси на реалния сектор”в МФ 268 322 лв.

1.1.1.2. Приходи и доходи от собственост в училищата

- приходи от наем на имущество 21 409 лв.

- приходи от наем на земя 203 лв.

- получени застрахователни обезщетен 264 лв.

- внесен данък върху приходите от стопанска дейност -52 лв.

1.1.1.3. Трансфери

- от МТСП за ПВЗ 214 397 лв.

- от МОМН 823 лв. - трансфери от ПУДООС /за училища/ 1 500 лв.


1.1.1.4. Преходен остатък от 2009г. в размер на 1 485 979 лв.

1.1.2.Приходи от местни дейности в размер на 13 902 076 лв.

в т.ч.

1.1.2.1. От имуществени данъци и неданъчни приходи 8 942 650 лв.

в т.ч.

1.1.2.2.1.Данъчни приходи в размер на 1 999 100 лв.

1.1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 6 943 550 лв.


1.1.2.2. От взаимоотношения с централни бюджет :

- Обща изравнителна субсидия 295 600 лв.

- Зимно поддържане и снегопочистване 98 700 лв.

- Целева субсидия за капиталови разходи 359 100 лв.

в т.ч. за основен ремонт на общ.пътища 182 800 лв.

1.1.2.3. Трансфери

- Получени трансфери 18 701 лв.

- Предоставени трансфери - 500 000 лв.

- Получени трансфери от ПУДООС 505 145 лв.


1.1.2.4. Временни безлихвени заеми

- Временни безлихвени заеми между бюджетни и

извънбюджетни сметки - 2 834 100 лв.

- Възстановени временни безлихвени заеми 2 863 140 лв.


1.1.2.5.Предоставена вр.финанс.помощ за”ВиК Чамкория” - 10 000 лв.

1.1.2.6. Възстановена временна финансова помощ

ТП”Мальовица” 7 000 лв.

1.1.2.7. Преходен остатък от 2009г. в местните дейности 4 156 140 лв.

в т.ч.

- банков депозит 4 000 000 лв.

в т.ч.от дейност”Чистота” 1 234 831 лв.

- остатък от дарение за ГИМ-Самоков 2 236 лв.

- обществена трапезария 16 453 лв.

- икономия от заплати и издръжка на местни дейности 137 451 лв.


1.2. По разхода в размер на 25 719 256 лв., разпределени по дейности, съгласно приложение № 6 към бюджета.


1.2.1. Разходи за делегираните от държавата дейности 11 817 180 лв.

в т.ч.

По нови стандарти и променени натурални показатели

за делегираните държавни дейности в размер на 9 399 529 лв.;

Актуализации от МФ Дирекция „Финанси на общините” 424 806 лв.;

Актуализации от МФ Дирекция „Финанси на реалния сектор” 268 322 лв.;

Трансфери /от МТСП,ПУДООС/ 216 720 лв.;

Приходи и доходи от собственост/в училищата/ 21 824 лв.;

Преходен остатък от 2009 г. в държавните

дейности в размер на 1 485 979 лв.


Разпределението на преходния остатък в държавните дейности в размер на 1 485 979 лв. непроменено от това по решение № 1164/ 29.01.2010 г. за приемане на бюджета.


1.2.2.Разходи за местни дейности в размер на 13 464 481 лв.

1.2.3.Разходи за дофинансиране на държавни дейности 437 595 лв.


2. Разпределя средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи за местна дейност по обекти за строителство и основен ремонт, както следва:


2.1. За изграждане и ремонт на общински пътища 182 800 лв.


§ 51-00 „Основен ремонт”

ІV-82025-ІІ-82 – Долни Окол-Горни Окол-ІІ 33 000 лв;

ІV-82022-ІІІ-822- Самоков-Ихтиман-Драгушиново-Злокучане 32 000 лв;

ІV-6265-ІІ-62- Самоков-Дупница-Продановци-Райово 22 800 лв.;

ІV-82004-Гуцал-път ІІ-82 95 000 лв.;


2.2. Целеви капиталови разходи


§ 52-00 „Придобиване на ДМА”

Направа на кръгово движение на кръстовище – път ІІ-82 и път ІІ-62 176 300 лв.


3. Разпределя средствата поименно по обекти, които се финансират чрез § 40-00

„Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” в размер на 1 500 000 лв. без ДДС, съгласно Приложение №1 , неразделна част от Решението за приемането на коригирания бюджет на община Самоков за 2010 г.


4. Разпределя общия размер на средствата за капиталови разходи 9 651 332 лв. поименно по обекти, съгласно Приложение №2, неразделна част от Решението.

В т.ч. - целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи 359 100 лв.

- собствени бюджетни средства 4 961 540 лв.

-извънбюджетни сметки и фондове /приватизация/ 175 736 лв.

-извънбюджетни сметки и фондове/КСФ/ 1 770 023 лв.

-външни помощи 1 527 750 лв.

- други източници 857 183 лв.


5. Утвърждава приходите и разходите по извънбюджетна сметка „Приватизация” в размер на 176 706 лева.

6. Определя за 2010 г. 19 броя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити :

Дом стари хора”Сем.д-р Калинкови” - гр.Самоков

Дом стари хори -с.Ковачевци

Домашен социален патронаж

Обединено счетоводство”ЦДГ и ОДЗ”

Общинско лесничейство

ОУ”Митрополит Авкс.Велешки”

НУ” Станислав Доспевски”

ПГ ”К.Фотинов”

НУ „Петър Берон”

СОУ”Отец Паисий”

СУ”Никола Велчев”

ОПУ”Неофит Рилски”

ОУ”Св.св.Кирил и Методий”

ОУ”Христо Максимов”

ОУ”Димчо Дебелянов”-с.Говедарци

ОУ”Христо Ботев”-с.Бели Искър

ОУ”Васил Левски”-с.Ярлово

ОУ”Христо Смирненски”-с.Радуил

ОУ”Св.св.Кирил и Методий”-с.Марица


7. На основание точка 8 от РМС № 937/08.12.2009 г. определя 133,5 бройки численост на персонала в общинската администрация, в т.ч.


111 бройки със средства за заплати по § 01-00 в размер на 929 193 лв.

в т.ч.

- За сметка на трансфера по единния разходен стандарт 790 388 лв.

- от икономия от ФРЗ от 2009г. 138 805 лв.


22,5 дофинансирани бройки със средства за заплати по § 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” в размер на 127 046 лв. за сметка на общински приходи.


8. Задължава Кмета на община Самоков да състави длъжностни разписания в рамките на средствата за заплати по Приложение № 7, съответно за делегираната, местната и дофинансирана дейност и съобразно приетата структура на общинската администрация.


9. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел:

- за спортни клубове - 120 000 лв., в т.ч. 20 000 лв. за състезания под егидата на община Самоков;

-читалища в размер на 250 963 лв., в т.ч. 200 лв. от преходния остатък от 2009 г.и 8 200 лв. дофинансиране;

- Асоциация по антропология , етнология и фолклористика”Онгъл” за провеждане на ІV Царшишманови дни в Самоков” 1 000 лв.;

- СНЦ Клуб мотор спорт”Ридо- Самоков - 93”- 8 500 лв. за организиране на републикански шампионат”Гранд при Самоков за празника на града;

- Сдружение на жени с онкологични заболявания и техни сподвижници ”Сили имам да се боря”- 2100 лв.;

- Фондация „Социален консултативен център” - 2 000 лв.


10.Общински съвет одобрява средства в размер на 95 000 лв. за еднократно финансово подпомагане на граждани по § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет”.


11.Приема в непроменен вид текста на точки 7;8;9;12;13;15;16;17;19;21;22;23;24;25 и 26 от Решение №1164/ 29.01.2010 г. на Общински съвет Самоков за приемане на бюджета на община Самоков за 2010 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА

/ГГ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Дирекция “Социално подпомагане” – община Самоков, на основание чл. 22, ал. 1 от змсма, протокол на пк по „Здравеопазване и социална...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Говедарци, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 36 ал. 1 т. 2 от зос, чл. 36 от зс и чл. 41 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 3 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков, на основание чл. 21, ал. 2 от и чл. 21,ал. 1,т. 7от от змсма, протокол №1 на пк по «Бюджет и финанси», протокол №1 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков”еоод и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от змсма и чл. 154, ал. 1, т. 2 от тз, протокол №32 от проведено съвместно заседание...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, протокол №5 на пк по “Стопански дейности и екология” съвместно...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Общински съвет – Самоков, по представен годишен счетоводен отчет на ”бекастрой”-еад за 2004г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 11 ал. 7, чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на здбрб за 2005г и Постановление...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Община Самоков от реализиране на приходи от наеми. Ето защо и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, протокол №63 на пк по „Законност,...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 123 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Самоков, протокол №12 на „Комисия по бюджет, проекти...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Поради това и на основание чл. 45 ал. 7 и ал. 10 от змсма, протокол №29 на пк по „Устройство на територията”, протокол №37 на пк...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом