Заповед №504 От 06. 04. 2012 г
ИмеЗаповед №504 От 06. 04. 2012 г
Дата на преобразуване04.01.2013
Размер125.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://soulkaravelovpd.com/documents/Zapoved vansho ocenqvane 7 klas.doc
Соу “Любен каравелов” – Пловдив

ул. “Бр. Велешки” № 2, тел: 631-022; 624-467, e-mail: soulkaravelovpd@abv.bg


заповед №504

От 06.04.2012 г.


На основание чл 147 ал.1. т.1 от ППЗНП, чл.5 ал.1, т.4 и чл.30, ал.1 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г за системата на оценяване, Заповед № РД-09-1251 от 03.09.2011 г. Заповед № РД-09-338 от 27.03.2012 г и на Министъра на МОН за организиране и провеждане на външно оценяване на учениците в VII клас на държавните и общинските училища през учебната 2011 / 2012 година и Приложение 2 за организиране на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища след завършен 7 клас за учебната 2011/2012 г.

нареждам:


I. Да се проведат писмени изпитвания на учениците от VIIа и б класове от 10,00 до 11,00 часа в кабинети № 31,№32, №33 и № 34, 3 етаж(за приемните изпити по БЕЛ и Матеметика -9.30-10.30часа за първи модул от НВО), централна сграда – ул. “Бр. Велешки” 2 за установяване постигането на очакваните резултати от обучението, определени с учебните програми за VII клас, както следва:


1. Български език и литература на 21 май 2012 г.

2. Математика на 23 май 2012 г.

3. КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия на 29 май 2012 г.

4. Английски език на 30 май 2012 г.

5. КОО „Природни науки и екология“ на 31 май 2012 г.


ІI. Определям комисия за подготовка и провеждане на изпитите в състав:

Стойна Христева Николова Ст. Учител – Председател

Елена Вълчева – ст. учител

Апостол Лазаров – ст. учител

Николай Анастасов – мл. учител

Донка Шаркова– домакин

Мария Добрева – ЗАС


  1. Председателят на комисията за подготовка и провеждане на приемните изпити:

организира и отговаря за:

1.1. коректността на въведените данни на учениците, които се обучават в VII клас в
училището (в т.ч. и на желанията за полагане на изпити за проверка на способностите в
съответствия с подадените заявления на учениците);

1.2. изготвяне на предложения за квестори на всеки от изпитите и за учители консултанти;

1.3. приемането на заявленията на учениците за полагане на приемни изпити за проверка на
способностите;

    1. подготовката на съответните изпитни зали, в които ще се провеждат приемни изпити;

осигуряването на всички необходими материали и документите съгласно Приложение 3;

1.5. осигуряването на необходимата документация за работа на квесторите (списъци,
бланки за протоколи) и необходимите материали за провеждане на изпитите;

1.6. осигуряването на изправна размножителна техника и техника за възпроизвеждане на
записа от диска за допълнителния модул на изпита по БЕЛ;


2. А. Училищната комисия за подготовка и провеждане на изпитите да извърши следното:

2.1. Подготовка на залите за провеждане на изпитванията и осигуряване стая за консултантите Срок: 18.05.12г. Отг. Н. Анастасов и Е. Вълчева

2.2. Размножаване на материалите за писмената работа на учениците

Отг. М. Добрева, А. Лазаров, Н. Анастасов и Е. Вълчева

2.3. Класните ръководители своевременно напомнят на учениците за необходимостта в деня на изпитите да носят резервни химикали със син цвят, моливи и чертожни инструменти

2.4. предоставя на всеки ученик в срок до 18 май 2012 г. служебна бележка по образец от
Приложение 3, удостоверяваща мястото на явяване на приемния изпит, генерирана от
програмния продукт;

    1. предоставя на всеки ученик служебна бележка по образец от Приложение 3 с резултатите от приемните изпити;

    1. осигурява работни места за всички ученици в изпитните зали;

Отг. Н. Анастасов и Е. Вълчева

Б. Училищната комисия за подготовка и провеждане на НВО да извърши следното:

1. Изготвяне на списъци на учениците от VII а и б класове;

Срок: 18.05.12г. Н. Анастасов и Е. Вълчева

2. Подготовка на залите за провеждане на изпитванията . Срок: 18.05.12г. Н. Анастасов и Е. Вълчева

3. Размножаване на материалите за писмената работа на учениците и осигуряване на резерв от листове със редове за писане;

Отг. М. Добрева, Д. Шаркова

4. Подпечатване на листовете с печата на училището;

Отг. М. Добрева, Д. Шаркова

5. При необходимост промяна на седмично разписание и кабинетите в дните на изпитите;

Срок: 18.05.12г. Отг. В. Петкова

6. Попълване на електронна таблица;

Отг. А. Лазаров

7. Класните ръководители своевременно напомнят на учениците за необходимостта в деня на изпитите да носят резервни химикали, моливи и чертожни инструменти

Отг. Н. Анастасов и Е. Вълчева


ІІI. А.Определям квестори за провеждане на приемни изпити след завършен 7 клас както следва:

На 21.05.2012 г На 23.05.2012 г

Анка Рачева Русева Анка Рачева Русева

Атнаска Илиева Кляндева Атнаска Илиева Кляндева

Боян Георгиев Атанасов Боян Георгиев Атанасов

Мария Венкова Найденова Мария Венкова Найденова

Петя Костдинова Робева Петя Костдинова Робева

Цветана Димитрова Филипова Цветана Димитрова Филипова

Цветана Минкова Главчева Цветана Минкова Главчева

Паунка Янкова Хасабалиева Паунка Янкова Хасабалиева

Нина Ангелова Делчева Нина Ангелова Делчева

Тодор Демирев Василев Тодор Демирев Василев

1. Квесторите е необходимо:

1.1 преди изпита

1.1.1. Да се явяват в съответната сграда в деня на изпита не по-късно от 8.30 часа;

1.1.2. Заемат местата си в изпитните зали не по-късно от 9:00 часа;

1.1.3.Допускат учениците в залата по списък след представяне на документ за самоличност
и служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити;


1.1.4.Инструктират срещу подпис учениците за правата и задълженията им по време на
изпита, както и по отношение на изискванията за анонимност на изпитната работа;

1.1.5.Раздават на всеки ученик материали за провеждане на изпита - два хартиени плика
(среден по размер и голям) и малко пликче, в което се поставя идентификационната бланка,
лист за отговори и свитък за допълнителния модул и по 3 листа за чернова; контролират
процеса на отделяне на идентификационната бланка от листа за отговори, попълването й и
поставянето й в малкото пликче, без да го залепват;

1.1.6.Събират и съхраняват на видно място по време на целия изпит мобилната
комуникационна техника на учениците в залата.

1.2. по време на изпита:

1.2.1.за модула Национално външно оценяване (НВО) - раздават изпитните материали и
записват на дъската началния час на модула;

1.2.2.за допълнителния модул - след края на работата върху модула за НВО получават
изпитните материали (и диск със записания текст по БЕЛ) в запечатан и подписан от
директора и от председателя на комисията за подготовка и провеждане на приемните изпити
плик, отварят плика в залата пред учениците, (съобщават заглавието на текста за преразказ и
дидактическата задача и ги записват на дъската, както и непознатите думи, ако в текста са
записани такива, пускат записа на текста, след края на записа записват на дъската началния
час на модула - за изпита по БЕЛ), раздават размножените за всеки ученик в изпитната зала
изпитни материали (и записват на дъската началния час на модула - за изпита по
математика);

1.2.3.след самостоятелното запознаване на учениците в рамките на 15 (петнадесет) минути
с текста за преразказ събират обратно текстовете;

1.2.4.не напускат изпитната зала и с действията си не нарушават нормалното протичане на
изпита;

1.2.5.вписват в протокола за дежурство броя на допълнително раздадените листове, както
и времето на излизане и връщане на учениците от и във изпитната зала;

1.2.6.не допускат в залата шум, движение или други действия, които нарушават
нормалното протичане на изпита;

1.2.7. отстраняват от изпит ученици, които пречат на нормалното му протичане, преписват
или подсказват;

1.2.8.при установен опит за преписване или подсказване съставят протокол, който се
подписва от тях и от директора на училището, след което изпитната работа задължително се
анулира;

1.2.9. 15 (петнадесет) минути преди изтичане на времето, определено за работа върху всеки
от модулите на приемния изпит, съобщават оставащото време и при изтичане на това време
обявяват край на работата върху модула;


1.2.10.следят след приключване на модула НВО учениците да поставят листовете си за
отговор в средния по големина хартиен плик, да залепят плика и да го поставят в големия
хартиен плик, без да го залепват; за учениците, които няма да работят по допълнителния
модул, се прилага процедурата, описана в 1.3.1;

1.2.11.контролират да не се поставят знаци върху изпитната работа на ученика;

1.2.12 разрешават на учениците:


-да напускат изпитната зала 30 (тридесет) минути след началото на всеки от
модулите;

-.да напуснат изпитната зала след изтичане на времето за работа върху модула НВО,
ако тези ученици няма да работят по допълнителния модул;

1.2.13. не разрешават на учениците, които ще работят по допълнителния модул, да
напускат изпитната зала във времето между двата модула.

1.3. след завършване на изпита:

1.3.1 приемат изпитните работи от всеки ученик, като проверяват за правилното вписване
на трите имена и на входящия номер в идентификационната бланка и за поставянето й в
малкия плик; контролират залепването на малкия плик и поставянето му заедно със средния
по големина хартиен плик с листа за отговори на теста, със свитъка за допълнителния модул
и с листовете за чернова в големия плик, който се залепва в присъствието на ученика.
Отделно от плика с изпитната работа приемат теста и проследяват за подписването на
ученика в протокола за дежурство на приемния изпит преди излизането му от изпитната
зала;

1.3.2.попълват и подписват протокол за дежурство при провеждане на приемния изпит;

1.3.3.предават на директора на училището протокола за дежурство при провеждане на
приемния изпит, засекретените изпитни работи, точния брой на тестовете, броя неизползвани
свитъци за допълнителния модул, броя неизползвани листове за чернова и на размножените
текстове за преразказ.

1.4. извън изпитната зала:

1.4.1.се явяват в съответната сграда в деня на изпита не по-късно от 8:30 часа; заемат определените им места не по-късно от 9:00 часа;

1.4.2.не допускат в сградата лица, които нямат служебни задължения към провеждането на
приемния изпит;

1.4.3.организират и контролират влизането и изпращането на учениците от и до входа на
училището;

1.4.4. придружават учениците, които временно напускат изпитната зала, и не допускат
обмяна на изпитна информация между тях.

Б. Определям квестори за НВО както следва:


Каб.№31 каб.№32 каб.№33 каб.№34

КОО „Обществени науки,

гражданско образование и религия П. Робева, , Зл. Славова , А. Маронов, Кр. Монова

29.05.2012 г Ат. Кляндева, Хр. Лесова, Б. Атанасов, Д. Лазарева


Английски език П. Робева, Цв. Главчева, Т. Василев, Т. Бочукова

30.05.2012 г. Ат. Кляндева, Зл. Славова, Д. Лазарева, Н. Чорбаджиева


КОО „Природни науки и екология“

31.05.2012 г П. Робева, Л. Бакалска ,М. Бекяров, Ж. Бураджиева

Ат. Кляндева, Г. Петрова, Ст. Трифонова, Кр. монова

Квесторите е необходимо :

1. Да следят за нормалното протичане на изпитванията и отговарят за здравето и живота на учениците през времето на изпитванията ;

2. Да проведат инструктаж преди началото на изпитването и определят местата на учениците като осигурят условия за самостоятелна и независима изява на компетентностите;

3. Раздават изпитните материали на учениците;

4. Събират писмените работи на учениците ;

5. Попълват протоколите за явилите се на изпит;

6. Непосредствено след приключването предават писмените работи на учениците на директора на училището с приемно- предавателен протокол ;

ІV. Определям училищни комисии за проверка и оценяване на писменните работи на учениците от VII а и б класове, както следва:

VII кл

КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия“

29.05.2012 г Председател – Л. Бакалска

Член – Г. Дончева

Английски език Председател – Бл. Цонев

30.05.2012 г. Член – Г. Петрова


КОО „Природни науки и екология“ Председател – Ст. Николова

31.05.2012 г Член –Г. Симеонова

Член – Хр. ТомоваКомисията е необходимо:

1.Приема с приемно-предавателен протокол писмените работи на учениците от директора в деня на изпита

2.Всеки член на комисията оценява писмените работи на учениците по критериите и изискванията, определени от МОМН, и попълва протокол с индивидуалните резултати на учениците;

3.Предава изпитните материали и протоколите с индивидуалните резултати на директора на училището с приемо-предавателен протокол.

4. Обобщава резултатите и ги предава на директора


Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на:

1. Джулия Ботева – ПДУД- за организиране и провеждане на изпитите, оценяване и обобщаване на резултатите.

2. Лиляна Панайотова – ПДАСД – за подготовка и техническо осигуряване на изпитите.


Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.

Запознати със заповедта:

ПДУД: ................. ПДАСД: ....................

Дж. Ботева Л. Панайотова

Ст.Николова ................. А. Лазаров ....................

Е. Вълчева ................. Н. Анастасов ……………

Т. Бочукова ................ Н. Чорбаджиева ...................

Г. Дончева ................. В. Петкова ..................

Ат. Кляндева ................. Г. Симеонова ...................

Зл. Славова ................ Хр. Лесова ..................

П. Робева ................. Т. Василев ....................

Д. Лазарева ................ Ж. Бураджиева ....................

М. Бекяров .................. Л. Бакалска ....................

Хр. Томова .................... Ст. Трифонова ....................

Цв. Главчева .................. Кр. Монова .....................

Бл. Цонев .................. Г. Петрова .....................

М. Добрева .................. Д. Шаркова ....................


ДИРЕКТОР:

/С. Щерева /

Свързани:

Заповед №504 От 06. 04. 2012 г iconНа утвърдените от зам председателя на кфн, ръководещ управление „Застрахователен надзор, регистрирани одитори, които имат право да заверяват годишните
Заповед №103 от 30. 06. 2011 г., Заповед №113 от 12. 07. 2011 г., Заповед №116 от 15. 07. 2011 г., Заповед №126 от 25. 07. 2011 г.,...
Заповед №504 От 06. 04. 2012 г iconЗаповед № рд 09-1609/18. 10. 2012 г
На основание Заповед № рд 09-1609/18. 10. 2012 г на Министъра на образованието, младежта и науката в Националния календар за извънучилищните...
Заповед №504 От 06. 04. 2012 г iconРегионален инспекторат по образованието софия-град
Приложение №1 към заповед № рд 09-338/ 27. 03. 2012 г на Министъра на образованието, младежта и науката за организиране на дейностите...
Заповед №504 От 06. 04. 2012 г iconСписък на професиите за професионално образование и обучение
Заповед №рд 09-04/08. 01. 2004 г., Заповед №рд 09-34/22. 01. 2004 г., Заповед №рд 09-255/09. 04. 2004 г., Заповед № рд 09 – 274 /...
Заповед №504 От 06. 04. 2012 г iconСоу с хуманитарно-естетически профил
Разработен, съгласно Заповед № рд09-611/18. 05. 2012 г на Министъра на образованието, младежта и науката и във връзка със Заповед...
Заповед №504 От 06. 04. 2012 г iconПротоко л
Заповед №1478 / 28. 12. 2011 г на Кмета на Община Благоевград, Заповед №252 / 15. 03. 2012 г на Кмета на Община Благоевград и Заповед...
Заповед №504 От 06. 04. 2012 г iconПротоко л
Заповед №1478 / 28. 12. 2011 г на Кмета на Община Благоевград, Заповед №252 / 15. 03. 2012 г на Кмета на Община Благоевград и Заповед...
Заповед №504 От 06. 04. 2012 г iconПротоко л
Заповед №1478 / 28. 12. 2011 г на Кмета на Община Благоевград, Заповед №252 / 15. 03. 2012 г на Кмета на Община Благоевград и Заповед...
Заповед №504 От 06. 04. 2012 г iconПротоко л
Заповед №1478 / 28. 12. 2011 г на Кмета на Община Благоевград, Заповед №252 / 15. 03. 2012 г на Кмета на Община Благоевград и Заповед...
Заповед №504 От 06. 04. 2012 г iconПротоко л
Заповед №1478 / 28. 12. 2011 г на Кмета на Община Благоевград, Заповед №252 / 15. 03. 2012 г на Кмета на Община Благоевград и Заповед...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом